Logo UAB
2020/2021

Perinatologia

Codi: 103651 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 4 0
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
Correu electrònic:
Carlos.Rodrigo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Gemma Guinovart Galiana
Joan Badia Barnussell
Jorge Costa Pueyo
Miguel Angel Luna Tomás
Félix Castillo Salinas
Elisenda Moliner Calderón

Prerequisits

És aconsellable que l'estudiant hagi assolit les competències desenvolupades durant els cursos anteriors.

És convenient un coneixement suficient sobre les bases psicològiques dels estats de salut i malaltia, així com un nivell adequat de coneixements en comunicació interpersonal.

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Objectius

Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del quart curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real de la Perinatologia.

 

Competències

  Medicina
 • Demostrar que comprèn els fonaments d'acció, indicacions, eficàcia i relació benefici-risc de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Demostrar que comprèn l'organització i les funcions del genoma, els mecanismes de transmissió i expressió de la informació genètica i les bases moleculars i cel lulars de l'anàlisi genètica.
 • Demostrar que comprèn les metodologies estadístiques bàsiques emprades en els estudis biomèdics i clínics i utilitzar les eines d'anàlisi de la tecnologia computacional moderna.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aprofundir en les tècniques i mètodes que permeten el diagnòstic genètic.
 2. Contrastar les pròpies opinions amb les d'altres col·legues i amb les d'altres professionals de la salut com a base del treball en equip.
 3. Conèixer, valorar críticament i utilitzar les tecnologies i les fonts d'informació clínica i biomèdica.
 4. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 5. Diferenciar les situacions que necessitin ingrés hospitalari d'aquelles que necessitin ingrés en unitats de vigilància intensiva.
 6. Entendre i interpretar les dades estadístiques de la literatura mèdica.
 7. Establir un pla d'actuació terapèutica considerant les necessitats del pacient i del seu entorn familiar i social, que impliqui tots els membres de l'equip de salut.
 8. Establir una de metòdica d'exploracions complementàries raonada, segons el procés de base i les expectatives diagnòstiques.
 9. Indicar i interpretar les tècniques i procediments bàsics de diagnòstic al laboratori, de diagnòstic per la imatge i d'altres.
 10. Indicar les intervencions terapèutiques adequades per als principals problemes de salut maternoinfantil.
 11. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 12. Obtenir de manera adequada les mostres clíniques necessàries per a la realització de les proves de laboratori.
 13. Obtenir, organitzar, interpretar i comunicar informació clínica, científica i sanitària.
 14. Ordenar els signes i símptomes per fer un diagnòstic sindròmic diferencial.
 15. Utilitzar correctament la terminologia genètica en els llibres de text i consulta.
 16. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
 17. Valorar críticament els resultats de les exploracions complementàries tenint presents les seves limitacions.
 18. Valorar l'eficiència de les principals intervencions terapèutiques.
 19. Valorar la relació entre l'eficàcia i el risc de les principals intervencions terapèutiques.

Continguts

Teoria (15 hores)

1. - Concepte de Perinatologia. Mortalitat perinatal. Mortalitat fetal. Mortalitat neonatal. Mortalitat materna. Concepte de Risc elevat. Organització sanitària en funció del risc.
2. - Diagnòstic prenatal. Objectius. Cribatges combinats. Cribatge bioquímic. Procediments invasius. Tècniques d'Arrays. Diagnòstic prenatal en sang materna. Perspectives futures.
3. - Seguiment ecogràfic de l'embaràs. Objectius. Possibilitats i limitacions. Sonograma genètic fetal. Ecocardiografia fetal. Neuroultrasonografía.
4. - Creixement fetal retardat. Concepte i classificació. El fetus petit per l'edat gestacional. Malnutrició fetal. Hipòxia fetal crònica. Diagnòstic i conducta assistencial.
5. - La prematuritat. Identificació del risc. Prevenció. Utilització de fàrmacs tocolítics. La maduració pulmonar fetal. El preterme tardà. Concepte de viabilitat fetal. Problemes ètics.
6. - La diabetis i embaràs. Diabetis tipus I i II. Diabetis gestacional. Recursions sobre el fetus i el nadó. Repercussions maternes. Concepte del tractament multidisciplinari.
7. - Control de l'estat del fetus mitjançant monitoratge de la FCF i Doppler en l'embaràs. Monitorització cardiotocogràfica fetal en el part. Diagnòstic de la hipòxia fetal.
8. - Infeccions perinatals congènites I: Generalitats. Infecció per herpesvirus tipus 1 i tipus 2, ciomegalovirus, virus varicel·la-zòster, altres herpesvirus. Infecció per parvovirus B19, enterovirus. Infecció per virus zika
9. - Infeccions perinatals congènites II: Infecció per VIH. Hepatitis B, hepatitis C. Lues. Infeccions parasitàries: toxoplasmosi, malaltia de Chagas, paludisme.
10. - Infeccions neonatals: Sèpsia precoç. Sèpsia tardana, infecció nosocomial. Immunoprofilaxis durant l'embaràs i neonatal (grip, tos ferina).
11. - Encefalopatia hipoxicoisquèmica. Conseqüències a curt, mitjà i llarg termini. Mesures per millorar els resultats neurològics.
12. - Cribatge nounades de metabolopaties i altres malalties. Errors congènits del metabolisme. Malalties genètiques i cromosòmiques de presentació neonatal.
13. - Dificultat respiratòria neonatal. Causes respiratòries i el seu tractament. Cardiopaties congènites de presentació neonatal.
14. - Malformacions i malalties congènites quirúrgiques en el període prenatal o neonatal.
15. - Pediatria social durant l'embaràs i el període neonatal. Maltractament fetal. Conseqüències de la drogoaddicció materna. Nounat abandonat.

 

Metodologia

L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

 

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH són:

UDHSP

UDHVH

UDGTiP

UDPT

Gemma Guinovart
gginovart@santpau.cat

Felix Castillo
fecastillo@vhebron.net

Carlos Rodrigo       carlos.rodrigo@uab.cat

Juan Badia
jbadia@tauli.cat

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
TEORIA (TE) 15 0,6
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PEXT) 16 0,64
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 40,25 1,61

Avaluació

Avaluació continuada, discussió de casos: avaluació de la participació qualitativa de l'estudiant i lliurament de resolucions de casos treballats al seminari.

Avaluació dels treballs: cada estudiant haurà d'elaborar i presentar un treball basat en un cas clínic viscut durant les practiques de l’assignatura.

Prova oral de recuperació en cas de que l'alumne no superi l'avaluació inicial.

Quan es consideri que l’estudiant no ha pogut aportar prou evidències d’avaluació en l’acta es consignarà aquesta assignatura com a no avaluable. La guia docent ha d’establir els criteris per assignar un no avaluable

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de tipus pràctic 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Entrega d'informes / treballs escrits 50% 1,75 0,07 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

Obstetricia

Obstetric clinical algorithms . Wiley Online Library eBooks EBS 2019 Errol R. Norwitz, George R. Saade, Hugh Miller, Christina M. Davidson. 2nd edition. ISBN 9781118849873 (pdf) | ISBN 9781118849880 (epub)

https://login.are.uab.cat/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp11791960&site=pfi-live

Protocol de seguiment de l'embaràs a Catalunya 3ª ed.: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social, 2018 (http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/embaras_part_puerperi/protocol_seguiment_embaras/protocol-seguiment-embaras-2018.pdf).

Protocol de cribratge prenatal d’anomalies congènites a Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social, 2018 (http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/embaras_part_puerperi/protocol_cribratge_prenatal/Protocol-cribatge-prenatal-anomalies-congenites-2018.pdf)

Tratado de Ginecología, Obstetricia y Medicina de la Reproducción. 2  tomos. Dir. Luis Cabero Roura. Editorial Médica Panamericana.2012. https://login.are.uab.cat/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp14309925&site=pfi-live

Neonatologia

Avery’s diseases of the newborn. CA Gleason, SV Devaskar, 10th ed. Elsevier Saunders, 2018.

Fanaroff & Martin’s Neonatal-perinatal medicine. Diseases of the fetus and infant. RJ Martin, AA Fanaroff, MC Walsh, 11th ed. Saunders Elsevier 2019.

Fetus and neonatal physiology. R Polin, NW Fox, SH Abman, 5th ed. Elsevier Saunders, 2017.

Infectious diseases of the fetus and newborn infant. C Wilson, V Nizet, Y Maldonado, J Remington, J Klein. 8th ed. Elsevier Saunders, 2016.