Logo UAB
2020/2021

Anglès Tècnic

Codi: 102995 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500892 Fisioteràpia OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Anna Bosch de Basea Gomez
Correu electrònic:
Anna.BoschDeBasea@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Es aconsellable tenir el nivell B1 d'Anglès abans de començar l'assignatura

Equip docent

Elisenda Climent Biescas

Prerequisits

Els prerequisits per cursar l'assignatura són que l'estudiant hagi adquirit les competències bàsiques necessàries d'autoaprenentatge i de treball en equip, així com els coneixements de llengua anglesa pre-universitaris (no excloent).

Aquesta assignatura no és recomanable per l'alumnat d'intercanvi provinent d'altres universitats internacionals.

 

En cas de voler fer un repàs d'anglés abans de començar ATEC, podeu seguir les següents recommanacions:

ELEMENTARY LEVEL:

· R. Murphy, M. Craven, B Viney. English Grammar in Use with Answers and CD-ROM (Inglés) Cambridge University Press. 2015.

ISBN 10: 052118939X    -     ISBN 13: 9780521189392

 

INTERMEDIATE:

· English for Everyone: Level 3: Intermediate, Practice Book: A Complete Self-Study Program Reprint Edition. DK. 2016.  

ISBN-13: 978-1465448682

· Michael Swan. Practical English Usage. Oxford University Press- 4th edition. 2017.  

ISBN: 9780194202411

Objectius

L'assignatura d' "Anglés Tècnic" es cursa durant el segon semestre de tercer curs en el Grau de Fisioteràpia i forma part de les assignatures de formació obligatòria.

L'objectiu Principal de l'assignatura (Main Goal) és fomentar l'aprenentatge autònom de l'alumnat.

L'objectiu General de l'assignatura (Secondary Goals) és aprendre les habilitats instrumentals necessàries per poder afrontar les diverses demandes professionals en l'àmbit de la Fisioteràpia, dins d'un context i/o entorn internacional.

En aquesta matèria s’estudien la terminologia, llenguatge i estructures de l'anglès essencials en ciències de la salut per a la lectura acadèmica, la comprensió oral i situacions laborals bàsiques. Es treballa la comunicació oral efectiva en contextos acadèmics.

Competències

 • Analitzar i sintetitzar.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb tots els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Mantenir actualitzats els coneixements, habilitats, destreses i aptituds de les competències professionals.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i sintetitzar.
 2. Aplicar els coneixements d'anglès per comunicar-se dins del camp professional.
 3. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 4. Interpretar i analitzar informació en anglès, provinent de fonts documentals de l'àmbit de les ciències de la salut.
 5. Treballar en equip.

Continguts

L'assignatura d'Anglès Tècnic permet conèixer vocabulari i estructures científiques-tècniques en llengua anglesa essencials per a les ciencies de la salut, en contextos de la lectura académica, comprensió oral i situacions clíniques bàsiques.
S'estructura en 4 diferents bolcs de la següent manera:

CONTRACTE DE GRUP (Group Contract): l'alumnat posarà en pràctica les directrius pertinents per organitzar-se en grup, aprendre els diferents rols de comandament (Group Rols) dintre d'un equip professional de treball. Així com la gestió i direcció del seu propi grup de treball.

COMPETÈNCIES EN FISIOTERÀPIA (Physiotherapy Tasks): tots els aspectes inherents en la vida d'un/a professional de Fisioteràpia: Història Clínica en Fisioteràpia, desenvolupar rol fisioterapeuta-pacient mitjançant un anamnesi; contacte intraprofessional i àmbit privat de la professió; així com elaborar un CV Internacional. Totes aquestes activitats desenvolupades en llengua Anglesa, especificades tant de manera escrita com oral.

CAS CLÍNIC (Oral Presentation): Aspectes bàsics desenvolupats en llengua Anglesa per dissenyar, sintetitzar i exposar casos clínics específics en làmbit de la Fisioteràpia.

PROGRAMAD'EXERCICI TERAPÈUTIC ESPECÍFIC (Physiotherapy Exercise Routine): Aspectes relacionats amb el lèxic específic en llengua Anglesa per dissenyar e implementar una rutina d'exercici terapèutic adaptat i específic a una patologia en concret. Tenir la capacitat de rebre informació i donar directrius en llengua Anglesa de manera correcte i amb claretat.

Metodologia

L'estructura docent de l'assignatura es basa en classes teòriques (de modalitat presencial o virtual) i pràctiques amb els corresponents suports tècnics visuals i virtuals: projeccions de PWP, audiovisuals, classes pràctiques, classes docents tutoritzades, etc.

El professorat es reserva el dret de facilitar, parcialment o en la seva totalitat, el material docent de l'assignatura al campus virtual per fomentar l'aprenentatge autònom de l'alumnat amb l'assistència i presa d'apunts durant les classes magistrals.

Les hores de tutoria reflexades en el calendari acadèmic docent del curs vigent seran utilitzades com un espai on l'alumnat podrà resoldre possibles dubtes en quant al seguiment i decurs de l'assignatura. En cap cas s'utilitzaràn com a classes de reforç en Llengua Anglesa. 

Sempre que l'alumnat ho requereixi, podrà sol.licitar hora de tutoria amb el professorat responsable i/o adjunt de l'assignatura. Comunicant-ho sempre amb una setmana d'antel.lació (tenint en compte els dies hàbils i/o laborables) a la data prevista. Mitjançant contacte virtual: via campus virtual i/o mail institucional/ oficial de la UAB. 

Professorat Responsable/coordinació: Anna.BoschDeBasea@uab.cat

Professorat Adjunt: elisenda.climent.biescas@gmail.com

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES DE LABORATORI (PLAB) 8 0,32
SEMINARIS ESPECIALITZATS (SEM) 7 0,28
TEORIA (TE) 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Presentació/ Exposició Oral de Treballs 15 0,6
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5
ESTUDI PERSONAL 47 1,88 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

L' avaluació continuada de l'assignatura constarà de 5 avaluacions: 1 avaluació pròpia de cada mòdul de l'assignatura i un examen final de síntesi teòrica.

 1. Avaluació mitjançant casos pràctics y resolució de problemes: Es realitzarà en grups de 4 ó 5 persones, seguint l’ordre alfabètic de la llista de la classe i segons el nombre definitiu d’alumnes matriculats. L’avaluació serà grupal i representarà el 10% de la nota final de l’assignatura. Els requisits i apartats corresponents es definiran durant les classes teòriques. 
 2.  Defensa oral de treballs: S’haurà de realitzar un treball escrit i una presentació oral d’una patologia i/o síndrome (a escollir pels alumnes) amb la seva corresponent intervenció de fisioteràpia. Es realitzaran en grups (establerts a l’avaluació 1) i es lliurarà el treball abans de la presentació a través del Campus Virtual.  La presentació oral es realitzarà en grup, on 3 alumnes exposaran i la resta respondran preguntes proposades pel tribunal d’avaluació (professorat) relacionats amb el cas clínic. L’avaluació serà grupal i representarà el 30% de la nota final de l’assignatura. Temps d’exposició oral: 5 min. En cas de no ser possible una presentació oral presencial, es realitzarà via Teams. 
 3. Avaluacions orals mitjançant proves estructurades: Competències en Fisioteràpia): Història Clínica de Fisioteràpia: Treball  oral en parelles (segons ordre de llista) que permetrà avaluar la capacitat de comprensió i resposta de l'estudiant. Es representaran diferents situacions clíniques de Fisioteràpia (rol Fisioterapeuta -Pacient), proposades durant l’examen. L'avaluació serà individual, representant un 15% de la nota final de l'assignatura. Duració rol-play: 5 minuts. En el cas de no ser possible una presentació oral presencial, es realitzarà a través Teams. 
 4. Avaluació de tipus pràctic mitjançant simulacions : Programa d' Exercici Terapèutic Específic: Per parelles (segons ordre de llistat de classe) hauran de crear i dissenyar una rutina d'exercici terapèutic en Fisioteràpia, adaptada i dirigida a una patologia que presentaran de forma presencial o mitjançant un video (veu-en-off no està permès). També entregaran la rutina en forma de tríptic a través del campus virtual en la data establerta. L'avaluació serà individual, representant el 15% de la nota final de l'assignatura. En cas de no ser possible una presentació oral presencial, s'enviarà en format vídeo al correu del professorat - veu-en-off no permesa. 
 5. Avaluació escrita mitjançant proves objectives de selecció d' ítems d'elecció múltiple: Prova de Síntesi: Examen Final dels continguts de l'assignatura impartits durant les classes teòriques i pràctiques al llarg de l'assignatura. Constarà de 50 preguntes amb opció múltiple (amb 4 opcions de  resposta i tan sols una de correcte), on les respostes no contestades no restaran i les contestades de manera incorrecte descomptaran 0,5. L'avaluació serà individual, representant el 30% de la nota final de l'assignatura. En cas de no ser possible l'assistència a la facultat per una situació excepcional com la COVID, es realitzarà a través del Moodle. 

Qualsevol adversitat (assistencial, mèdica, etc.) per part de l'alumne i/o els grups d'alumnes s'ha de comunicar amb 72 h d'antelació en dies laborables mitjançant el correu electrònic institucional de la professora en matèria. Qualsevol demanda o proposta que no compleixi aquests requisits serà desatesa i no considerada com a vàlida en cas de reclamació pertinent per part de l'alumnat.

El plagi o còpia d'algun dels treballs d'avaluació continuada serà considerat una falta greu i motiu de suspens de l'avaluació en questió.


Prova final:
Per presentar-se al'examen final l'alumne ha d’haver assistit, com a mínim, al 90% de les classes PLAB I SEM i presentat els justificants oficials de falta d'assistència. De no ser així, l’alumne pot optar a la prova de recuperació.


Prova de Recuperació: Els estudiants que no hagin superat l'assignatura mitjançant l'avaluació contInuada amb una nota igual o superior a 5, es podran presentar de manera individual a una prova de recuperació. Constarà d'un examen tipus test amb 50 preguntes sobre el contingut tant teòric com pràctic de l'assignatura, amb resposta única i en què cada resposta encertada sumarà 1 punt, la resposta incorrecta es penalitzarà amb -0,5 i les respostes en blanc no alteraran la nota. La nota màxima que es pot treure a la recuperació és de 6.

Els alumnes que obtinguin una puntuació de 0,0 en alguna de les proves de l'avaluació continuada no es podran presentar a la prova de recuperació i, per tant, seran considerats com no avaluables.

La qualificació final tindrà una representació numèricasegons l'escala 0-10 i una equivalència qualitativa d'acord amb els criteris de la UAB de suspens, aprovat, notable i excel·lent (amb l'opció d'aspirar a la qualificació de matrícula d'honor).Revisió de les proves: El procediment de revisió de les proves o justificants s'ajustarà a la normativa establerta de la UAB i serà individual i online per a l'alumne que ho requereixi. Per a això, caldrà presentar una sol·licitud prèvia per correu electrònic i/o via Campus Virtual dins del termini de 5 dies laborables posteriorsa la prova. No es podrà reclamar fora d'aquest termini de temps. Per la revisió de notes grupals,serà obligatòria l'assistència de tots/tes els/les components del grup.


Segons l'article 116.8, quan es consideri que l'estudiant no ha pogut aportar prou evidències d'avaluació en l'acta es consignarà aquesta assignatura com no avaluable.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluacions de tipus pràctic mitjançant simulacions 15% 0 0 1, 2, 3, 5
Avaluacions orals mitjançant proves estructurades 15% 2 0,08 1, 2, 4, 5
Avaluació escrita mitjançant proves objectives de selecció d' ítems d' elecció múltiple 30% 2 0,08 1, 3
Avaluació per mitjà de casos pràctics i resolució de problemes 10% 2 0,08 2, 3, 4, 5
Treball escrit i defensa oral de treballs 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

Oldmeadow & Kimmel, Clinical Guidelines in Acute orthopaedic physiotherapy. Leonie Oldmeadow, 2018. ISBN: 2770000105842

David J. Orthopedic Physical Assessment. Missouri 63146 St. Louis: Saunnders Elsevier; 2013  ISBN: 9781455709779

Ginge Kettenbach MS,PT. Writing S.O.A.P.Notes. Philadelphia: F.A Davis Company; 1990  ISBN-10: 0803608365

Martin Milner. English for Health Sciences. Boston: HEINLE Cencega Learning; 2010 ISBN 10: 1413020518

Melodie Hull. Medical English Clear & Simple. Philadelphia: F.A.Davis  Company;2010 ISBN-10: 0803621655

Michelle H. Cameron.  Physical Agents in rehabilitation – an evidence based approach to practise. Portland OR. Saunders. 5th edition 2018  ISBN: 9780323445672

Ramon Ribes, Pablo Ros. Ingles medico – Editorial panamericana 2010   ISBN 10: 8498352487

J. Rothstein, S. Roy, S. Wolf. The rehabilitation specialist’s handbook F.A Davis 2006  ISBN-10: 0803639066

 

Online:

American Heart Association: https://www.heart.org/

Transport Accident Comission: https://www.tac.vic.gov.au/providers/working-with-tac-clients/guidelines

 

En cas de voler fer un repàs d'anglés abans de començar ATEC, podeu seguir les següents recommanacions:

ELEMENTARY LEVEL:

· R. Murphy, M. Craven, B Viney. English Grammar in Use with Answers and CD-ROM (Inglés) Cambridge University Press. 2015.

ISBN 10: 052118939X    -     ISBN 13: 9780521189392

 

INTERMEDIATE LEVEL:

· English for Everyone: Level 3: Intermediate, Practice Book: A Complete Self-Study Program Reprint EditionDK. 2016.  

ISBN-13: 978-1465448682

· Michael Swan. Practical English Usage. Oxford University Press- 4th edition. 2017.  

ISBN: 9780194202411