Logo UAB
2020/2021

Llengua Estrangera I (Francès)

Codi: 103573 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502758 Humanitats FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Marta Estrada Medina
Correu electrònic:
Marta.Estrada@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
francès (fre)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Virginia Porto Vega
Anna Corral Fulla

Prerequisits

No s'escau. 

Objectius

Llengua Estrangera I (francès) forma part de la formació bàsica dels estudiants del grau d’Humanitats junt amb l’assignatura Llengua Estrangera II (Francès). 

Aquesta assignatura introdueix a l'estudiant a l'ús de la llengua francesa escrita i oral actual. El contingut d'aquesta assignatura té com a objectiu la formació en llengua francesa instrumental de l'estudiant a través de la producció i comprensió de documents de diferent tipologia en llengua francesa actual.      

L' objectiu de l’assignatura és que l’estudiant sigui capaç de:

-        comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats.

-        presentar-se i presentar una tercera persona i formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té.

-        interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.

 

Competències

 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Construir un text escrit amb la correcció gramatical i lèxica
 2. Construir un text oral amb correcció gramatical i lèxica
 3. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 4. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 5. Interpretar, a partir d'un text, el significat de les paraules desconegudes
 6. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 7. Realitzar prediccions i inferències sobre el contingut d'un text
 8. Realitzar presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmic adequat

Continguts

El curs pretén desenvolupar una sèrie de competències no només lingüístiques sinó també pragmàtiques, textuals i socioculturals així com una aptitud per aprendre a aprendre. El desenvolupament d’aquestes competències es farà mitjançant la pràctica escrita i oral de la llengua que engloba tots els seus aspectes (comunicatius, gramaticals, lèxics i socioculturals).

Expressió oral.

-        saludar i adreçar-se a algú

-        sol·licitar i donar informació personal bàsica (nom, adreça…)

-        comunicar-se de forma senzilla per telèfon

-        parlar sobre el lloc on es viu i la gent que es coneix

Expressió escrita.

-        redacció de notes senzilles adreçades als amics

-        descripcions senzilles de persones, llocs, activitats

-        ompliment de formularis amb dades personals

-        redacció de postals breus i senzilles

-        redacció de cartes i missatges breus amb l’ajuda d’un diccionari

Comprensió lectora.

-        anàlisi i comprensió de textos molt breus i senzills, generalment descripcions, amb imatges

-        anàlisi i comprensió de SMS, correus electrònics, postals…

-        anàlisi i comprensió d’instruccions escrites breus i senzilles

Comprensió oral.

-        comprensió de converses sobre assumptes quotidians o personals

-        comprensió d’instruccions i indicacions breus i senzilles  

-        comprensió de preguntes personals breus i senzilles

-        comprensió de missatges i anuncis breus i senzilles

-        comprensió de números, preus i horaris…

 

Metodologia

L’assignatura de Llengua estrangera I (francès) és de caire instrumental i essencialment pràctic. L’èmfasi en les activitats formatives es posarà en la participació activa de l’alumnat per poder assolir les competències previstes en aquesta guia docent.

En termes generals, es dirigirà l’aprenentatge mitjançant el següent conjunt de tècniques i accions:

-        Classe magistral amb suport TIC i discussió col·lectiva

-        Pràctica d’expressió escrita i oral en llengua francesa

-        Anàlisi de fenòmens gramaticals

-        Lectura comprensiva de textos

-        Realització d’esquemes, mapes conceptuals i resums

-        Realització d’exercicis individuals i en grup, tant escrits como orals (cartes, invitacions, narracions…;  debats, diàlegs, exposicions sobre un tema concret …)

-        Realització d’activitats autònomes: exercicis del quadern, preparació de les proves, lectures, redaccions, recerca d’informacions a Internet…

-        Intercanvis a classe (professor-estudiant, estudiant-estudiant)

-        proves de gramàtica, d’expressió escrita/oral i de comprensió escrita/oral

Es treballarà sempre que sigui possible amb documents autèntics en llengua francesa.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe magistral i discussió col·lectiva 22 0,88 3, 5, 7
Exercicis pràctics orals 20 0,8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Exercicis práctics escrits 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 7
Tipus: Supervisades      
Preparació de treballs.Tutories 12 0,48 4, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 30 1,2 4, 5, 7
Exercicis práctics i redacció de treballs 48 1,92 1, 3

Avaluació

 

L’avaluació del curs serà contínua i inclourà tant les diverses proves com els treballs/exercicis/comentaris lliurats durant tot el semestre i presentats oralment a classe. Inclourà almenys dos exàmens, un d'ells parcial i un de síntesi (50 %), una prova oral (25 %) i el lliurement de treballs realitzats a casa i/o activitats a aula (25 %).

Per participar a la recuperació, l’alumnat ha d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total. Només tenen dret a la recuperació els/les alumnes que, havent suspès, tinguin almenys una nota mitjana final de 3,5.  La recuperació consistirà en un examen final de síntesi. La presentació oral, les tasques relacionades amb l’activitat docent diària i el lliurement de treballs queden excloses de la recuperació.

Es considerarà com a ‘NO AVALUABLE’ l’alumne que hagi realitzat menys de 2/3 parts de les activitats d'avaluació.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, s'informarà l’alumnat del procediment i data de revisió de les qualificacions.

El plagi: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades, sigui una sola frase o més, fent-ho passar per producció pròpia (això inclou copiar frases o fragments d’Internet i afegir-los sense modificacions al text que es presenta com a propi), i és una ofensa greu.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Casos particulars: Els estudiants francòfons hauran de complir les mateixes condicions d’avaluació que la resta d’estudiants. La responsabilitat del seguiment de les activitats formatives i d’avaluació recau exclusivament en l’estudiant

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Mòdul de lliurament de treballs escrits i activitats a l'aula 25 % 1 0,04 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Mòdul de proves de comprensió oral i escrita, d'expressió escrita i d'ús de la gramàtica i del vocabulari 50 % 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prova oral 25 % 1 0,04 1, 3, 4, 5, 7

Bibliografia

Mètode

Per determinar

Obres de consulta

 BESCHERELLE (1991): L'art de conjuguer : Dictionnaire de 12 000 verbes, Hurtubise HMH, La Salle.

BESCHERELLE (1997) : L’orthographe pour tous,  Hatier, Paris.

Comunicació, comprensió i expressió

BARFÉTY M. & BEAUJOIN P. (2004): Expression orale 1 - A1/A2 Niveau débutant - livre + CD audio, Paris, CLE International.

BARFÉTY M. & BEAUJOIN P. (2004): Compréhension orale 1 - A1/A2 Niveau débutant - livre + CD audio, Paris, CLE International.

MIQUEL, Claire (2013): Communication progressive du francais - Niveau débutant, Paris, CLE International.

MIQUEL, Claire (2014): Communication progressive du francais - Niveau intermédiaire, Paris, CLE International.

POISSON-QUINTON, S. (2004): Expression écrite 1 - Niveau débutant, Paris, CLE International.

Vocabulari

MIQUEL, Claire (2010): Vocabulaire progressif du francais - Niveau débutant, Paris, CLE International.

GOLIOT-LÉTÉ, A. &  MIQUEL, Claire (2011): Vocabulaire progressif du francais - Niveau intermédiaire (Livre + CD), Paris, CLE International.

BAZOU-ZENFT V. & SCHENKER J.-C. (2009): Vocabulaire en action + CD audio - Niveau debutant, Paris, CLE International.

SIRÉJOLS E. (2007): Vocabulaire en dialogues + CD audio - Niveau débutant, Paris, CLE International.

MIMRAN, R. (2005): Vocabulaire expliqué du français - Niveau débutant, Paris, CLE International.

ELUERD, Rolland (2008): Les exercices de vocabulaire en contexte. Niveau débutant. Hachette. Paris.

AKYÜZ, Anne (2008): Les exercices de vocabulaire en contexte.Niveau intermédiaire. Hachette. Paris.

Fonètica

CHARLIAC L., LE BOUGNEC J.-T., LOREIL B. & MOTRON A.-C. (2004):  Phonétique progressive du francais - Niveau débutant, Paris, CLEInternational.

CHARLIAC L. & MOTRON A.-C. (1998):  Phonétique progressive du francais - Niveau intermédiaire, Paris,CLE International.

Gramàtiques de consulta

BERARD,E., LAVENNE, CH. (1989) : Modes d'emploi : Grammaire utile du français, Hatier, Paris.

BOULET R., HUET-OGLE C. & POISSON-QUINTON, S.  (2003): Grammaire expliquée du Français, Niveaudébutant,  Paris, CLE International.

CHARAUDEAU, P. (1992) : Grammaire du sens et de l'expression, Hachette, Paris.

GREVISSE, M., GOOSSE, A. (1989):  Nouvelle grammaire francaise, Louvain-la-Neuve, Duculot.

MAHEO-LE COADI, M., MIMRAN, R. & POISSON-QUINTON, S. (2002): Grammaire expliquée du Français, Niveau intermédiaire,  Paris, CLE International.

RIEGEL, M. et alii. (1998) Grammaire Méthodique du Français, Presses Universitaires de France, Paris.

Diccionaris

-  REY, A., REY-DEBOVE, J., Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française : Petit Robert 1.

(dernière édition). (Diccionari monolingüe, imprescindible)

-  LAROUSSE Français-Espagnol/ Espagnol/ Français. Larousse http://www.larousse.com/es/diccionarios/frances-monolingue http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol/

-  Diccionari Francès- Català / Català-Francès. Diccionaris Enciclopedia Catalana

Gramàtiques amb exercicis(Com a reforç dels continguts gramaticals treballats a classe)

AKYÜZ, A. , BAZELLE-SHAHMAEI, B., BONENFANT, J. &GLIEMANN, M.-F. (2005): Les 500 Exercices de Grammaire A1 - Livre + corrigés intégrés, Paris, Hachette.

BEACCO, J.-C., DI GIURA M. & SUSO LOPEZ J. (2014): Grammaire contrastive pour hispanophones - A1/A2, Paris, CLE International.

BOULARES, M. & FREROT, J-L., Grammaire progressive du français (avec livret de corrigés), Clé International, Paris.

DESCOTES-GENON, C., MORSEL, M.-H. & RICHOU,C. (2010): L'exercisier : l'expression française pour le niveau intermédiaire, Grenoble, PUG.

GREGOIRE M. (2010):  Grammaire progressive du français avec 440 exercices (avec livret de corriges) - Niveau débutant, Paris, CLE International.

MIQUEL Claire (2005): Grammaire en dialogues – Niveau débutant (Livre + CD audio), Paris, CLE International.

SIREJOLS, E. & TEMPESTA-RENAUD, D. (2002): Grammaire. 450 nouveaux exercices (avec livret des corrigés), Niveau intermédiaire, Paris, CLE International.

RECURSOS A LA XARXA
Activitats de comprensió oral i escrita

http://www.adodoc.net

http://www.bonjourdefrance.com 

Diàlegs

http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html

Jugant  al detectiu : activitats de comprensió , de gramàtica y de vocabulari

http://www.polarfle.com

Activitats de fonètica 

http://www3.unilcon.es/dp/dfm/flenet/phon/phoncours.html

Comprensió oral

<ahref="http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php">http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php

http://www.tv5.org/TV5Site/7-jours/

Civilització 

http://www.cortland.edu/flteach/civ/

Diccionaris 

http://www.larousse.fr/

http://www.inalf.fr/cgi-bin/mep.exe?HTML=mep_tlfi.txt

http://www.le-dictionnaire.com/