Logo UAB
2020/2021

Gèneres Cinematogràfics

Codi: 103076 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501928 Comunicació Audiovisual OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Elisabet Cabeza
Correu electrònic:
Elisabet.Cabeza@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Coneixements d’anglès per a les classes, lectures i visionats.

Objectius

Aquesta assignatura optativa de 6 ECTS forma part de l’itinerari de la Menció de Cinema.

L’objectiu general és conèixer les convencions narratives i expressives dels diferents patrons genèrics del cinema de ficció, analitzant les tipologies establertes i reflexionant sobre la seva evolució al llarg de la història. L’assignatura té una vessant teòrica, amb especial èmfasi en els visionats i anàlisis de cas, però també pràctica, amb la realització d’una producció audiovisual que permeti reflectir i aprofundir l’aprenentatge dels codis narratius i iconogràfics d’un gènere cinematogràfic concret. El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

Competències

 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 • Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 • Demostrar esperit crític i autocrític.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.
 • Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps i les elaboracions conceptuals, així com el seu valor per a la pràctica professional.
 • Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Gestionar les diferents modalitats de programació audiovisual en funció dels diferents gèneres audiovisuals.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 2. Aplicar les teories apreses a l'anàlisi de la realitat mediàtica i a l'elaboració dels productes audiovisuals.
 3. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 4. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 5. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 6. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
 7. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.
 8. Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
 9. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 10. Gestionar el temps de manera adequada.
 11. Implementar les tècniques expositives, discursives i argumentatives per adaptar-les als gèneres audiovisuals.
 12. Innovar mitjançant la producció i la programació audiovisuals.
 13. Promoure innovacions en la construcció del producte.
 14. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 15. Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

 1. Introducció a la teoria dels gèneres cinematogràfics.
 2. Origen i context industrial al Hollywood clàssic.
 3. Tipologies del cinema de ficció. Temàtica, estructura i iconografia com a elements clau en l’acotació genèrica.
 4. Estudis de cas. Western:  gènere i historia; film noir: gènere i societat; melodrama: gènere i forma.
 5. De l’slapstick al blockbuster: Un concepte en constant evolució.
 6. Hibridacions i models alternatius.

Metodologia

L’adquisició de coneixements i competències per part de l'alumnat es farà a través de diversos procediments metodològics:

 1. Sessions teòriques que inclouen: classes magistrals, exercicis de debat i reflexió proposats a l’aula, lectures i participació a seminaris, a més dels materials textuals i audiovisuals de suport disponibles a través del Campus Virtual.
 2. Sessions pràctiques en les que l'alumnat treballarà en la realització d’una producció audiovisual de ficció en clau genèrica.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 15 0,6 2, 6, 7, 9, 11
Pràctiques de laboratori 22,5 0,9 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Seminaris 15 0,6 1, 2, 4, 7, 11, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 1, 3, 4, 6, 9, 10, 13
Tipus: Autònomes      
Lectura de textos i realització d'una producció audiovisual 82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

El sistema d’avaluació continuada està integrat per quatre parts diferenciades:

-          Realització d’una producció audiovisual (40% de la nota).

-          Memòria sobre el procés de producció del projecte audiovisual i la seva argumentació teòrica (15% de la nota).

-          Examen teòric (35% de la nota).

-          Assistència, intervenció i pràctiques dels seminaris (10% de la nota).

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 a l’examen escrit i de 5 sobre 10 en un mínim de dues de les activitats enumerades més amunt.

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha obtingut una nota mínima de 3,5 a l’examen escrit i una nota mínima del 3,5 sobre 10 en la memòria del projecte audiovisual.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen teòric 35% 2 0,08 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11
Intervenció seminaris i pràctiques 10% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14
Memòria del projecte audiovisual 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Realització d'una producció audiovisual 40% 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

ALTMAN, Rick (2000): Los géneros cinematográficos. Barcelona: Paidós.

GRANT, Barry Keith (2013): Film Genre Reader IV. Austin: University of Texas Press.

KITSES, Jim (2004): Horizons West. Directing the Western from John Ford to Clint Eastwood. London: British Film Institute.

LANGFORD, Barry (2005): Film Genre: Hollywood and Beyond. Edinburgh: Endinburgh University Press.

MERCER, John; SHINGLER, Martin (2004): Melodrama, Genre, Style, Sensibility. London: Wallflower Press.