Logo UAB
2020/2021

Treball de Final de Grau

Codi: 102926 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OB 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Eva Maria Cabeza Martinez Caceres
Correu electrònic:
EvaMariaCabeza.Martinez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Manuel Armengol Carrasco
Javier Serra Aracíl
Agusti Barnadas Molins

Prerequisits

 • Cal haver superat com a mínim dos terços del total de crèdits del pla d’estudis (240 ECTS)
 • Tenir superades totes les assignatures de primer i segon curs de grau. A més a més es recomanable també haver superat l’assignatura de Medicina Preventiva i Salut Pública.

Objectius

 • Formular un problema o pregunta de recerca identificant els diferents components de l'enunciat.
 • Realitzar una revisió bibliogràfica sobre la evidència científica que existeix sobre el problema de recerca elegit.
 • Redactar els antecedents o marc teòric, base científica de la pregunta d'investigació.
 • Formular la hipòtesi i els objectius d'investigació.
 • Justificar la utilitat i l'aplicació dels resultats de la recerca.
 • Precisar la metodologia idònia per assolir els objectius de la recerca.
 • Considerar els possibles conflictes ètics.
 • Elaborar un pla de treball amb un cronograma que garanteixi que el projecte de recerca és viable en el temps. 
 • Definir l'equip de recerca i estimació del pressupost.

Competències

 • Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 • Demostrar que comprèn la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i el maneig de les malalties.
 • Demostrar que comprèn les metodologies estadístiques bàsiques emprades en els estudis biomèdics i clínics i utilitzar les eines d'anàlisi de la tecnologia computacional moderna.
 • Demostrar que es coneix adequadament la llengua anglesa, tant oralment com per escrit, per poder comunicar-se científicament i professionalment amb eficàcia.
 • Demostrar un nivell bàsic d'habilitats de recerca.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Dissenyar i gestionar programes i projectes en l'àmbit de la salut.
 • Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses.
 • Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Organitzar i planificar adequadament la càrrega de treball i el temps en les activitats professionals.
 • Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
 • Valorar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar la informació d'estudis experimentals i assaigs clínics.
 2. Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 3. Demostrar que es coneix adequadament la llengua anglesa, tant oralment com per escrit, per poder comunicar-se científicament i professionalment amb eficàcia.
 4. Demostrar un nivell bàsic d'habilitats de recerca.
 5. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 6. Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses.
 7. Explicar els principis de la demografia sanitària.
 8. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 9. Identificar els conceptes i les metodologies adequades per desenvolupar projectes de recerca en medicina.
 10. Identificar les necessitats de salut de la població.
 11. Identificar les principals tècniques experimentals en medicina i la seva utilitat en recerca bàsica i aplicada.
 12. Interpretar els indicadors de salut.
 13. Interpretar els resultats de tècniques experimentals en medicina.
 14. Interpretar la literatura científica i els resultats dels estudis científics.
 15. Interpretar textos científics i elaborar treballs de revisió sobre medicina.
 16. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 17. Obtenir informació de bases de dades mèdiques.
 18. Organitzar i planificar adequadament la càrrega de treball i el temps en les activitats professionals.
 19. Presentar oralment un resum estructura del treball de revisió efectuat.
 20. Redactar un treball de revisió sobre un tema actual en l'àmbit de la medicina.
 21. Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
 22. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Continguts

Els estudiants de forma individual han d’elaborar un projecte de recerca del que han de presentar una memòria escrita*.

Cal incloure els següents apartats amb els continguts adaptats al tipus de metodologia que s’utilitzi (quantitativa-qualitativa):

 • Títol i autor
 • Antecedents
 • Hipòtesi inicial i objectius
 • Material i mètodes
 • Pla de treball. Cronograma
 • Resultats que s’espera obtenir. Aplicabilitat.
 • Pla de difusió.
 • Equip de recerca.
 • Pressupost.
 • Bibliografia.
 • Annexos.

Els estudiants han d’exposar i defensar el seu projecte davant un tribunal amb suport audiovisual.

 

* Algunes propostes de treball de final de grau podran estar vinculades a projectes d'Aprenentatge Servei (ApS). Aquests projectes de compromís social permeten a l'estudiant formar-se mitjançant la participació en un projecte orientat a resoldre una necessitat real en una comunitat i millorar, així, les condicions de vida de les persones o la qualitat del medi ambient (per més informació http://pagines.uab.cat/aps).

 

Metodologia

El treball de fi de grau es fa individualment i no implica la realització de treball pràctic.

 • Tema: l’estudiant/a pot triar el tema del seu treball lliurement segons nota d’expedient. Els professors dels diferents departaments de la Facultat facilitaran un llistat orientatiu d’àrees d’interès en recerca.
 • Assignació del tutor: cada estudiant/a tindrà un tutor/a que farà el seguiment del seu treball.
 • Seguiment: l'assistència a les tutories presencials (o virtuals*) és obligatòria. En el cas dels estudiants que estiguin d'Erasmus, es pactarà amb el tutor. Les tutories es faran de forma individual. El tutor/a i els estudiants triaran les dates de tutoria d'entre aquelles que es proposen en el calendari de l'assignatura.
  El tutor/a avaluarà de forma continuada el treball realitzat per l'estudiant en 3 informes. L'estudiant presentarà un esborrany previ dels lliuraments al tutor/a amb l'antelació suficients per a que aquest li faci les correccions oportunes i li retorni. En les dates previstes l'estudiant farà els lliuraments definitius que seràn avaluats.
 • Presentació oral: és obligatòria. Els estudiants faran la presentació i defensa oral del seu treball davant d'un tribunal format per professors, de forma presencial o virtual (*).
 • Documentació final a entregar: Cada estudiant ha de fer entrega al seu tutor/a d'una còpia en PDF dels arxius informatitzats de la memòria escrita del treball i el suport per la memòria oral (utilitzant l'eina informàtica TFE)

 * En funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.  

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
TUTORIES (TFG) 8 0,32 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 18
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 134 5,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Avaluació

L'avaluació del Treball Fi de Grau es basa en el seguiment que faci el tutor/a del treball de l'estudiant i en la valoració que faci un tribunal format per 3 professors/es de la defensa i presentació oral.

La qualificació del TFG constarà dels components següents,

a. Valoració del tutor. (0-10, 50% de la nota).  Avalua la implicació, rigorositat i compromís de l’estudiant amb el treball a més a més de les rúbriques de cada sessió de tutoria i la memòria final:

 • La sessió inicial (10%),
 • La sessió intermedia (25%)
 • La sessió final (25%)
 • L’avaluació de la memòria (40%).

b. Valoració del tribunal (0-10, 50% de la nota). Avalua el treball realitzat pel mateix estudiant, així com les seves competències de comunicació i la capacitat per defensar el treball presentat.(*)
 

Condicions per calcular la nota final


1.
Que la puntuació de la sessió inicial d'avaluació sigui igual o superior a 5. En el cas d'una puntuació  inferior l' alumne no podrà continuar el treball i la seva qualificació serà de NO AVALUABLE.

2. Considerant que el primer criteri es compleix, l'altre condició és que la puntuació de l’avaluació de la sessió final i de l’avaluació de la memòria sigui igual o superior a 5. En el cas d'una puntuació inferior l' alumne no podrà fer la presentació oral i la seva qualificació serà de SUSPENS. 

3. Es considerará si la presentació oral i defensa és en anglés, l' increment de fins a 0,5 punts a la nota final 

* L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral de Treballs 50% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Entrega d'informes / Treballs escrits 50% 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22

Bibliografia

El treball de fi de grau no té una bibliografia específica malgrat que com a referències generals sobre la filosofia del TFG es poden consultar el textos:

 1. Báez y Pérez de Tudela J. Investigación cualitativa. Madrid: Esic; 2007.
 2. Argimon JM, Jiménez J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. 4a de. Barcelona:Elsevier; 2013.
 3. Delgado M, Doménech JM, Llorca J. Metodología de la investigación sanitaria. Barcelona: Signo; 2004.
 4. Denzin NK, Lincoln YS. Manual de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa; 2011.
 5. Macklin, R. La ética y la investigación clínica. Barcelona: Fundació Víctor Grífols i Lucas, DL; 2010.
 6. Ruiz Olabuénaga JI. Metodología de la investigación cualitativa. 4a ed. Bilbao: Universidad de Deusto; 2007.
 7. Ferrer V, Carmona M, Sorris V. El trabajo de fin de Grado. Guia para estudiantes, docentes y agentes colaboradores. Madrid: McGrawHill; 2013
 8. Normas CONSORT (ConsolidatedStandards of ReportingTrials). Estas normas con su explicación se puedendescargar de la siguiente página web:http://www.consort-statement.org/index.aspx?o=103
 9. Analysis of diagnostic tools: follow STARD (Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy)
 10. Chan AW, Tetzlaff JM, Altman DG, Laupacis et al.SPIRIT 2013 Statement: defining standard protocol items for clinical trials. Rev PanamSaludPublica. 2015;38(6):506-14.
 11. Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, et al.. Meta-analysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting. Meta-analysis Of Observational Studies in Epidemiology (MOOSE) group. JAMA. 2000 Apr 19;283(15):2008-12. Review
 12. Vallvé C, Artés M, Cobo E; TREND group. [Non-randomized evaluation studies(TREND)]. Med Clin (Barc). 2005;125Suppl 1:38-42. Spanish
 13. Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, VandenbrouckeJP;STROBE Initiative. The Strengthening the Reporting of Observational Studies inEpidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies.JClinEpidemiol. 2008 Apr;61(4):344-9
 14. Schulz KF, Altman DG, Moher D; CONSORT Group. CONSORT 2010 statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. Int J Surg.2011;9:672-7