Logo UAB
2020/2021

Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües

Codi: 103393 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Donatella Buovolo
Correu electrònic:
Donatella.Buovolo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
italià (ita)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Tot i que la llengua de classe serà preferiblement l'italià, també hi tenen cabuda català i espanyol.

Prerequisits

No s'escau

Objectius

Introducció als aspectes més importants del sistema cultural italià i de la seva història: geografia, llengua i dialectes, gèneres artístics, literaris i musicals. Curs destinat a estudiants dels cursos de llengua italiana.

Competències

  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar una àmplia varietat de textos escrits en llengua italiana a fi de reconèixer les característiques fonamentals de la cultura i la literatura italianes.
 • Identificar les principals corrents literàries, culturals i històriques en llengua italiana.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Analitzar una àmplia varietat de textos escrits en llengua italiana a fi de reconèixer les característiques fonamentals de la cultura i la literatura italianes.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar les principals corrents literàries, culturals i històriques en llengua italiana.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Analitzar una àmplia varietat de textos escrits en llengua italiana a fi de reconèixer les característiques fonamentals de la cultura i la literatura italianes.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar les principals corrents literàries, culturals i històriques en llengua italiana.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar una àmplia varietat de textos escrits en llengua italiana a fi de reconèixer les característiques fonamentals de la cultura i la literatura italianes.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar les principals corrents literàries, culturals i històriques en llengua italiana.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Analitzar una àmplia varietat de textos escrits en llengua italiana a fi de reconèixer les característiques fonamentals de la cultura i la literatura italianes.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar les principals corrents literàries, culturals i històriques en llengua italiana.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les metodologies oportunes per a la lectura i interpretació dels textos esmentats.
 2. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 3. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 4. Demostrar un domini dels coneixements avançats i de les metodologies científiques relacionats amb la lingüística, la literatura, la història i la cultura que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 5. Distingir les idees principals de les secundàries i realitzar síntesis dels seus continguts en els textos en italià referents a la literatura, l'art i l'estètica.
 6. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 7. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 8. Generar estratègies que facilitin l'augment i la millora del respecte mutu en entorns multiculturals.
 9. Identificar els principals corrents literaris i artístiques, els autors i les obres de la literatura i l'art italians.
 10. Identificar i entendre l'evolució de la llengua literària a Itàlia i dels llenguatges artístics.
 11. Llegir i comprendre textos literaris, artístics i culturals en italià de les principals èpoques.
 12. Localitzar i organitzar informació rellevant disponible a internet, bases de dades, etc.
 13. Treballar individualment i/o en equip de forma efectiva en entorns multiculturals i interdisciplinaris aplicant valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics propis d'un grau en llengua estrangera que forma a l'estudiant per a la comunicació intercultural.

Continguts

1)     Història d’Itàlia i art italià. Línies generals. La cultura italiana des d’una perspetciva antropològica. 

2)     La península italiana: geografia política, humana, lingüística. L’Itàlia com a territori multilingüe. Història de la llengua italiana. La realitat lingüística i la seva evolució sociolingüística. L’evolució de la llengua.

3)     La idea internacional de la cultura italiana al llarg de la història i impressions. Del ‘viatge a Itàlia’ al ‘Made in Italy’.

4)     Lectura i anàlisi de textos de literatura contemporània

 

 

 

 

Metodologia

Aquesta assignatura és de caire instrumental i essencialment pràctic. L’èmfasi en les activitats formatives es posarà en la participació activa de l’alumnat per poder assolir les competències previstes en aquesta guia docent.

En termes generals, es dirigirà l’aprenentatge mitjançant el següent conjunt de tècniques i accions:

-        Classe magistral amb suport TIC i discussió col·lectiva

-        Realització d’exercicis individuals i en grup, tant escrits como orals

-        Realització d’activitats autònomes: exercicis del quadern, preparació de les proves, lectures, redaccions, recerca d’informacions a Internet…

-        Intercanvis a classe (professor-estudiant, estudiant-estudiant)

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques. Pràctica oral a classe 30 1,2
Lectura i comentari de textos 15 0,6
Tipus: Autònomes      
Estudi dels textos, materials i bibliografia 30 1,2
Lectura i comentari de textos 30 1,2

Avaluació

-Avaluació continuada (= 100% de la nota final):

a) Prova parcial 1 (= 30%).

b) Prova parcial 2 (= 30%).

c) Participació i lliurament d'exercicis de lectura i comentaris relatius a cada un del apartats del programa (= 40%).

-Per tenir dret a l'avaluació (o en el seu cas la recuperació), l'alumnat ha d'haver estat avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total.

-Només tenen dret a la recuperació (total o parcial, segons calgui) els/les alumnes que, havent suspès, tinguin almenys una nota mitjana final de 3,5.

-L’estudiant rebrà la qualificació de No avaluable en el cas que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

-La participació i les tasques relacionades amb l'activitat docent a classe queden excloses de la recuperació.

-La recuperació consistirà en una prova de síntesi de la part recuperable.

-En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

-La responsabilitat del seguiment de les activitats formatives i d’avaluació recau exclusivament en l’estudiant.

-Serà necessari aprovar cada una de les parts recuperables per poder tenir dret a la mitjana global.

-En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinarique s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

-En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació i lliurament d'exercicis de lectura i comentaris relatius a cada un del apartats del programa 40 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Prova parcial 30 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Prova parcial 30 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

Manual:

S. Bertoni, B. Cauzzo, G. Debetto, Caleidoscopio italiano. Uno sguardo sull'Italia attraverso i testi letterari. Loescher. 

Al dossier situat al Campus Virtual hi haurà altres materials de treball i consultació

Bibliografia bàsica:

LEPRE, Aurelio e PETRACCIONE, Claudia: Storia d'Italia dell'Unità a oggi, Il Mulino, Bologna.

LEPRE, Aurelio: Storia della prima Repubblica. L'Italia dal 1943 al 2011, Il Mulino, Bologna.

SERIANNI; TRIFONE, Storia della lingua Italiana, Einaudi, Torino, 1994

 

Web

www.italica.it

www.quirinale.it