Logo UAB
2020/2021

Personalitat i Diferències Individuals

Codi: 102578 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Fe d'errades

En relació a l'evidència 4, on diu "de l'última setmana abans de les vacances de Nadal" caldria dir "de la setmana 15-17"

Professor/a de contacte

Nom:
Lorena Chanes Puiggros
Correu electrònic:
Lorena.Chanes@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Grup en castellà: Grups de teoria 1 i 2. Grups de pràctiques i discussions per determinar

Equip docent

Ana Barajas Velez
Irene Ramos Grille
Elisabet Casellas Pujol
Zaynab Ellayti Martin
Gloria Marsellach Umbert
Lorena Chanes Puiggros
Eva Prats Varela
Albert Diaz Martinez

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit establert específicament per a aquesta assignatura, però és altament recomanable estar cursant simultàniament la resta d’assignatures que componen el primer semestre del primer curs; especialment Història de la Psicologia i Fonaments de Psicobiologia I.

Objectius

En finalitzar l’assignatura, l’estudiant haurà d’haver assolit els següents objectius:

OBJECTIUS GENERALS:
1) Saber les diferents perspectives que conviuen dins la psicologia de la personalitat.
2) Identificar els aspectes complementaris i diferencials de les diferents perspectives de la psicologia de la personalitat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
1) Discriminar les diferents perspectives de la personalitat.
2) Adscriure els autors a les seves respectives teories.
3) Associar teoria, avaluació i tractament per a cada perspectiva.
4) Comprendre el desenvolupament històric de les perspectives.
5) Valorar la bondat de les diferents perspectives de la Psicologia de la Personalitat.

Competències

 • Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 • Distingir i relacionar els diferents enfocaments i tradicions teòrics que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, i conèixer la influència que han tingut en la producció del coneixement i en la pràctica professional.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer la diversitat del comportament humà i la naturalesa de les seves diferències, tant en la normalitat com en l'anormalitat i la patologia.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 2. Avaluar els diferents tipus de personalitat.
 3. Classificar els principals models teòrics que expliquen les diferències individuals i la personalitat.
 4. Identificar els instruments d'avaluació en psicologia de la personalitat.
 5. Identificar i relacionar els trets de personalitat dels individus.
 6. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Continguts

Definició, camp d’estudi i mètodes d’investigació en l’estudi de la personalitat.
    1. Introducció a l’estudi de la personalitat.
    2. Mètodes per a l’estudi de la personalitat.
    3. Introducció a l’avaluació de la personalitat.

Teories i models en psicologia de la personalitat.
    4. Introducció a les principals perspectives en psicologia de la personalitat.
    5. Perspectiva disposicional. Model lèxic. G. Allport, R. Cattell,
    6. Perspectiva disposicional. Model factorial. H.J. Eysenck, P. Costa & R. McCrae, M. Zuckerman
    7. Perspectiva biològica. H. J. Eysenck, J.A. Gray, M. Zuckerman
    8. Camps d’aplicació de la Psicologia de la Personalitat i les Diferències Individuals.

Metodologia

METODOLOGIA DOCENT:
   Exposicions teòriques.
   Descripció i aplicació de proves d’avaluació de la personalitat.
   Fòrums de discussió i tutories.

ACTIVITATS FORMATIVES:
   Anàlisi d’instruments i tècniques d’avaluació en personalitat.
   Aplicació de tècniques d’avaluació de la personalitat.
   Estudi de casos.
   Discussions en grup.
   Lectures científiques.

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 27 1,08 3
Pràctiques d'aula 6 0,24 1, 2, 3, 5
Seminaris en grup petit 18 0,72 2, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3
Tipus: Autònomes      
Estudi 82 3,28
Lectura articles 6,5 0,26 1

Avaluació

L’avaluació consistirà en el següent:
   Evidència 1: Prova presencial escrita BLOC A (40%). Primer periode avaluatiu
   Evidència 2: Prova presencial escrita BLOC B + competència T01 (lectura i comprensió article científic en anglès) (40%). Segon periode avaluatiu
   Evidència 3: Informe de pràctiques (15%). Última setmana abans de les vacances de Nadal.
   Evidència 4: "Peer-review" (5%). Activitat a l'aula durant el seminari de discussió de l'última setmana abans de les vacances de Nadal

Aquells/es estudiants amb notes de l'avaluació continuada (EV1+EV2+EV3+EV4) més altes, a partir del 9,00, obtindran matrícula d'honor. Si el nombre de matrícules d'honor atorgades seguint aquest criteri no supera el màxim, aquells/es estudiants amb una nota de l'avaluació continuada entre 8,00 i 8,99 que ho desitgin podran optar a matrícula d'honor realitzant un breu examen oral.

Recuperació: Evidència 1 i/o Evidència 2 (aquella/es suspesa/es).

 • L'assignatura es considerarà superada quan la mitjana ponderada de l'avaluació continuada (EV1+EV2+EV3+EV4) sigui igual o superior a 5,00.
 • Si la mitjana ponderada de l'avaluació continuada està entre 3,50 i 4,99, l'alumne/a podrà anar a la recuperació. 
 • Es considerarà avaluable, aquell/a estudiant que hagilliurat com a mínim una evidència d'aprenentatge amb pes igual a 4 punts (40%). Això equival a haver-se presentat a la EV1 o la EV2.
 • Es considerarà no avaluable, aquell/a estudiant que no s'hagi presentat ni a l'EV1 ni a l'EV2.
 • Recuperació: pot optar l'alumnat que al llarg de l'avaluació continuada hagi realitzat evidències amb un pes igual o major a 2/3 de la qualificació total (és a dir, haver fet l'Ev1 i l'Ev2) i hagi obtingut una nota inferior a 5,00 punts i major o igual a 3,50 punts. 
  • EV1, Ev2: Recuperació del bloc/blocs no superat/s
  • EV3, Ev4: No recuperable.

La nota de l'evidència recuperada substituirà la nota obtinguda originalment i es recalcularà la nota ponderada final de la mateixa manera que per a l'avaluació continuada.

Pes

Codi evidència Denominació Pes Format Autoria Via
EV1 Prova escrita sobre els continguts del BLOC A 40% Escrit Individual Presencial
EV2 Prova escrita sobre els continguts del BLOC B 40% Escrit Individual Presencial
EV3 Informe de pràctiques 15% Escrit Col·lectiva Presencial
EV4 "Peer-review" 5% Escrit Col·lectiva Presencial

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EVIDÈNCIA 1 40% 1,5 0,06 2, 3, 4, 5
EVIDÈNCIA 2 40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5
EVIDÈNCIA 3 15% 0 0 2, 4, 5, 6
EVIDÈNCIA 4 5% 0 0 2, 4, 5

Bibliografia

Manual de referència:
Carver, C.S. & Scheier, M.F. (2014). Teorías de la personalidad. México: Pearson.

Altres manuals:
Larsen, R. J. & Buss, D. M. (2005). Psicología de la pesonalidad. Méjico: McGraw-Hill.
Pueyo, A. A. (1996). Manual de psicología diferencial. Madrid: McGraw-Hill.
Ávia, M.D. y Sánchez-Bernardos, M.L. (1995). Personalidad: Aspectos cognitivos y sociales. Madrid: Pirámide.
Bermúdez, J., Pérez-García, A. y Sanjuán, P. (2003). Psicología de la personalidad: teoría e investigación. Madrid: UNED.
Brody, N. y Ehrlichman, H. (2000). Psicología de la personalidad.  Madrid: Prentice Hall.
Cooper, C. (2002). Individual Differences.  London: Arnold
Eysenck, H.J. (1982). Fundamentos biológicos de la personalidad. Barcelona: Fontanella.
Eysenck, H.J. y Eysenck, M. W. (1987). Personalidad y diferencias individuales. Madrid: Pirámide.
Fierro, A. (1996). Manual de psicología de la personalidad. Barcelona : Paidós.
Funder, D.C. (1997). The personality puzzle. New York: W.W. Norton & Company.
Liebert, R. y Langenbach, L. (2000). Personalidad. México: International Thompson Editores.
Matthews, G; Deary, I.J. & Whiteman, M. C. (2003). Personality traïts. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
Pelechano, V. (1996). Psicología de la personalidad. Barcelona: Ariel.
Pervin, L.A. (1998). La ciencia de la personalidad. Madrid: McGrawHill.
Phares, E.J. (1991). Introduction to personality. New York: HarperCollins Publishers.
Schultz, D. P. y Schultz, S. P. (2002). Teorías de la personalidad. Madrid: Thomson.
Zuckerman, M. (2005). Psychobiology of personality. Cambridge: Cambridge University Press.