Logo UAB
2020/2021

Cultura i Societat Gallegues

Codi: 103385 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Alba Losada Cuquejo
Correu electrònic:
Alba.Losada@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
gallec (glg)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No s’escau.

Objectius

Galícia, un país al sud-oest europeu. Trets aproximatius. Galícia a través dels temps. Aproximació històrica. Visió general de la cultura gallega: des de l'esplendor medieval a l'actualitat.

Competències

  Estudis de Català i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar els principals moviments socials, culturals i històrics de Galícia.
 • Interpretar i valorar críticament l'evolució històrica de la llengua gallega, per poder analitzar la seva situació sociolingüística.
 • Interpretar una àmplia varietat de textos en qualsevol mitjà (orals, impresos, audiovisuals) en llengua gallega.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar els principals moviments socials, culturals i històrics de Galícia.
 • Interpretar i valorar críticament l'evolució històrica de la llengua gallega, per poder analitzar la seva situació sociolingüística.
 • Interpretar una àmplia varietat de textos en qualsevol mitjà (orals, impresos, audiovisuals) en llengua gallega.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar els principals moviments socials, culturals i històrics de Galícia.
 • Interpretar i valorar críticament l'evolució històrica de la llengua gallega, per poder analitzar la seva situació sociolingüística.
 • Interpretar una àmplia varietat de textos en qualsevol mitjà (orals, impresos, audiovisuals) en llengua gallega.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar els principals moviments socials, culturals i històrics de Galícia.
 • Interpretar i valorar críticament l'evolució històrica de la llengua gallega, per poder analitzar la seva situació sociolingüística.
 • Interpretar una àmplia varietat de textos en qualsevol mitjà (orals, impresos, audiovisuals) en llengua gallega.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar els principals moviments socials, culturals i històrics de Galícia.
 • Interpretar i valorar críticament l'evolució històrica de la llengua gallega, per poder analitzar la seva situació sociolingüística.
 • Interpretar una àmplia varietat de textos en qualsevol mitjà (orals, impresos, audiovisuals) en llengua gallega.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i comprendre la situació sociolingüística actual.
 2. Analitzar i interpretar textos primaris i secundaris sobre la cultura i societat gallegues actuals.
 3. Aplicar els coneixements adquirits per a millorar el coneixement públic general de la diversitat lingüística i/o cultural.
 4. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 5. Comparar diferents esdeveniments, personatges o temes històrics succeïts a Galícia en el mateix període o en períodes diferents.
 6. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 7. Demostrar un domini dels coneixements avançats i de les metodologies científiques relacionats amb la lingüística, la literatura, la història i la cultura que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 8. Demostrar un domini dels mètodes propis del treball acadèmic individual que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 9. Descriure l'evolució diacrònica i temàtica de la Història de Galícia.
 10. Descriure la naturalesa i els trets principals de la cultura i la civilització de Galícia.
 11. Desenvolupar vincles laborals i de recerca en entorns multiculturals i interdisciplinaris que contribueixin a la col·laboració internacional.
 12. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 13. Generar estratègies que facilitin l'augment i la millora del respecte mutu en entorns multiculturals.
 14. Identificar els fets històrics i els processos socials que van repercutir de manera decisiva en l'evolució de la llengua gallega.
 15. Localitzar i organitzar informació rellevant disponible a internet, bases de dades, etc.
 16. Participar en debats presencials i virtuals sobre temes relacionats amb la història, cultura i societat de Galícia.
 17. Redactar textos expressant una opinió, argumentant una idea o comentant un text sobre temes relacionats amb la història, cultura i societat de Galícia.
 18. Situar la llengua gallega en el context de les varietats lingüístiques romàniques.
 19. Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o de recerca per aconseguir els objectius prèviament planificats.
 20. Treballar individualment i/o en equip de forma efectiva en entorns multiculturals i interdisciplinaris aplicant valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics propis d'un grau en llengua estrangera que forma a l'estudiant per a la comunicació intercultural.
 21. Utilitzar les noves tecnologies per a la captació i organització d'informació, aplicada a la formació pròpia continuada i a la solució de problemes en l'activitat professional i/o de recerca.

Continguts

 
 • Descriure la naturalesa i els trets principals de la cultura i la civilització de Galícia.
 • Descriure l'evolució diacrònica i temàtica de la Història de Galícia.
 • Comparar a nivell bàsic diferents esdeveniments, personatges o temes històrics succeïts a Galícia en el mateix període o en períodes diferents.
 • Llegir i comprendre textos en gallec sobre la Història de Galícia.
 • Analitzar i interpretar a nivell bàsic textos primaris i secundaris sobre la cultura i societat gallegues actuals.
 • Participar en debats presencials i virtuals sobre temes relacionats amb la història, cultura i societat de Galícia.
 • Redactar textos expressant una opinió, argumentant una idea o comentant un text sobre temes relacionats amb la història, cultura i societat de Galícia.

 

Metodologia

En termes generals, es dirigirà l’aprenentatge mitjançant el següent conjunt de tècniques i accions:

1) Classes magistrals amb suport de TIC i lectures en grup.
2) Introducció de la sessió, presentació del text, valoració i discussió crítica col·lectiva.
3) Tutories de suport per a la realització dels treballs (presentacions, ressenyes).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques amb TIC, realització de treballs en Campus Virtual, anàlisi, valoració i discussió de documents escrits, problemes, casos pràctics i avaluació. 52 2,08 5, 10
Tipus: Supervisades      
Preparació de treballs i tutories 15 0,6 10
Tipus: Autònomes      
Lectura de llibres de text, dossiers, textos i realització de treballs 70 2,8 5, 10

Avaluació

En la correcció de les activitats i proves d’avaluació es tindrà en compte que s’hagi obtingut un grau d’assoliment suficient de les competències segons els resultats d’aprenentatge esperats, que s’estableixen en la Guia docent.

El sistema d'avaluació s'organitzarà en tres mòduls:
1) Proves escrites sobre els continguts teòrics de la matèria.
2) Lliurament de treballs individuals.
3) Presentacions públiques i debats de textos.

L’avaluació del curs serà contínua, i inclourà la feina feta al llarg del curs, tant les diverses proves com els treballs lliurats durant tot el semestre.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Es considerarà com a ‘no avaluable’ quan l’alumne hagi realitzat menys de 2/3 parts de les activitats d'avaluació.

Per participar a la recuperació, l'estudiant ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes dels quals equivalgui a un mínim de les 2/3 parts de la qualificació total. Tindran dret a recuperació els estudiants que tinguin una nota mitjana igual o superior a 3'5. Algunes tasques no es poden recuperar (participació a classe, presentacions orals, exercicis fets a classe).

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, s'informarà l’alumnat del procediment i data de revisió de les qualificacions. 

EL PLAGI: En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

CASOS PARTICULARS: Els estudiants amb escolarització prèvia en llengua, literatura i/o cultura gallegues hauran de complir les mateixes condicions d’avaluació que la resta d’estudiants, fins i tot si el professor els dispensa d’assistir a classe. La responsabilitat del seguiment de les activitats formatives i d’avaluació recau exclusivament en l’estudiant.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament de treballs individuals 30% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Presentacions públiques i debats de textos 20% 1 0,04 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20
Proves escrites sobre els continguts teòrics de la matèria 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20

Bibliografia

- Aparicio Casado, Buenaventura (1999), Mouras, serpientes, tesoros y otros encantos. Mitología popular gallega. Sada: Do Castro.

- Beiras Torrado, X.M. (1972), O atraso económico de Galicia, Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

- Beramendi, J.G. / Núñez Seixas, X.M. (1995), O nacionalismo galego, Vigo: A Nosa Terra.

- Blanco, Carmen (1995), O contradiscurso das mulleres: historia do proceso feminista. Vigo: Nigra.

- Blanco, Carmen (2006), Sexo e lugar. Vigo: Xerais.

- Calo Lourido, F et al. (2005), Historia Xeral de Galicia, Vigo: A Nosa Terra.

- Cegarra, B. (1992), Guía da arte de Galicia. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

- Cuba, Xoán; Miranda, Xosé; Reigosa, Antonio (1999), Diccionario dos seres míticos. Vigo: Xerais.

- Díaz Vázquez, P.; Fernández González, A.; Rodríguez González, X.A. (coord.) (2000), A Economía galega ante o século XXI. Revista Galega de Economía. Vol. 9, núm. 1. Número monográfico. Santiago: Universidade de Santiago de Compostela.

- Fernández Leiceaga, X. (dir.) (2000), Avellentamento demográfico e consecuencias socioeconómicas, Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

- Fernández Leiceaga, X. / López Iglesias, E. (2000), Estrutura económica de Galiza, Santiago de Compostela: Laiovento.

- García Negro, M.P. (1992), O galego e as leis. Unha aproximación sociolingüística, Vilaboa-Pontevedra: Edicións do Cumio.

- Gondar Portasany, Marcial (1989), Romeiros do alén. Antropoloxía da morte en Galicia, Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

- Gondar Portasany, Marcial (1991), Mulleres de mortos, Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

- Gondar Portasany, Marcial (1993), Crítica da razón galega. Entre o nós-mesmos e o nós-outros, Vigo: A Nosa Terra.

- Gondar Portasany, Marcial (coord.) (1999), O Feito Diferencial Galego na Antropoloxía, Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego.

- González Reboredo, Xosé Manuel. Lendas galegas de tradición oral. Vigo: Galaxia, 1995.

- Grupo Milladoiro e Carlos Villanueva (coords.) (1998), O Feito Diferencial Galego na Música, Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego.

- Lisón Tolosana, Carmelo, Antropología cultural de Galicia. Madrid: Akal, 1990.

- Lisón Tolosana, Carmelo, Brujería, estructura social y simbolismo en Galicia. Vigo: Xerais, 2000.

- Llinares García, Mar (2010), Historia das mulleres en Galicia. Prehistoria, historia antiga. Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Igualdade ; [A Lama, Pontevedra] : Nigratrea.

- Mariño Ferro, X. R, Antropoloxía de Galicia. Vigo: Xerais, 2000.

- Máiz, R. (1997), A idea da nación, Xerais, Vigo.

- Marco, Aurora (2007), Dicionariodas mulleres galegas (das orixes a 1975), Vigo: A Nosa Terra.

- Mariño Paz, Ramón (1998), Historia da lingua galega, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

- Monteagudo, Henrique (1999), Historia social da lingua galega, Vigo: Galaxia.

- Moure, Teresa (2005), Outro idioma é posible: na procura dunha lingua para a humanidade. Vigo: Galaxia.

- Moure, Teresa (2012), Queer-mos un mundo novo. Sobre cápsulas, xéneros e falsas clasificacións. Vigo: Galaxia

- Murado, Miguel Anxo (2008), Otra idea de Galicia, Barcelona: Debate.

- Pallares Méndez, Carmen (2011), Historia das mulleres en Galicia. Idade Media. Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Igualdade ; [A Lama, Pontevedra] : Nigratrea.

- Pernas Oroza, Herminia (2011), Historia das mulleres en Galicia, Época contemporánea. Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Igualdade ; Baiona : Nigratrea.

- Portas, M. (1991), Lingua e sociedade na Galiza, Bahía Edicións, A Coruña.

- Risco, Vicente (1994), Obras completas. Vigo: Galaxia.

- Rodríguez Castelao, A.D, (1979), Sempre en Galiza, Madrid: Akal.

- Seoane, Xavier (1994), Reto ou rendición. Unha aproximación aos presupostos teóricos e creativos da arte galega. Sada: Ediciós do Castro.

- Segarra, Marta; Carabí, Ángels, eds (2000), Feminismo e crítica literaria. Barcelona: Icaria.

- Sixirei Paredes, C. (1995), A emigración, Galaxia, Vigo.

- Souto, Xurxo et al. (1996), Unión Bravú, Vigo: Edicións do Cumio.

- Valiño, Xavier (1999), Rock bravú: a paixón que queima o peito, Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

- Vaqueiro, Vítor, Guía da Galicia máxica. Vigo: Galaxia, 1998.

- Vilanova, Fernando M., (1998), A Pintura Galega (1850-1950). Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

- Villares, R. (1996), Nova Historia de Galicia, A Coruña: Tambre.

- Villares, Ramón (2004), Historia de Galicia, Vigo: Galaxia.