Logo UAB
2020/2021

Cultura i Societat Basques

Codi: 103793 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Andrea Sanz Zarandona
Correu electrònic:
Andrea.Sanz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jon Elordi Acordarrementer

Prerequisits

No fa falta cap coneixement previ d'euskara.

Objectius

La matèria introdueix a l’alumnat a la cultura i societat basques actuals. El contingut de la matèria té com objectiu familiaritzar-se amb els aspectes essencials de la cultura i societat basques. Per això, la assignatura consta d’una descripció dels aspectes més significatius de la societat basca actual i d’un anàlisi de les principals manifestacions culturals d’aquesta societat.

Competències

  Estudis de Català i Espanyol
 • Identificar i explicar els aspectes de la cultura basca actual.
 • Identificar les principals característiques de la societat basca.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Identificar i explicar els aspectes de la cultura basca actual.
 • Identificar les principals característiques de la societat basca.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Identificar i explicar els aspectes de la cultura basca actual.
 • Identificar les principals característiques de la societat basca.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Identificar i explicar els aspectes de la cultura basca actual.
 • Identificar les principals característiques de la societat basca.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Identificar i explicar els aspectes de la cultura basca actual.
 • Identificar les principals característiques de la societat basca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els principals mitjans de comunicació bascos.
 2. Descriure els marcs geogràfic-econòmics bascos.
 3. Identificar les principals expressions artístiques basques de l'àmbit musical, audiovisual i cinematogràfic.
 4. Identificar les principals institucions sociopolítiques basques.
 5. Identificar les principals manifestacions de cultura popular basques.

Continguts

En funció dels interessos del alumnat matriculat, i sempre que sigui coherent amb la resta de l'assignatura, durant el transcurs de la mateixa es valorarà la possibilitat d'adaptar els següents temes, o d'incorporar-ne algun d'alternatiu:

1. Tòpics, representacions i llocs comuns d'allò basc

2. Societat basca

2.1. Introducció a l’objecte d’estudi

2.1.1. Geografia

2.1.2. Demografia

2.1.3. Economia

2.1.4. Història

2.2. Representació ciutadana i organització social

3. Cultura basca

3.1. Configuració del camp artístic i cultural

3.2. Etnografia i visions externes de la societat i la cultura basca

3.3. Escenaris emblemàtics: Gernika i el baserri.

3.4. L’art pictòric i escultòric: de la preguerra i la postguerra fins a l'actualitat

3.5. Festa i lluita a la música basca

3.6. Desindustrialització, drogues i cinema quinqui

3.7. El conflicte basc al cinema i la literatura

3.8. La presència de la dona en l'àmbit artístic

3.9. L’eclecticisme musical dels darrers anys

3.10. De la cosa local a la cosa global

Metodologia

1)     Aprenentatge basat en explicacions i lectures

2)     Exercicis pràctics

3)     Sessions pràctiques de correcció i seguiment dels exercicis

4)     Exercicis i problemes que s’han de resoldre autònomament

5)     Preparació i redacció dels treballs

6)     Estudi personal

7)     Presentació, seguiment i correcció d’exercicis i treballs

 
 
 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Aprenentatge basat en explicacions i lectures. Exercicis pràctics. 36 1,44 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Sessions pràctiques de correcció i seguiment dels exercicis. Presentació, seguiment i correcció d'exercicis i treballs. 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Exercicis i problemes que s'han de resoldre autònomament. Preparació i redacció de ressenyes sobre obres de referència. Estudi personal. 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

No hi haurà examen final

Utilitzarem un model d'avaluació contínua, pel que es valorarà l'adquisició progressiva de coneixements, la feina diària i la participació.

Al llarg del curs es lliuraran dos treballs escrits relacionats amb els continguts de l'assignatura. Un primer treball relacionat amb els continguts del bloc de Societat, i un segon treball relacionat amb els continguts del bloc de Cultura. Amb posterioritat al lliurament de cada un d'aquests dos treballs escrits, l'alumne haurà de fer una exposició oral del treball a classe, que serà igualment avaluable. A més d'això, es tindrà en compte l’assistència a classe, la labor diària, la participació i l’actitud.

Qualsevol pràctica inacceptable (lliurar treballs diferents als demanats, fer fraus d’identitat en els treballs, redactar molt malament, copiar en els exàmens, etc.) suposa el suspens absolut de l’assignatura. 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Es considerarà com a 'NO AVALUABLE' l'alumne que hagi realitzat menys de 2/3 parts de les activitats d'avaluació.

Per participar a la reavaluació, l'alumne ha d'haver estat previament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total. Només tenen dret a la reavaluació els alumnes que, havent suspès, tinguin almenys una nota mitjana final de 3,5. 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació 10% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5
Exposició oral del treball relacionat amb la part de Cultura 5% 4 0,16 3, 5
Exposició oral del treball relacionat amb la part de Societat 5% 4 0,16 1, 2, 4
Treball escrit relacionat amb els continguts del bloc de Cultura 40% 35 1,4 3, 5
Treball escrit relacionat amb els continguts del bloc de Societat 40% 35 1,4 1, 2, 4

Bibliografia

Agirre, L., 2005, Plouen mentides, Crònica del tancament d’Egunkaria, Plataforma per Egunkaria.

Agirreazkuenaga, J., 1995, Nosotros Los Vascos. Gran Atlas Histórico de Euskal Herria, Lur, Bilbo.

Ahedo, I., Urteaga, E., 2005, Gobernanza y territorio en Iparralde, Cuadernos sociológicos vascos.

Aizpuru, M., Barinaga-Rementeria, A., 2011, Euskal irrati telebista, ETB.

Aranbarri, I., 1999, Gure mendea. Ehun urte euskal kulturan, Argia, Lasarte-Oria.

Ayerbe, M. (ed.), 2014, Nuestras guerras. Relatos sobre los conflictos vascos, Lengua de Trapo, Madrid.

Aztiker, 2006, Euskal Herria datuen talaiatik, Udabiltza.

Baroja, P., 2006, El País Vasco, Txalaparta, Iruñea.

Borda, I., 2013, 100% Basque, Meettok, Donostia.

Busquet, J., 2006, La cultura, UOC, Barcelona.

Camus, B., 2012, Para entender la cultura vasca, Catarata, Madrid.

Davant, J.L., Le “problème basque” en 20 questions, Elkar, Donostia.

Egaña, I., 1996, Diccionario histórico-político de Euskal Herria, Txalaparta, Iruñea.

Eskisabel Urtuzaga, J., 2012, Euskal kantagintza: pop, rock, folk / La canción vasca: pop, rock, folk, Etxepare Euskal Institutua, Donostia.

Etxegoien, J.C., 2008 Vascos. Su lengua a través de la historia, Pamiela, Iruñea.

Etxegoien, J.C., 2011, Orekan. Ecologia de las lenguas, Pamiela, Iruñea.

Etxegoien, J.C., 2012, Orhipean. El pais de la llengua basca, Pamiela, Iruñea.

Euskaltzaindia, 1977, El libro blanco del euskara, Euskaltzaindia, Bilbo.

Fernández,  J., 2012, Euskal zinema / Cine vasco, Etxepare Euskal Institutua, Donostia.

Gabastou, A. et alii, 1994, Nations basques. Peuple mythique, aventure universelle, Autrement, Paris

Garcia Idiakez, M., 2011, Zeluloidezko begiradak, Elkar, Donostia.

Goyhenetche, M., 1999, Historia General del País Vasco, Ttarttalo, Donostia.

Izagirre, K., 1997, Incursiones en territorio enemigo, Pamiela, Iruñea.

Jaio, K., 2012, Estanpa bilduma / Colección de estampas, Etxepare Euskal Institutua, Donostia.

Kurlansky, M., 2015, La historia vasca del mundo, El gallo de oro, Bilbo.

Luku, A., 2009, Euskal kultura?, Pamiela, Iruñea.

Manterola, I., 2017, Maite ditut maite. Transmisioa XX. mendeko Euskal Herriko artean, Edo, Donostia.

Sánchez Ekiza, K., 2012, Euskal musika klasikoa / Música clásica vasca, Etxepare Euskal Institutua, Donostia.

Torrealdai, J. M., 1997, Euskal kultura gaur, Jakin, Oñati.

Zallo, R., 2006, El pueblo vasco hoy, Alberdania, Irun.

Zallo, R., Azpillaga, P., Miguel, J.C, 2002, Komunikabideak hemen: Egitura mediatikoa Hego Euskal Herrian, Alberdania, Irun.