Logo UAB
2020/2021

Medicina de l'Activitat Física

Codi: 103615 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Jose Dura Mata
Correu electrònic:
MariaJose.Dura@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Maria Boldo Alcaine
Roser Coll Fernandez

Equip docent extern a la UAB

M Àngels Ribera Alcazar
Marc Colomer Giralt
Mercè Molleda Marzo

Prerequisits

És aconsellable que l’estudiant hagi assolit unes competències bàsiques en l’ Aprenentatge Integral en Medicina i Patologia Estructural i Molecular.

És necessari haver assolit uns coneixements suficients en:

1. Anatomia Humana

2. Fisiologia Mèdica

3. Fisiologia Aplicada

4. L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Objectius

La medicina del segle XXI ha aconseguit allargar la vida, millorar la supervivència però tant important com allargar la vida es fer que aquesta sigui independent i amb les millors capacitats possibles. L'assignatura vol introduir a l'alumne en una visió diferent de la medicina. Millorar la funció i la qualitat de vida.  La Rehabilitació i medicina Física és el conjunt de procediments mèdics, dirigits per ajudar a una persona a arribar al més complet potencial físic compatible amb la seva deficiència fisiològica o anatòmica i limitacions mediambientals.  La avaluació de la funció i la prescripció d'acticitat física com a tractament . L’assignatura es programa després del tercer curs, quan ja s’han assolit els coneixements bàsics sobre la funció del cos humà en situacions de salut i ja es tenen coneixements sobre les diferents patologies mèdiques i quirúrgiques.  

Els objectius generals de l’assignatura són:

 

 1. Adquirir els coneixements essencials sobre Rehabilitació mèdica. Conceptes generals i en les diverses àrees de subespecialització. Ap Locomotor, Neurociencies, Ap Respiratori, sistema cardio circulatori, amputats,
 2. Adquirir els coneixements essencials de com realitzar l’avaluació, els procediments diagnòstics i terapèutics de lesions agudes o cròniques que ocasiones discapacitat permanent o transitòria
 3. Adquirir coneixements activitat física , tipus i forma de prescrpció. En la prevenció de malaltia i en la rehabilitació de la salut.

Competències

  Medicina
 • Demostrar que comprèn l'estructura i funció de l'organisme humà en situació de malaltia en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes.
 • Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics.
 • Realitzar els procediments pràctics fonamentals d'exploració i tractament.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre les manifestacions de les principals patologies sobre l'estructura i la funció del cos humà.
 2. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 3. Descriure les principals tècniques diagnòstiques i terapèutiques que es realitzen en el servei hospitalari corresponent a l'assignatura.
 4. Descriure les principals tècniques diagnòstiques i terapèutiques que es realitzen en la prescripció d’activitat física i en el reestabliment de la funcionalitat.
 5. Establir una comunicació efectiva i clara amb el pacient i els seus familiars.
 6. Identificar les alteracions radiològiques i anatomopatològiques de les malalties més habituals dels diferents aparells i sistemes, en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes.
 7. Interpretar les imatges més específiques en les patologies més comunes.
 8. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.

Continguts

Conceptes de Rehabilitació mèdica. Concepte de funcionalitat i de independència funcional. Concepte de dèficit discapacitat i minusvàlua.  Avaluació de la funció i mitjans terapèutics per restablir-la. Efectes que l’activitat física i el re entrenament muscular  produeixen en la prevenció de malalties i dels beneficis terapèutiques que l’exercici produeix en diferents situacions patològiques. Aspectes específics de la  discapacitat produïda per problemes respiratoris,  cardiovasculars, neurològics, osteo articulars, amputacions i disfuncions de la deglució i en la discapacitat associada a l’envelliment.

Blocs distributius


A. Aspectes generals

Activitat Física i Entrenament. Fibra muscular tipus de fibra. Efectes de la inactivitat al cos humà. Tipus d’exercici. Avaluació de l'entrenament. Com dissenyar un pla d'entrenament.

Avaluació de la funció. Concepte de independència funcional. Activitats de la vida diària. Avaluació de la funció muscular. Test de tolerància a l'exercici.  Mecànica articular.

Tècniques instrumentals per avaluar la funció. Mesura de la força muscular,  analisi biomecànica. Anàlisi de la marxa, anàlisi de la postura i  l’equilibri.


B. Funció i Activitat física en processos patològic específics

Patologies de l'Aparell Locomotor extremitats superiors i extremitats Inferiors: Musculars i d'Estructures lligamentoses, tendinoses i ossies. Clínica. Avaluació funcional. Aproximació Terapèutica.

Avaluació del pacient respiratori. El re entrenament muscular en patologia respiratòria. Tècniques d’estalvi energètic. Programes de Rehabilitació respiratòria

Avaluació de la Funcionalitat al pacient cardíac. Test de tolerància a l'exercici. Programes de Rehabilitació Cardíaca

Exploració i valoració funcional en el  pacient neurològic. Aspectes neurològics de la motricitat.  Rehabilitació del pacient neurològic. (Dany cerebral i Lesió medular) L’activitat física en el pacient neurològic.

Discapacitat i covid19. Rehabilitació en fase aguda, subaguda i crònica. 

Exploració i valoració funcional en el  vertigen. Probes clíniques de VPPB i maniobres alliberadores. Dèficit vestibular. Valoració de l'equilibri. Principis dels programes de Rehabilitació vestibular.

 

     Activitat

Data i Títol

Recursos materials

ACTIVITATS DIRIGIDES

Classe teòrica
( 60 min d'exposició teòrica i casos clínics)

Virtual

1.Activitat Física i Entrenament. Efectes de la inactivitat al cos humà Funcionalitat . Concepte de independència funcional. Activitats de lavida diària. Dèficit ,discapacitat i minusvàlua; Autonomia  i salut.

Presentació amb àudio

Classe teòrica

( 60 min d'exposició teòrica i casos clínics)

Virtual

2.Avaluació de la funció. Funció muscular. Mecànica articular. Tècniques instrumentals per avaluar la funció. Mesura de la força muscular,  anàlisi biomecànica. Anàlisi de la marxa, anàlisi de la postura i  l’equilibri. Test de tolerància a l'exercici Prescripció d'exercici. . Avaluació de l'entrenament. Casos clínics.

Presentació amb àudio

Classe teòrica

( 60 min d'exposició teòrica i casos clínics)

Virtual

3. Patologies de l'Aparell Locomotor extremitats superiors: Musculars i d'Estructures lligamentoses i tendinoses. Clínica. Avaluació funcional. Aproximació Terapèutica

Presentació amb àudio

Classe teòrica

( 60 min d'exposició teòrica i casos clínics)

Virtual

4.Patologies de l'Aparell Locomotor extremitats Inferiors: Musculars i d'Estructures lligamentoses i tendinoses. Clínica. Avaluació funcional. Aproximació Terapèutica

Presentació amb àudio

Classe teòrica

( 60 min d'exposició teòrica i casos clínics)

Virtual

5.Avaluació del pacient respiratori. El re entrenament muscular en patologia respiratòria. Tècniques d’estalvi energètic. Programes de Rehabilitació respiratòria

Presentació amb àudio

Classe teòrica

( 60 min d'exposició teòrica i casos clínics)

Virtual

Dia 6.Avaluació de la Funcionalitat al pacient cardíac. Test de tolerància a l'exercici. Programes de Rehabilitació Cardíaca

Presentació amb àudio

Classe teòrica

( 60 min d'exposició teòrica i casos clínics)

Virtual

Dia 7.Exploració i valoració funcional en el  pacient neurològic. Aspectes neurològics de la motricitat. Control Motor. Dany cerebral adquirit. Lesió medul·lar aguda. Aspectes de avaluació clínica i tractament. Casos clínics L’activitat física en el pacient neurològic.

Presentació amb àudio

Classe teòrica

( 60 min d'exposició teòrica i casos clínics)

Virtual

Dia 8. Valoració de pacients amputats de membre superior i inferior. Procés de protetització i solucions protèsiques

Presentació amb àudio

Classe teòrica

( 60 min d'exposició teòrica i casos clínics)

Virtual

Dia 9. Covid19: Funcionalitat i discapacitat . Rehabilitació en fase aguda, subaguda i crònica. Seqüeles més freqüents. 

Presentació amb àudio

Classe teòrica

( 60 min d'exposició teòrica i casos clínics)

Virtual

Dia 10. Exploració i valoració funcional en el  vertigen i l’equilibri.  Probes clíniques de VPPB i maniobres alliberadores. Principis dels programes de Rehabilitació vestibular. Casos clínics.

Presentació amb àudio

 

Subtotal 10 hores

 

 

Seminari. Desenvolupament de casos clínics 

Dia 1 casos d’aparell locomotor .

Aula de simulació.

Seminari:
Desenvolupament de casos clínics 

Dia 2 Casos clínics de neurorehabilitació

Aula de simulació

Seminari pràctic al laboratori de probes funcionals del servei de Rehabilitació

Dia 3  Valoració instrumental de la marxa i de l'equilibri. Fer una avaluació instrumentada a voluntaris d'entre els alumnes

Presencial si es possible. Si no pogués ser per teams

Seminari pràctic al laboratori de probes funcionals del servei de Rehabilitació

Dia 4 Valoració de la força muscular. Manual i instrumentada Força de quadriceps . força de la garra de mà. Avaluació de la força manual. Fer una avaluació instrumentada a voluntaris d'entre els alumnes.

Presencial si es possible. Si no pogués ser per teams

 Seminari. Desenvolupament de casos clínics 

Dia 5 Exposició de casos clínics per part dels alumnes. Exposició d'un cas. Exposició de 5 minuts amb preguntes.

Remetre l’exposició amb audio

 

Subtotal  5 hores

 

ACTIVITATS DIRIGIDES

TOTAL 15 HORES

 

 

ACTIVITATS SUPERVISADES

Pràcticum Assistencial Sense Directrius (180 min)

Consulta externa i gabinets clinico-terapeutics.

 Pràctica clínica presencial

Pràcticum Assistencial Sense Directrius (180 min)

Consulta externa i gabinets clinico-terapeutics.

Pràctica clínica presencial

Pràcticum Assistencial Sense Directrius (180 min)

Consulta externa i gabinets clinico-terapeutics.

Pràctica clínica presencial

Pràcticum Assistencial Sense Directrius (180 min)

Consulta externa i gabinets clinico-terapeutics.

 Pràctica clínica presencial

Pràcticum Assistencial Sense Directrius (180 min)

Consulta externa i gabinets clinico-terapeutics.

Pràctica clínica presencial

Subtotal 15 hores

Consulta externa i gabinets clinico-terapeutics.

 Pràctica clínica presencial

ACTIVITATS SUPERVISADES

TOTAL 15 HORES

 

 AUTÒNOMA

ACTIVITATS AUTÒNOMES

Estudi personal

Subtotal lectura comprensiva: 20 hores

Estudii realització d’esquemes, resums i assimilació conceptual

Subtotal Esquemes i resums: 20 hores

 

Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH són:

Departament(s) responsable(s): Departament de Medicina

Responsable de Facultat:  Maria José Durà Mata - (mjdura.germanstrias@gencat.cat)

Responsables UDH

Responsables UDHSP

Responsables UDHVH

Responsables UDGTiP

Responsables UDHPT

NO S’OFERTA

Judith Sanchez Raya

(jusanchez@vhebron.net)

Maria José Durà Mata
(mjdura.germanstrias@gencat.cat)

NO S’OFERTA

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
SEMINARIS DE CASOS CLÍNICS (SCC) 5 0,2
TEORIA (TE) 10 0,4
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PEXT) 15 0,6
Tipus: Autònomes      
ESTUDI PERSONAL 40,5 1,62

Avaluació

    Avaluació.

        Examen teòric. faran 20 preguntes de resposta múltiple. 5 respostes possibles i una de certa.  la puntuació s'establirà entre 0 i 20.

        Avaluació da la clínica. A través de 3 o 4 vídeos de casos clínics es farà un test de resposta múltiple o bé la  presentació d'un cas clínic. S'avaluarà del 0 al 10

        Avaluació de les pràctiques: S’avaluarà l'assistència i participació a les pràctiques i seminaris. Sumarà 1-2 punts sobre la nota final.

 

Es considerarà NO avaluable:

 

Aquell alumne que hagi no hagi participat ni assistit a les classes o seminaris

 

Aquell alumne que no es presenti a l'examen teòric o a l’avaluació de la clínica

 

Qualificació final

 

Mitjana aritmetica entre la proba teòrica i avaluació clínica . S'afegiran amb suma directe els punts obtinguts de la avaluació de les pràctiques.

 

Expressió: Aprovat més de 10 punts totals ; notable entre 16 i 18 punts totals i < 17, excel·lent 19 punts totals o mes

 

Nota numèrica amb un decimal de 0 a 10

 

Sistema de revisió d’exàmens

 

La revisió dels exàmens es farà de forma individual amb l’alumne, prèvia sol·licituds per escrit en els terminis establerts.

 

Es programarà una prova de recuperació pels alumnes que no superin els continguts de l'assignatura amb un format a determinar.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluacions escrites tipus test 60% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Avaluació de pràctiques 5% 1,25 0,05 2, 4, 5, 6, 7, 8
Participació activa a classe i seminaris 35% 1,25 0,05 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Bibliografia específica

 • DeLee, Drez and Miller's Orthopaedic Sports Medicine . 5th Edition.  Mark Miller Stephen Thompson Ed Elsevier. Philadelphia, Pennsylvania March 2019

 • Essentials of ExercisePhysiology, 5th Edition. William D. McArdle, Frank I. Katch. Victor L. Katch, Ed Wolters Klubbert 2016
 • ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 10th edition. American college of physicians. Ed Wolters Klubbert 2017
 • Essentials of physical medicine and rehabilitation : musculoskeletaldisorders, pain, and rehabilitation Fourth Edition. Walter R. Frontera, Julie K. Silver, Thomas D. Rizzo, Jr. Elsevier Saunders. Philadelphia 2018
 • Netter’sOrthopaedicClinicalExamination: AnEvidenceBasedApproach, 3rd Edition. Sauders Elsevier. Philadelphia, Pennsylvania 2015.
 • DeLisa's Physical Medicine and Rehabilitation: Principles and Practice (ninth Edition) de Walter R. Frontera , Joel A. DeLisa , Bruce M. Gans , Lawrence R. Robinson Lippincott Williams & Wilkins 2019