Logo UAB
2020/2021

Bases Moleculars i Mecanismes de les Malalties

Codi: 102658 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OT 5 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Anna Maria Bassols Teixidó
Correu electrònic:
Anna.Bassols@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Alguna classe port ser en castellà

Equip docent

Maria Fátima Bosch Tubert
Marcel Jiménez Farrerons
Fernando de Mora Pérez
Carlos Alberto Saura Antolin
Verónica Jiménez Cenzano

Prerequisits

No hi ha requisits obligatoris per a cursar aquesta matèria, però es recomana que l’alumne repassi els continguts de Bioquímica, Fisiologia i Patologia.

Objectius

L’objectiu general és que l’alumne comprengui els mecanismes moleculars de la malaltia, és a dir, quins són els processos bioquímics i fisiològics, el desequilibri dels quals porta a l’aparició de determinades patologies. 

Actualment, la recerca biomèdica està enfocada en el coneixement dels mecanismes moleculars que ocasionen la malaltia. Es a partir d’aquest coneixement molecular que es poden identificar estratègies terapèutiques noves, dissenyar nous fàrmacs contra dianes moleculars conegudes i establir mecanismes de prevenció eficaços. En aquest context, el veterinari te un important paper i no pot quedar de banda, ja que te la base clínica necessària per a conèixer l’aplicabilitat de la recerca. Aquesta assignatura pretén complementar els coneixements bàsics essencials per a la comprensió integral dels processos patològics.

L’assignatura es centra en malalties de gran importància en medicina humana per la seva gran incidència, i que són objecte d’una recerca bàsica molt activa, tant en el nostre entorn com en l’àmbit internacional.

L’objectiu final és apropar el veterinari a la Medicina Humana per tal de potenciar el seu paper en Centres de Recerca Biomèdica, Industria Farmacèutica,  Estabularis, Bancs de Teixits, etc.

Competències

  • Aplicar el mètode científic a la pràctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidència.
  • Demostrar que es coneixen i es comprenen les alteracions de l'estructura i la funció de l'organisme animal.

Resultats d'aprenentatge

  1. Aplicar el mètode científic a la pràctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidència.
  2. Explicar les bases moleculars i fisiològiques de les patologies de major interès en els animals d'experimentació

Continguts

PROGRAMA DE TEORIA

1) Càncer

2) Malalties hereditàries del sistema musculo-esquelètic

3) Malalties metabòliques (diabetis tipus I i II, obesitat)

4) Malalties hereditàries d’acumulació (mucopolisacaridosis)

5) Malalties cardiovasculars

6) Malalties del sistema nerviós (Alzheimer)

7) Malalties digestives

8) Malalties respiratòries (Asma)

NOTA: els continguts teòrics s’impartiran en format no-presencial

 

PROGRAMA DE SEMINARIS

Presentació per part dels alumnes de les bases moleculars i fisiològiques de malalties no contemplades en les classes de teoria, amb preguntes i discussió dels temes. 

Aquesta activitat es realitzarà en fornat presencial

 

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES

No hi ha pràctiques de laboratori.

 

“*En funció de les restriccions que puguin imposar les autoritats sanitàries en funció de la evolució de la pandèmia , es podran dur a terme reduccions o prioritzacions dels continguts de l’assignatura. ”

Metodologia

La metodologia utilitzada en aquesta assignatura per assolir el procés d'aprenentatge combina les classes teòriques on el professor exposa els aspectes més rellevants de cada tema i l'autoaprenentatge actiu per part de l'alumne sobre temes d'interès.

L'assignatura es basa en les següents activitats:

• Classes teòriques NO presencials. Es publicaran presentacions amb audio o videos, on es proposaran exerccicis o questions. Es programaran sessions sincròniques via Teams on es resoldran dubtes i es resoldran les questions i exercicis. Es podran proposar execrciis breus a través del campus virtual. El fòrum del l'aula moodle es farà servir per a resoldre dubtes i consultes.

• Seminaris aula informatica: es realitzaran dues pràctiques a l'aula d'informàtica amb simulacions de diverses condicions fisiològiques.

• Treball autònom de l'alumne, individualment o en grup, per a l'estudi i la preparació de temes proposats pel professor o l'alumne. Aquest treball implica la busca i tria d'informació en diverses fonts d'informació científiques. Les presentacions són públiques, han d'incloure material multimèdia i suport TIC i son seguides d'una discussió del tema on intervindran professors i alumnes.

"*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.”

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 21 0,84 2
Seminaris 4 0,16 2
Sessions aula informàtica 1 0,04 1, 2
Tipus: Supervisades      
Preparació de la presentació oral 14 0,56 2
Tipus: Autònomes      
Estudi i consultes bibliogràfiques 33 1,32 2

Avaluació

El sistema d'avaluació s'organitza en tres proves. La qualificació final s'obté de la suma de les qualificacions d'aquests mòduls:

Prova 1. Teoria

- Sistema d'avaluació: examen de preguntes curtes. Duració: 1 hora

- Pes en la qualificació global: 35%.

Prova 2. Interpretació de dades

- Sistema d'avaluació: resolució de casos, exercicis, problemes. Duració: 1 hora

- Pes en la qualificació global: 35%.

Segons la normativa de la Facultat de Veterinària i en tractar-se d’una assignatura de 3 ECTS, les proves 1 i 2 es faran el mateix dia.

Prova 3. Treball d'autoaprenentatge

- Sistema d'avaluació: S'avaluarà la presentació oral i escrita del treball, així com la competència a l'hora de la discussió del tema.

- Pes en la qualificació global: 30%.

 La realització del treball d'autoaprenentatge és obligatòria i per tant, l'alumne que no faci la presentació serà qualificat com a No presentat o Suspès, segons la seva situació i independentment de la nota que hagi obtingut a l'examen. Per considerar superada l’assignatura caldrà que s’obtingui una qualificació mínima global de 5,0. Un estudiant serà avaluable si es presenta a una qualsevol de les tres proves.

*"L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.”

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova 1 35 0,5 0,02 2
Prova 2 35 0,5 0,02 1, 2
Treball autoaprenentatge 30 1 0,04 1, 2

Bibliografia

-        The Biology of Cancer. Robert A. Weinberg. 2nd edition. Garland Science; 2014.

-        Principles of Neural Sciences (2012) Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, Steven A. Siegelbaum, A. J. Hudspeth.

-        Textbook of Clinical Gastroenterology and Hepatology, Second Edition Editor(s): C. J. Hawkey, Jaime Bosch, Joel E. Richter, Guadalupe Garcia-Tsao, Francis K. L. Chan (2009) http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118321386 (one-line catalog UAB)

-        Textbook of Gastroenterology Editor(s): Tadataka Yamada (2012) http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781444303254 (one-line catalog UAB)

-        Articles de recerca i revisions proporcionats pels professors