Logo UAB
2020/2021

Política Sanitària i Malalties d'Importància Legal

Codi: 102617 Crèdits: 5
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OB 4 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Casal Fàbrega
Correu electrònic:
Jordi.Casal@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Joaquín Castellà Espuny
Mariano Domingo Álvarez
Margarita Martín Castillo
Alberto Oscar Allepuz Palau

Prerequisits

No n’hi ha. De totes maneres es recomana repassar els continguts de les següents assignatures: Sanitat Animal I, II i III i Epidemiologia i Estadística

Objectius

L’assignatura de Política Sanitària i Malalties d'Importància Legal es cursa en el segon semestre de quart del Grau de Veterinària i és la continuació de les tres assignatures de Sanitat Animal. S’estudien les bases tècniques per al control de malalties i les diferents malalties infeccioses i parasitàries que estan incloses en la legislació nacional i internacional. Els objectius formatius són que l’alumne

- Conegui els conceptes bàsics de la Política Sanitària.

- Conegui les estratègies utilitzades en Política Sanitària per a lluitar contra les malalties animals.

- Valori l'aplicació de mesures de la Política Sanitària en casos concrets.

- Conegui les característiques bàsiques de les malalties amb importància legal, especialment els signes clínics, el diagnòstic, el control i la legislació corresponent

Competències

 • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 • Aplicar el mètode científic a la pràctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidència.
 • Diagnosticar les diferents malalties animals, individuals i col·lectives, i conèixer-ne les mesures de prevenció, posant l'èmfasi en les zoonosis i en les malalties de declaració obligatòria.
 • Identificar, controlar i eradicar les malalties animals, amb especial atenció a les malalties de declaració obligatòria i les zoonosis.
 • Reconèixer les obligacions ètiques en l'exercici de les responsabilitats davant de la professió i de la societat.
 • Tenir coneixements bàsics de la professió, i en particular de l'organització i el funcionament de la pràctica professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 2. Aplicar correctament la nomenclatura anatomopatològica i utilitzar una terminologia adequada en l'àmbit de les malalties infectocontagioses.
 3. Aplicar el mètode científic a la pràctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidència.
 4. Definir els conceptes bàsics i la metodologia utilitzada en l'estudi de la sanitat animal.
 5. Descriure els conceptes bàsics de la política sanitària.
 6. Distingir les estratègies utilitzades en política sanitària per lluitar contra les malalties animals.
 7. Distingir les principals malalties parasitàries que afecten els animals domèstics i útils.
 8. Identificar les lesions que caracteritzen les malalties de les espècies domèstiques i salvatges.
 9. Reconèixer la patogènia de les malalties dels animals domèstics, i establir associacions adequades entre les lesions, l'etiologia i els signes clínics.
 10. Reconèixer les obligacions ètiques en l'exercici de les responsabilitats davant de la professió i de la societat.
 11. Tenir coneixements bàsics de la professió, i en particular de l'organització i el funcionament de la pràctica professional.
 12. Utilitzar els coneixements adquirits en la prevenció de les zoonosis parasitàries.
 13. Valorar l'aplicació de mesures de política sanitària en casos concrets.
 14. Valorar la importància que tenen les malalties infeccioses i parasitàries en l'àmbit de la salut animal, la salut pública i en les produccions animals.

Continguts

Després d’una introducció sobre la importància de la sanitat animal en el context internacional i els organismes que hi estan implicats, s’estudiaran els diferents mètodes de lluita contra les malalties en les poblacions animals. També es valoraran els mètodes de vigilància i de contingència. Finalment es revisarà la legislació més important sobre sanitat animal.

En una segona part, s’estudiaran les malalties sotmeses a control, eradicació o notificació. S’estudiaran dos grups de malalties: les malalties exòtiques però a risc de que apareguin i les malalties endèmiques sotmeses a controls. De cada una d’elles s’estudiarà l’etiologia, patogènia, epidemiologia, presentació clínica, diagnòstic, control, prevenció i legislació.

Programa:

Política Sanitària

-  Concepte, finalitat i objectius de la política sanitària.

-  La sanitat animal en el context internacional (la OIE, la UE, l’EFSA) i nacional

-  Mètodes de transmissió de malalties entre països i entre granges

-  Mètodes de lluita contra les malalties: Quarantena, mesures de bioseguretat, sacrifici d’animals, neteja i desinfecció i vacunacions

-  Vigilància epidemiològica

-  Anàlisi del risc d'importacions

-  Legislació bàsica sobre sanitat animal

-  El sanejament en bovins

Malalties d’Importància Legal:

-  Febre aftosa

-  Ràbia

-  Pestes porquines i altres malalties exòtiques del porcí

-  Llengua blava

-  Tuberculosi

-  Brucel·losi bovina i ovina

-  Altres malalties d’importància legal dels remugants.

-  Malalties exòtiques dels èquids.

-  Malalties exòtiques de les aus

-  Malalties parasitàries exòtiques

-  Malalties de declaració de les abelles

-  Malalties de declaració dels peixos

Metodologia

La metodologia docent implicarà classes de teoria que intentarem que siguin el màxim participatives possibles.

També farem dues classes pràctiques a l'aula d' informàtica en una d’elles els alumnes hauran de buscar informació sobre malalties a Internet i treure’n conclusions d’actuació i en l’altra, hauran d’idear i calcular les actuacions a realitzar en determinats supòsits teòrics.

Paral·lelament, els estudiants hauran de realitzar un treball d’autoaprenentatge consistent en cercar informació sobre la situació d’una malaltia en alguna part del món i proposar un mètode de control o eradicació a aplicar. Hauran de presentar-ho als seus companys en una sessió de presentació dels treballs

El material docent estarà disponible en una aula Moodle, que també servirà per l’intercanvi de documents entre estudiants i professors.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Pràctiques d'ordinador 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
Seminaris 4 0,16 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
tutories 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Autoaprenentatge 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
Estudi 59 2,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

La nota final es calcula en base a:

- Examen de política sanitària (30% de la nota)

- Examen de malalties d’importància legal (45%) de la nota)

Els exàmens seran de preguntes tipus test i unes poques preguntes curtes. Per aprovar l’assignatura cal treure un 5 de cada un dels exàmens

Treball: Establir un pla de control o eradicació d'una malaltia en un país determinat del mon (presentar en una tutoria els resultats preliminars i en exposició oral final, 25% de la nota)

Descripció de brots recents d'una malaltia en una regió del món (presentar en una tutoria els resultats preliminars i en exposició oral final, 25% de la nota)

La darrera setmana es podran recupera els exàmens.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen de malalties d'importància legal 45% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Examen de política sanitària 30% 1 0,04 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13
Presentació treball 25% 2 0,08 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

 • Center for Food security & públic Health. Animal disease information. http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/?species[]=002&lang=en
 • Maclachlan N.J., Dubovi E.J. (2011). Fenner's Veterinary Virology (Fourth Edition) Elsevier. http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123751584OIE (2012).
 • OIE (2019). Código Sanitario para los Animales Terrestres. 28a edición. Accés en línia: http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/acceso-en-linea/
 • Constable P, Hinchcliff KW, Done S, Gruenberg W. (2016). Veterinary Medicine: A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats, 11ed. Elsevier
 • Toma B., Dufour B., Sanaa M., Bénet J.J., Ellis P., Moutou F., Louza A. (1999). Applied veterinary epidemiology and the control of disease in populations. Ed. AEEMA (Maisons-Alfort, France). També en francès: Épidémiologie appliquée à la lutte collective contre les maladies animales transmissibles majeures. .AEEMA. Paris