Logo UAB
2020/2021

L'Aprenentatge de Llengua Estrangera (Anglès) en l'Educació Primària Mitjançant les TIC

Codi: 103580 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Melinda Ann Dooly Owenby
Correu electrònic:
MelindaAnn.Dooly@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

El requisit d'entrada a aquesta assignatura, atès que forma part de la Menció en Llengua Anglesa, és un nivell C1 en llengua anglesa. Els estudiants, a 3r curs, hauran de complir amb aquest requeriment com a màxim abans de la data indicada a la pàgina web de la Facultat de Ciències de l'Educació per poder cursar a 4t, el curs següent, la Menció en Llengua Anglesa. Per cursar aquesta assignatura com a optativa fora de la menció també cal acreditar un nivell C1. Per a més informació, adreceu-vos a Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l'Educació. 

Nota important: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Objectius

Aquest curs és obligatori per a l’alumnat matriculat en la Menció d'anglès i optatiu per a qualsevol estudiant d'Educació Primària. S’adreça a tots els futurs mestres interessats a integrar l'ús de les tecnologies per promoure l'aprenentatge de llengües i el treball col·laboratiu. Aquesta assignatura aspira a obrir el camí de la capacitació del professorat d'Educació Primària per a tasques docents relacionades amb l'ensenyament de llengües estrangeres, i la utilització d'aquestes llengües per a la participació de les escoles en programes internacionals de mobilitat i de promoció del plurilingüisme. Els continguts del curs inclouen els principis bàsics d'ensenyament plurilingüe, tal com es recomana en documents recents a nivell Europeu, com l’“European Portfolio for Student Teachers of Languages” (EPOSTL, 2007), la “Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education” (CoE, 2015) i l també inclou les característiques destacades en l'informe executiu EVALUATE (2019) sobre les competències pedagògiques-digitals requerides per a l'intercanvi virtual per promocionar l'aprenentatge de llengües. El curs té com a objectiu ajudar els mestres a facilitar les competències comunicatives de l’alumnat, dissenyar i aplicar eficaçment tasques d'aprenentatge de llengües i continguts, utilitzar projectes plurilingües per a l'aprenentatge interdisciplinari, desenvolupar criteris d'avaluació mitjançant descriptors de competències, promoure la sensibilització i la consciència lingüística i intercultural i reflexionar sobre la pràctica docent com a eina valuosa per a la formació permanent —tot això a través de l'ús de tecnologies, sobretot la media social per comunicar-se amb ‘partners’ en altres parts del món. L’anglès com a llengua franca (o English as a Lingua Franca: ELF) serà l'idioma de la comunicació acadèmica d’estudiants i professorat en aquest curs, incloent documents escrits (programa, lectures, etc.) i documents audiovisuals (videoconferències, comunicació digital, etc.), així com la llengua vehicular de la classe presencial.

Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.
 • Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengues pròpies com en una tercera llengua.
 • Expresar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera.
 • Fomentar la lectura i animar a escriure.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar i redactar textos escolars escrits ajustats al nivell de desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels aprenents, en un anglès correcte i registre adequat.
 2. Analitzar de forma individual i amb companys i companyes la pròpia pràctica docent, identificar àrees de millora professional, i implementar estratègies per aconseguir l'esmentada millora.
 3. Analitzar i debatre de forma crítica textos teòrics de diferents àmbits de la lingüística.
 4. Analitzar i identificar les necessitats comunicatives i educatives per dissenyar estratègies d'ensenyament - aprenentatge de llengua anglesa que se sustenten en el desenvolupament de competències comunicatives a través de les TIC / TAC.
 5. Analitzar les necessitats comunicatives i controlar el procés d'aprenentatge de la llengua anglesa dels estudiants.
 6. Aplicar el marc teòric sobre la pràctica comunicativa eficaç tant a nivell escrit com oral, i des d'una perspectiva contrastiva multilingüe.
 7. Autoavaluar el seu propi nivell de coneixement de l'anglès i analitzar les pròpies necessitats comunicatives establint un plan de millora.
 8. Comprendre i analitzar críticament, des d'un registre formal de la llengua anglesa, discursos professionals i acadèmics en anglès.
 9. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva tant de manera presencial com en telecol·laboració.
 10. Conèixer el currículum escolar de la primera i segona llengua estrangera en l'educació primària.
 11. Conèixer i saber utilitzar els principals recursos i eines de consulta lingüística.
 12. Demostrar actituds interculturals afavoridores del treball eficient en equips diversos.
 13. Demostrar competència receptiva suficient en altres llengües estrangeres per comprendre intervencions orals i llegir texts de tipus professional (material docent, articles de divulgació, etc.) amb l'ajuda d'instruments de recolzament a la comprensió.
 14. Demostrar un nivell de competència B2 (MCER) en l'ús de la llengua anglesa tant en situacions informals com en contextos professionals, en activitats de recepció, producció i interacció.
 15. Desenvolupar la competència lectora en anglès per ser capaç d'analitzar les implicacions pràctiques de portar a terme les propostes teòriques que es proposen des del camp de la didàctica de la llengua.
 16. Desenvolupar tasques escolars que promoguin l'aprenentatge integrat de continguts acadèmics i anglès.
 17. Desenvolupar tasques i criteris amb un alt valor formatiu que promoguin l'avaluació integrada de continguts i anglès.
 18. Desenvolupar un pensament crític aplicat a la selecció d'eines i recursos digitals més adequats com a instruments d'aprenentatge dirigides a l'alumnat de primària.
 19. Desplegar habilitats i estratègies comunicatives avançades en llengua anglesa per adaptar-se al nivell de desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels interlocutors - aprenents i fer-se entendre en anglès utilitzant estratègies de bastida de forma eficient.
 20. Dissenyar tasques que fomentin el gust per la lectura i el desenvolupament del pensament crític en els alumnes de primària.
 21. Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències digitals i interculturals.
 22. Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències lingüística, audiovisual i digital.
 23. Establir relacions entre el currículum d'infantil i primària de llengües estrangeres i el de llengües primeres.
 24. Incorporar activitats de CMO apropiades pel desenvolupament d'unitats AICLE en el context de programes nacionals i internacionals (Comenius, etc.).
 25. Incorporar les tecnologies de la informació i comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir en contextos educatius.
 26. Presentar productes (unitats didàctiques, anàlisi d’una sessió de classe, etc.) elaborats en equip amb persones de diferents graus i perfils d’expertesa.
 27. Reconèixer el valor de les TIC/TAC com a eines privilegiades de comunicació entre docents i aprenents de llengües i cultures diverses.
 28. Reconèixer les llengües com un conjunt de varietats totes igualment respectables i demostrar els coneixements teòrics necessaris per descriure i explicar la variació en llengua francesa i els processos d'estandarització.
 29. Saber autoavaluar el nivell de coneixement de la llengua anglesa i establir un pla de millora per obtenir resultats encaminats a l'excel·lència de la competència comunicativa.
 30. Saber expressar-se en llengua inglesa de forma oral i escrita a un nivell avançat (corresponent, com a mínim, a un B2 del MCERL).
 31. Ser capaç d'autoavaluar-se i d'avaluar les produccions escrites i orals de companys en llengua anglesa de forma ben argumentada.
 32. Ser capaç d'autoavaluar-se i d'establir i executar un pla de millora de la competència comunicativa en llengua anglesa.
 33. Treballar en equip i individualment de forma eficient, tant en activitats de caràcter teòric com pràctic, buscant els recursos i estratègies adequades per a cada situació.
 34. Utilitzar els entorns virtuals com a eines de comunicació escrita que responen a una diversitat de funcions (lúdics, acadèmica, transaccional, etc.) entre aprenents.
 35. Utilitzar els entorns virtuals com a font i recursos per promoure la lectura crítica de textos multimodals.
 36. Utilitzar la llengua anglesa com a vehicle habitual de comunicació a l'aula universitària i a l'aula d'infantil i primària, així com en totes les tasques acadèmiques relacionades amb l'assignatura.
 37. Utilitzar les TIC/TAC en el disseny, desenvolupament i autoavaluació d'activitats d'aprenentatge en anglès.
 38. Utilitzar les plataformes virtuals com a eina de comunicació i de gestió de les activitats dirigides i supervisades.
 39. Utilitzar textos procedents de la literatura infantil en LE per al desenvolupament d'activitats d'aprenentatge de llengua anglesa en educació primària.
 40. Valorar tècniques i estratègies d'aprenentatge de LE adequades a l'educació primària.

Continguts

 • Les teories de l'adquisició de llengües.
 • Principis teòrics dels enfocaments comunicatius per a l'ensenyament de llengües estrangeres: Communicative Language Teaching (CLT), Aprenentatge de llengües mitjançant projectes (PBLL), projectes telecol·laboratius, etc. (TcLL).
 • Criteris per al disseny, la implementació i l'avaluació de materials i programes docents basats en els enfocaments comunicatius (CLT, PBLL i TcLL) amb el suport de les TIC.
 • Tipologies de projectes d'aprenentatge de llengües (PBLL) a l'Educació Primària i infantil (el disseny d'activitats d'ensenyament de llengües estrangeres) amb el suport de les TIC.
 • Criteris per a l'avaluació de competències comunicatives en una llengua estrangera, incloent-hi les actituds interculturals necessàries per al treball en equip.
 • Pràctiques articulades a l’entorn d’equips de treball (p.e. telecol·laboratives).
 • Activitats col·laboratives i telecol·laboratives.
 • Estratègies per fomentar la interacció comunicativa amb un propòsit real (p. e. a través de projectes TcLL).
 • Activitats d'auto i coavaluació.
 • Les tecnologies en l'aprenentatge de les llengües estrangeres: tècniques i recursos.
 • Criteris per avaluar l'eficàcia de diferents eines TAC (tecnologies en l'aprenentatge i la comunicació).
 • L'articulació entre les estratègies per a l'ensenyament de la llengua estrangera i l'ús de les TAC per promoure la comunicació, la col·laboració, la interacció i la interculturalitat.

Metodologia

Aquest mòdul combina l'aprenentatge dialògic amb la tel·lecolaboració i l'ús de materials ‟flipped” (d’instrucció invertida). Prenent la premissa subjacent del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) que l'aprenentatge dels estudiants ha de promoure una major autonomia de l'estudiant, l'enfocament d'aquest curs posa el mateix èmfasi en el treball realitzat fora de la classe com en les activitats que tenen lloc dins de l'aula. Per facilitar aquest tipus d'aprenentatge, l'ús de la tel·lecolaboració (interactuant amb estudiants d'altres parts del món) és un nexe central per al procés d'aprenentatge d'aquest mòdul, així com la realització de les activitats preparades per a la instrucció invertida (flipped instruction). D'aquesta manera, s'espera que el conjunt d’estudiants (futures i futurs mestres) participin activament en situacions d'aprenentatge presencials (dins de l'aula) i autodirigides (mitjans les tecnologies de comunicació), que promoguin el desenvolupament epistèmic (tant en continguts com en llengües) per després reflexionar sobre com poden transferir aquests coneixements a contextos similars per al seu alumnat. Si bé aquest enfocament ja estava implementada abans de la situació actual de salut, s’estendrà a incloure un enfocament híbrid d’ensenyament-aprenentatge que implicarà més docència en línia, complementat per presencialitat (docència mixta), segons les condicions existents. En el cas que sigui necessari, la docència es pot canviar completament en línia (sincrònica i asíncrona). Es poden consultar exempcions a l'apartat d'avaluació.

Per a informació més detallada sobre aquest enfocament, podeu consultar: Sadler, R. & Dooly, M. (2016). Twelve years of telecollaboration: What we have learnt. ELT Journal, 70(4), 401-413.
 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, activitats virtuals, discussió de lectures, presentación de treballs per part dels estudiants, i debats i reflexions sobre qüestions fonamentals dels continguts 45 1,8 1, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 19, 25, 27, 33, 34, 35, 36
Tipus: Supervisades      
Treball telecol·laboratiu, desenvolupament de projectes, anàlisi en profunditat de temes específics del contingut 30 1,2 1, 4, 9, 12, 14, 19, 25, 27, 33, 34, 35, 36
Tipus: Autònomes      
Preparació individual i grupal dels treballs, anàlisi i presentació de documents, lectures, debats, treball de reflexió, elaboració projectes, estudi individual, treball en grup telecol·laboratiu 75 3 1, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 19, 25, 27, 33, 34, 35, 36

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura ha de permetre constatar l'assoliment de les competències identificades. Per tant, l'assignatura és d’avaluació continuada, amb una finalitat formativa, i es realitzarà al llarg del curs mitjançant diverses activitats. L'avaluació continuada inclou avaluació per part del professorat sobre la participació, la reflexió crítica i l'actitud de l'estudiant al llarg del curs. Atesa la importància de la participació, l'assistència* és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim del 80% de les classes/activitats en línia, en cas contrari es considerarà que és no avaluable. Arribar tard a o marxar abans de la classe/activitats en línia significa una penalització en la nota de participació. Per poder superar el curs, es requereix un mínim de participació del 85% en totes les activitats establertes (activitats preparatòries, virtuals, i a l’aula).

Les qualificacions finals es calcularan a través de l'ús de les múltiples dades recopilades al llarg del curs (avaluació per parelles, per compte propi i del professorat, tant de les presentacions, com del treball en grup, resultats del projecte, etc.). Específicament, el curs serà avaluat a través d’aquests instruments:

 • Activitats telecol·laboratives (autodirigides) i activitats de classe; compliment d'activitats assignades per instrucció ‟Flipped”: Avaluació contínua a través de parelles i autoavaluació i mitjançant l'avaluació docent.
 • Autoreflexió individual (ej. diari, carpeta)
 • Producte final i la seva defensa oral
 • Exàmen online (21 de desembre de 2020)

Degut al fet que de la naturalesa del curs (especialització en l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera), s'avaluarà per separat la competència comunicativa en la llengua d'instrucció del mòdul (l'anglès). L’alumnat que no aprovi aquesta avaluació lingüística (a través d'avaluació continuada) no podrà superar el mòdul. Aquesta nota es calcularà progressivament a través de rúbriques d'avaluació segons les activitats del mòdul (activitats escrites, orals, etc.).

L'avaluació final de l'assignatura es divideix en 3 blocs:

 • Autodirigit: activitats telecol·laboratives i activitats preparatòries en línia (Flipped materials), reflexió final i projecte en grup (mitjanes de resultats obtingudes al llarg del curs).
  • Això inclou la contribució individual i el compromís demonstrable de l'individual amb els materials i continguts del mòdul: (mitjanes de resultats recopilats al llarg del curs, exàmen online).
 • Activitats a classe: treball col·laboratiu i individual (debats, exhibicions de tecnologia, ensenyament entre parelles, etc.: mitjanes de resultats recopilades al llarg del curs).
 • Competencia comunicativa en la llengua vehicular del mòdul (veure observació anterior)

Per aprovar el mòdul, cal superar els 3 blocs d'avaluació. Cada bloc es compon de diferents avaluacions i valoracions acumulatives. Aquests tres blocs es divideixen en percentatge entre individus i grupals d'aquesta manera:

 • Treball individual: participació, carpeta i subproductes, producte final, reflexió i examen: 60% (avaluació de la professora, entre parells i autoavaluació)
 • Treball en grup: participació, subproductes, producte final (avaluació entre parells): 30%
 • Competència comunicativa en la llengua meta: (professor, parells i autoavaluació): 10%

En el cas de no aprovar un dels blocs (excepte el primer, vegeu-ne informació a continuació), l'estudiant pot optar per un examen global dels continguts que s'administrarà individualment en un format d'entrevista al febrer de 2021 (data que es determinarà en col·laboració amb les persones afectades).

A causa del component de treball telecol·laboratiu continu amb un grup extern durant el curs, no hi ha opció de recuperar el primer bloc amb un examen. En cas de no superar aquest bloc, l'alumne haurà de presentar el disseny d'un projecte d'aprenentatge de llengües telecol·laboratiu, basat en els principis teòrics presentats en el mòdul. Ha de lliurar-lo abans del 1 de febrer de 2021.

La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per tant, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero en tot el bloc a què correspongui el treball. En el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat de qui, s'aplicarà la sanció als dos alumnes. En cas de reincidència se suspendrà tota l'assignatura.

*Nota important: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.
L'estudiant que no pugui seguir el curs per raó de la COVID-19 ha de ser atès amb una adaptació del seguiment de la docència i/o l'avaluació.

El procediment per atendre aquestes situacions s’estableix per a tots els centres en els termes següents:
1. L'estudiant fa la seva sol·licitud al·legant els motius d'impossibilitat de seguiment de la docència sense necessitat de presentar cap certificació.
2. El deganat o la direcció de l'escola valora la sol·licitud i, si la considera adequada, la trasllada al docent responsable de l'assignatura corresponent per tal que en faci l'adaptació.

Els criteris generals comuns d'aplicació són els següents:

 • Malaltia Covid-19 patida personalment o al nucli familiar de convivència i situacions derivades de la malaltia.
 • Situacions laborals o de canvi laboral derivades de la situació.
 • Dificultats tècniques TIC i de connectivitat.
 • Cura de persones vulnerables.
 • Prestació de serveis relacionats amb la situació (sanitaris...).
 • Qualsevol altra situació generada pel context de la pandèmia de la Covid-19.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats autònomes 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Activitats autònomes 45% 0 0 1, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 19, 22, 25, 27, 33, 34, 35, 36
Avaluació individual (activitats programades, exàmen) 30% 0 0 4, 12, 19, 21, 27, 36

Bibliografia

Bibliografia recomanada (no tota la lectura d'aquesta llista s'utilitzarà específicament durant les activitats dirigides, però són útils per al treball autònom.) Es donarà bibliografia específica per a les
activitats al començament del curs o durant el curs. Deguda a la ràpida actualització d'enllaços web, es donarà una llista al començament del curs.

 • Barnes, Ann & Hunt, Marilyn. (2003). Effective assessment in MFL. London: CILT.
 • Beacco, Jean-Claude; Byram, Michael; Cavalli, Marisa; Coste, Daniel; Egli Cuenat, Mirjam; Goullier, Francis and Panthier, Johanna. (2016). Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education. Strausbourg: Council of Europe.
 • Bradley, Jessica; Moore, Emilee; Simpson, James and Atkinson, Louise.  (2018). Translanguaging creativity: creating spaces for the visual and the audibleLanguage and Intercultural Communication, 18 (1), 54-73.
 • Bruner, Jerome. (1985). La parla des l'infants. Com s'aprèn a fer server el llenguatge. Vic: Eumo Editorial.
 • Council of Europe (n/d). Relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR). A manual. Strausbourg: Council of Europe.
 • Council of Europe (2018). CEFR companion volume with new descriptors. Strausbourg: Council of Europe.
 • Dooly, Melinda. (2011) Divergent perceptions of telecollaborative language learning tasks: Tasks-as-workplan vs. task-as-process. Language Learning & Technology, 15(2): 69-91.
 • Dooly, Melinda. (2016a). Proyectos didácticos para aprender lenguas. In Dolors Masats & Luci Nussbaum (Ed.), Enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en educación secundaria obligatoria (pp.169-193). Madrid: Síntesis.
 • Dooly, Melinda. (2016b). Desarrollo de destrezas comunicativas. In Dolors Masats & Luci Nussbaum (Ed.), Enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en educación secundaria obligatoria (pp.195-223). Madrid: Síntesis.
 • Dooly, Melinda. (2018). “I do which the question”: Students’ innovative use of technology resources in the language classroomLanguage Learning & Technology22 (1), 184-217.
 • Dooly, Melinda & Dolors Masats. (2020). 'What do you zinc about the project?': Examples of technology-enhanced project-based language learning. In G. Beckett & T. Slater (Eds.), Global perspectives on project-based language learning, teaching, and assessment: Key approaches, technology tools, and frameworks (pp. 126–145). NY/Milton Park, Abingdon: Routledge.
 • Dooly, Melinda and O'Dowd, Robert. (Eds.) (2018a). In this together: Teachers’ experiences with transnational, telecollaborative language learning projects.New York/Bern: Peter Lang.
 • Dooly, Melinda and O'Dowd, Robert (2018b). Telecollaboration in the foreign language classroom: A review of its origins and its application to language teaching practices. In Melinda Dooly & Robert O'Dowd (eds.) In this together: Teachers’ experiences with transnational, telecollaborative language learning projects. New York/Bern: Peter Lang.
 • Dooly, Melinda and Sadler, Randall. (2016). Becoming little scientists: Technologically-enhanced project-based language learningLanguage Learning & Technology, 20(1):54-78.
 • Dooly, Melinda & Sadler, Randall (2019). Preparing English student-teachers with digital and collaborative knowledge: An illustrative synopsis. In Dolors Masats, Maria Mont & Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 21-28). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3064130
 • Dooly, Melinda & Claudia Vallejo (2020). Bringing plurilingualism into teaching practice: a quixotic quest? Special Issue: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 23(1), 81-97. DOI: 10.1080/13670050.2019.1598933.
 • The EVALUATE Group. (2019). Evaluating the impact of virtual exchange on initial teacher education: a European policy experiment. Research-publishing.net. https://doi.org/10.14705/rpnet.2019.29.9782490057337
 • Griffith, Nia. (2005). 100 ideas for teaching languages. London: Continuum.
 • Herrera, Almudena & Moore, Emilee (2020). ‘The butterfly circus’: Targeting social inequalities through English teaching. APAC ELT Journal 92, 7-14.
 • Ioannou-Georgiou, Sophie and Pavlou, Pavlos. (2003). Assessing young learners. Oxford: Oxford Resource Book for Teachers, Oxford University Press.
 • Llompart, Júlia; Masats, Dolors; Moore, Emilee, & Nussbaum, Luci. (2020). 'Mézclalo un poquito': plurilingual practices in multilingual educational milieus. Special Issue: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 23(1), 98-112. 10.1080/13670050.2019.1598934
 • Larmer, John; Mergendoller, John and Boss, Suzie. (2015). Setting the standard for project based learning. Novato, CA: Buck Institute of Education
 • Masats, Dolors. (2016a). Recursos y materiales para aprender lenguas. In Dolors Masats & Luci Nussbaum (Ed.), Enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en educación secundaria obligatoria (pp. 225-251). Madrid: Síntesis.
 • Masats, Dolors (2019) Planificar proyectos globales significativos. Memorial II Congreso Internacional en Didáctica de la Lengua Castellana. Manizales: Universidad de Manizales. http://www.congresointernacionalendidacticas.com/public/archivos/memoria_lengua_castellana.pdf
 • Masats, Dolors. (2016b). Gestión de la comunicación en las aulas. In Dolors Masats & Luci Nussbaum (Ed.), Enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en educación secundaria obligatoria (pp.143-168). Madrid: Síntesis.
 • Masats, Dolors & Noguerol, Artur. (2016a). Proyectos lingüísticos de centro y currículo. In Dolors Masats & Luci Nussbaum (Ed.), Enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en educación secundaria obligatoria (pp.59-84). Madrid: Síntesis.
 • Masats, Dolors & Nussbaum, Luci (2016b) (Ed.), Enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en educación secundaria obligatoria. Madrid: Síntesis.
 • Meskill, Carla and Anthony, Natasha. (Eds.) (2010). Teaching languages online. Bristol, Buffalo, Toronto:Multilingual Matters.
 • Mont, Maria & Masats, Dolors. (2018). Tips and suggestions to implement telecollaborative projects with young learners. In Melinda Dooly & Robert O'Dowd (eds.) In this together: Teachers’ experiences with transnational, telecollaborative language learning projects. New York/Bern: Peter Lang.
 • Mont, Maria & Gonzalez-Acevedo, Nathaly (2019). Coding toys while learning English: Programming with very young learners. In Dolors Masats, Maria Mont & Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 59-65). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3064130
 • Moore, Emilee. (2016). Aprendizaje de lenguas e interacción social. In Dolors Masats & Luci Nussbaum (Ed.), Enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en educaciónsecundaria obligatoria (pp.35-58). Madrid: Síntesis.
 • Newby, David; Allan, Rebecca;Fenner, Anne-Brit; Jones, Barry; Komorowska, Hanna and Soghikyan, Kristine (2007). EPOSTL: European Portfolio of Student Teachers of Languages. Graz: European Centre for Modern Languages.
 • O'Dowd, Robert & Melinda Dooly. (2020). Intercultural communicative competence through telecollaboration and virtual exchange. In J. Jackson (ed.) The Routledge handbook of language and intercultural communication, 2nd ed. (pp. 361-375). Milton Park: Routledge.
 • Sadler, Randall. (2012). Virtual worlds for language learning: From theory to practice. Bern: Peter Lang.
 • Saville-Troike, Muriel & Barto, Karen. (2017). Introducing second language acquisition (Cambridge Introductions to Language and Linguistics) 3rd Edition. Cambridge UK/New York: Cambridge University Press.
 • Vallejo, Claudia & Melinda Dooly (2020). Plurilingualism and translanguaging: emergent approaches and shared concerns. Introduction to the special issue. Special Issue: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 23(1), 1-16.  DOI: 10.1080/13670050.2019.1600469