Logo UAB
2020/2021

Llenguatges i contextos II

Codi: 103700 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OB 1 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sònia Prats Carreras
Correu electrònic:
Sonia.Prats@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Sònia Prats Carreras
Cecilio Garriga Escribano
Joseph García Rodríguez
Marta Prat Sabater

Equip docent extern a la UAB

Giuseppe Simone Pedote
Irene Tort

Prerequisits

S’aconsella repassar la normativa de la llengua castellana (els equivalents al nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües) com també els coneixements d’anglès, que han de ser equivalents al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (nivell B2 de MECR pel grup 71).

 

Objectius

Aquesta assignatura és una de les primeres que troben els alumnes en la matèria «Ensenyament i aprenentatge de les llengües» i proporciona uns coneixements que serviran de fonament per a les altres assignatures.

Objectius:

 • Oferir una perspectiva àmplia dels coneixements implicats en l’ús i l’aprenentatge de la llengua castellana i anglesa.
 • Afavorir la col·laboració dels docents de les dues llengües en la consecució dels objectius de formació lingüística.
 • Ajudar a desenvolupar estratègies per a continuar aprenent de manera autònoma fora de l’aula.
 • Comprendre textos vinculats al món de l'ensenyament i l'educació en llengua anglesa.

Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengues pròpies com en una tercera llengua.
 • Expresar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera.
 • Fomentar la lectura i animar a escriure.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament en les llengües oficials de la Comunitat Autònoma corresponent.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar l'ús de la llengua als contextos socials i a les situacions comunicatives.
 2. Comprendre els efectes lingüístics del contacte de llengües.
 3. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva tant de manera presencial com telecol·laborant de diferents formes.
 4. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva.
 5. Conèixer críticament els contextos multiculturals i plurilingües.
 6. Conèixer i saber utilitzar els principals recursos i eines de consulta de la llengua estrangera.
 7. Conèixer i saber utilitzar els principals recursos i eines de consulta de la llengua.
 8. Demostrar fluïdesa i adequació en l'ús d'una llengua estrangera.
 9. Demostrar un coneixement acadèmic de les diverses llengües usades.
 10. Descobrir les dimensions socials i cognitives del llenguatge escrit, conèixer les diferents dinàmiques de l'oralitat per dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió i expressar-se adequadament oralment i per escrit.
 11. Desenvolupar assaigs o exposicions que reflexin la creació d'un raonament autònom propi i ben fonamentat a través de diferents fonts de coneixement.
 12. Desenvolupar una actitud crítica davant versions uniformistes de la llengua.
 13. Distingir en qualsevol producció lingüística elements estàndards i de variació.
 14. Entendre les llengües com un conjunt de varietats lingüístiques totes igualment respectables.
 15. Establir equips de treball per poder desenvolupar activitats de forma autònoma.
 16. Identificar els principals mecanismes de creació lèxica.
 17. Produir textos adequats a diferents registres de formalitat.
 18. Reconèixer argumentadament els elements gramaticals bàsics.
 19. Saber aplicar els coneixements gramaticals a l'anàlisi de les produccions orals i escrites.
 20. Saber expressar oralment i per escrit idees i coneixements amb suficient fonament teòric i argumental.
 21. Saber expressar oralment, per escrit i audiovisualment idees i coneixements amb suficient fonament teòric i argumental.
 22. Saber fer una lectura expressiva de textos literaris.
 23. Ser capaços d'utilitzar diferents estratègies per comprendre textos en llengua estrangera.
 24. Usar les TIC en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics.
 25. Utilitzar les TIC i les TAC en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics i en el disseny de propostes didàctiques.

Continguts

1. Estratègies per a l’aprenentatge autònom de llengües. Recursos i eines de consulta (en paper i en línia).

2. El contacte de llengües. Les interferències lingüístiques.

3. L’anàlisi de la llengua espanyola oral. Producció i expressió oral. Fonètica, prosòdia i elocució.

4. La variació lingüística i les varietats de l’espanyol. Bases de la llengua estàndard.

5. Estratègies per a la comprensió de textos. Les estructures textuals: anàlisi i producció.

6. Les unitats i la creació lèxiques en espanyol: els mots patrimonials, la formació lèxica, les innovacions i els préstecs.

Metodologia

Activitat

Hores

Metodologia

Resultats d’aprenentatge

Presencial en gran grup

5

Exposicions dels temes bàsics. Es fa amb tot el grup classe i permet l’exposició de continguts a través d’una participació oberta i activa per part dels estudiants.

EP3.2, EP3.3, EP3.4;

G1.3, G1.6, G1.7;

MP44.1, MP44.2, MP44.3;

MP47.1, MP47.2, MP47.3;

MP49.1

Seminaris

 

40

La major part de l’aprenentatge presencial es fa mitjançant seminaris, espais de treball en grup reduïts (1/3 del grup)  dirigits pel professor/a, on es treballen els continguts de la matèria. Als seminaris s'analitzaran els conceptes bàsics, es discutiran els temes d'estudi i les lectures, s'aclariran els dubtes i es practicarà l'anàlisi de textos. En aquestes sessions s’organitzaran activitats individuals i en grup, orals i escrites.

EP3.1, EP3.2, EP3.3;

TF3.1, TF3.7, TF9.1, TF9.2;

G1.3, G1.6, G1.7;

MP44.1, MP44.2, MP44.3;

MP47.1, MP47.2, MP47.3, MP47.4;

MP49.1 MP49.3,

MP52.1, MP52.2

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial en gran grup 5 0,2 1, 2, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21
Seminaris 40 1,6 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23
Tipus: Supervisades      
Avaluació 24,75 0,99 1, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 76 3,04 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es farà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que s'indiquen. De forma general, l'avaluació s'acull a allò que es diu al document “Criteris i pautes generals d’avaluació de la Facultat de Ciències de l’Educació”, aprovat per la COA a 28 de maig de 2015 i modificat a la Junta de Facultat del 6 d’abril del 2017, que es troba a http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/informacio-academica/avaluacio/normativa-1345744072301.html

La nota final de Llenguatges i Contextos II s’obté a partir de la suma de les notes corresponents al percentatge assignat a cada llengua, Llengua espanyola i Llengua anglesa, en una proporció del 60% i 40% respectivament.

Per tal de poder superar l’assignatura, cal que el/la estudiant hagi obtingut un 5 com a mínim en cadascuna de les llengües; així mateix, totes les activitats a avaluar dins de cada una de les llengües també s’hauran d’aprovar, com a mínim, amb un 5. En cas contrari, es considerarà no superada.

L’assistència a classe és obligatòria: cal assistir a un mínim d’un 80% de classes de cada llengua, en cas contrari es considerarà no avaluable. La presentació d’un justificant no anul·la en cap cas una falta d’assistència, sinó que només serveix per a explicar-ne l’absència.

De manera general, els criteris principals que s'aplicaran en la qualificació de les diferents activitats d'avaluació de cada una de les llengües, són: 1) rigor informatiu i correccióconceptual; 2) claredat i coherència expositiva (orals i escrites), i  3) adequació i correcció lingüístiques. En Llengua espanyola, cada falta d'ortografia, lèxic i sintaxi tindrà una penalització de 0,25 sobre la nota final de cadascuna de les activitats d’avaluació; es tindran en compte les competències tant en els continguts com en l’expressió escrita en el moment de valorar les diferents proves. Pel que fa a l’anglès, per poder superar l’assignatura els estudiants del grup 71 han de demostrar haver assolit els objectius identificats pels descriptors del nivell B2 (B2.2) del Marc Europeu Comú de Referència; per a la resta de grups, el nivell global d’anglès necessari és l’equivalent al B1 superat.

Es qualificarà com a suspens quan no s’hagin fet totes les activitats d’avaluació o se n’hagi suspès com a mínim una. D’altra banda, si el professorat detecta una còpia flagrant d’un treball o d’un examen, l’estudiant/a serà penalitzat/da automàticament amb un suspens de tota l’assignatura, que no es podrà recuperar;  la coordinació de la titulació en serà  informada.

Els/les estudiants/es repetidors/es que ho demanin podran fer una prova global per a cadascuna de les dues llengües de l'assignatura. Els/les estudiants/es que vulguin fer aquesta prova ho hauran de demanar per escrit al professorat de cada llengua abans del 15 d'octubre.

Els resultats de les avaluacions es faran públics en un termini de temps no inferior a 7 dies ni superior a 40 dies després de la realització o lliurament de l'activitat. Cada professor/a indicarà en el moment oportú com es desenvoluparà la revisió de les diferents proves.

S'estableix una recuperació de les activitats no superades(examen, pràctiques, treballs...), quan el professorat ho consideri oportú, preferentment un cop acabat el període de classes d'aquella llengua. Els criteris per a la recuperació són comuns per a les dues llengües. Per poder accedir a la recuperació de qualsevol de les dues llengües cal haver-se presentat, com a mínim, a una de les activitats d'avaluació programades de la llengua en qüestió. La recuperació serà en el format –oral i/o escrit– que el professorat decideixi.

Totes les proves d'avaluació són individuals.

Les dates d’avaluació i recuperació previstes les comunicarà el professorat a cada grup classe. Les proves de llengua espanyola es fan després de cadascun dels tres blocs. La prova oral de llengua anglesa es fa després de les primeres 5 o 6 classes i la prova final es fa després del darrer seminari.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Llengua anglesa - examen final 20% 1 0,04 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25
Llengua anglesa, prova oral 20% 0,25 0,01 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25
Llengua espanyola - pràctica d'avaluació 1 20% 1 0,04 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25
Llengua espanyola - pràctica d'avaluació 2 20% 1 0,04 1, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25
Llengua espanyola - pràctica d'avaluació 3 20% 1 0,04 1, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25

Bibliografia

LLENGUA ESPANYOLA

 

 

· ALCOBA, S. (coord.): La expresión oral. Barcelona: Ariel Practicum.

· ALEZA, M. (coord.) (2010): Normas y usos correctos del español actual. Valencia: Tirant lo Blanch.

· ALMELA PÉREZ, R. (2018): Manual de buenas prácticas ortográficas. Murcia: Editum.

· ARANDA AGUILAR, J. C. (2010): Manual de ortografía y redacción. Córdoba: Berenice.

· BATTAMER Arias, P. y C. López Ferrero (2019): Introducción al léxico, componente transversal de la lengua. Madrid: Cátedra (Colección: Lingüística).

· CLAVE: Maldonado, Concepción (dir.), Diccionario de uso del español actual, http://clave.smdiccionarios.com

· DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ, M.ª J., M.ª T. Sanmarco Bande (eds.) (2017): Lexicografía y didáctica. Diccionarios y otros recursos lexicográficos en el aula. Frankfurt am Main: Peter Lang (Colección: Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation, 115).

· GARCÍA MOUTON, P. (1994), Lenguas y dialectos de España. Madrid: Arco/Libros (Cuadernos de Lengua Española).

· GÓMEZ TORREGO, L. (2011): Hablar y escribir correctamente: gramática normativa del español, 2 vols. Madrid: Arco/Libros.

· JIMÉNEZ-YÁÑEZ, R. M. (2020): Comunicar en la Universidad y en la vida profesional. Pamplona: EUNSA.

· MORENO FERNÁNDEZ, F. (2020): Variedades de la lengua española. New York: Routledge.

· PENNY, R. (2004), Variación y cambio en español. Madrid: Gredos (BRH: Estudios y Ensayos, 438).

· REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2014): Diccionario de la lengua española (23.ª ed.), http://dle.rae.es

· REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2010): Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe. [Disponible en línea: http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi]

· REYES, Graciela (2017): Cómo escribir bien en español: manual de redacción, 9.ª ed. Madrid: Arco/Libros

 

 

 LLENGUA ANGLESA

 

 

I altres textos o fonts que la professora indicarà a classe o a través del Campus Virtual.