Logo UAB
2020/2021

Primera Llengua Estrangera II (Anglès)

Codi: 103763 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502904 Direcció Hotelera FB 2 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Roger Nicholson
Correu electrònic:
Roger.Nicholson@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

Objectius de coneixements 

L’alumnat adquireix un seguit de coneixements lingüístics i desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l’escrita, de manera que al final d’aquest segon curs és capaç de fer el següent:

1. Expressar-se amb eficàcia, oralment i per escrit, sobre temes d’interès general i sobre la seva especialització.
2. Entendre parlants nadius quan s’adrecin directament a ells i poder mantenir una conversa sobre temes d’interès mutu.
3. Entendre  una conversa entre parlants nadius i extreure’n  els punts més importants.
4. Entendre textos escrits, tant breus com llargs, sobre diversos temes i sobretot sobre temes relacionats amb el món hoteler.
5. Conèixer els components d’un text (paràgrafs, signes de puntuació, deixis, connectors i conjuncions, registre adequat, referència anafòrica, catafòrica i exofòrica).
6. Fer un resum de textos, extraient-ne els punts mes significatius.

7. Entendre i utilitzar els diferents tipus de registre lingüístic.

8. Utilitzar l’anglès com a llengua vehicular a classe.

 Objectius d’habilitats

 En acabar el programa de quatre cursos d’anglès, els alumnes han d’haver aconseguit el següent:

 1. Desenvolupar un grau de precisió (en gramàtica, pronúncia, ús del lèxic, registre, etc.) i fluïdesa (velocitat en la producció, habilitat per expressar idees i desenvolupar el discurs), tant en l’expressió escrita com en l’oral, equivalent al nivell C1.1 d’UAB Idiomes Barcelona.
 2. Desenvolupar estratègies i habilitats per comprendre textos escrits i orals reals.
 3. Desenvolupar estratègies per continuar aprenent de manera autònoma fora de l’aula.
 4. Desenvolupar la capacitat per funcionar lingüísticament de manera eficient i amb seguretat en l’àmbit del turisme i de les situacions quotidianes.
 5. Utilitzar material de consulta necessari per a l’aprenentatge de llengües: diccionaris, gramàtiques, llibres de text o d’exercicis, etc.
 6.  Desenvolupar-se oralment en qualsevol situació relacionada amb el sector de l’hoteleria utilitzant un llenguatge adient i un registre correcte.
 7. Ser capaç de sol·licitar un lloc de treball relacionat amb el sector de l’hoteleria i/o restauració en anglès (redactar CV, carta, omplir formularis, desenvolupar-se durant l’entrevista en anglès).
 8. Saber si cal cursar més cursos d’idiomes per mantenir o millorar el seu nivell actual.
 9. Desenvolupar estratègies i habilitats per explicar al client estranger el contingut de l’oferta gastronòmica per escrit i per via oral.

 

Competències

 • Comunicar-se oralment i per escrit en una primera, una segona i a una tercera llengües estrangeres en els àmbits de l'hoteleria i de la restauració, així com en diferents entorns relacionats amb els àmbits esmentats.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Gestionar i organitzar el temps.
 • Manejar tècniques de comunicació interna, externa i corporativa en les empreses d'hoteleria i de restauració.
 • Ser capaç d'autoavaluar els coneixements adquirits.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar una primera i una segona llengües estrangeres en contextos específics i situacions reals.
 2. Desenvolupar coneixements teoricopràctics en una primera i una segona llengües estrangeres amb temes relacionats amb l’àmbit de les empreses d’hoteleria i de restauració.
 3. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 4. Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 5. Gestionar i organitzar el temps.
 6. Identificar els lèxics per al maneig de la comunicació existents a les empreses en una primera i una segona llengües estrangeres.
 7. Identificar les formes gramaticals per al maneig de la comunicació existents a les empreses en una primera i una segona llengües estrangeres.
 8. Ser capaç d'autoavaluar els coneixements adquirits.
 9. Treballar en equip.
 10. Utilitzar les particularitats idiomàtiques que el sector hoteler i de restauració requereixin en una primera i una segona llengües estrangeres.

Continguts

Per la mateixa naturalesa del procés d’aprenentatge d’una llengua, en el qual totes les destreses i les habilitats estan contínuament relacionades, els continguts enumerats a continuació es treballen de manera connectada. Els continguts lingüístics se subdivideixen en funcions lingüístiques, continguts gramaticals i continguts lèxics.

Funcions linguístiques

Les activitats comunicatives enumerades a continuació tenen funcions linguístiques de caràcter general i també específicques dins el camp de la direcció hotelera.

1. Expressar-se amb eficàcia, oralment i per escrit sobre temes d’interès general i sobre la seva especialització.
2. Utilitzar i entendre el vocabulari especialitzat de recepció, reserves, formes de pagament i el llenguatge d'entrades i sortides.

3. Donar informació sobre la disponibilitat de places d'allotjament i descriure les seves instal·lacions i equipaments.
4. Atendre el telèfon en anglès (passar trucades d’un departament a l’altre d’un establiment hoteler, facilitar informació sobre preus i disponibilitat, fer reserves).
5. Escriure textos (cartes, emails i fax) relacionats amb la seva especialització (confirmacions, invitacions, etc.).
6. Redactar un informe o projecte sobre un establiment hoteler i presentar-lo oralment en anglès davant d’una audiència.
7. Actualitzar el currículum vitae i escriure una carta o correu electrònic de presentació.

8. Escriure sense cometre errors bàsics de organització de text, ortografia i puntuació.

9. Realitzar els canvis pertinents a les típiques cartes model existents a les empreses hoteleres (plantilles).

10. Portar a terme les funcions lingüístiques pròpies d'aquest nivell:

a) Formular i respondre a peticions amb un registre adequat
b) Demanar i donar consell
c) Donar opinions
d) Respondre adequadament a queixes (demanar disculpes)
e) Oferir-se a fer alguna cosa
f) Suggerir solucions, acceptar o refusar un suggeriment
g) Explicar en què consisteix una activitat o excursió determinada

h) Contestar preguntes sobre llocs d’interès turístic i explicar com arribar-hi

i) Formular prediccions sobre esdeveniments futurs.

j) Expressar certesa.

k) Expressar penediment.

11. Comprendre les diferències estilístiques entre cartes formals, semi formals i informals, fax, correus electrònics  i comunicacions internes.

12. Expressar-se sobre temes d’àmbit ecològic.

13. Traduir el contingut de l’oferta gastronòmica per escrit i per via oral del català i/o castellà a l’anglès.

Continguts gramaticals

L’estudiant ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada a cada situació comunicativa els continguts gramaticals següents:

 • Repàs i ampliació dels temps verbals (passat, present i futur; els aspectes indicatius i progressius).
 • Formes comparatives i superlatives (bàsiques i avançades).
 • El futur. Temps verbals i usos sorprenents del  ‘future simple’ i el ‘future continuous’.
 • Vista global del gerundi i els seus usos.
 • Verbs modals per expressar certesa.
 • La diferència entre ‘state verbs’ i verbs normals.
 • Repàs i ampliació dels verbs modals per portar a terme les funcions lingüístiques ressenyades

Continguts lèxics

Els continguts lèxics s’emmarquen, bàsicament,dins els camps següents: medi ambient, recepció d’hotel, aeroports, centraleta de cadenes hoteleres, manteniment i llocs d’interès turístic.

 • Continuació i reforçament de l’apartat del primer curs: expressions numèriques per parlar de diners, preus, tipus de canvi, dimensions, percentatges i comptes, formes de pagament. (com dir i escriure números alts, parlar de tipus de canvi, divises, calcular en veu alt davant d’un client, desglossar una factura, etc).
 • Paraules compostes  (adjectius i substantius relacionats amb l’àmbit hoteler).
 • Vocabulari i expressions de l’àmbit financer (aspectes bàsics).
 • El llenguatge diferencial de les converses telefòniques.
 • Vocabulari bàsic de les noves tecnologies (internet i telefonia).
 • Prefixos amb especial èmfasi en ‘over-‘ i ‘under-’ en el vocabulari hoteler.
 • Vocabulari de l’equipament de les habitacions d’hotel per poder resoldre problemes posteriors a l’entrada (avaries, manca de serveis i articles d’ús personal).
 • La zona d’influència de l’hotel

 

Metodologia

A les classes es fa servir una versió modificada del mètode comunicatiu; es treballa mitjançant la realització de tasques comunicatives en petits grups, amb un equilibri entre l’aprenentatge d’estructures gramaticals i el de funcions lingüístiques, i es presta una atenció equitativa a les quatre destreses lingüístiques, sense oblidar les peculiaritats d’un curs d’idiomes dissenyat per a alumnes de direcció hotelera.

Les activitats a l’aula inclouen debats, lectura d’articles del sector i d’interès general, exercicis de gramàtica i vocabulari, exercicis de comprensió oral, lectura de fulls de concordança (mètode basat en la lingüística del corpus), tasques d’escriptura, aprenentatge cooperatiu. treball en parelles (closed pairs), aprenentatge per descobriment i jocs de rol. Els dies previs a cada sessió presencial és obligatori consultar el Campus Virtual (l’apartat de Notícies seguit per Enllaços o Materials) per fer lectures prèvies d’articles sobre el sector o d’interès general i així contribuir oralment als debats a l’aula. 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials 60 2,4 1, 2, 4, 6, 7, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories 2,5 0,1 8
Tipus: Autònomes      
Dossier i Projecte 81 3,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Avaluació

Convocatòria d’avaluació continuada

1. Projecte. Es prepara durant el curs en petits grups i es presenta davant de la classe.

2. Dossier. El dossier conté entre 8 i 12 activitats, que poden avaluar les quatre destreses lingüístiques. Les activitats es poden fer a casa o a classe.

A continuació, es detallen activitats d’exemple que es poden incloure com a activitats del dossier:

Redaccions

Fitxes de lectura

Activitats de transformació

Miniproves

Fitxes d’autoavaluació

Recerca d’informació

Producció de documents

Es poden aprofitar els dies que dóna el centre per fer exàmens a mig curs per dur a terme activitats que formin part del dossier, com per exemple miniproves de comprensió oral o de comprensió escrita.

3. Proves parcials. A mitjan curs i aprofitant els dies que dóna el centre per fer exàmens, es fan dues proves parcials: una prova d’expressió escrita (dues tasques) i una prova d’expressió oral. Aquestes proves han de tenir un format semblant a les proves de l’examen final.

4. Prova final

Per a la convocatòria d’avaluació continuada es necessita acreditar una assistència mínima a les classes del 80 %.

Convocatòria d’examen final

 Si l’estudiant no s’ha presentat a l’avaluació continuada o l’ha suspès, té dret a fer un examen final d’avaluació que incorpora les quatre destreses. Cal obtenir una nota mínima del 50 % en cada destresa (cada part de l’examen) i una nota mínima total del 65 % per superar l’examen i, per tant, l’assignatura.

Canvi de data de la prova

Els examinands que no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius mèdics, laborals (viatges o altres obligacions semblants) o humanitaris poden sol·licitar un canvi de data al seu professor o professora, aportant la documentació necessària i (excepte en casos extrems com ara accidents) amb un mínim de 7 dies naturals d’antelació. En cas de resolució positiva, les proves sempre es duen a terme en el termini establert per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.

Altres aspectes d’avaluació

En cap cas es permet que l’alumnat de la convocatòria d’avaluació continuada que hagi superat l’assignatura es presenti a la convocatòria d’examen final per apujar nota.

No hi ha cap tipus de certificació de nivell.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Dossier 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Projecte 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Prova final 40% 3 0,12 4, 6, 7, 10
Proves parcials 20% 2,5 0,1 2, 4, 6, 7, 10

Bibliografia

Llibres:

Redston, C. i Cunningham, G. (2013). Face2Face (Upper Intermediate Student’s Book Second Edition), Cambridge: Cambridge University Press.

Stott, T. i Pohl, A. (2010). Highly Recommended 2 (Student’s Book), Oxford: Oxford University Press.

Strutt, P. (2003). English For International Tourism (Intermediate Students’ Book), Harlow: Longman.

Wood, N. (2003). Tourism and Catering Workshop, Oxford: Oxford University Press.

Harding, K. i Henderson, P. (1992). High Season (English for the Hotel and Tourist Industry), Oxford: Oxford University Press.

Eastwood, J. i Mackin, R. (1984). A Basic English Grammar (Spanish Edition), Oxford: Oxford University Press.


Nota important: l’alumnat ha de comprar, obligatòriament, el primer llibre.

 

Pàgines web de referència:

http://news.bbc.co.uk/

http://wikitravel.org/en

www.thefreedictionary.com

www.caterer.com

www.wordreference.com

http://diccionario.reverso.net/

http://www.webcorp.org.uk/

www.tripadvisor.com 

 www.breakingnewsenglish.com