Logo UAB
2020/2021

Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II

Codi: 103362 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2502533 Estudis Francesos OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Lorraine Baque Millet
Correu electrònic:
Lorraine.Baque@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
francès (fre)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No s'escau.

Objectius

En aquesta assignatura, es pretén sensibilitzar els i les estudiants en les tècniques d'expressió oral i escrita en llengua francesa a partir de l'anàlisi crítica de documents audiovisuals i escrits de diferent tipologia en llengua francesa actual. S'analitzaran els recursos lingüístics i argumentatius utilitzats per tal que puguin emprar-los en les seves produccions orals i escrites. S'insistirà en les característiques dels documents orals i escrits de l'àmbit acadèmic.

En acabar l'assignatura s’hauria d'haver assolit el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Competències

  Estudis d'Anglès i Francès
 • Aplicar les tècniques d'expressió oral i escrita en llengua francesa corresponents a diferents nivells de competència.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis Francesos
 • Demostrar que coneix i és capaç d'aplicar les tècniques d'expressió oral i escrita en llengua francesa.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i utilitzar les tècniques d'expressió escrita en llengua francesa.
 2. Analitzar i utilitzar les tècniques d'expressió oral en llengua francesa.
 3. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 4. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 5. Interpretar el contingut de discursos orals en llengua francesa de diferent índole.
 6. Interpretar el contingut de textos escrits en llengua francesa de diferent índole.
 7. Produir discursos orals en llengua francesa adequats a diferents situacions de comunicació.
 8. Produir textos escrits en llengua francesa adequats a diferents situacions de comunicació.
 9. Pronunciar correctament en llengua francesa.
 10. Resoldre problemes de manera autònoma.
 11. Treballar en equip respectant les diverses opinions.

Continguts

1. Tècniques d'expressió oral i escrita: consideracions generals

2. Introduir

3. Descriure

4. Narrar

5. Explicar

6. Preguntar

7. Sintetitzar

8. Comentar

9. Interpretar

10. Refutar

11. Argumentar

12. Concloure

Metodologia

Aquesta assignatura és essencialment pràctica i requereix la participació activa de cada estudiant.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Anàlisi de produccions orals i escrites, correcció fonètica, debats 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Classes magistrals 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
Tipus: Supervisades      
Supervisió de produccions orals i escrites 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Tipus: Autònomes      
Realització d'exercicis, lectures, preparació de produccions orals i escrites 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Avaluació: 

50% de la nota final correspon a l’avaluació continuada durant el curs. 

50% de la nota correspon a l’examen escrit final (25%) i a la presentació oral final (25%).

Revisió de les qualificacions: En el moment de realització de cada activitat avaluativa, s'informarà els i les estudiants del procediment i data de revisió de les qualificacions.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Casos particulars: Els estudiants francòfons hauran de complir les mateixes condicions d'avaluació que la resta d'estudiants. La responsabilitat del seguiment de les activitats formatives i d'avaluació recau exclusivament en l'estudiant.

"No avaluable": Sols es pot considerar “No avaluable” l’estudiant que hagi completat menys de 40% dels ítems avaluables del curs.

Recuperació: Sols es podran presentar a la recuperació els estudiants que hagin completat més del 66% dels ítems avaluables del curs. La recuperació consistirà en un examen final de síntesi oral i/o escrit. Les tasques relacionades amb l’activitat docent diària i el lliurament de treballs queden excloses de la recuperació.

 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o equivalent, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega d'exercicis de gramática 5% 0,5 0,02 10
Lliurament de produccions escrites i orals 45% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Prova escrita final 22.5% 1,5 0,06 1, 3, 4, 6, 8, 10
Prova final de gramática 5% 0,1 0 10
Prova oral final 22.5% 0,4 0,02 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10

Bibliografia

TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA

Abbadie, Christian, Chovalon, Bernadette et Morsel, Marie-Hélène (2008). L'expression française écrite et orale. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.

Arénilla-Béros, Aline (1996). Expression écrite et orale. Améliorez votre style (2 tomes). Paris: Hatier.

Baril, Denis (2008). Techniques de l'expression écrite et orale. Paris: Dalloz.

Boutier, Claude, De Marez, Christian, Galus, Jean-Luc, Gonifei, Danielle et Williame, Christine (1991). Français BEP1. Paris: Nathan. Collection Entre-lignes.

Boutier, Claude, De Marez, Christian, Galus, Jean-Luc, Gonifei, Danielle et Williame, Christine (1996). Français Terminales/BEP2. Paris: Nathan. Collection Entre-lignes.

Chovelon, Bernadette et Barthe, Marie (2002). Expression et style. Français de perfectionnement. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.

Dubost, Matthieu et Turque, Catherine (2018). Améliorer son expression écrite et orale: toutes les clés. Paris: Ellipses.

Ferréol, Gilles et Flageul, Noël (2008). Méthodes et techniques de l'expression écrite et orale. Paris: Armand Colin.

Kokelberg, Jean (1991). Les techniques du style. Vocabulaire, figures de rhétorique, syntaxe, rythme. Paris: Nathan.

Niquet, Gilberte (1987). Structurer sa pensée, structurer sa phrase. Techniques d'expression orale et écrite. Paris: Hachette.

Niquet, Gilberte (1996). Expression écrite et orale: Écrire avec logique et clarté. Paris: Hatier.

Nyselholc, Adolphe et Gergely, Thomas (2000). Information et persuasion : Argumenter. Bruxelles: De Boeck.

Rougerie, André (1995). Trouver le mot juste. Paris: Hatier.

Ruquet, Michel et Quoy-Bodin, Jean-Luc (1988). Comment dire? Raisonner à la française. Paris: Cle International.

 

OBRES DE REFERÈNCIA :

Charaudeau, Patrick (1992). Grammaire du sens et de l’expression. Paris : Hachette.

Chevalier, Jean-Claude et Blanche-Benveniste, Claire (2012). Grammaire du français contemporain. Paris : Larousse.

Delaunay, Bénédicte, Kannas, Claude, Laurent, Nicolas et Lesot, Adeline (2019). Bescherelle. Le coffret de la langue française (3 volumes). Paris : Hatier.

Grevisse, Maurice et Goosse, André (2016). Le bon usage. Louvain : Duculot.

Rey, Alain et Rey-Debove, Josette (2019). Le petit Robert de la langue française. Édition 2020. Paris : Le Robert.

Rioul, René, Riegel, Martin et Pellat, Jean-Christophe (2018). Grammaire méthodique du français. Paris : Presses Universitaires de France.

Warnant, Léon (1994). Dictionnaire de la prononciation française dans sa norme actuelle. Louvain : Duculot.

 

GRAMÀTIQUES D'APRENENTATGE :

Lavenne, Christian, Bérard, Éric et Bérard, Évelyne (1994). Modes d’emploi : Grammaire utile du français. Paris : Didier.

Boularès, Michèle et Frérot, Jean-Louis (2019). Grammaire progressive du français. Niveau avancé B1-B2. Paris : Cle International.

Descotes-Genon, Christiane, Morsel, Marie-Hélène et Richou, Claude (1993). L’exercisier. Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble.

Grégoire, Maïa et Kostucki, Alina (2017). Grammaire progressive du français. Perfectionnement B2-C1. Paris : Cle International.

Jennepin, Dominique, Delatour, Yvonne, Caquineau-Gündüz, Marie-Pierre et Lesage-Langot, Françoise (2007). Les 500 exercices de grammaire avec corrigés. Niveau B2. Paris : Hachette.

Miquel, Claire (2018). Vocabulaire progressif du français. Niveau avancé. Paris : Cle International.

Poisson-Quinton, Sylvie, Mimran, Reina et Mahéo-Le Coadic, Michèle (2003). Grammaire expliquée du français. Niveau intermédiaire. Paris : Cle International.

 

SITOGRAFIA :

DICCIONARIS :

https://www.lexilogos.com/francais_dictionnaire.htm

https://www.lexilogos.com/traduction_multilingue.htm

PRONUNCIACIÓ :

https://easypronunciation.com/fr/french-phonetic-transcription-converter

GRAMÀTICA:

http://www.ccdmd.qc.ca

https://apprendre.tv5monde.com/fr

https://www.bonjourdefrance.com/grammaire-francaise/exercice-avance