Logo UAB
2020/2021

Economia Ambiental i dels Recursos Naturals

Codi: 102840 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2501915 Ciències Ambientals OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Josep Lluís Martínez González
Correu electrònic:
JoseLuis.Martinez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Claudio Cattaneo

Equip docent extern a la UAB

José Luis Martínez-González

Prerequisits

Es recomana haver cursat l’assignatura Usos Humans del Sistema Terra de 1er curs.

Objectius

Contextualització

L’assignatura Economia Ambiental i dels Recursos Naturals (EARN) pertany a la matèria “Economia per a les ciències ambientals” del Grau en Ciències Ambientals impartit per la Facultat de Ciències. Aquesta matèria concentra totes les assignatures d’economia, que són impartides per professors de la Facultat d’Economia i Empresa.

EARN contribueix de manera essencial al procés de formació i aprenentatge de 2on Curs perquè introdueix conceptes i eines de l’economia que es demostren bàsics per a entendre millor la relació entre els sistemes humans i els naturals. En particular, aprofundeix en l’anàlisi biofísica del procés econòmic, en quin ús fem els humans dels diferents recursos i serveis que ens ofereix el sistema Terra.

A més a més, concorre a la formació professional dels estudiants donat que fomenta l’aprenentatge en una sèrie de competències generals (entre les quals destaquen la capacitat de raonar de manera crítica i la de millorar les estratègies de treball autònom), transversals (per exemple, saber seleccionar i generar la informació necessària per entendre les dinàmiques econòmiques del present i la seva relació amb el medi ambient i l’ús de recursos naturals) i específiques (distingir els aspectes biofísics de l’activitat humana i identificar i analitzar els impactes ambientals de l’activitat econòmica) que seran de gran utilitat pels futurs professionals en l’anàlisi, conservació i la gestió del medi ambient i dels recursos naturals.

Objectius formatius

L’objectiu de l’assignatura és doble, per una banda entendre els conceptes bàsics de l’economia que ens han de permetre, per altra, entendre els sistemes humans com a sistemes oberts a l’entrada d’energia i materials, i a la sortida de residus. És a dir, s’estudia el funcionament biofísic de les economies, el que es coneix com “metabolisme social” i el paper que tenen els recursos naturals en el manteniment del sistema econòmic.

Al final del curs l’estudiant tindrà una idea més clara de:

i) Els conceptes bàsics de l’economia i el seu ús en ciències ambientals;

ii) La literatura bàsica dels mètodes i conceptes presentats;

iii) La relació entre el procés econòmic del sistemes humans i el sistema terra, així com els diferents enfocaments utilitzats per a l’anàlisi d’aquesta interacció

Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les ciències socials més rellevants en medi ambient.
 • Recollir, analitzar i representar dades i observacions, tant quantitatives com qualitatives, utilitzant de forma segura les tècniques adequades d'aula, de camp i de laboratori.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar de manera crítica la literatura bàsica en ciències ambientals en català, castellà i anglès.
 2. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 3. Aplicar els mètodes d'avaluació de projectes.
 4. Aplicar els mètodes d'avaluació integrada d'alternatives presentats en el curs.
 5. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 6. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 7. Descriure i analitzar els processos de canvi en el medi natural.
 8. Distingir els aspectes biofísics (l'ús de recursos i la generació de residus) relacionats amb el procés d'activitat econòmica.
 9. Identificar els impactes ambientals i socials associats a l'activitat humana.
 10. Observar, reconèixer, analitzar, mesurar i representar adequadament processos econòmics aplicats a les ciències ambientals.
 11. Reconèixer els efectes de l'activitat humana en el medi.
 12. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 13. Treballar amb autonomia.
 14. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.
 15. Usar apropiadament els conceptes analítics de les ciències ambientals.

Continguts

PRIMERA PART

1. El sistema econòmic i el medi ambient. Economia i economia ecològica: aspectes conceptuals i metodològics.

Lectura Bàsica:

 • Krugman, Wells i Olney - Què és l'economia ?. Accions habituals de la vida diària. Principis bàsics.
 • Common i Stagl - Introducció a l'economia ecològica. L'economia en el medi ambient: Un marc conceptual.
 • Blanco - L'Economia: Conceptes i problemes fonamentals.
 • Samuelson - Els fonaments de l'economia.

2. Mercats i preus: oferta i demanda.

Lectura Bàsica:

 • Krugman, Wells i Olney - Oferta i demanda. El mercat contraataca.
 • Common i Stagl - Intercanvi i mercats.
 • Blanco -La Demanda, l'Oferta i el Mercat.
 • Samuelson - Elements bàsics de l'oferta i la demanda. Aplicacions de l'oferta i la demanda.

3. Producció i costos.

Lectura Bàsica:

 • Krugman, Wells i Olney - El productor. Què hi ha darrere de la corba d'oferta: factors productius i costos. Competència perfecta i la corba d'oferta.
 • Blanco -L'empresa: Producció. Costos i beneficis. 
 • Samuelson - Producció i organització dels negocis. Anàlisi de costos. Producció, teoria dels costos i decisions de les empreses.

4. Estructures de mercat: mercats competitius i mercats no competitius.

Lectura Bàsica:

 • Krugman, Wells i Olney -Mercats i eficiència. Estructura de mercat: més enllà de la competència perfecta. Monopoli. Oligopoli. Competència monopolística i diferenciació de producte. 
 • Blanco -La Empresa al Mercat de competència perfecta. Els mercats no competitius: Monopoli, competència monopolista yoligopolio.
 • Samuelson - Anàlisi de mercats perfectament competitius. La competència imperfecta i el monopoli. L'oligopoli i lacompetència monopolística.

5. Fonaments de la intervenció del sector públic.

Lectura Bàsica:

 • Common i Stagl - Límits als mercats.
 • Samuelson - Protecció del medi ambient.

6. Macroeconomia el sistema econòmic des d'una perspectiva agregada.

Lectura Bàsica:

 • Krugman, Wells i Olney - Introducció a la macroeconomia. Macroeconomia: una visió global. Fluctuacions econòmiques a curt termini. L'oferta i la demanda agregades. La política fiscal. Els impostos i el multiplicador. Els diners, els bancs centrals i la política monetària.
 • Common i Stagl - Creixement econòmic i medi ambient.
 • Blanc -Variables i Conceptes Macroeconòmics. Producció i Ocupació. Preus i balança de pagaments. Creixement i cicle. Política Fiscal. Política monetària.   
 • Samuelson - Panorama general de la macroeconomia. Cicles econòmics i teoria de la demanda agregada. Garantir l'estabilitat de preus. El banc central i la política monetària. El procés de creixement econòmic. Els tipus de canvi i el sistema financer internacional. Polítiques macroeconòmiques per promoure el creixement i l'estabilitat.

7. Comptabilitat macroeconòmica i comptes ambientals.

Lectura Bàsica:

 • Common yStagl - Comptabilitat econòmica.
 • Krugman, Wells iOlney - Avaluar la macroeconomia.

 

SEGONA PART

1. Caracterització econòmica de la contaminació. Externalitats. Determinació del nivell "òptim" de contaminació. Internalització d'externalitats. Pigou -aplicacions de tributació 'verd'. Coase - comerç de drets d'emissió de contaminants, comerç de drets sobre actius ambientals. Pagament per Serveis Ambientals.

 • Lectura Bàsica: Martínez Alier i Roca Pàg. 102-191.
 • Lectures complementàries: Martínez i Kosoy 2007; Azqueta 29-52; Azqueta 237-268; Jacobs 229-322; Romero29-50.

2. Valoració dels recursos ambientals. El valor econòmic total dels recursos. Les famílies de mètodes de valoració. La discussió sobre la valoració econòmica.

 • Lectura Bàsica: Martínez Alier i Roca Pàg. 192-275.
 • Lectures complementàries: Azqueta 53-142; Romero 51-76; Jacobs 129-160; Jacobs 337-362.

3. Anàlisi de cost benefici. Casos d'estudi: preses, manglars ... El concepte de "descomptar el futur". El procés per a l'anàlisi de cost-benefici. Exemples d'anàlisi cost-benefici de projectes ambientals. Arguments en defensa d'una taxa social de descompte i crítiques. El criteri de Krutilla.

 • Lectura Bàsica: Martínez Alier i Roca Pàg. 192-275.
 • Lectures complementàries: Azqueta 143-196; Jacobs 323-336.

4. L'avaluació multi-criteri. Fonaments metodològics: commensurabilitat, comparabilitat i pluralisme de valors. Estructuració d'un problema multi-criteri. Revisió dels principals enfocaments multi-criteri. Aplicacionsde l'anàlisi multi-criteri.

 • Lectura Bàsica: Munda 2004.
 • Lectures complementàries: Falconí i Burbano 2004.

5. Recursos no renovables. Base de recursos i reserves. La corba d'Hubbert. Determinació de les pautes òptimes d'extracció i de preus: la regla de Hotelling. Backstop technologies? Una revisió de les polítiques energètiques a Espanya i el món. Agro-combustibles, EROI (Energy Return on Input). L'energia nuclear, residus acumulables i taxa de descompte.

 • Lectura Bàsica: Martínez Alier i Roca Pàg.297-327, Romero 15-28.
 • Lectures complementàries: Romero 77-102.


6. Recursos renovables. El rendiment sostenible. Models biològics vs. econòmics. Economia forestal: el torn forestal tècnic, la regla de Faustmann. Les plantacions no són boscos - serveis ambientals del bosc i gestió forestal. Economia de la pesca. El model biològic i el model econòmic. Situació dels recursos pesquers en el món.

 • Lectura Bàsica: Martínez Alier i Roca Pàg. 328-366.
 • Lectures complementàries: Romero 103-159.

7. Propietat i accés als recursos naturals Tipologia de drets de propietat i relació amb la gestió dels recursos naturals. La governança dels comuns: teoria i exemples. Processos d'accés i exclusió als recursos naturals. Pràctica - La tragèdia dels comuns.

 • Lectura bàsica: Martínez Alier, J. i J. Roca Jusmet. 2008. Economia Ecològica i Política Ambiental. PNUMA i Fons de Cultura Econòmica. Pp. 325-363. 

 

Metodologia

1. Lliçó magistral

El professor realitzarà una conceptualització analítica i una síntesi actualitzada de cada un dels temes d’estudi mostrats a les unitats didàctiques. L’objectiu d’aquesta activitat és facilitar la transmissió de coneixements i la motivació per a l’anàlisi de la relació entre l’activitat humana i el medi ambient, que s’enfoquen per tal de potenciar un aprenentatge actiu i cooperatiu.

2. Sessions pràctiques

S’estructuren en quatre tipus d’activitats:1) recerca, interpretació i anàlisi de variables macroeconòmiques, i presentació d'un treball en grup. 2) anàlisi del resultat d'un joc, i 3) descripció i anàlisi multicriteri d'un conflicte ambiental. Amb aquestes activitats els estudiants no només consolidaran els coneixements apresos a les classes magistrals però aprendran a fer recerca individual i en grup, a analitzar la informació, sintetitzar-la i defendre-la i discutir-la.

3. Tutories

El procés d’aprenentatge i adquisició de competències serà supervisat pel professor a través de tutories individuals i/o de grup. El professor de l’assignatura estarà a disposició dels alumnes per a resoldre els dubtes i seguir l’evolució de l’esmentat procés d’aprenentatge i adquisició de competències de l’alumnat.

4. Campus Virtual de l’assignatura

En l’ensenyament presencial el Campus Virtual és una eina útil, a fi que els estudiants tinguin un espai complementari on puguin accedir a diferents tipus de materials que el docent consideri bàsics per avançar en el procés d’aprenentatge de l’assignatura. Per accedir-hi només heu d’anar a la pàgina web de la UAB i allà hi trobareu l’enllaç (http://www.uab.es/interactiva/default.htm), o be directament a la pàgina web del campus virtual (https://cv2008.uab.cat/).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 40 1,6 1, 3, 8, 9, 11, 15
Pràctiques d'aula 1a part: Activitats varies, exercicis, recerca de dades, debats 9 0,36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Pràctiques d'aula 2a part: desenvolupament treball multicriteri 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Pràctiques: preparació pràctiques seguint pauta del professor 30 1,2 1, 2, 9
Tutories 10 0,4
Tipus: Autònomes      
Cerca d'informació 15 0,6 2, 13, 14
Lectura i estudi teoria 58 2,32 2, 13
Preparació pràctiques 23 0,92 2, 12, 13, 14

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es basarà només en l'avaluació continuada del procés d'adquisició de coneixements i competències per part de l'alumne.

L’avaluació de la primera part és la següent:

 • 10% de participació a l’aula. Al final de cada classe, cada estudiant farà un take home message o missatge final de resum o opinió, amb una gravació de veu o per escrit.
 • 50% en proves d’avaluació continua. Al final de cada tema es penjarà una prova amb preguntes que l’alumnat haurà d’entregar amb una data límit. Si la mitjana de les proves entregades no supera el 5, o bé no s’entreguen totes, caldrà fer una prova parcial de tot el temari de la primera part.
 • 40% a la part pràctica.Aquesta part consistirà en exercicis pràctics, i/o la realització de treballs individuals o en grup.

L’avaluació de la segona part és la següent:

 • 25% en resumir en una frase l’aprenentatge (take home message) de cada classe del curs.
 • 25% assaig individual d’entre 500/1000 paraules.
 • 50% assaig de grup de 5/7 estudiants d’entre 2000 i 3000 paraules. 

 Per a poder fer mitjana de les diferents proves de l'avaluació continuada es requereix treure un mínim d'un 3 (sobre 10) a cadascuna de les proves. 

Els alumnes que hagin suspes l'avaluació continuada tindran dret a un examen final teòric. Per poder presentar-se a la recuperació l'estudiant ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 de  la qualificació total de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assaig en grup (part 2) 25% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Assaig individual (part 2) 12,5% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Proves avaluació continua (part 1) 25% 10 0,4 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Take home message (part 1) 5% 1 0,04 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Take home message (part 2) 12,5% 5 0,2 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15
Treball pràctic (part 1) 20% 5 0,2 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

(en negreta la bàsica)

Blanco, J.M. (2008) Economía. Teoría y práctica. 5ª ed. MC Graw Hill.

Common, M., Stagl, S. (2008) Introducción a la Economía Ecológica, Ed. Reverté.

Krugman, P., Wells R., Olney, M.L. (2012) Fundamentos de economía, 3 ed. Ed. Reverté.

Martínez Alier, J., Roca, J. (2002, reimpresión de 2006). Economía ecológica y política ambiental, Fondo de Cultura Económica, México, 493 p. Biblioteca CC.SS.  E17.80 Mar, Biblioteca Ciencias 504.03 Mar 

Samuelson, P., Nordhaus, W. (2005) Economía 18a. Edició, Mc. Graw Hill.

Aguilera, F. (2008). La nueva economía del agua. Los libros de la Catarata, Madrid, 160 p. Biblioteca CC.SS.  E17.60 Agu

Azqueta, D. (2002). Introducción a la Economía Ambiental, McGraw Hill Profesional, Madrid, 420 p. Biblioteca CC.SS. E17.80 Azq. Biblioteca Ciencias 504.03 Azq

Carpintero, O. (2005). El metabolismo de la economía española. Recursos naturales y huella ecológica (1955 – 2000). Fundación César Manrique, Lanzarote, 636 p. Libro completo disponible en:http://www.fcmanrique.org/recursos/publicacion/elmetabolismo.pdf

Falconí, F., Burbano, R. (2004). Instrumentos económicos para la gestión ambiental: decisiones monocriteriales versus decisiones multicriteriales. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, Vol. 1: 11-20. Versión electrónica disponible en http://www.redibec.org/ccount/click.php?id=2

Jacobs, M. (1997). La economía verde. Icaria Editorial, Barcelona, 431 p. Biblioteca CC.SS E17.80 Jac

Madrid, C., Velázquez, E. (2008). El metabolismo hídrico y los flujos de agua virtual. Una aplicación al sector hortofrutícola de Andalucía (España).Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, Vol. 8: 29-47. Versión electrónica disponible en http://www.redibec.org/ccount/click.php?id=46

Martinez Alier, J., (2005). El ecologismo de los pobres. Un estudio de conflictos ecológicos y lenguajes de valoración, Icaria, Barcelona. Biblioteca CC.SS.  E17.01 Mar, Biblioteca Ciencias 504.03 Mar

Martínez Tuna, M., Kosoy daroqui, N. (2007). Compensaciones monetarias y conservación de bosques. Pagos por servicios ambientales y pobreza en una comunidad rural en Honduras. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, Vol. 6: 40-51. Versión electrónica disponible en http://www.redibec.org/ccount/click.php?id=33 

Munda,G. (2004). Métodos y procesos multicriterio para la evaluación social de las políticas públicas. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, Vol. 1: 31-45. Versión electrónica disponible en http://www.redibec.org/ccount/click.php?id=46

Pearce, D., Turner, K. (1995). Economía de los recursos naturales y del medio ambiente. Colegio de Economistas de Madrid Celeste, 448 p. Biblioteca CC.SS.  E17.80 Pea, Biblioteca Ciencias 504.03 Pea

Ramos-Martin, J. (2001): “De Kyoto a Marrakech: historia de una flexibilización anunciada”, Ecología Política 22: 45-56. Versión electrónica disponible en http://www.ecologiapolitica.info/ep/22.pdf

Ramos-Martin, J. (2004). La perspectiva biofísica de la relació home-natura: Economia Ecològica, en J. Valdivielso (Ed.), Les dimensions socials de la crisi ecològica, Edicions UIB, Palma de Mallorca, 316 p. Biblioteca CC.SS  E17.01 Dim

Romero, C. (1997). Economía de los recursos ambientales y naturales, Alianza , Madrid, 214 p. Biblioteca CC.SS. E17.80 Rom, Biblioteca Ciencias  http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/tEconom%C3%ADa%20de%20los%20recursos%20ambientales%20y%20naturales

Recursos electrònics

Llibres

Costanza, R., Cumberland, J.H., Daly, H., Goodland, R., Norgaard, R.B. (1997). An Introduction to Ecological Economics. St. Lucie Press and International Society for Ecological Economics. Llibre complet disponible a: http://www.eoearth.org/article/An_Introduction_to_Ecological_Economics_(e-book)

Naredo, J.M., Parra, F. (Eds)(2002). Situación diferencial de los recursos naturales españoles. Fundación César Manrique, Lanzarote, 337 p. Llibre complet disponible a: http://www.fcmanrique.org/recursos/publicacion/situaciondiferencial.pdf

Jevons, W.S. (1865, 1866 2nd edition revised). The Coal Question. London: Macmillan and Co.  Llibre complet disponible a: http://www.eoearth.org/article/The_Coal_Question_(e-book)

Millennium Ecosystem Assessment Synthesis Reports - http://www.eoearth.org/article/Millennium_Ecosystem_Assessment_Synthesis_Reports

Ecological Economics Enciclopedia - http://www.ecoeco.org/education_encyclopedia.php

Revistes

Revista Sostenible? De la Cátedra UNESCO deSostenibilitat dela UPC – https://e-revistes.upc.edu/handle/2099/1208

Revista Iberoamericana de Economía Ecológica – http://www.redibec.org/revibec.html

Revista Medi Ambient, Tecnologia i Cultura (Generalitat de Catalunya) – http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/revista/

Cursos on-line i material addicional

http://introduccioeconomia-dea.uab.cat/

Introduction to Ecological Economics. The University of Vermont. On-line course: http://metacourses.org/ecologicaleconomics/

Ecological Economics. Nebraska University. On-line course: http://agecon.unl.edu/lynne/ecolecon/ecoleconsyllabus.htm

EMergy http://www.emergysystems.org/

Material Flow Accounting – MFA http://www.materialflows.net/index.php

Programes de televisió

Notícias de Medio Ambiente (TVE) – http://www.rtve.es/noticias/medio-ambiente/

El Medi Ambient (TV3) – http://www.tv3.cat/elmediambient

Espai Terra (TV3) – http://www.tv3.cat/espaiterra

El Escarabajo Verde (TVE) – http://www.rtve.es/television/escarabajo/

Terra Verda (TVE) – http://www.rtve.es/television/terraverda/

Racons de Verd(TVE) – http://www.rtve.es/television/racons-de-verd/

Webs institucionals

OECD Environment – http://www.oecd.org/env/ 

World Bank – Environment http://www.worldbank.org/environment

European Environment Agency - http://www.eea.europa.eu/

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - http://www.marm.es/

Departament de Medi Ambient - http://mediambient.gencat.cat/

Observatorio de la Sostenibilidad en España - http://www.sostenibilidad-es.org/

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible - http://www.gencat.cat/cads

Associacions científiques

Societat Internacional d’Economia Ecològica (ISEE): http://www.ecoeco.org

Societat Europea d’Economia Ecològica (ESEE): http://www.euroecolecon.org

Xarxa Iberoamericana d’Economia Ecològica (REDIBEC): http://www.redibec.org

Xarxa d’Economia Ecològica a Espanya (REEE): http://www.ecoecoes.es/

Associació Hispano-Portuguesa d’Economia dels Recursos Naturals (AERNA): http://www.aerna.org