Logo UAB
2020/2021

Tècniques de Negociació i Lideratge

Codi: 103154 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Arantza Danes Vilallonga
Correu electrònic:
Aranzazu.Danes@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Es poden fer els exercisis escrits en català

Prerequisits

Bon nivell d’anglès, interès per la temàtica de l’assignatura i desig de participar, aportar i desenvolupar-se personalment i acadèmicament.

Objectius

- Conèixer els conceptes, principis i habilitats que es requereixen per a liderar amb èxit.
- Adquirir els recursos, eines i actituds necessàries per al lideratge d'equips.
- Conèixer els conceptes, principis i habilitats per tal de negociar de manera eficient.
- Adquirir els recursos, eines i actituds necessàries per a negociar de forma efectiva.
- Desenvolupar el potencial personal i professional per a poder exercir el lideratge i la negociació.

Competències

  • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
  • Demostrar que coneix les teories del management en la direcció d'empreses publicitàries i organitzacions.

Resultats d'aprenentatge

  1. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
  2. Diferenciar els formats de representació de les activitats de relacions públiques (consultories, esdeveniments especials, fires, gestió de crisi, publicity, etc.).

Continguts

-        Els líders... neixen o es fan?

-        Estils de lideratge

-        El Poder

-        Motivació

-        Habilitats de Comunicació

-        Treball en equip

-        El conflicte com a oportunitat

-        Tipus de negociacions

-        Preparar una negociació

-        Tàctiques de negociació

-        Negociació basada en interessos

-        Tancament d’acords

 

Metodologia

Les classes són dinàmiques i participatives, tant en les sessions presencials com en les virtuals. Està previst que fem la meitat de les sessions de manera virtual i l'altra meitat presencial. Una setmana serà presencial i la següent virtual, podent passar a fer-ho tot de manera presencial o virtual sense afectar a la continuïtat del curs. 

Combinen, per una part, les classes teòriques donades per la professora,  i per l’altra, la seva aplicació pràctica grupal i individualment a través de dinàmiques, treballs i presentacions diverses.

A totes les classes es fomentarà sempre el debat constructiu i obert, el creixement personal i la reflexió individual i col·lectiva. 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria 15 0,6 1, 2
Tipus: Supervisades      
Dinàmiques i activitats a l'aula 23 0,92 1, 2
Tipus: Autònomes      
Preparació de lectures, treballs i presentacions. 56,5 2,26 1, 2

Avaluació

Treballs pràctics: 50%

Exàmen: 30%

Assistència a classe i participació: 20%

Aquells/es alumnes amb una nota de 4 punts o més i almenys un 70% d’assistència a classe, podran presentar-se a activitats de reavaluació. La professora designarà un projecte que haurà de realitzar-se i/o presentar-se degudament.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència a classe i participació 20% 30 1,2 1, 2
Examen Final 30% 5 0,2 1, 2
Treballs pràctics 50% 20,5 0,82 1, 2

Bibliografia

Cuddy, Amy (2015). Presence.

Schwartz, Barry (2015). Why we work. 

Sinek, Simon (2009). Start with why. 

Ariely, Dan (2010). The upside of irrationality.

Sharma, Robin (2010). The leader who had no title.

Grant, Adam (2013). Give and take. 

Grant, Adam (2016). Originals. 

McGonigall, Kelly (2015). The upside of stress.

Covey, Stephen (1989). The 7 habits of highly effective people. 

Pink, Daniel (2009). The surprising truth about what really motivates us.

Sandberg, Sheryl. (2013). Lean in.

Scott, Kim (2017). Radical Candor: How to get what you want by saying what you mean. 

Brown, Brené. (2012). Daring greatly: How the courage to be vulnerable transforms the way we live, love, parent, and lead 

Gallo, Carmine. (2014). Talk like TED. 

Chouinard, Yvon. (2005). Let my people go surfing. 

Carnegie, Dale. (1936). How to win friends and influence people.

Ury, William & Fisher, Roger. (1981). Getting to yes.

Coyle, Daniel. (2016). The culture map.

Connors, Roger & Smith, Thomas. (2011). Change the culture, change the game.

Barak, Michaelle. (2005). Managing diversity: Toward a globally inclusive workplace.

Duckworth, Angela. (2016). Grit.

Dweck, Carol. (2006). Mindset: The new psychology of success.

Ciadlini, Robert. (2006). Influence: The psychology of persuasion.

Navarro, Joe. (2008). What every body is saying.

Alberoni, Francesco (2003). El arte de liderar.

Palomo, Mª Teresa (2010). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo.

Lencioni, Patrick. (2003). Las cinco disfunciones de un equipo: un inteligente modelo para formar un equipo cohesionado y eficaz.

Bryman, Alan. (1992). Charisma and leadership in organisations.

Senge, Peter. (1995). La quinta disciplina: cómo impulsar el aprendizaje en la organizacióninteligente. Anderson, Dana. (2005). Coaching that counts.

Ury, William. (2005). Alcanzar la paz: resolución de conflictos y mediación en la familia, el trabajo y el mundo. Munduate, Lourdes. (2005). Gestión de conflicto, negociación y mediación.

Winkler, John. (2004). Cómo negociar para mejorar resultados.

Ury, William. (2012). ¡Supere el no! Cómo negociar con personas que adoptan posiciones inflexibles.

Mnookin, Robert. (2002). Resolver conflictos y alcanzar acuerdos.

Pease, Allan. (2012). El arte de negociar y persuadir.

De Manuel Dasi, Fernando. (1996). Comunicación y negociación comercial.