Logo UAB
2020/2021

Educació per a la Salut

Codi: 102595 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OT 4 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jenny Moix Queralto
Correu electrònic:
Jenny.Moix@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Si en algun grup hi ha estudiants Erasmus o que no entenguin el català, es farà en espanyol.

Equip docent

Jenny Moix Queralto
Maria Álvarez Moleiro

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit establert específicament per a aquesta assignatura, però és altament recomanable tenir capacitat lectora en llengua anglesa.

Objectius

Els objectius formatius de l'assignatura són els següents:

 • Delimitar conceptualment què és l’Educació de la Salut  (EpS) dins de la Psicologia de la Salut.
 • Entendre els conceptes de salut i malaltia des d’una perspectiva biopsicosocial i el paper de l’EpS en aquest marc conceptual.
 • Analitzar els determinants psicològics que influencien els comportaments de risc i els comportaments promotors de salut.
 • Conèixer la temàtica i les aplicacions de l’Educació per a la Salut tant individual com a nivell comunitari.
 • Aprendre a elaborar un diagnòstic psicosocial dels problemes de salut
 • Conèixer i saber aplicar els principals models de planificació i de intervenció en Educació per a la Salut.
 • Aprendre a analitzar i dissenyar diferents programes de d’educació per a la salut

Competències

 • Aplicar tècniques per a recollir i elaborar informació sobre el funcionament dels individus, grups o organitzacions en el seu context.
 • Definir els objectius i elaborar el pla d'intervenció en funció del propòsit d'aquesta intervenció (prevenció, tractament, rehabilitació, inserció, acompanyament).
 • Dominar les estratègies i les tècniques per involucrar en la intervenció les persones destinatàries.
 • Planificar l'avaluació dels programes d'intervenció.
 • Proposar i negociar les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció amb els destinataris.
 • Seleccionar i aplicar els mètodes i les tècniques recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei sol·licitat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar models i estratègies per al diagnòstic de necessitats de salut.
 2. Dissenyar instruments d'avaluació ad hoc i planificar-ne la validació.
 3. Dissenyar objectius d'intervenció adaptats a diferents nivells (prevenció, promoció, intervenció i rehabilitació).
 4. Dissenyar programes d'educació, prevenció i promoció de la salut.
 5. Dissenyar programes d'intervenció en problemes de salut.
 6. Identificar les limitacions i contraindicacions de les diferents formes d'abordar els problemes de salut des d'una perspectiva psicosocial.
 7. Relacionar les diferents tècniques per potenciar l'adhesió i la motivació per al canvi en diferents problemes de salut.

Continguts

 1) Què és l’Educació per a la Salut?

1.1.- Definició de salut i d’Educació per a la Salut.

1.2.- Objectius de l’Educació per a la Salut.

1.3.- Importància de l’Educació per a la Salut.

1.4.- Àmbits d’actuació.

 2) Variables moduladores dels comportaments de risc o de promoció de la salut.

 3) Com promoure el canvi?

3.1.- El model PRECEDE-PROCEED.

3.2.- El mapa d’Intervenció.

3.3.- Estratègies pel canvi en Educació per a la Salut.

Metodologia

Metodologia docent de les classes magistrals està basada fonamentalment en una introducció teòrica seguida d'exercicis pràctics, seminaris de treball autònom, lectures relacionades i realització de tallers per part de l'alumnat.

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals en grup 24 0,96
Seminaris 12 0,48 2, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Suport a la realització de treballs i solució de dubtes 24 0,96 3, 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Estudi i lectura de textos 39 1,56
Realizació i preparació de treballs 49 1,96 3, 6

Avaluació

Les competències d'aquesta matèria seran avaluades mitjançant tres evidències d'aprenentatge. 

Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) no podrà constar en actes com a "no avaluable".

Es considerarà que l'alumnat ha superat l'assignatura si en el conjunt de les 3 evidències obté una puntuació igual o superior a 5, i en l'evidència 1 ha tret com a mínim una puntuació de 2.5 sobre 5.

Un/a estudiant pot optar a la recuperació si (1) ha estat prèviament avaluat/da en un conjunt d'activitats els pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura i (2) no ha assolit els dos crtieris establers per superar l’assignatura (nota global igual o superior a 5, i que almenys 2.5 d’aquest 5 punts s’hagin obtingut a l’evidència 1). En cas de no assolir aquests requisits, la nota màxima a consignar a l'expedient acadèmic serà de 4.9 punts.

Es podrà recuperar l'evidència 1. La nota obtinguda en la recuperació d'Ev1 subsituirà l'obtinguda originalment en el càlcul de la qualificació de l'assignatura.

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

La normativa d'avaluació es pot trobar en el següent enllaç: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

 

Codi evidència Denominació Pes Format (oral, escrit o ambdós) Autoria (individual, col·lectiva o ambdues Via (presencial, virtual o ambdues)
EV1 Prova escrita de preguntes obertes 50% escrit  individual presencial (Primer periode avaluatiu)
EV2 Presentació de tallers
25% oral col·lectiva presencial (setmanes 12-16)
EV3 Informe del treball de pràctiques 25% escrit col·lectiva virtual (setmana 17)

  

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Evidència 1 Prova escrita individual 50 2 0,08 1, 6
Evidència 2 Presentació oral del treball (col.lectiva) 25 0 0 1, 2, 3, 4, 6
Evidència 3 Informe del treball de pràctiques (col.lectiva) 25 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Bibliografia complementaria

- Miller, William.R. i Rollnink, Stephen. (2015). La entrevista motivacional. Barcelona: Paidos.

- Balaguer, Isabel. (2002). Estilos de vida en la adolescencia. Valencia: promolibro.

- Martos-García, Raul. (2016). Fundamentos de la educación para la salud. Madrid: Alacala Grupo Editorial.