Logo UAB
2020/2021

Epidemiologia i Estadística

Codi: 102643 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Alberto Oscar Allepuz Palau
Correu electrònic:
Alberto.Allepuz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jordi Casal Fàbrega
Lluís Quer Roca

Prerequisits

És molt recomanable tenir coneixements adequats de matemàtiques.

Objectius

L’ assignatura Epidemiologia i estadística és de segon curs i és una assignatura obligatòria dels estudis del grau de Veterinària. L’assignatura introdueix en les bases de l’aplicació de l’estadística a les ciències veterinàries i en els conceptes bàsics d’epidemiologia que permeten entendre l’evolució de les malalties en les poblacions

L’ objectiu de l’ assignatura és que l’estudiant conegui la terminologia i els mètodes utilitzats en estadística i en epidemiologia

Els objectius concrets són que l’estudiant sàpiga:

- Quines són les proves estadístiques bàsiques i en quines situacions es poden fer servir

- Aplicar les proves estadístiques bàsiques i interpretar els resultats numèrics

- Conèixer el comportament de les malalties i infeccions en poblacions d'animals

- Dissenyar i portar a terme senzills estudis epidemiològics

- Aplicar en cada cas l’estudi i els mètodes epidemiològics més adequats

- Desenvolupar de les capacitats d’anàlisi i crítica d’un estudi epidemiològic

Competències

 • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 • Aplicar el mètode científic a la pràctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidència.
 • Aplicar els fonaments que regeixen la transmissió i el manteniment de les malalties en les poblacions animals.
 • Assessorar i dur a terme estudis epidemiològics i programes terapèutics i preventius d'acord amb les normes de benestar animal, salut animal i salut pública.
 • Demostrar que es coneixen i s'utilitzen els conceptes i els mètodes estadístics aplicables a la veterinària.
 • Diagnosticar les diferents malalties animals, individuals i col·lectives, i conèixer-ne les mesures de prevenció, posant l'èmfasi en les zoonosis i en les malalties de declaració obligatòria.
 • Valorar i interpretar els paràmetres productius i sanitaris d'un col·lectiu animal considerant els aspectes econòmics i de benestar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 2. Aplicar el mètode científic a la pràctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidència.
 3. Aplicar els conceptes d'estadística i epidemiologia en l'anàlisi de paràmetres productius i sanitaris.
 4. Aplicar els conceptes relacionats amb la transmissió i el manteniment de les malalties en les poblacions a l'anàlisi de situacions reals.
 5. Aplicar els mètodes estadístics pertinents als diferents tipus d'estudis epidemiològics.
 6. Calcular i interpretar les mesures de posició i dispersió aplicables a una sèrie de dades.
 7. Definir les bases epidemiològiques i estadístiques de la medicina basada en l'evidència.
 8. Descriure els fonaments bàsics dels programes de prevenció de malalties.
 9. Desenvolupar una capacitat de valoració crítica d'un estudi epidemiològic.
 10. Dissenyar i fer estudis epidemiològics simples seleccionant els més adequats per a cada cas.
 11. Distingir els diferents tipus d'estudis epidemiològics i la seva utilitat.
 12. Explicar l'evolució de les malalties en les poblacions i els factors que la determinen.
 13. Identificar les vies i els mètodes de transmissió de les malalties.
 14. Reconèixer i descriure els fonaments de la causalitat i la inferència causal, i la seva relació amb l'estadística.
 15. Reconèixer la distribucions estadístiques d'una variable.
 16. Seleccionar, aplicar i interpretar els mètodes estadístics paramètrics i no paramètrics d'ús més comú en veterinària.
 17. Valorar correctament l'eficàcia d'una prova diagnòstica en termes de la seva aplicació a una població.

Continguts

Classes magistrals - en format no pressencial 

Presentació i introducció 

Bloc 1: Conceptes básics en epidemiologia i estadística

Mètodes de transmissió i manteniment de la infecció

Determinants de malaltia 

Mesures de freqüència de les malalties 

Distribució temporal i espacial de la malaltia 

Estadística descriptiva 

Probabilitat i variables aleatòries 

Proves diagnòstiques

Bloc 2: Estudis epidemiològics 

Enquestes epidemiològiques 

Població i mostra, paràmetres i estimadors. Intervals de confiança 

Mostreig

Tipus d’estudis epidemiològics 

Mesures de associació e impacte 

Mostreig en estudis epidemiològics 

Biaixos, interacció i confusió

Introducció al contrast d'hipòtesis i al valor-p 

Anàlisi de la variància  

Test de la ji-quadrat 

Regressió Lineal 

Bloc 3: Economia i control de malalties 

 Taxa bàsica de reproducció de la malaltia i característiques de l'hoste i l'agent que poden afectar la mateixa 

Bases tècniques per al control de malalties 

Economia de la malaltia 

Tutories - en format no pressencial 

Es faran tutories no presencials per resolevr els dubtes dels diferents temes

Pràctiques d'ordinador - no pressencials: 

Tests d'Hipòtesis i ANOVA 

Test de la ji-quadrat i regressió 

Pràctiques d'ordinador - pressencials (si la situació sanitària ho permet): 

Introducció al programa R. Estad. descript 

Anàlisi i interpretació de dades en el context d'un estudi epidemiològic 

 Debat al aula - pressencials (si la situació sanitària ho permet): 

Problemes d'estadística 

Problemes de mètodes de diagnòstic i taxes  

Disseny d’estudis epidemiològics 

Anàlisi i interpretació de dades en el context d'un estudi epidemiològic 

*En funció de les restriccions que puguin imposar les autoritats sanitàries en funció de la evolució de la pandèmia , es podran dur a terme reduccions o prioritzacions dels continguts de l’assignatura

 

 

Metodologia

La metodologia docent implicarà classes asincrònicas de teoria i tutories sincróniques via Teams per resoldre dubtes que intentarem que siguin el màxim participatives possibles. Tambè farem práctiques d'ordinador sincróniques via Teams en les que els alumnes hauran d’obtenir els paràmetres estadístics i epidemiològics de diferents bases de dades.

Paral·lelament, els estudiants hauran de prepara uns problemes que posteriorment es discutiran a classe i es solucionaran els possibles dubtes que puguin sorgir i hauran de preparar dues presentacions orals que es discutiran a l'aula.

*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 34 1,36 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Debat al aula 6 0,24
Pràctiques d'ordinador 10 0,4 1, 2, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Realització de treballs 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Estudi autònom 65 2,6 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

La asistencia a las clases prácticas (presenciales o sincrónicas) es obligatoria para superar la asignatura.

La nota final se calcula en base a:

- examen de estadística (30% de la nota). El examen será de preguntas cortas y problemas.

- examen de epidemiología (40% de la nota). El examen será de preguntas cortas y de tipo test.

- 3 ejercicios (30% de la nota).

. Asistencia y entregables de las prácticas de estadística (5% de la nota)

. Exposición oral sobre diseño de estudios epidemiológicos (10% de la nota)

. Exposición oral sobre análisis e interpretación de datos en el contexto de un estudio epidemiológico (15% de la nota)

Para aprobar hay que sacar un mínimo de 5 de cada uno de los exámenes. La última semana se podrá recupera el examen y los dos trabajos de análisis de una base de datos. En caso de tener que ir a recuperación el alumno deberá presentarse a la parte que tenga por debajo 5. Los alumnos que habiendo aprobado quieran subir nota, deben tener en cuenta que se valorará sólo el último examen.

* La evaluación propuesta puede experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i lliurables de les pràctiques d'estadística 0,05 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Examen d'Estadística 0,3 1,5 0,06 1, 3, 5, 6, 14, 15, 16
Examen d'epidemiologia 0,4 1,5 0,06 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17
Exposició oral sobre anàlisi i interpretació de dades en el context d'un estudi epidemiològic 0,15 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Exposició oral sobre disseny d'estudis epidemiològics 0,1 0 0 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

 Delgado, R., Probabilidades y estadística para ciencias e ingenierías, Delta Publicaciones 2008

 Milton, J.S, . Estadística para Biología y Ciencias de la Salud. Mc- Graw Hill Interamericana (2001).

 Petrie A.Watson P., Statistics for Veterinary and Animal Science (3d. ed.) Wiley-Blackwell, 2013.

 Pfeiffer, D.U, (2002) Veterinary Epidemiology. An Introduction http://www.vetmed.wisc.edu/education/courses/epi/Pfeiffer.pdf

 Stevenson M. (2011). An Introduction to Veterinary Epidemiology. http://epicentre.massey.ac.nz/Portals/0/EpiCentre/Downloads/Education/227-407/Stevenson_intro_epidemiology-web_2011.pdf

 Thrusfield, M. (2005) Veterinary Epidemiology. (3ª ed.) Ed. Blackwell Science. Oxford.