Logo UAB
2020/2021

Usos Professionals i Acadèmics de la Llengua Anglesa

Codi: 103582 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sonia Oliver del Olmo
Correu electrònic:
Sonia.Oliver@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

El requisit d'entrada a aquesta assignatura, atès que forma part de la Menció en Llengua Anglesa, és un nivell C1 en llengua anglesa. Els estudiants, a 3r curs, hauran de complir amb aquest requeriment com a màxim abans de la data indicada a la pàgina web de la Facultat de Ciències de l'Educació per poder cursar a 4t, el curs següent, la Menció en Llengua Anglesa. Per cursar aquesta assignatura com a optativa fora de la menció també cal acreditar un nivell C1. Per a més informació, adreceu-vos a Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l'Educació. 

Objectius

Aconseguir que l'alumnat al final d'aquesta assignatura:

 

1. Produeixi discursos orals i escrits de qualitat (no inferior al nivell B2 del MECR) en els àmbits acadèmics i

professionals.

2. Sàpiga argumentar de forma coherent i cohesioni de forma adequada els continguts del discurs especialitzat o amb finalitats acadèmiques.

3. Sigui capaç d'autoavaluar el nivell de coneixement de la llengua anglesa i pugui establir un pla de millora per obtenir resultats encaminats a l'excel.lència de la competència comunicativa.

4. Pugui a més a més d'autoavaluar-se, avaluar entre iguals produccions escrites i orals en anglès de forma

raonada i coherent (amb una fluïdesa equivalent al nivell B2 del MERC) i perteneixents a diferents registres de la llengua i tipologies textuals.

5. Treballi en equip i individualment de forma eficient tant en activitats de caràcter teòric com pràctic, buscant els recursos i les estratègies més adequades segons la situació en particular.

6. Sàpiga utilitzar les plataformes virtuals com eines de comunicació i gestió de les activitats dirigides i supervisades. I a més a més, utilitzi les TIC en el disseny, desenvolupament i autoavaluació de les activitats d'autoaprenentatge de la llengua anglesa (emprant els recursos i estris de consulta més avançats)

7.Demostri eficacia comunicativa en situacions de interacció multilingüe i en contextos internacionals tant a

nivell oral com escrit.

8.Pugui comprendre i analitzar críticament, des d'un registre formal de la llengua anglesa, discursos

professionals i acadèmics en anglès.

9. Apliqui el marc teòric sobre la pràctica comunicativa eficaç tant a nivell escrit com oral, i des d'una perspectiva contrastiva multilingüe.

10. Demostrar habilitats lingüístiques i comunicatives en llengua anglesa amb un nivell equivalent o superior al B2 del MERC.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The aim of this subject is:

-to produce quality oral and written productions within the academic and professional fields.

-to show proficiency in producing coherent and cohesive contents in specialized discourses.

-to be familiar with self-assessment and peer-assessment and be able to work with language registers and textual typologies.

-to work efficiently both individually and in groups and deal with theory and practice equally (searching the best

strategies and available resources)

-to use virtual tools and ICTs in the design, development and self-assessment activities.

-to show communicative proficiency in English in international and multilingual settings (oral and written)

-to critically analyze professional and academic discourses (formal register of the English language)

-to apply the theoretical framework into the communicative practice (oral and written) from a contrastive and multilingual approach.

-to show linguistic and communicative skills in English equivalent or superior to a B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.
 • Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengues pròpies com en una tercera llengua.
 • Expresar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera.
 • Fomentar la lectura i animar a escriure.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar de forma individual i amb companys i companyes la pròpia pràctica docent, identificar àrees de millora professional, i implementar estratègies per aconseguir l'esmentada millora.
 2. Analitzar i debatre de forma crítica textos teòrics de diferents àmbits de la lingüística.
 3. Analitzar i identificar les necessitats comunicatives i educatives per dissenyar estratègies d'ensenyament - aprenentatge de llengua anglesa que se sustenten en el desenvolupament de competències comunicatives a través de les TIC / TAC.
 4. Analitzar les necessitats comunicatives i controlar el procés d'aprenentatge de la llengua anglesa dels estudiants.
 5. Aplicar el marc teòric sobre la pràctica comunicativa eficaç tant a nivell escrit com oral, i des d'una perspectiva contrastiva multilingüe.
 6. Autoavaluar el seu propi nivell de coneixement de l'anglès i analitzar les pròpies necessitats comunicatives establint un plan de millora.
 7. Autoavaluar i avaluar entre iguals produccions escrites i orals en anglès de forma raonada i coherent amb una fluidesa equivalent, com a mínim, al nivell B2 del MCERL) i pertanyents a diferents registros de la llengua i tipologies textuales.
 8. Comprendre i analitzar críticament, des d'un registre formal de la llengua anglesa, discursos professionals i acadèmics en anglès.
 9. Demostrar eficàcia comunicativa equivalent, com a mínim, al nivell B2 del MCERL en situacions d'interacció multilingüe i en contextos internacionals tant a nivell oral com per escrit.
 10. Demostrar habilitats lingüístiques i comunicatives en llengua anglesa amb un nivell equivalent o superior al B2 del MCERL.
 11. Desenvolupar criteris i formular propostes d'autoformació permanent (al llarg de la vida) com a docents de i en llengua estrangera.
 12. Desenvolupar la competència lectora en anglès per ser capaç d'analitzar les implicacions pràctiques de portar a terme les propostes teòriques que es proposen des del camp de la didàctica de la llengua.
 13. Desenvolupar la competència lingüística i literaria utilitzant la llengua anglesa de manera lúdica i creativa.
 14. Desenvolupar un pensament crític aplicat a la selecció d'eines i recursos digitals més adequats com a instruments d'aprenentatge dirigides a l'alumnat de primària.
 15. Elaborar seqüències didàctiques destinades a l'ensenyament i a l'aprenentatge de la llengua anglesa en l'educació primària.
 16. Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències digitals i interculturals.
 17. Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències lingüística, audiovisual i digital.
 18. Establir relacions entre el currículum d'infantil i primària de llengües estrangeres i el de llengües primeres.
 19. Establir relacions entre el currículum de primària de llengües estrangeres i el de la resta d'àrees curriculars.
 20. Incorporar activitats de CMO apropiades pel desenvolupament d'unitats AICLE en el context de programes nacionals i internacionals (Comenius, etc.).
 21. Presentar productes (unitats didàctiques, anàlisi d’una sessió de classe, etc.) elaborats en equip amb persones de diferents graus i perfils d’expertesa.
 22. Produir discursos orals i escrits de qualitat (no inferior al nivell B2 del MCERL) en els àmbits acadèmics i professionals. Saber argumentar de forma coherent i cohesionar adequadament els continguts del discurs especialitzat o amb finalitats acadèmiques.
 23. Reconèixer les llengües com un conjunt de varietats totes igualment respectables i demostrar els coneixements teòrics necessaris per descriure i explicar la variació en llengua francesa i els processos d'estandarització.
 24. Saber autoavaluar el nivell de coneixement de la llengua anglesa i establir un pla de millora per obtenir resultats encaminats a l'excel·lència de la competència comunicativa.
 25. Treballar en equip i individualment de forma eficient, tant en activitats de caràcter teòric com pràctic, buscant els recursos i estratègies adequades per a cada situació.
 26. Utilitzar els entorns virtuals com a eines de comunicació escrita que responen a una diversitat de funcions (lúdics, acadèmica, transaccional, etc.) entre aprenents.
 27. Utilitzar els entorns virtuals com a font i recursos per promoure la lectura crítica de textos multimodals.
 28. Utilitzar els recursos més punters i les eines de consulta més avançades en llengua anglesa.
 29. Utilitzar les TIC/TAC en el disseny, desenvolupament i autoavaluació d'activitats d'aprenentatge en anglès.
 30. Utilitzar les plataformes virtuals com a eina de comunicació i de gestió de les activitats dirigides i supervisades.
 31. Utilitzar textos procedents de la literatura infantil en LE per al desenvolupament d'activitats d'aprenentatge de llengua anglesa en educació primària.
 32. Valorar tècniques i estratègies d'aprenentatge de LE adequades a l'educació primària.

Continguts

1. Gèneres discursius i tipologies textuals aplicades a la pràctica professional i a l'àmbit acadèmic.

2. Objectivitat i subjectivitat en el text. La presencia de l'autor en el discurs.

3. Ànalisi crítica del discurs en llengua anglesa.

4. Tècniques d'organització i presentació de la producció oral i escrita en anglès.

5. Usos de la llengua anglesa per a finalitats específiques

(ESP) English for Specific Purposes  i per a finalitats

acadèmiques (EAP) English for Academic Purposes.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contents:

1. Discourse genres and textual typologies applied to professional and academic settings.

2. Objectivity and subjectivity in the text. The author's visibility in discourse.

3. Critical discourse analysis in English.

4. Organization and presentation techniques for effective oral and written productions in English.

5. English language use for specific purposes:

(ESP) English for Specific Purposes and for academic purposes (EAP) English for Academic Purposes

Metodologia

En aquesta assignatura hi haurà classes presencials, tutories virtuals i tutories presencials. A més a més, d'exercicis i activitats dins i fora de l'aula.

La presencialitat està subjecta al context de la pandèmia COVID-19.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Projecte 10 0,4 22, 25, 28
Seminaris teòrico-pràctics 25 1 5, 7, 8, 9, 10, 22, 24
power point presentation 10 0,4 9, 10, 22, 25, 28
Tipus: Supervisades      
Tutories presencials (sempre que sigui possible durant el COVID-19) 10 0,4 5, 8, 9, 10, 22
Tutories virtuals 20 0,8 5, 9, 10, 22, 24, 25, 28
Tipus: Autònomes      
Lectures /comentaris de text especialitzats 35 1,4 8, 28
preparació d'expressió escrita i oral 40 1,6 5, 8, 9, 10, 25, 28

Avaluació

 L'avaluació d'aquesta assignatura  constarà de les següents 4 parts:

a) CV individual (15%) març 2021.

b) Power point en grup (35%) abril 2021.

c) abstract individual (15%) maig 2021.

d) professional cover letter project individual (35%) juny 2021.

- Si l'alumne entrega un 30% d'exercicis (avaluació continuada) tindrà la nota corresponent a l'expedient, en cap cas un No Presentat.

Els alumnes han de tenir un mínim del 70% de l'avaluació contínua aprovada per optar a la recuperació (2ª convocatòria)

Activitats no aptes per a recuperació: examen final. La resta d'activitats es poden recuperar al llarg del mes de maig de 2021.

- Si es detecta plagi en qualsevol dels exercicis o activitats es considerarà suspesa tota la assignatura.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
CV individual: AICLE, TIC 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
Desenvolupament d'un power point grupal. 35% 0 0 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 31
abstract individual 15% 0 0 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31
professional cover letter project 35% 0 0 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32

Bibliografia

Dröschel, Yvonne (2011) Lingua Franca English.The role of Simplification and Transfer. Linguistic Insights. Studies in Language and Communication. Volume 119. Peter Lang, Bern, Switzerland.

Fortanet, Inmaculada; Palmer, Juan Carlos & Posteguillo, Santiago (eds.).(2003) Linguistic studies in academic and professional English. Col.lecció"Estudis Filològics" Núm.17. Publicacions de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana.

Pecorari, Diane. (2008) Academic Writing and Plagiarism. A Linguistic Analysis. Continuum, London/New York.

Cultural Studies. Editor: Peter Rolf Lutzeier, volume 26. Peter Lang, Bern, Switzerland.

Swales, John. (1990) Genre Analysis. Michigan University Press (Ann Arbor), USA.