Logo UAB
2020/2021

Novel·la Romànica Medieval

Codi: 103366 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2502533 Estudis Francesos OT 3 0
2502533 Estudis Francesos OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Antoni Rossell Mayo
Correu electrònic:
Antoni.Rossell@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No s’escau.

Objectius

Curs dedicat al gènere narratiu medieval que va influir més en la literatura posterior. La influència de la novel·la medieval en la narrativa occidental. Múltiples tradicions literàries i formals: literatura llatina clàssica, narracions líriques bretones i galeses, poesia lírica èpica i lírica medieval, etc. Tradició de gènere i literatura: el públic femení i la seva influència literària. Situació històrica i política. La sacralització del gènere: El Sant Grial, mites pagans i simbolisme. El romanticisme i la novel·la medieval. A partir de la lectura de Flamenca, una novel·la occitana amb un tema eròtic, aproparem la narrativa medieval des de Chrétien de Troyes fins a la novel·la del segle XIV.

Text del curs: Roman de la Rose de  Guillaume de Lorris i Jean de Meun

Competències

  Estudis d'Anglès i Francès
 • Establir les pautes de definició dels gèneres literaris medievals a partir de la seva naturalesa oral o escrita.
 • Estudi comparat i pluricultural de les diferents literatures romàniques medievals.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis Francesos
 • Analitzar des d'una perspectiva contrastiva i pluricultural les diferents literatures romàniques medievals. 
 • Demostrar que coneix les primeres literatures europees en llengües romàniques medievals.
 • Establir les pautes de definició dels gèneres literaris medievals a partir de la seva naturalesa oral o escrita.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar conceptualment una obra de la matèria en qüestió.
 2. Analitzar documents literaris medievals orals i escrits. 
 3. Analitzar les literatures romàniques en el seu context social, religiós i polític.
 4. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats.
 5. Descriure els primers monuments lingüístics i literaris medievals.
 6. Identificar i analitzar textos originaris de la tradició literària europea. 
 7. Identificar les idees principals d'un text sobre la matèria i fer-ne un esquema.
 8. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 9. Ser capaç de definir els gèneres literaris medievals. 
 10. Ser capaç de realitzar una anàlisi comparativa i pluricultural de les diferents literatures romàniques medievals. 

Continguts

 

1. El naixement del roman medieval: Tradició clàssica i hel·lenística.

2. La novel·la medieval de tema llatí i grec:L'adaptació medieval dels temes clàssics grecs i romans. El roman antique: La tríada clàssica.

3. La matèria de Bretanya i la matèria artúrica: Chrétien de Troyes. La Vulgata

5. Narrativa eròtica: el Roman de Flamenca. De l'erotisme de la fin'amors al fabliau

6. El roman féerique: La Melusina de  Jean d'Arras: De les fades a l'estratègia nobiliària.

7. La novel·la occitana medieval, erotisme i intertextualitat: El Roman de Flamenca

8. El Roman de la Rose. Una novel·la i dos autors: Guillaume de Lorris i Jean de Meun: La rosa, el jardí i l'amor. Un univers simbòlic

Metodologia

En termes generals, es dirigirà l'aprenentatge mitjantçant el següent conjunt de tècniques i accions:

-Classe magistral amb el suport TIC i discussió col·lectiva.

-Utilització de textos originals amb traducció

-Pràctica d'expressió escrita i oral.

-Realització d'exercicis individuals i en grup, tant escrits com orals.

-Realització d'activitats autònomes: lectures de fonts prmàries i crítiques, redacció i recerca bibliogràfica.

-Sessions pràctiques de correcció i seguiment dels exercicis.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitat participativa a la classe i coordinada amb d'altres companys. 20 0,8
Tipus: Supervisades      
Dos (mínim) comentaris de textos narratius. 20 0,8
Tipus: Autònomes      
Treball final 20 0,8

Avaluació

 

Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades a través de proves escrites, treballs individuals i en grup, comentaris de text i presentacions.

-Mòdul de lliurament de treballs: en aquest mòdul s'avaluaran dos o més treballs amb un pes global del 45%.

-Mòdul de presentacions de textos a l'aula, amb un pes global del 25%.

-Mòdul de proves escrites, amb un pes global del 30%.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà els estudiants (Moodle) del procediment i la data de revisió de les qualificacions. 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Es considerarà 'no avaluable' quan l'alumne hagi lliurat menys d'un 30% dels treballs assignats al curs i hagi realitzat menys del 30% de les proves. Per tant, si l'alumne ha fet més d'un 30% de cada part, se l'avaluarà.

Per participar a la recuperació, l'estudiant ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes dels quals equivalgui a un mínim de les 2/3 parts de la qualificació total. Només tindran dret a recuperació els estudiants que tinguin una nota mitjana igual o superior a 3'5. Poden quedar excloses del procés de recuperació les activitats que es consideri que no són recuperables (per exemple, presentacions orals, treballs en grup o activitats relacionades amb la tasca docent diària)

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (això inclou copiar frases o fragments d’Internet i afegir-los sense modificacions al text que es presenta com a propi), i és una ofensa greu.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat continuada Aproximació bibliogràfica autònoma a la matèria. 10 0,4 1, 2, 9, 10
Activitat participativa a la classe i coordinada amb d'altres companys. Avaluació amb orientació instrumental i bibliogràfica 24 0,96 1, 2, 8, 9, 10
Análisi a l'aula amb estudiants dels continguts del curs a la segona part del curs Avaluació cmprensió i assimilació de continguts 10 0,4 2, 3, 5, 6, 9, 10
Desenvolupar un tema del programa i exposar-lo a classe Avaluació amb orientació instrumental i bibliogràfica 30 1,2 1, 2, 8, 9, 10
Exposició oral a l'aula Avaluació coneixements i capacitat de l'alumne 6 0,24 1, 4, 8
Treball escrit Avaluació de recrea 10 0,4 7

Bibliografia

 

Alvar, Carlos (1991) El rey Arturo y su mundo. Diccionario de mitología artúrica, Madrid: Alianza Tres.

 

Auerbach, E. (1996) Mimesis, La representación de la realidad en la literatura

occidental (1942).Mèxic: FCE.

 

Bajtin, Mijail (1978) Esthétique et théorie du roman, París: Gallimard.

 

Bezzola,R. (1944-1960) Les origines et la formation de la littérature courtoise en Occident,, 3 vols.

 

Bezzola, Reto (1947) Le sens de l’aventure et de l?amour, París: La Jeune Parque.

 

Biller,G. (1984) Etude sur le style des premiers romans français en vers (1150-1175), Ginebra: Slatkine, La primera edició és de 1916.

 

Cirlot, V. (1987) La novela artúrica. Orígenes de la ficción en la cultura europea, Barcelona: Montesinos.

 

Duggan, Joseph (1989) “Oral performance of romance in Medieval France”, a Continuations. Essays on Medieval French Literature and Language in Honor of John L. Grigsby, Birmingham: Summa, pp. 51-61.

 

Fourrier, Anthime (1960) Le courant réaliste dans la literature courtois en France au Moyen Âge, París: Nizet.

 

Gallais, Pierre (1964/1970) “Recherches sur la mentalité des romanciers français du Moyen Âge”, Cahiers de Civilisation Médiévale, 7 (1964), pp. 479-493 y 13 (1970), pp. 333-347.

 

García Gual, C. (1983) Historia del rey Arturo y de los nobles y errantes caballeros de

la Tabla Redonda. Madrid: Alianza.

 

García Gual, C. (1974) Primeras novelas europeas, Madrid: Itsmo.

 

GRLMA, IV=Jean Frappier y Reinhold Grimm, eds. (1978/1984). Le Roman jusqu’à la fin du XIIIe siècle. Vol 1: Partie historique, Heidelberg: Carl Winter, 1978 (Grundriss der romanische Literaturen des Mittelalters, IV); Vol. 2: Partie documentaire, Heidelberg: Carl Winter, 1984 (Grundriss der romanische Literaturen des Mittelalters, IV).

 

Huchet, J. C. (1984) Le roman médiéval. París: PUF.

 

Kelly, Douglas (1992) The Art of Medieval French Romance, Madison: The University of Wisconsin Press.

 

Kölher, E.(1990) La aventura caballeresca: Ideal y realidad en la narrativa cortés

(1957). Barcelona: Sirmio. Edició alemana de 1957.

 

Lazar, Moshé (1964) Amour courtois et “fin’amors” dans la littérature du XIIe siecle, París: Klincksieck,

 

Meneghetti, Maria Luisa, ed. (1988). Il Romanzo, Bolonia: Il Mulino (Strumenti di Filologia Romanza).

 

Pastoureau, M. (1994). La vida cotidiana de los caballeros de la Tabla Redonda. Madrid: Ediciones Temas de Hoy.

 

Rossell, Antoni (2011) Erec y Enide, Madrid: Alianza Editorial, en colaboración con Carlos

Alvar y Victòria Cirlot. 

 

Rossell, Antoni(2019) Flamenca (Traducción), prólogo de Mercedes Brea,  Anem Editors.

 

Ruiz Domènec, José Enrique (1984). La caballería yla imagen cortesana del mundo, Génova: Istituto di Medievistica dell’Università.

 

Ruiz Domènec, José Enrique (1993). La novela y el espíritu de la caballería, Barcelona: Mondadori.

 

Torres Asensio, G. (1989). Los orígenes de la literatura artúrica. Barcelona: PPU.

 

Zink, M. (1985), La subjectivité littéraire. Paris: PUF.