Logo UAB
2020/2021

Cirurgia Pediàtrica

Codi: 103606 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Bernardo Núñez Garcia
Correu electrònic:
Bernardo.Nunez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Alumnat de 5è curs.

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials.

 

 

Objectius

La Cirurgia Pediàtrica es defineix oficialment a l'Estat Espanyol pel RD 2015/78 de 15 de juliol quan comença de forma regulada la formació d'especialistes metges amb concurs oposició d'accés, programa de formació i acreditació de centres per impartir la docència postgraduada.

Amb l'aparició de l'esmentat Decret  totes les Comissions Nacionals de les diverses especialitats mèdiques i el Consell Nacional elaboren els primers plans de formació regulats i unificats. Aquests plans de formació son lleugerament modificats el 1984.

La Cirurgia Pediàtrica es defineix com: "Especialitat medico-quirúrgica del període de la vida humana que va des de la concepció fins a l'adolescència. El seu àmbit d'actuació abasta tots els aspectes de la Cirurgia que incumbeixen a la Pediatria".

Seguint aquest definició la Cirurgia Pediàtrica comprèn les afeccions quirúrgiques de l'edat pediàtrica. La Cirurgia Pediàtrica és a la Pediatria com la Cirurgia General a la Medicina Interna.

La obligació d'impartir una determinada matèria per motivar la formació dels especialistes del futur del nostre país fa que sigui convenient que els coneixements siguin transmesos pels professionals que tenen responsabilitats assistencials en l'àmbit al que fem referència.

Competències

  Medicina
 • Demostrar que comprèn els fonaments d'acció, indicacions, eficàcia i relació benefici-risc de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes que afligeixen al malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics.
 • Realitzar un examen físic general i per sistemes, apropiat a l'edat del pacient i al sexe, de manera completa i sistemàtica i una valoració mental.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar el procediment terapèutic i la tècnica quirúrgica, si escau, d'acord amb les dades disponibles.
 2. Calcular els índexs de risc quirúrgic, generals i per aparells, i adequar-hi les indicacions.
 3. Efectuar un anàlisi crític dels objectius que es pretenen aconseguir amb la intervenció quirúrgica constrastant-ho amb els efectes adversos que pugui comportar.
 4. Emprar les escales que valoren l'estat general (físic i mental) del pacient.
 5. Enfocar l'examen físic no solament des del punt de vista diagnòstic, sinó també terapèutic, amb èmfasi especial en els procediments quirúrgics.
 6. Integrar tota la informació preoperatòria per a la presa de decisions.
 7. Obtenir les dades més rellevants tant pel que fa a la malaltia per la qual s'intervé, així com les que puguin marcar la morbimortalitat.
 8. Recopilar la informació i seleccionar els fets més rellevants que presenta el pacient, tant en situacions electives de consulta especialitzada com d'urgències.
 9. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Continguts

Lliçó 1. Presentació de l’assignatura.

a. Aspectes generals de la Cirurgia Pediàtrica b. Traumatismes en l'edat pediàtrica.

Lliçó 2. Patologia Cervicofacial

a. Fenedura palatina i llavi fes b. Quists i fístules congènites de la cara i el coll c. Quist del conducte tiroglòs

Lliçó 3. Patologia toràcica I

a. Record embriològic i anatòmic b. Atrèsia d’esòfag c. Hèrnia diafragmàtica congènita         

Lliçó 4. Patologia toràcica II

a. Malformació adenomatoide quística. Segrest pulmonar b. Emfisema lobar congènit c. Anomalies de la paret toràcica

Lliçó 5. Patologia esofagogàstrica

a. Reflux gastroesofàgic  b. Acalàsia  c. Estenosi hipertrófica del pílor

Lliçó 6. Patologia intestinal I

a. Atrèsies intestinals b. Malrotació intestinal. Vòlvul intestinal  c. Duplicacions del tub digestiu

Lliçó 7. Patologia intestinal II

a. Ili meconial  b. Malaltia de Hirschsprung

Lliçó 8. Patologia intestinal III

a. Diverticle de Meckel  b. Apendicitis  c. Invaginació intestinal

Lliçó 9. Patologia Anorectal

a. Malformació anorectal  b. Extròfia cloacal

Lliçó 10. Patologia hepàtica

a. Atrèsia de vies biliars  b. Quist de colèdoc  c. Litiasi biliar

Lliçó 11. Paret abdominal i conducte engonal

a. Omfalocele. Gastròsquisi  b. Hèrnia engonal, hidrocele. Altres hèrnies  c. Criptorquídia d. Escrot agut 

Lliçó 12. Oncologia quirúrgica en el pacient pediàtric

Lliçó 13. Urologia pediàtrica I

a. Uropatia obstructiva b. Estenosi pieloureteral  c. Megaurèter obstructiu  d. Vàlvules de uretra.

Lliçó 14. Urologia pediàtrica II

a. Reflux vesicoureteral b. Bufeta neurógena 

Lliçó 15. Urologia pediàtrica III

a. Extròfia vesical. Epispàdies  b. Hipospàdies  c. Anomalies de la diferenciació sexual.

Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH són:

Responsable de Facultat: BERNARDO NÚÑEZ GARCÍA bnunez@tauli.cat

Responsables UDHSP

Responsables UDHVH

Responsables UDGTiP

Responsables UDHPT

NO S’OFERTA

Manuel López Paredes
manuel.lopez@vhebron.net

Alejandro Manzanares Quintela
amanzanares.germanstrias@gencat.cat

Bernardo Nuñez García
bnunez@tauli.cat

 Metodologia docent general:

TIPOLOGIES DOCENTS DIRIGIDES: (20% Teoria)

Teoria (tipologia TE). Sessions programades 15 (1 h per sessió).

TIPOLOGIES DOCENTS SUPERVISADES (25%  Pràctiques supervisades)


PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PRASS)

Període de pràctiques curriculars no regulades corresponents a estudis de l’àmbit de la salut, durant el qual l’alumnat experimenta en un context real i adquireix habilitats específiques sota la supervisió directa del professorat de la UAB i o de professionals externs implicats. No es preveu el còmput de presencialitat en activitats dirigides, tot i que aquest pràcticum pot comportar reunions de treball individuals o en grup amb el professorat de la UAB. Per tant, només es computa el seguiment i l’avaluació de l’alumnat. En aquest còmput hi és implícita també la preparació.

TUTORIES

Les tutories no computaran com a hores presencials, però poden ser programades i realitzar-se individualment o en grup, al despatx dels professors, en espais docents o utilitzant les TICs, i l’alumne ha de ser informat dels horaris d’atenció del professorat.

TREBALL AUTÒNOM (50% total 37,5  hores).

Lectura comprensiva de textos i articles, estudi i realització d'esquemes, resum i assimilació conceptual dels continguts. Preparació de les presentacions i lliuraments.

AVALUACIÓ (5% total 3,75 hores):

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
TEORIA (TE) 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PEXT) 18,75 0,75 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 37,5 1,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

Criteris d’aprovació.

 Requisits assistencials:

1. Assistència hores dirigides: 80%

2. Assistència hores supervisades: 80%

3. Pes de l'assistència sobre la qualificació final: 50%

Requisits avaluatius:

1. Realitzar prova objectiva.

2. Pes de la prova objectiva sobre la qualificació final: 50% 

Els estudiants que no hagin superat l'assignatura per mitjà de l'avaluació es podran presentar a una prova de recuperació.

La normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i màster de la Universitat Autònoma de Barcelona introdueix una modificació en la qualificació, substituint la de "no presentat" per la de "no avaluable". Això implica exhaurir els drets inherents a la matrícula de l'assignatura.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa en classe i seminaris 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Avaluació escrita mitjançant proves objectives: ítems de resposta múltiple / preguntes restringides 50% 3,75 0,15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

1. Pediatric Surgery
By: Scorpio, Ronald J; Coppola, Christopher P; Kennedy, Alfred P; Morton. Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-04339-5, 978-3-319-04340-1. Health & Medicine (General). Springer eBooks (Medicine 2014) 2014

2. Pediatric Surgery
By: Coventry, Brendon J; Morton. Springer Verlag London Ltd. ISBN: 978-1-4471-5438-9, 978-1-4471-5439-6, 978-1-306-69237-3, 978-1-4471-5439-6. Health & Medicine (General). Springer eBooks (Medicine 2014) 2014

3. Ashcraft's Pediatric Surgery
By: Holcomb; George Whitfield Holcomb III. W B Saunders Company. ISBN: 978-1-4160-6127-4. Health & Medicine (General). ScienceDirect eBooks (CSUC) 2013

4. An Illustrated Guide to Pediatric Surgery
By: Al-Salem, Ahmed H. Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-06664-6, 978-3-319-06666-0, 978-3-319-06665-3. Health & Medicine (General). Springer eBooks (Medicine 2014) 2014

5. Symptoms and Signs in Pediatric Surgery
By: Kaiser, Georges L; Lesny. Springer Berlin Heidelberg. ISBN: 978-3-642-31160-4, 978-1-283-93504-3, 978-3-642-31161-1. Health & Medicine (General). Springer eBooks (Medicine 2012) 2012

6. Diagnostic and Interventional Ultrasound in Pediatrics and Pediatric Surgery
By: Scholz, Stefan; Jarboe, Marcus D; Hruska. Springer. ISBN: 978-3-319-21698-0, 978-3-319-21699-7. Health & Medicine (General). Springer eBooks (Medicine 2016) 2016

7. Basic Techniques in Pediatric Surgery: An Operative Manual
By: Bradnock, Tim J; Carachi, Robert; Agarwala, Sandeep; Schroeder. Springer Berlin Heidelberg. ISBN: 978-3-642-20640-5, 978-3-642-20641-2. Health & Medicine (General). Springer eBooks (Medicine 2013) 2013

8. Fundamentals of Pediatric Surgery: Second Edition
By: Mattei, Peter; Muratore, Christopher S; Rollins, Michael D; Nichol, Peter F; Hruska. Springer. ISBN: 978-3-319-27441-6, 978-3-319-27443-0. Health & Medicine (General). Springer eBooks (Medicine 2017) 2017

9. Pediatric Thoracic Surgery
By: Lima, Mario; Rizza. Springer Milan. ISBN: 978-88-470-5201-7, 978-88-470-5202-4. Health & Medicine (General). Springer eBooks (Medicine 2013) 2013

10. Pediatric Digestive Surgery
By: Lima, Mario; Rizza. Springer. ISBN: 978-3-319-40523-0, 978-3-319-40525-4. Health & Medicine (General). Springer eBooks (Medicine 2017) 2017

11. Jones' Clinical Paediatric Surgery
By: Hutson; Chichester. John Wiley & Sons Incorporated. ISBN: 978-1-118-77731-2, 978-1-118-77728-2, 978-1-118-77729-9, 978-1-118-77730-5. Health & Medicine (General). Wiley Online Library Books EBS 2018 2015