Logo UAB
2020/2021

Medicina i Cirurgia II

Codi: 102944 Crèdits: 13.5
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OB 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
José María Ribera Santasusana
Correu electrònic:
JoseMaria.Ribera@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jaume Fernández-Llamazares Rodríguez
Juan Genescà Ferrer
Jorge Sierra Gil
Christian Domingo Ribas
Sergi Bellmunt Montoya

Prerequisits

És recomanable tenir coneixements bàsics de fisiopatologia general, del sistema cardiocirculatori, de l’aparell respiratori i de les malalties de la sang.

També és bàsic tenir coneixements d’anatomia humana, genètica, biologia molecular i farmacologia.

És convenient un coneixement suficient sobre les bases psicològiques dels estats de salut i malaltia, així com un nivell adequat de coneixements en comunicació interpersonal i comportament professional.

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Objectius

Hematologia:

Els estudiants assoliran els coneixements necessaris sobre les malalties de la sang i dels òrgans hemopoètics, i aprendran a interpretar les alteracions hemàtiques de les malalties no primàriament hematològiques,

Les malalties que afecten a la sang i els òrgans hematopoètics, la seva classificació nosològica, els seus factors de risc i prevenció, les manifestacions clíniques i de laboratori més característiques, el seu diagnòstic i el tractament, incloent els diversos tipus de trasplantament i immunoterapia/terapia cel.lular, les alteracions de  l’hemostàsia, les transfusions de sang i hemoderivats, i la patologia i tractament quirúrgic de la melsa.

Cardiologia:

Els estudiants aprendran a identificar i conèixer la fisiopatologia de les malalties que afecten el cor i els grans vasos. L’estudiant ha d’aprendre a fer un diagnòstic diferencial acurat mitjançant l’ús de les proves complementaries adients (electrocardiograma, Rx torax, ecocardiograma, TC, ressonància magnètica, marcadors bioquímics, etc).

Les malalties del sistema cardiovascular, els seus factors de risc i prevenció; la fisiopatologia i expressió clínica de les malalties del miocardi, aparell valvular, el pericardi, la aorta, el sistema venós i el limfàtic. La base i l’ús clínic dels diversos procediments i tècniques diagnòstiques utilitzats en Cardiologia i Cirurgia cardiovascular, el tractament més adient a cada una de les malalties del sistema, mèdic, instrumental o quirúrgic, i la rehabilitació del malalt cardiovascular.

Pneumologia:

Els estudiants assoliran els coneixements necessaris sobre les malalties respiratòries, congènites o adquirides, per disfunció, tòxics, fàrmacs, infecció, al·lèrgia, ocupació, medi ambient, inhalació accidental, neoplàsia, traumatisme o origen desconegut; les seves manifestacions, conseqüències, els seus factors de risc i prevenció, tècniques i procediments diagnòstics, tractament mèdic i instrumental, incloent les tècniques quirúrgiques i el trasplantament pulmonar, i la rehabilitació.

Competències

 • Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Donar adequadament al pacient i/o acompanyant la informació pertinent sobre el procés patològic, les bases i conseqüències, incloses les males notícies.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics.
 • Realitzar un examen físic general i per sistemes, apropiat a l'edat del pacient i al sexe, de manera completa i sistemàtica i una valoració mental.

Resultats d'aprenentatge

 1. Descriure l'afectació per òrgans i sistemes de l'aparell locomotor, de les malalties de la sang, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, de les patologies infeccioses, dels sistemes endocrí, nerviós, genitourinari i de l'ancià.
 2. Descriure les principals situacions patològiques de l'aparell locomotor, de la sang, dels òrgans del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, de les patologies infeccioses, dels sistemes endocrins, del sistema nerviós, del sistema genitourinari i de l'ancià.
 3. Dissenyar el tractament en les principals patologies de la sang i sistema hematopoètic, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, d'infeccioses, del sistema endocrí, del sistema nerviós, del sistema nerviós, del sistema nefrogenitourinari i retroperitoneal, de l'ancià i de l'aparell locomotor.
 4. Dur a terme un examen físic adequat per a les principals patologies de la sang i sistema hematopoètic, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, de malalties infeccioses, del sistema endocrí, del sistema nerviós, del sistema nefrogenitourinari i retroperitoneu, de l'ancià i de l'aparell locomotor.
 5. Explicar els mecanismes pels quals la malaltia afecta l'estructura i la funció del cos humà.
 6. Expressar el diagnòstic més probable en les principals patologies de la sang i sistema hematopoètic, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, d'infeccioses, del sistema endocrí, del sistema nerviós, del sistema nerviós, del sistema nefrogenitourinari i retroperitoneal, de l'ancià i de l'aparell locomotor.
 7. Identificar la malaltia tumoral, el seu diagnòstic i maneig.
 8. Indicar les exploracions complementàries adequades per al diagnòstic de les principals malalties de la sang i el sistema hematopoètic, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, infeccioses, del sistema endocrí, del sistema nerviós, del sistema nefrogenitourinari i retroperitoneal, de l'ancià i de l'aparell locomotor.
 9. Informar el pacient, adequadament i amb la màxima informació possible, sobre l'estat de salut, els passos diagnòstics, les exploracions complementàries i els tractaments.
 10. Realitzar una història que orienti el diagnòstic de les principals malalties de la sang i del sistema hematopoètic, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, de malalties infeccioses, del sistema endocrí, del sistema nerviós, del sistema nefrogenitourinari i retroperitoneu, de l'ancià i de l'aparell locomotor.

Continguts

A) HEMATOLOGIA

Classes teòriques (20 hores)

1. Principals síndromes hematològiques. Proves hematològiques

Conèixer i identificar les principals síndromes hematològiques (anèmica, neutropènica, hemorràgica, d’insuficiència medul·lar, poliglobúlica, adenopàtica, disglobulinèmica i esplenomegàlica)

Conèixer i interpretar els resultats de les proves analítiques bàsiques en hematologia.

2. Anèmia. Classificació. Anèmia ferropènica. Anèmia de les malalties cròniques. Anèmies megaloblàstiques i altres anèmies macrocítiques.

Conèixer, interpretar adequadament els índexs eritrocitaris en els malalts amb anèmia. Classificar adequadament una anèmia. Diagnosticar la causa i tractar una anèmia ferropènica. Diagnosticar l’anèmia associada a les malalties cròniques. Diferenciar macrocitosi de megaloblastosi. Conèixer les diverses causes d'anèmies macrocítiques. Diagnosticar i tractar una anèmia megaloblàstic per dèficit de vitamina B12 i d'àcid fòl.lic.

3. Anèmies hemolítiques congènites i adquirides

Identificar una síndrome hemolítica. Fer el diagnòstic etiològic. Conèixer els diversos tractaments emprats en les anèmies hemolítiques en funció del tipus.

4. Insuficiències medul·lars. Alteracions quantitatives i qualitatives del sistema leucocitari.

Conèixer les causes de les insuficiències medul·lars globals i selectives. Diagnosticar, conèixer la gravetat i tractar una aplàsia medul·lar. Diagnosticar i tractar la hemoglobinúria paroxística nocturna. Conèixer les principals causes de leucopènia, especialment de neutropènia. Identificar i tractar una agranulocitosi. Conèixer les principals causes de leucocitosi. Identificar i fer el diagnòstic diferencial d’una síndrome leucoeritroblàstic

5. Síndromes mielodisplàsiques

Tenir clar el concepte i diagnòstic d’una síndrome mielodisplàsica. Conèixer el pronòstic i els diferents tractaments emprats en funció del risc de la malaltia

6. Leucèmies agudes

Classificar les leucèmies agudes en funció dels criteris morfològics, immunològics, citogenètics i moleculars. Identificar el pronòstic. Conèixer els tipus de tractament i els seus resultats. Conèixer els aspectes especials del tractament dels malalts amb leucèmia aguda.

7. Neoplàsies mieloproliferatives cròniques

Identificar els quatre grans tipus de neoplàsies mieloproliferatives cròniques. Conèixer els criteris diagnòstics de cadascun d’ells i diferenciar-los entre si i dels casos secundaris. Conèixer les alteracions moleculars característiques i els tractaments clàssics i moderns.

8. Patologia ganglionar benigna i maligna. Diagnòstic i estudi d’extensió dels limfomes.

Conèixer la sistemàtica d’estudi d’una síndrome adenopàtica. Conèixer els processos benignes i els de malignitat incerta que cursen amb adenopaties. Conèixer la metodologia diagnòstica i l’estudi d’extensió d’un limfoma.

9. Limfomes malignes.

Conèixer les bases de la classificació moderna dels limfomes. Conèixer les característiques anatomopatològiques, immunològiques, genètiquesimoleculars dels tipus més frequents de limfomes no hodgkinians i de Hodking, así com les bases i els resultats del seu tractament.

10. Síndromes limfoproliferatives cróniques.

Classificar els diversos tipus de síndromes limfoproliferatives cròniques de línia B i T. Conèixer les característiques anatomopatològiques, immunològiques, genètiques i moleculars dels tipus més freqüents, així com les bases i els resultats del seu tractament.

11. Gammapaties monoclonals

Distingir amb claredat una gammapatia monoclonal secundaria i una de significat incert d’una gammapatia monoclonal maligna. Conèixer la clínica, diagnòstic, pronòstic i tractament del mieloma múltiple, la macroglobulinèmia de Waldenstrom i la amiloïdosi AL.

12. Patologia de la melsa.

Conèixer l’hipersplenisme i la hipofunció esplènica. Classificació de les esplenomegàlies. Saber les malalties tributàries de cirurgia sobre la melsa. Conèixer els principals tipus i indicacions de les intervencions quirúrgiques sobre la melsa: esplenectomia oberta i laparoscòpica, cirurgia conservadora. Atenció del malalt esplenectomitzat.

13. Malalties del sistema mononuclear fagocític

Classificar les principals malalties del sistema mononuclear fagocític. Síndrome hemofagocítica. Histiocitosi acumulatives (tesaurismosis). Principals tipus d'histiocitosi proliferatives.

14. Trastorns de la hemostàsia. Púrpures angiopàtiques, trombocitopènies i trombocitopaties.

Conèixer la semiologia i principals proves d’estudi de la hemostàsia. Classificar els principals tipus de trastorns de la hemostàsia. Conèixer les principals causes de púrpures vasculopàtiques, trombocitopèniques i trombocitopàtiques. Tractar lescauses més freqüents (p. ex: púrpura trombocitopènica immune).

15. Coagulopaties congènites i adquirides.

Conèixer les principals causes de coagulopaties, tant congènites com adquirides, així com les proves diagnòstiques, els criteris de gravetat i el tractament.

16. Hipercogulabilitat. Tractament anticoagulant i trombolític.

Conèixer la gènesi de la trombosi arterial i venosa, els factors de risc i les bases genètiques de la trombosi. Conèixer les indicacions, contraindicacions i riscos dels diversos fàrmacs emprats tant en el tractament anticoagulant com en el trombolític. Conèixer l’organització d’una consulta de tractament anticoagulant i d’una unitat d’estudi i tractament de la trombosi.

17. Hemoteràpia

Conèixer els principals hemoderivats i les indicacions específiques de la transfusió de cadascun d’ells. Conèixer els diversos procediments d’afèresi (citafèresi, recanvi plasmàtic). Conèixer el funcionament d’un banc de sang.

18.Trasplantament de progenitors hematopoètics i teràpia cel·lular

Conèixer les indicacions, procediment, complicacions, tipus i resultats del trasplantament de progenitors hematopoètics. Immunoterapia i terapia cel.lular

Seminaris de casos clínics (7 hores)

1. Resolució de casos clínics: anèmies

Discussió en grup, supervisada i estructurada dels signes guia, diagnòstic diferencial, diagnòstic clínic, proposta de tractament d’un cas clínic prèviament preparat a nivell individual en les tutories programades de patologia de la sèrie vermella.

2. Resolució casosclínics: pancitopènia

Discussió en grup, supervisada i estructurada dels signes guia, diagnòstic diferencial, diagnòstic clínic, proposta de tractament d’un cas clínic prèviament preparat a nivell individual en les tutories programades de pancitopènia.

3. Resolució casos clínics: adenopatia

Discussió en grup, supervisada i estructurada dels signes guia, diagnòstic diferencial, diagnòstic clínic, proposta de tractament d’un cas clínic prèviament preparat a nivell individual en les tutories programades corresponent a una malaltia ganglionar.

4. Resolució casos clínics: trastorns hemorràgics

Discussió en grup, supervisada i estructurada dels signes guia, diagnòstic diferencial, diagnòstic clínic, proposta de tractament d’un cas clínic prèviament preparat a nivell individual en les tutories programades d’un trastorn hemorràgic.

5. Resolució casos clínics: trombosi

Discussió en grup, supervisada i estructurada dels signes guia, diagnòstic diferencial, diagnòstic clínic, proposta de tractament d’un cas clínic prèviament preparat a nivell individual en les tutories programades de una malaltia trombòtica.

6. Resolució de casos clínics: Repercussió hematològica d'una malatia no hematològica

Discussió en grup, supervisada i estructurada dels signes guia, diagnòstic diferencial, diagnòstic clínic, proposta de tractament d’un cas clínic prèviament preparat a nivell individual en les tutories programades, corresponent a una malatia no hematològica amb manifestacions hematològiques.

7. Resolució de casos clínics. Esplenomegàlia

Discussió engrup, supervisada i estructurada dels signes guia, diagnòstic diferencial, diagnòstic clínic, proposta de tractament d’un cas clínic prèviament preparat a nivell individual en les tutories programades, corresponent a una malaltia que cursi amb esplenomegàlia.

 8. Presentacio i comentari d'imatges cliniques i cito-histològiques que permetin comprendre i sedimentar la informacio aportada en les classes i seminaris

B) CARDIOVASCULAR

Classes teòriques (28 hores)

1. Cardiopatia isquèmica I (fisiopatologia i factors de risc)

Descriure els mecanismes de l’aterosclerosi coronària. Identificar els factor de risc cardiovascular.

Explicar els mecanismes de regulació de la circulació coronària i del consum d’oxigen del miocardi.

Explicar el concepte d’isquèmia miocàrdica.

2. Cardiopatiaisquèmica II (diagnòstic)

Descriure les formes clíniques de la isquèmia miocàrdica. Numerar i contrastar les diferents proves diagnòstiques. Descriure les alteracions electrocardiogràfiques de la isquèmia miocàrdica.

3. Cardiopatia isquèmica III (angina estable i inestable)

Identificar el pacient amb angina estable i establir les mesures diagnòstiques, valoració pronòstica i la línia terapèutica. Identificar el pacient amb angina inestable i establir les mesures diagnòstiques, valoració pronòstica i la línia terapèutica.

4. Cardiopatia isquèmica IV (Infart de miocardi)

Identificar el pacient amb infart de miocardi i establir les mesures diagnòstiques, valoració pronòstica i la línia terapèutica.

5. Cirurgia de la cardiopatia isquèmica

Indicació de revascularització coronària. Tècniques de revascularització coronària. Tractament quirúrgicde les complicacions de l’infart de miocardi.

6. Malalties pericardi

Descriure els mecanismes fisiopatològics d’afectació del pericardi. Descriure les principals formes clíniques, avaluar el risc i instaurar les mesures terapèutiques.

7. Malalties del miocardi I (miocarditis, miocardiopatia dilatada)

Descriure els mecanismes fisiopatològics d’afectació del miocardi. Identificar les diferents formes clíniques i valorar el risc. Indicar les proves diagnòstiques i establir les mesures terapèutiques.

8. Malalties del miocardi II (miocardiopatia hipertròfica i restrictiva)

Descriure els mecanismes fisiopatològics d’afectació del miocardi. Identificar les diferents formes clíniques i valorar el risc. Indicar les proves diagnòstiques i establir les mesures terapèutiques.

9. Insuficiència cardíaca I (concepte, quadre clínic i diagnòstic)

Descriure els mecanismes fisiopatològics que aboquen a la insuficiència cardíaca. Identificar les diferents formes clíniques de presentació. Establir les proves diagnòstiques.

10. Insuficiència cardíaca II (tractament)

Valorar el risc i establir el tractament farmacològic. Identificar els pacients tributaris de tractaments especials com la resincronització cardíaca i el trasplantament cardíac. Conèixer l’activitat de les unitats de tractament especialitzades (unitats d’insuficiència cardíaca).

11. Arítmies I (bradiarítmies)

Descriure les bases fisiològiques del ritme normal del cor. Enumerar els trastorns de la conducció auriculo-ventricular i establir el diagnòstic electrocardiogràfic. Indicar les proves diagnòstiques i establir el risc.

12. ArítmiesII (Taquiarítmies supraventriculars)

Enumerar les arítmies supraventriculars amb especial èmfasi en la fibril·lació auricular i establir el diagnòstic electrocardiogràfic. Indicar les proves diagnòstiques adequades

13. Arítmies III (taquiarítmies ventriculars)

Descriure les bases fisiopatològiques de les arítmies ventriculars. Establir el diagnòstic electrocardiogràfic i valorar el risc. Indicar les proves diagnòstiques adequades .

14. Arítmies IV (terapèutica Antiarítmica)

Establir les mesures terapèutiques a les diferents arítmies. Tractament farmacològic i no farmacològic. .

Indicacions d’ablació en lareentrada. Identificar les indicacions d’implantació d’un marcapassos i un desfibril·lador.

15. Síncope i mort sobtada

Descriure les bases fisiopatològiques de la síncope i mort sobtada. Enumerar les causes. Valorar el risc. Indicar les proves diagnòstiques i establir les mesures terapèutiques

16. Valvulopaties I (mitral)

Descriure els mecanismes fisiopatològics de l’afectació de la vàlvula mitral.

Enumerar les principals causes. Descriure les alteracions hemodinàmiques.

Identificar la severitat de la malaltia en base a les dades clíniques i proves diagnòstiques.

Reconèixer les formes clíniques més freqüents de la valvulopatia mitral. Avaluar el risc.

Establir les mesures terapèutiques. Conèixer les indicacions de cirurgia.

17. Valvulopaties II (aorta)

Descriure els mecanismes fisiopatològics de l’afectació de la vàlvula aorta

Enumerar les principals causes. Descriure les alteracions hemodinàmiques.

Identificar la severitat dela malaltia en base a les dades clíniques i proves diagnòstiques.

Reconèixer les formes clíniques més freqüents de la valvulopatia aòrtica. Avaluar el risc.

Establir les mesures terapèutiques. Conèixer les indicacions de cirurgia.

18. Endocarditis infecciosa

Identificar els mecanismes fisiopatològics d’afectació infecciosa de les vàlvules cardíaques. Descriure les principals formes clíniques. Estimar el risc i aplicar les mesures terapèutiques farmacològiques i quirúrgiques.

19. Cirurgia valvular. Transplantament cardíac

Reparació o substitució protèsica. Pròtesismecàniques. Pròtesis biològiques. Complicacionsen l’evolució del malalt portador de pròtesis.

Indicacions de cirurgia en les miocardiopaties i la insuficiència cardíaca. Transplantament cardíac.

20. Hipertensió arterial

Descriure les principals formes clíniques. Establir els procediments diagnòstics. Avaluar el risc i determinar l’estratègia terapèutica.

21. Hipertensió arterial pulmonar i tromboembolisme pulmonar

Enumerar les principals causes. Descriure els mecanismes fisiopatològics. Reconèixer el quadre clínic i establir el risc. Indicar les proves diagnòstiques i establir les mesures terapèutiques.

22. Malalties de l’aorta toràcica

Identificar els mecanismes causals. Descriure les formes clíniques i establir el risc. Indicar les proves diagnòstiques i establir les mesures terapèutiques.

23. Cardiopaties congènites de l’adult

Conèixer les principals cardiopaties congènites que es presenten a l’edat adulta. Descriure la seva expressió fisiopatològica i clínica. Indicar les proves diagnòstiques més adients. Descriure les lesions residuals i seqüeles habituals de les cardiopatiescongènites intervingudes quirúrgicament. Conèixer les mesures terapèutiques a emprar especialment en les cardiopaties congènites cianòtiques.

24. Isquèmia aguda i traumatismes vasculars.

Etiologia. Diagnòstic diferencial trombosi-embòlia. Actitud terapèutica. Particularitats dels traumatismes vasculars.

25. Isquèmia crònica. Peu diabètic.

Etiologia. Estadis. Tractament mèdic. Indicació de cirurgia. Particularitats dels pacients diabètics.

26. Patologia aneurismàtica.

Etiologia. Localitzacions. Indicació quirúrgica. Evolució de les opcions terapèutiques.

27. Tumors i angiodisplàsies. Fístules arterovenoses.

Tumors vasculars. Tipus i opcions terapèutiques. Fístules arterovenoses: congènites, traumàtiques i iatrogèniques.

28. Arteritis i vasculopaties funcionals.

Malaltia de Takayasu. Arteritis de la temporal. S. de Raynaud. Tromboangiïtis obliterant.

Seminaris especialitzats (6hores)

1. ECG normal

Interpretació de l’ECG normal, amb aprenentatge de la rutina de lectura de l’ECG: Ritme cardíac. Reconeixement del ritme sinusal. Freqüència cardíaca. Càlcul de la Fca. Càlcul del eix del QRS en el pla frontal

Interval PR, QT. Medició dels intervals. Anàlisi de la ona p i del QRS QT i ona T

2. Arítmies

Discussió de casos clínics. Interpretar l’ECG. Seleccionar les tècniques diagnòstiques indicades. Valorar les possibilitats terapèutiques

3. Insuficiència cardíaca

Discussió de casos clínics. Recollir la historia clínica. Reconèixer els factors desencadenants i la cardiopatia responsable. Valorar les opcions terapèutiques.

4. Cardiopatia isquèmica. Infart agut de miocardi

Discussió de casos clínics. Recollir la historia clínica. Identificar les alteracions de l’ECG. Discutir les opcions terapèutiques.

5. Patologia aneurismàtica.

Casos clínics. Diagnòstic per la imatge i actitud terapèutica.

6. Isquèmia de les extremitats.

Casos clínics. Diagnòstic per la imatge i actitud terapèutica.

C) PNEUMOLOGIA ICIRURGIA TORÀCICA

Classes teòriques (23 hores)

1.Estudi del pacient amb malaltia respiratòria

Tècniques i procediments en Pneumologia. Broncoscòpia. Biòpsies . Videotoracoscòpia

2. Insuficiència respiratòria

3. Trastorns de la Ventilació: Hipoventilació i Hiperventilació

4. Trastorns respiratoris durant el son

5. Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)

6. Asma

7. Mecanismes de Defensa del Pulmó. Bronquiectasis. Fibrosi Quística.

8. Infeccions respiratòries: Refredat comú, Pneumònia Adquirida a la Comunitat

9. Pneumònia Nosocomial

10. Tuberculosi Pulmonar

11. Infecció pulmonar en el malalt immunodeprimit

12. Malalties Ocupacionals i Ambientals

13. Eosinofílies Pulmonars. Alveolitis Al·lèrgica extrínseca

14. Pneumopaties Intersticials i Infiltratives

15. Sarcoïdosis

16. Alteració pulmonar per malalties Sistèmiques i Vasculitis Pulmonars

17. Neoplàsies de pulmó I; epidemiologia, etiologia,classificació, histologia, clínica, radiologia, diagnòstic,síndromes paraneoplàsics, tractament mèdic.

18. Neoplàsies de pulmó II; estadificació quirúrgica, indicació del tractament quirúrgic, tècniques quirúrgiques, tractament combinat, Nòdul pulmonar solitari.

19.Neoplàsies de pulmó III ; Metàstasis Pulmonars, Tumors pulmonars benignes. Aspectes quirúrgics del tractament dels tumors.

20. Patologia del mediastí; diagnòstic i tractament de tumors mediastínics. Quist pleuropericàrdic i broncogènic. Tumors neurogènics. Mediastinitis agudes i cròniques

21. Patologia pleural benigne: Etiologia. Classificació, Diagnòstic. Pleuritis tuberculosa.

22.Traumatismes toràcics; formes anatomopatològiques i maneig terapèutic.

23. Trasplantament pulmonar i cirurgia de reducció de volum.

Seminaris especialitzats (3 hores) i seminaris de casos clínics (4 hores)

1. L’estudi de la funció pulmonar en la clínica

2. Pneumotòrax, hemotòrax, quilotòrax. Drenatge toràcic. Vessament pleural maligne. Pleurodesi.

Neoplàsies Pleurals; mesoteliomes, tumors fibrosos de pleura.

3. Oxigenoteràpia. Ventilació assistida invasiva i no invasiva.

D )Pràctiques clíniques assistencials (62 hores: 41hores del Dept. Medicina; 21 hores del Dept. Cirurgia)

Pràctiques clíniques assistencials en l’àmbit mèdic i quirúrgic en les sales d’hospitalització, hospital de dia, consultes externes, laboratori, banc de sang, quiròfans, gabinets d’exploració.

Metodologia

Aquesta guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

Com a norma general de metodologia docent, les classes i seminaris han de tenir un sentit pràctic, fugint en el possible de la classe magistral i basar-la en suposits clínics, orientats a la formacio de metges generals, evitant els continguts de superespecialització. Cal recordar que es tracta de formar metges generals, no especialistes en les materies de l'assignatura. A cada classe hauran de quedar clarament especificats els objectius i els missatges finals que l'alumne ha de tenir presents i que seran essencials per la seva futura pràctica mèdica

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH són:

Departaments responsables: Medicina i Cirurgia

Responsables de Facultat: Josep-Maria Ribera Santasusana,     

Responsables UDH

Unitat Docent Sant Pau

  Responsable assignatura/part
a la UDH
Responsable assignatura/part
a la UDH - Cirurgia

Responsable assignatura/part
a la UDH - Medicina

Medicina icirurgia II

 J. Sierra Gil  
jsierra@santpau.cat

 Eduardo Targarona
etargarona@santpau.cat
  J. Guerra Ramos
jguerra@santpau.cat
• Malalties cardiovasculars

 J. Guerra Ramos
jguerra@santpau.cat

 Josep Maria Padró
jpadro@santpau.cat

  J.Guerra Ramos
jguerra@santpau.cat
• Malalties de l'aparell respiratori

 V. Plaza Moral  
vplaza@santpau.cat

 Josep Maria Padró
jpadro@santpau.cat

  V. Plaza Moral  
vplaza@santpau.cat

• Malalties de la sang  J. Sierra Gil  
jsierra@santpau.cat
 Eduardo Targarona
etargarona@santpau.cat
  J. Sierra Gil  
jsierra@santpau.cat

 

 Unitat Docent Vall d'Hebron

 

 

Responsible UDH

Responsible surgery

Responsible medicine

MIC II

Joan Genescà
jgenesca@vhebron.net
Sergi Bellmunt Montoya (sbellmunt@vhebron.net)

 

 

• Cardiovascular diseases

Joan Genescà
jgenesca@vhebron.net
Sergi Bellmunt Montoya (sbellmunt@vhebron.net)
Rafael Rodriguez Lecoq (rrodriguez@vhebron.net)

Sergi Bellmunt Montoya (sbellmunt@vhebron.net)

Rafael Rodriguez Lecoq (rrodriguez@vhebron.net)

 Joan Genescà
jgenesca@vhebron.net

Sergi Bellmunt Montoya (sbellmunt@vhebron.net)

Respiratory diseases

Joan Genescà
jgenesca@vhebron.net
Laura Romero Vielva
lromero@vhebron.net

Laura Romero Vielva
lromero@vhebron.net

 Joan Genescà
jgenesca@vhebron.net

• Hematologic diseases

Nivardo Rodriguez Conde
jgenesca@vhebron.net
Joan Genescà
nirodriguezvhebron.net

Nivardo Rodriguez Conde
nirodriguezvhebron.net 

 Joan Genescà
jgenesca@vhebron.net

Unitat Docent Germans Trias i Pujol

 
   
Responsable assignatura/part
a la UDH
Responsable assignatura/part
a la UDH - Cirurgia
Responsable assignatura/part
a la UDH - Medicina
Medicina i cirurgia II

Josep-Maria Ribera Santasusana
jribera@@iconcologia.net
Jaume Fdez.-Llamazares Rodríguez
jfllamazares.germanstrias@gencat.cat

Jaume Fdez.-Llamazares Rodríguez
jfllamazares.germanstrias@gencat.cat
Josep-Maria Ribera Santasusana
jribera@iconcologia.net
• Malalties cardiovasculars

AntoniBayés Genís
abayesgenis@gmail.com
Secundino Llagostera Pujol
sllagostera.germanstrias@gencat.cat

Secundino Llagostera Pujol
sllagostera.germanstrias@gencat.cat

Antoni Bayés Genís
abayesgenis@gmail.com
• Malalties de l'aparell respiratori

Jorge Abad Capa
jabadc.germanstrias@gencat.cat
Pedro Enrique López de Castro
plopezdecastro.germanstrias@gencat.cat

Pedro Enrique López de Castro
plopezdecastro.germanstrias@gencat.cat

Jorge Abad Capa
jabadc.germanstrias@gencat.cat

• Malalties de la sang Josep Ma. Ribera Santasusana
jribera@iconcologia.net
Jaume Fdez.-Llamazares Rodriguez
jfllamazares.germanstrias@gencat.cat
Jaume Fdez.-Llamazares Rodríguez
jfllamazares.germanstrias@gencat.cat
Josep M. Ribera Santasusana
jribera@iconcologia.net

 

Unitat Docent Parc Taulí

  Responsable assignatura/part
a la UDH
Responsable assignatura/part
a la UDH - Cirurgia
Responsable assignatura/part
a la UDH - Medicina
Medicina i cirurgia II

Cristian Domingo Ribas
Cdomingo@tauli.cat

Salvador Navarro Soto
snavarro@tauli.cat
Cristian Domingo Ribas
Cdomingo@tauli.cat
• Malalties cardiovasculars

Antoni Martinez Rubio
AMartinezR@tauli.cat

Salvador Navarro Soto
snavarro@tauli.cat

Cristian Domingo Ribas
Cdomingo@tauli.cat
• Malalties de l'aparell respiratori
• Malalties de la sang Luz Muñoz Marin
Lmunoz@tauli.cat
SalvadorNavarro Soto
snavarro@tauli.cat
Cristian Domingo Ribas
Cdomingo@tauli.cat

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES ASSISTENCIALS (PCAh) 62 2,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
SEMINARIS DE CASOS CLÍNICS (SCC) 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
SEMINARIS ESPECIALITZATS (SEM) 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
TEORIA (TE) 73 2,92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 167,5 6,7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

El sistema d’avaluació de cadascuna de les assignatures de MIC II es basarà en un examen teòric escrit (40% de la nota final), un examen pràctic basat en casos clinics (40% de la nota final), una anàlisi d'imatges cliniques i citol.lògiques-hitològiques, radiològiques, ECG o altres proves d'imatge (10%) i l'avaluacio de les pràctiques (10%). Per l'avaluacio final es tindra en compte l'avaluacio continuada de l'alumne durant el curs 

 • Per la part teòrica (40%)
  • Es pot utilitzar el sistema de preguntes test o de preguntes curtes, a criteri de cada unitat docent
 • Per la part pràctica (40%)

L’avaluació de la part pràctica s’especificarà en el programa de cada UDH d’acord amb seves particularitats i es basarà en l'avaluació dels casos clínics (minim 2): 40% de la nota final.

 • Analisi d'imatges cliniques i/o cito-histològiques, radiologiques, ECG o altres proves d'imatge (10%)
  • Es presentaran durant l'examen, i s'exigira una resposta concreta
 • Pràctiques (10%)
  • Es valorara de forma escrita l'assistència (obligatòria) i l'aprofitament. Es indispensable la firma per part del(s) professional(s) responsables d eles pràctieus

L’estudiant que no hagi aprovat aquest examen en qualsevol de les assignatures de MIC II (nota mínima 5) podra optar a una prova de recuperacio, que es regira amb els mateixos criteris esmentats anteriorment.

La qualificació final de MIC II és el promig ponderat de les tres assignatures.

Els estudiants que no realitzin les proves d’avaluació tant teòrica com pràctica seran considerats com No avaluats exhaurint els drets a la matrícula de l’assignatura

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació pràctica: Registres oberts i descriptius i/o registres tancats; Registres narratius. Seminaris i/o problemes i/o casos clínics: Avaluació escrita mitjançant proves objectives 40% 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Teoria. Avaluació escrita mitjançant proves objectives: proves d'assaig (preguntes obertes/preguntes restringides). Avaluació oral 60% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

La bibliografia per cada aparell i sistema de l'assignatura de MIC II es pot consultar als programes específics penjats a la web de cada Unitat Docent i/o al  Campus Virtual de l’assignatura.