Logo UAB
2020/2021

Primera Llengua Estrangera III (Anglès)

Codi: 103707 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502904 Direcció Hotelera OB 3 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Roger Nicholson
Correu electrònic:
Roger.Nicholson@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No  hi ha prerequisits

Objectius

Objectius de coneixements 

L’alumnat adquireix un seguit de coneixements lingüístics i desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l’escrita, de manera que al final d’aquest tercer curs és capaç de fer el següent:

1. Expressar-se amb eficàcia, oralment i per escrit, sobre temes d’interès general i sobre la seva especialització.

2. Entendre parlants nadius quan s’adrecin directament a ells i poder mantenir una conversa sobre temes d’interès mutu.

3. Entendre  una conversa entre parlants nadius i extreure’n  els punts més importants.

4. Entendre textos escrits, tant breus com llargs, sobre diversos temes i sobretot sobre temes relacionats amb el món hoteler.

5. Conèixer els components d’un text (paràgrafs, signes de puntuació, deixis, connectors i conjuncions, registre adequat, referència anafòrica, catafòrica i exofòrica).

6. Fer un resum de textos, extraient-ne els punts mes significatius.

7. Entendre i utilitzar els diferents tipus de registre lingüístic.

8. Utilitzar l’anglès com a llengua vehicular a classe.

9. Presentar-se a la prova oficial de nivell de UAB Idiomes i acreditar el nivell B2 (obligatori per poder aprovar el curs).

Objectius d’habilitats

En acabar el programa de quatre cursos d’anglès, els alumnes han d’haver aconseguit el següent: 

 1. Desenvolupar un grau de precisió (en gramàtica, pronúncia, ús del lèxic, registre, etc.) i fluïdesa (velocitat en la producció, habilitat per expressar idees i desenvolupar el discurs), tant en l’expressió escrita com enl’oral, equivalent al nivell C1.1 d’UAB Idiomes Barcelona.
 2. Desenvolupar estratègies i habilitats per comprendre textos escrits i orals reals.
 3. Desenvolupar estratègies per continuar aprenent de manera autònoma fora de l’aula.
 4. Desenvolupar la capacitat per funcionar lingüísticament de manera eficient i amb seguretat en l’àmbit del turisme i de les situacions quotidianes.
 5. Utilitzar material de consulta necessari per a l’aprenentatge de llengües: diccionaris, gramàtiques, llibres de text o d’exercicis, etc.
 6.  Desenvolupar-se oralment en qualsevol situació relacionada amb el sector de l’hoteleria utilitzant un llenguatge adient i un registre correcte.
 7. Ser capaç de sol·licitar un lloc de treball relacionat amb el sector de l’hoteleria i/o restauració en anglès (redactar CV, carta, omplir formularis, desenvolupar-se durant l’entrevista en anglès).
 8. Saber si cal cursar més cursos d’idiomes per mantenir o millorar el seu nivell actual.
 9. Desenvolupar estratègies i habilitats per explicar al client estranger el contingut de l’oferta gastronòmica per escrit i per via oral.

 

Competències

 • Comunicar-se oralment i per escrit en una primera, una segona i a una tercera llengües estrangeres en els àmbits de l'hoteleria i de la restauració, així com en diferents entorns relacionats amb els àmbits esmentats.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Gestionar i organitzar el temps.
 • Manejar tècniques de comunicació interna, externa i corporativa en les empreses d'hoteleria i de restauració.
 • Ser capaç d'autoavaluar els coneixements adquirits.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les particularitats idiomàtiques de nivell mitjà-alt al sector turístic en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Elaborar discursos apropiats per a diferents funcions, contextos, mitjans, activitats i situacions del seu àmbit laboral.
 4. Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 5. Gestionar i organitzar el temps.
 6. Identificar lèxics i formes gramaticals d’aplicació al sector turístic en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.
 7. Ser capaç d'autoavaluar els coneixements adquirits.
 8. Treballar en equip.
 9. Utilitzar els recursos sobre turisme disponibles a través d’Internet en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.

Continguts

 

Continguts Generals

1. Expressar-se amb eficàcia, oralment i per escrit sobre temes d’interès general i sobre la seva especialització.

2. Utilitzar i entendre el vocabulari especialitzat de recepció, reserves, formes de pagament i el llenguatge d'entrades i sortides (repàs i extensió de l’apartat del segon curs).

3. Escriure textos (cartes, correus electrònics i fax) relacionats amb la seva especialització (confirmacions, invitacions, respostes a queixes, etc.).

4. Redactar un treball sobre un tema polèmic relacionat amb la hostaleria i/o el turisme i generar un debat a la classe (activitat avaluable).

5. Actualitzar el currículum vitae i perfeccionar les cartes i correus electrònics de presentació en anglès amb el fi de demanar un lloc de treball o una plaça de pràctiques en un establiment hoteler a l’estranger.

6. Escriure sense cometre errors greus d’organització de text, d’ortografia i de puntuació.

7. Realitzar els canvis pertinents a les típiques cartes model i els documents interns a les empreses hoteleres (plantilles).

8. Opinar sobre temes relacionats amb el món laboral (vocabulari especialitzat de gestió de personal)

9 . Descriure la seva formació, tant pràctica com teòrica, utilitzant llenguatge adient.

10 . Realitzar una entrevista de treball per telèfon o videoconferència .

Continguts gramaticals

L’estudiant ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada a cada situació comunicativa els continguts gramaticals següents:

 • Repàs i ampliació dels temps verbals (passat, present i futur; els aspectes indicatius i progressius).
 • Verbsmodals per expressaropinions i formular hipòtesis sobre esdeveniments ja transcorreguts.
 • Verbs + infinitiu amb i sense ‘to’ o gerundi.
 • Repàs i ampliació dels verbs modals (perfect infinitive – should have, must have, might have, etc.).
 • L’ús dels articles definits i indefinits (aspectes avançats)
 •  La forma passiva (aspectes avançats). Quan i per què es fa servir.
 •  L’estil indirecte (reported speech  i reported thought).

Continguts lèxics

 • El vocabulari avançat, de la seva especialització (polítiques d’empresa, tipus d'allotjament, instal·lacions, equipaments i mobles, departaments d’un establiment hoteler i el seu organigrama, la nomenclatura del personal, etc.).
 • Phrasal verbs i Prepositional verbs de major freqüència (els relacionats amb el funcionament diari d’un establiment hoteler: check in, bring up, etc.).
 • Paraules de connexió avançades: because of, owing to, moreover, besides, etc.
 • Substantius i adjectius compostos.
 • El verb ‘to get’ i la seva utilització.
 • Vocabulari turístic bàsic.
 • Vocabulari especialitzat del mon del treball i la gestió de personal.
 • Repàs i ampliació de vocabulari no-mascliste.
 • Vocabulari dels negocis i l’emprenedoria.

 

Metodologia

A les classes es fa servir una versió modificada del mètode comunicatiu; es treballa mitjançant la realització de tasques comunicatives en petits grups, amb un equilibri entre l’aprenentatge d’estructures gramaticals i el de funcions lingüístiques, i es presta una atenció equitativa a les quatre destreses lingüístiques, sense oblidar les peculiaritats d’un curs d’idiomes dissenyat per a alumnes de direcció hotelera.

Les activitats a l’aula inclouen debats, lectura d’articles del sector i d’interès general, exercicis de gramàtica i vocabulari, exercicis de comprensió oral, lectura de fulls de concordança (mètode basat en la lingüística del corpus), tasques d’escriptura, aprenentatge cooperatiu. treball en parelles (closed pairs), aprenentatge per descobriment i jocs de rol. Els dies previs a cada sessió presencial és obligatori consultar el Campus Virtual (l’apartat de Notícies seguit per Enllaços o Materials) per fer lectures prèvies d’articles sobre el sector o d’interès general i així contribuir oralment als debats a l’aula. 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories 2,5 0,1 7
Tipus: Autònomes      
Dossier i projectes 81 3,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

Avaluació

Convocatòria d’avaluació continuada

1. Projecte. Es prepara durant el curs de manera individaual i es presenta davant de la classe.

2. Dossier. El dossier conté entre 8 i 12 activitats, que poden avaluar les quatre destreses lingüístiques. Les activitats es poden fer a casa o a classe.

A continuació, es detallen activitats d’exemple que es poden incloure com a activitats del dossier:

Redaccions

Fitxes de lectura

Activitats de transformació

Miniproves

Fitxes d’autoavaluació

Recerca d’informació

Producció de documents

Es poden aprofitar els dies que dóna el centre per fer exàmens a mig curs per dur a terme activitats que formin part del dossier, com per exemple miniproves de comprensió oral o de comprensió escrita.

3. Proves parcials. A mitjan curs i aprofitant els dies que dóna el centre per fer exàmens, es fan dues proves parcials: una prova d’expressió escrita (dues tasques) i una prova d’expressió oral. Aquestes proves han de tenir un format semblant a les proves de l’examen final.

4. Prova final

Per a la convocatòria d’avaluació continuada es necessita acreditar una assistència mínima a les classes del 80 %.

Convocatòria d’examen final

Si l’estudiant no s’ha presentat a l’avaluació continuada o l’ha suspès, té dret a fer un examen final d’avaluació que incorpora les quatre destreses. Cal obtenir una nota mínima del 50 % en cada destresa (cada part de l’examen) i una nota mínima total del 65 % per superar l’examen i, per tant, l’assignatura amb un 5,0 Aprovat/Aprovada

Canvi de data de la prova

Els examinands que no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius mèdics, laborals (viatges o altres obligacions semblants) o humanitaris poden sol·licitar un canvi de data al seu professor o professora, aportant la documentació necessària i (excepte en casos extrems com ara accidents) amb un mínim de 7 dies naturals d’antelació. En cas de resolució positiva, les proves sempre es duen a terme en el termini establert per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.

Altres aspectes d’avaluació

En cap cas es permet que l’alumnat de la convocatòria d’avaluació continuada que hagi superat l’assignatura es presenti a la convocatòria d’examen final per apujar nota.

Tots els alumnes han de presentar-se a la prova oficial de nivell de UAB Idiomes i acreditar el nivell B2 (obligatori per poder aprovar el curs).

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Dossier 20% 0 0 2, 4, 5, 7, 8
Projectes 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Prova final 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Proves parcials 20% 2,5 0,1 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9

Bibliografia

Llibres:

Redston, C. i Cunningham, G. (2011) Face2face (Advanced Student’s Book New Edition), Cambridge: Cambridge University Press.

Stott, T. i Pohl, A. (2010) HighlyRecommended 2 (Student’s Book), Oxford: Oxford University Press. 

Harding, K. i Henderson, P. (1992) High Season (English for the Hotel and Tourist Industry), Oxford: Oxford University Press.

McCarthy, M. i O’Dell, F. (2002) English Vocabulary in Use (Advanced), Cambridge: Cambridge University Press.

 

Pàgines web:

http://news.bbc.co.uk/

www.thefreedictionary.com

www.caterer.com

http://diccionario.reverso.net/

http://www.webcorp.org.uk/

www.breakingnewsenglish.com