Logo UAB
2020/2021

Criminologia Comparada

Codi: 103952 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500257 Criminologia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Albert Pedrosa Bou
Correu electrònic:
Albert.Pedrosa@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

L'assignatura es realitzarà en anglès. Aquest curs requereix tenir un nivell B2 d'anglès.

Prerequisits

Aquest curs requereix tenir un nivell B2 d'anglès.

Objectius

Objectius:

-      Comprendre els problemes metodològics vinculats a les comparacions internacionals de la delinqüència.

-      Comprendre la manera en què les dades sobre la delinqüència són recollits en diferents països.

-      Comprendre les explicacions teòriques sobre l'evolució de la delinqüència a través del temps i de l'espai.

Competències:

-      Ser capaç de valorar de manera crítica la manera en què els investigadors i la premsa expliquen els nivells de delinqüència a diferents països.

-      Ser capaç d'utilitzar dades empíriques per explicar les tendències de la delinqüència en diferents països.

-      Ser capaç de comunicar de manera eficaç sobre temes de criminologia comparada.

Competències

 • Accedir i interpretar les fonts de dades sobre la criminalitat.
 • Actualitzar els coneixements criminològics propis de manera autònoma.
 • Demostrar que es comprenen les teories criminològiques.
 • Demostrar que es coneix la diversitat de polítiques criminals per afrontar la criminalitat i els seus diferents fonaments.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Redactar un treball acadèmic.
 • Reflexionar sobre els fonaments de la criminologia (teòrics, empírics i eticopolítics) i plantejar aquesta dimensió en les anàlisis i les propostes.
 • Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Transmetre oralment les idees a una audiència.
 • Treballar de manera autònoma.
 • Treballar en equip i en xarxa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les diferents polítiques criminals i explicar la seva fonamentació en l'àmbit criminològic.
 2. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 3. Inferir el coneixement científic de la criminologia en l'àmbit aplicat.
 4. Mantenir una actitud d'interès per l'actualització científica en l'àmbit criminològic.
 5. Redactar un treball acadèmic.
 6. Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 7. Transmetre oralment les idees a una audiència.
 8. Treballar de manera autònoma.
 9. Treballar en equip i en xarxa.
 10. Trobar i analitzar les bases de dades sobre delinqüència.
 11. Utilitzar de manera eficaç les bases teòriques de la criminologia.

Continguts

1. Desenvolupament històric de la criminologia comparada.

2. Metodologia de les comparacions internacionals de la delinqüència.

3. Teories relatives a la criminologia comparada.

4. Evolució històrica de la violència.

5. Estadístiques policials en perspectiva comparada.

6. Estadístiques judicials en perspectiva comparada.

7. Estadístiques penitenciàries en perspectiva comparada.

8. Estadístiques de penes alternatives en perspectiva comparada.

9.  Enquestes de delinqüència autoinformada en perspectiva comparada.

10. Enquestes de victimació en perspectiva comparada.

11. Victimació de dones i minories ètniques en perspectiva comparada.

12. Polítiques criminals en perspectiva comparada.

Metodologia

- El curs combina classes magistrals i seminaris. L'alumnat haurà de llegir les lectures obligatòries, que es discutiràn a classe. Als seminaris es realitzaràn diverses activitats escrites i de discussió.

- Abans del començament del curs es publicarà un calendari detallat de les activitats del curs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 5 0,2 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Classes magistrals 19,5 0,78 1, 2, 3, 4, 10, 11
Seminari 19,5 0,78 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Lectures obligatòries 53 2,12 8
Treball escrit 53 2,12 2, 5, 6, 8, 11

Avaluació

Elements a avaluar:

- L'avaluació pren en consideració:

 • El resum i presentació d'un article científic (25%) i una revisió acadèmica (15%).
 • La participació a classe i als seminaris (10%).
 • La realització i presentació d'un treball final d'assignatura (50%).

Criteris per a l'avaluació:

No s'acceptarà cap pràctica o treball fora de termini, exceptuant situacions de força major degudament justificades. En cas d'entrega tardía l'alumne tindrà un 0 en aquella pràctica sense possibilitat de recuperació.

Un alumne que presenti una pràctica en el que hi hagi indicis de plagi o que no pugui justificar els arguments de la seva pràctica obtindrà un 0 i perdrà dret a la re-avaluació. En cas de reiteració de la conducta, l'alumne suspendrà l'assignatura (0) i perdrà el dret a la recuperació.

- Per a aprovar cal que la mitjana final sigui de 5.

- Si un alumne no assisteix a un mínim del 80% de classes (exceptuant absències justificades per raons de malaltia o similars) no podrà ser avaluat.

Les classes comencen puntualment. No s'ademet l'entrada a classe una vegada aquesta hagi començat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació a classe 10% 0 0 2, 4, 7, 9
Resum d'un article científic i presentació 25% 0 0 5, 6, 7, 8, 10, 11
Revisió acadèmica 15% 0 0 5, 6, 8
Treball final 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Bibliografia

Lectures obligatòries:

1. Aebi, M.F. i Linde, A. (2016). Long-term Trends in Crime: Continuity and Change. A Knepper P. & Johansen A. (Eds.). The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice (pp. 57-87). New York: Oxford University Press.

2. Aebi M.F. i Linde A. (2015). The epistemological obstacles in comparative criminology: A special issue introduction. European Journal of Criminology12(4): 381-385.

3. Aebi, M.F. (2010). Methodological Issues in the Comparison of Police-Recorded Crime Rates. A Shoham S.G., Knepper P. & Kett M. (Eds.). International Handbook of Criminology (pp. 211-227). Boca Raton / London / New York: CRC Press, Taylor & Francis Group.

4. von Hofer, H. (2000). Crime Statistics as Constructs: The Case of Swedish Rape Statistics. European Journal on Criminal Policy and Research8(1): 77‐89.

5. Campistol C. i Aebi M.F. (2018). Are juvenile criminal justice statistics comparable across countries? A study of the data available in 45 European nations. European Journal on Criminal Policy and Research24(1): 55-78. 

6. Aebi, M.F. i Linde, A. (2010). Is There a Crime Drop in Western Europe? European Journal on Criminal Policy and Research16(4): 251-277.

7. Caneppele, S. i Aebi, M. F. (2019). Crime Drop or Police Recording Flop? On the Relationship between the Decrease of Offline Crime and the Increase of Online and Hybrid Crimes. Policing: A Journal of Policy and Practice, 13(1): 66-79.

8. Aebi, M.F. i Linde, A. (2012). Conviction Statistics as an Indicator of Crime Trends in Europefrom 1990 to 2006. European Journal on Criminal Policyand Research18(1): 103-144.

9. Aebi M.F. i Linde A. (2012). Crime Trends in Western Europe according to Official Statistics from 1990 to 2007. A van Dijk J., Tseloni A. and Farrell G. (Eds.). The International Crime Drop: New Directions in Research (pp. 37-75). New York, Houndmills: Palgrave Macmillan.

10. Aebi, M.F. i Linde, A. (2014). The persistence of lifestyles: Rates and correlates of homicide in Western Europe from 1960 to 2010. European Journal of Criminology11(5):552-577.

11. Aebi, M.F., Linde, A., i Delgrande, N. (2015). Is There a Relationship Between Imprisonment and Crime in Western Europe? European Journal on Criminal Policy and Research21(3): 425-446.

12. Aebi, M.F., Delgrande, N. i Marguet, Y. (2015). Have community sanctions and measures widened the net of the European criminal justice systems? Punishment & Society17(5): 575–597.

13. Aebi, M.F. (2009). Self-reported delinquency surveys in EuropeEnquêtes de délinquance autoreportée en Europe. Guyancourt : CRIMPREV (pp. 1-68) ISBN 978-2-917565278.

14. Aebi, M.F. i Linde, A. (2014). National Victimization Surveys. A Bruinsma G. & Weisburd D. (Eds.). Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice(pp. 3228-3242). New York: Springer