Logo UAB
2020/2021

Hematooncologia Pediàtrica

Codi: 103646 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Isabel Badell Serra
Correu electrònic:
Isabel.Badell@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

És aconsellable que l'estudiant hagi assolit unes competències bàsiques en Anatomia, Fisiologia i Immunologia. Es recomana haver superat o estar matriculat de la assignatura de Pediatria.

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Objectius

És una assignatura optativa que es pot cursar a partir del cinquè curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real de la Hematologia i Oncologia

Competències

  Medicina
 • Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 • Demostrar que comprèn els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Demostrar que comprèn els fonaments d'acció, indicacions, eficàcia i relació benefici-risc de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Demostrar que comprèn els mecanismes de les alteracions de l'estructura i de la funció dels aparells i sistemes de l'organisme en situació de malaltia.
 • Demostrar que comprèn les metodologies estadístiques bàsiques emprades en els estudis biomèdics i clínics i utilitzar les eines d'anàlisi de la tecnologia computacional moderna.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 2. Contrastar les pròpies opinions amb les d'altres col·legues i amb les d'altres professionals de la salut com a base del treball en equip.
 3. Conèixer, valorar críticament i utilitzar les tecnologies i les fonts d'informació clínica i biomèdica.
 4. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 5. Descriure els factors físics, químics, ambientals, hàbits alimentaris i ús de drogues, factors psíquics, socials i laborals, i carcinògens que determinen el desenvolupament de la malaltia.
 6. Diferenciar les situacions que necessitin ingrés hospitalari d'aquelles que necessitin ingrés en unitats de vigilància intensiva.
 7. Establir un pla d'actuació terapèutica considerant les necessitats del pacient i del seu entorn familiar i social, que impliqui tots els membres de l'equip de salut.
 8. Establir una de metòdica d'exploracions complementàries raonada, segons el procés de base i les expectatives diagnòstiques.
 9. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 10. Identificar els mecanismes pels quals la malaltia afecta els diferents aparells i sistemes del cos humà en les diferents etapes de la vida i en ambdós sexes.
 11. Indicar i interpretar les tècniques i procediments bàsics de diagnòstic al laboratori, de diagnòstic per la imatge i d'altres.
 12. Indicar les intervencions terapèutiques adequades per als principals problemes de salut maternoinfantil.
 13. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 14. Ordenar els signes i símptomes per fer un diagnòstic sindròmic diferencial.
 15. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
 16. Valorar críticament els resultats de les exploracions complementàries tenint presents les seves limitacions.
 17. Valorar la relació entre l'eficàcia i el risc de les principals intervencions terapèutiques.

Continguts

Teoria

 1. Valors normals hematològics en Pediatria
 2. Diagnòstic i tractament de les anèmies
 3. Fallada medul·lar: etiologia, diagnòstic i tractament
 4. Trastorns hemorràgics: diagnòstic i tractament
 5. Trasplantament de progenitors hemopoètics
 6. Bases del diagnòstic i tractament a Oncologia Pediàtrica
 7. Leucèmia i Limfoma
 8. Tumors del Sistema Nerviós Central
 9. Neuroblastoma i tumor de Wilms
 10. Sarcomes ossis i de parts toves

 

Seminaris de casos clínics

 

 1. Casos clínics d’anèmia: anàlisi diagnòstic y proposta de tractament
 2. Casos clínics de trombopènia: anàlisi diagnòstic y proposta de tractament
 3. Casos clínics de leucèmia i limfoma: discussió i propostes d’estudi i tractament
 4. Casos clínics de diversos tumors sòlids (1): discussió i propostes d’estudi i tractament
 5. Casos clínics de diversos tumors sòlids (2): discussió i propostes d’estudi i tractament

Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH són: 

Departament(s) responsable(s): Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva 

Responsable de Facultat: Isabel Badell Serra 

Responsables UDH:

 

Responsables UDHSP

Responsables UDHVH

Responsables UDGTiP

Responsables UDHPT

Dra. Isabel Badell

ibadell@santpau.cat

Dra. Soledad Gallego

sgallego@vhebron.net

___

Dra. Josefa Rivera

privera@tauli.cat

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
SEMINARIS ESPECIALITZATS (SEM) 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
TEORIA (TE) 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PEXT) 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Tipus: Autònomes      
LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 41,25 1,65 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Avaluació

- Mòdul teòric: 50% de la nota. Prova objectiva de resposta múltiple

- Assistència i participació en les pràctiques i seminaris: 30% de la nota. És necessari assistir al menys al 80% de les pràctiques i seminaris per obtenir la puntuació en aquest apartat.

- Presentació cas clínic observat: 20% de la nota

Els alumnes que no aprovin tindran dret a un examen final de recuperació. 

Els estudiants que no realitzin les proves d’avaluació tant teòrica com pràctica i cas clínic seran considerats com No avaluats exhaurint els drets a la matrícula de l’assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluacions de tipus pràctic: Avaluació clínica objectiva i estructurada 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Avaluació de la presentació del cas clínic 20% 1 0,04 2, 7, 11, 12, 14, 16
Avaluació escrita mitjançant proves objectives: ítems de resposta múltiple / proves d'assaig de preguntes restringides 50% 1,75 0,07 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

 

 1. Principles and Practice of Pediatric Oncology (6ª ed). P. Pizzo & D. Poplack. Editorial.Lippincott, 2011
 2. Nathan and Oski’s. Hematology of infancy and childhood (7ª ed). S Orkin y cols. Editorial Saunders 2009.
 3. Oncology of infancy and childhood (1ª ed). S Orkin y cols. Editorial Saunders 2009
 4. Pediatric Hematology and Oncology. E.Estlin y cols. Editorial Wiley-Blackwell 2010.
 5. Manual práctico de Hematología y Oncología Pediatricas. J. Sanchez de Toledo, JJ Ortega. Editorial Ergon, 2010
 6. Manual formativo en Hematología pediátrica. J. Sánchez de Toledo Codina y C. Diaz de  Heredia.  Editorial Permanyer 2011.
 
 7. Manual formativo en Oncología pediátrica. J. Sánchez de Toledo Codina y S. Gallego Melcón.   Editorial Permanyer 2012.