Logo UAB
2020/2021

Pràctiques Clíniques de Salut Maternoinfantil II

Codi: 103650 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Soledad Angeles Gallego Melcon
Correu electrònic:
MariaSoledadAngeles.Gallego@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
Miguel Angel Luna Tomás

Prerequisits

És aconsellable que l'estudiant hagi assolit les competències bàsiques en Fisiologia, Biologia cel.lular i molecular, Bioquímica i Anatomia.

És convenient un coneixement suficient sobre les bases dels estats de salut i malaltia, així com un nivell adequat de coneixements en comunicació interpersonal.

Es recomana estar matriculat o haver superat les assignatures de Pediatria i Obstetrícia i Ginecologia.

 

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions

Objectius

És una assignatura optativa que es pot realitzar a partir del quart curs.
 
L’objectiu general és que l’alumne es familiaritzi amb la pràctica professional en el context real.

L’estudiant s’incorporarà a un servei clínic o a un laboratori de salut realitzant les pràctiques de manera supervisada.

Competències

  Medicina
 • Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 • Demostrar que comprèn els fonaments d'acció, indicacions, eficàcia i relació benefici-risc de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Demostrar que comprèn els mecanismes de les alteracions de l'estructura i de la funció dels aparells i sistemes de l'organisme en situació de malaltia.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.
 • Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 2. Contrastar les pròpies opinions amb les d'altres col·legues i amb les d'altres professionals de la salut com a base del treball en equip.
 3. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 4. Establir una de metòdica d'exploracions complementàries raonada, segons el procés de base i les expectatives diagnòstiques.
 5. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 6. Identificar els mecanismes pels quals la malaltia afecta els diferents aparells i sistemes del cos humà en les diferents etapes de la vida i en ambdós sexes.
 7. Indicar les intervencions terapèutiques adequades per als principals problemes de salut maternoinfantil.
 8. Ordenar els signes i símptomes per fer un diagnòstic sindròmic diferencial.
 9. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
 10. Valorar críticament els resultats de les exploracions complementàries tenint presents les seves limitacions.
 11. Valorar la necessitat, les indicacions, les contraindicacions, la cronologia, el risc, el benefici i els costos de cada exploració.
 12. Valorar la relació entre l'eficàcia i el risc de les principals intervencions terapèutiques.

Continguts

L'estudiant pot escollir en quin servei o àrea assistencial es vol incorporar: obstetrícia, ginecologia i pediatria.

Durant la pràctica l'alumne observarà:

- Aspectes generals de la relació clínica i dels conceptes de salut i malaltia.

- Metodologia assistencial.

- Etiologia, fisiopatologia, semiologia i propedèutica clínica, grans síndromes i manifestacions de les malalties,

- Procediments diagnòstics i terapèutics de les malalties més freqüents

- Exploració funcional dels diferents aparells i sistemes.

- Síndromes obstètriques, ginecològiques i pediàtriques.

La vivència clínica es completarà amb l'assistència a sessions clíniques assistencials, sessions de tancament d'històries, de registre de casos, de mortalitat, clínico-patològiques, bibliogràfiques, sessions de formació continuada específiques, o d'altres que el servei tingui programades.

Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc , continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UUDDHH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UUDDHH.

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UUDDHH son:

Departament(s) responsable(s): Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva

Responsable de Facultat: Soledad Gallego Melcón

Responsables UUDDHH

Responsables UDHSP

Responsables UDHVH

Responsables UDGTiP

Responsables UDHPT

Dra. Isabel Badell
ibadell@santpau.cat

Soledad Gallego Melcón
sgallego@vhebron.net

Miguel Ángel Luna Tomás

miguelangel.luna@uab.cat

 Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
crodrigo.germanstrias@gencat.cat

Ramon Cos Plans (rcos@tauli.cat)

 

Metodologia docent general:

Tipologia docent: Pràcticum assistencial sense directrius

L'estudiant s'incorpora a les activitats d'un servei assistencial durant una setmana (5 dies), 6 hores al dia, per observar i/o realitzar tasques assistencials, de formació o de recerca de forma supervisada. Durant l'estada registrarà l'activitat realitzada per poder completar el port foli resum de l'estada. Aquest resum, conjuntament amb l'opinió del tutor de l'estada programada, seran la base de l'avaluació.

Funcionament

L'alumne interessat ha de buscar pels seus propis medis un tutor (ha de ser el responsable de l’assignatura i la matéria concreta –Pediatria o Obstetrícia i Ginecologia- en la seva Unitat Docent) i un servei clínic o departament hospitalari d'acollida, on desenvolupar l'activitat, que ha de tenir una duració mínima de 30 hores, estar fora d'horari lectiu i ser diferent a les pràctiques realitzades a les assignatures de pla d'estudis.

L'alumne lliurarà al tutor una proposta d'activitat (utilitzar el full específic) on es farà constar el contingut de la mateixa i el seu vist-i-plau. La sol·licitud omplerta s'ha de lliurar a la gestió acadèmica i punt d'informació per tal que el responsable de l’assignatura doni el vist-i-plau a l'activitat. Una vegada autoritzada, la Gestió Acadèmica citarà l'estudiant per recollir l'autorització i el full de resum de l'activitat i de qualificació.

Al finalitzar el període, l'estudiant aconseguirà la qualificació de l'activitat que ha dut a terme, amb signatura del professor o tutor responsable i segell del servei. L'alumne ha de portar el document (proposta,resumiqualificació) a la Gestió acadèmica i punt d'informació per sol·licitar el reconeixement dels crèdits segons el procediment habitual.

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES ASSISTENCIALS (PCAh) 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PEXT) 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 43 1,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

Durant l'estada programada, l'alumne registrarà les vivències clíniques més significatives i resumirà el contingut de les sessions en les que ha participat. Aquesta documentació serà lliurada al final de la estada al tutor de la mateixa i constituirà la base de la seva avaluació. El registre d'activitats inclou el resum dels aprenentatges, de totes les tasques que ha realitzat i de les sessions en les que ha participat.

El tutor responsable de l'alumne farà el seguiment del compliment dels objectius programats.

Per superar l'assignatura l'alumne ha d'haver assistit com a mínim a un 80% de les activitats programades i superat l'avaluació

 

Els estudiants que no realitzin les proves d’avaluació tant teòrica com pràctica seran considerats com No avaluats exhaurint els drets a la matrícula de l’assignatura

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega d'informes/treballs escrits 50% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Evaluació clínica objectiva estructurada 50% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Consultar la bibliografia específica de las guies docents de les diferents assignatures dels mòduls de formació clínica humana, procediments diagnòstics i terapèutics i medicina social, habilitats de comunicació i iniciació a la recerca.