Logo UAB
2020/2021

Pràcticum

Codi: 102552 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OB 3 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Barajas Velez
Correu electrònic:
Ana.Barajas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Tomas Blasco Blasco
Nuria Ferré Suana
Susana Pallarés Parejo
Ramón Cladellas Pros
Jenny Cubells Serra
Jesús Portillo Morilas
José Ignacio Garrido Garcia
Joaquim Puntí Vidal
Elena Garrido Gaitan
Remedios Rubio Garcia

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

L'assignatura anomenada PRACTICUM, ubicada a tercer curs en el actual pla d'estudis de Psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, té com a objectiu:

- Facilitar el coneixement de les diverses activitats, sortides professionals i possibilitats d'especialització del psicòleg en la nostra societat actual. És a dir, conèixer els diferents àmbits a on el psicòleg pot exercir professionalment.

Aquest objectiu es concreta amb activitats participatives per millorar el coneixement de la professio del psicòleg en diferents àmbits d'especialització, i que a la UAB s'agrupen en itineraris diferents:

Es tracta, doncs, de que l'alumne tingui un coneixement experiencial amb exemples concrets d'activitat especialitzada en tots i cadscun dels itineraris següents, amb l'objectiu pràctic de facilitar la seva decisió sobre cap on dirigir la pròpia especialització professional:

- Psicologia de la Salut

- Psicologia Clínica de l'Infància i l'Adolèscencia

- Anàlisis i intervenció en Psicologia Social

- Psicologia del Treball i les Organitzacions

- Anàlisis i Intervencioó Psicoeducatives

Al marge d'aquests itineraris, cada any es programaran a l'assignatura diverses activitats de participació per conèixer els perfils professionals del psicòleg que no apareixen clarament reflectits en els anteriors itineraris. En aquest sentit, aquest any es revisaran els següents perfils:

- Psicologia de l'Esport

- Psicologia Jurídica

- Investigació Biopsicològica

Competències

  • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
  • Identificar i reconèixer els diferents mètodes de tractament i intervenció en els diversos àmbits aplicats de la psicologia.
  • Reconèixer el codi deontològic i actuar de manera ètica.
  • Reconèixer els determinants i els factors de risc per a la salut, i també la interacció entre la persona i el seu entorn físic i social.

Resultats d'aprenentatge

  1. Identificar aquelles situacions de grup i d'organitzacions que requereixen una intervenció el propòsit de la qual sigui millorar la qualitat de vida dels individus.
  2. Identificar les principals tècniques d’intervenció psicològica en àmbits diversos com la psicologia del treball, de la salut, de l’esport, educativa, social, clínica, etc.
  3. Prendre en consideració la situació personal i familiar del pacient, així com el seu estat de salut general, com a part de les dades necessàries per a emetre un diagnòstic, plantejar un tractament i emetre un pronòstic d'evolució.
  4. Reconèixer el codi deontològic i actuar de manera ètica.
  5. Reflexionar sobre la necessitat i la rellevància de les diferents demandes que s'originen en els àmbits aplicats de la disciplina.

Continguts

L'assignatura està estructurada en conferències, taules rodones i tallers organitzats per les diferents mencions que hi ha a la facultat i també per l'equip de deganat de la facultat.

Les conferències i taules rodones organitzades per itineraris/perfils de la facultat programen activitats per conèixer:

1. Els àmbits professionals
2. Les principals funcions desenvolupades en cada àmbit.
3. Els mètodes, tècniques, tasques i activitats vinculades a cada àmbit.

Les taules rodones o tallers programats per la facultat poden estar relacionades amb:

1. Temes deontològics i aspectes legals en l'exercici de la psicologia.
2. Noves especialitzacions i sortides professionals.
3. Temes recents que poden interessar al futur especialista en psicologia.Metodologia

Aquesta assignatura s'estructura en conferències, taules rodones i tallers.

Les conferències volen donar una visió panoràmica de la professió i es treballa el perfil professional a partir de cadascuna de les mencions i l'observació dels seus respectius àmbits aplicats.

Les taules rodones  i tallers, organitzades tant per els diferents departaments de la facultat com per el deganat, volen apropar a l'estudiant a la realitat de la professió a partir del testimoni de professionals que treballen en els diferents àmbits aplicats a la Psicologia.

Amb aquesta tipologia docent es vol que l'alumne arribi a conèixer les diverses activitats, sortides professionals i possibilitats d'especialització del psicòleg en la nostra societat actual.

Informació sobre les conferències

Les conferències estan relacionades amb la presentació dels següents àmbits d'intervenció i perfils professionals:

· El professional en la Psicologia de la Salut

· El professional en la Psicologia Clínica de la infància i l'Adolescència

· El professional en la Psicologia Clínica d'Adults

· El professional en la Psicologia Social

· El professional en la Psicologia del Treball i les Organitzacions

· El professional en la Psicologia Educativa

· El Professional en Psicologia de l'esport

· El professional en Psicologia Jurídica

· El professional en Psicobiologia

Observació: Les conferències seran impartides en l'horari assignat a cadascun dels grups durant el primer semestre i part del segon.

 

Informació sobre les diferents taules rodones:

Taula rodona: El professional en Psicologia Social

Aquesta taula aglutinarà diversos especialistes de la intervenció psicosocial que mostraran:

1) la diversitat de camps d'intervenció en què desenvolupa la seva activitat un especialista en l'esmentat perfil;

2) les diferents institucions des de les quals es desenvolupa l'activitat anterior;

3) les principals eines que s'habiliten des de la intervenció psicosocial per al desenvolupament d'una activitat professional.

 

Taula rodona: El professional en Psicologia del Treball i de les Organitzacions

En aquesta taula 4 professionals de l'àmbit de la Psicologia Social parlaran de la seva experiència professional:

1) Directora de recursos humans d'una empresa (multinacional) amb una activitat a El Mon Educatiu;

2) Responsable de Recursos Humans d'una empresa japonesa;

3) Ex-responsable a l'OMI de l'ajuntament en temes de Desenvolupament de personal i ara treballa en temes estratègics sobre Valors i Emocions;

4) Responsable de la fundació d'una multinacional relacionada amb la inserció laboral de persones amb dificultats socials.

 

Taula rodona: El professional en Psicologia de l'Educació

Hi haurà tres ponents que explicaran la seva pràctica real en aquest camp:

1) un professional que treballa en un equip d'assessorament psicopedagògic;

2) un professional que treballa en un centre d'educació secundària; i

3) un professional d’intervenció comunitària.

Els diferents professionals posaran en comú les tasques, rols i funcions que desenvolupen, alhora que aspectes més personals de la professió.


Taula rodona: El professional en Psicologia Clínica de la Infància i l'Adolescència

En aquesta taula, diferents professionals analitzaran les funcions del psicòleg clínic infantil i juvenil a l'empara de la legislació actual en la xarxa pública de salut mental: el programa de formació PIR en psicologia clínica infantil i juvenil; Funcions dels psicòlegs clínics en l'activitat de benestar públic amb nens i adolescents; Programa de tractament psicològic grupal en nens amb un trastorn de l’espectre de l’autisme. El Treball interdisciplinar i en xarxa; Programa per al tractament psicològic del TOC en nens i adolescents. El Treball amb el pacient i programa de tractament grupal amb pares d'adolescents amb TCA. Treballa amb pares i famílies.

 

Taula rodona: El professional en Psicologia Clínica Adults

Aquesta taula rodona constarà de dues parts. En la primera part, els ponents convidats són professionals amb l’especialitat de Psicologia Clínica que ens aporten informació sobre l’exercici de la professió i sobre la formació PIR. En la segona part, un grup d'especialistes en Neuropsicologia explicaran les activitats de recerca i assistencials d'aquesta especialitat.

 

Taula rodona: El professional en la Psicologia Jurídica

La taula rodona tracta d'Experiències professionals a l'àmbit de la Psicologia Jurídica Forense". Aquesta taula comptarà amb pèrits forenses experts i d'altres més novells que ens explicaran com ha pogut accedir i treballar en aquest àmbit i també ens explicaran el tipus de feina que fan. També tindrem l’oportunitat d’obrir un
torn de paraules.

 

Taula rodona: El professional en laPsicologia de l'Esport

La taula rodona tracta d’"Experiències professionals en el camp de la psicologia de l’esport". Aquesta taula comptarà amb professionals que es dediquen a la psicologia de l’esport per tal de que ens expliquin el tipus de feina que fan. També tindrem oportunitat d’obrir un torn de paraules.

 

Informació sobre els diferents tallers organitzats des del Deganat de la Facultat de Psicologia:

Aquests tallers poden estar relacionats, per exemple, amb les dimensions deontològiques implícites en l'exercici de la psicologia així com els nous perfils professionals en la Psicologia actual.

Els títols i els continguts d'aquests tallers programats des del deganat es confirmaran a través de l’aula moodle.

 

Cadascun d'aquests tallers i taules rodones es faran per tots els grups a la vegada. Aproximadament la meitat d’aquests es faran en franja de matí i l’altra meitat en franja de tarda.

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Conferències magistrals i taules rodones 42,5 1,7 3, 4
Tipus: Supervisades      
Tallers 14 0,56 1, 5
Tutoria seguiment treballs grupals 1 0,04 1, 5
Tutoria seguiment treballs individuals 7 0,28 3
Tipus: Autònomes      
Cerca documentació 25 1
Elaboració treball i presentació grupal 61 2,44
Elaboració treballs individuals 30,5 1,22
Lectura 20 0,8
Treball de camp 18 0,72

Avaluació

Codi
Evidència

Denominació Pes

Format (oral,
escrit o
ambdós)

Autoria
(individual,
col·lectiva o
ambdues)

Via
(presencial,
virtual o
ambdues)

 
 EV1 Prova escrita individual sobre els perfils impartits en les conferències del 1er semestre 30 escrit individual presencial (2on periode avaluatiu del primer semestre)
 EV2 Presentació + defensa d'un perfil determinat i una nota de premsa 30  ambdós grupal presencial (setmana 15 del segon semestre)
 EV3

Prova escrita individual sobre els perfils impartits en les conferències del segon semestre, i sobre els tallers i les taules rodones impartides

40  escrit individual presencial (2on periode avaluatiu del segon semestre)

 

Descripció Evidències:

1:Evidència 1 (prova escrita)

Examen tipus test dels perfils que s’hagin impartit al llarg del primer semestre.

Aquesta evidència es farà en les setmanes programades per exàmens al final del primer semestre.

2. Evidència2:  PRESENTACIÓ ORAL + DEFENSA I NOTA DE PREMSA

Objectiu: Preparar una presentació oral, QUE S’HAURÀ de presentar a classe.

L’evidència 2 es farà en grups de 5 persones. A cada grup se li assignarà un perfil per fer l’evidència 2.  El grup haurà de preparar la presentació orientant el perfil a un dels temes que es proposaran (per ex. violència a l’escola, relacions de parella, etc.). L’objectiu és adreçar-se a una institució per sol·licitar la creació d’una plaça de psicòleg/oga que, amb el perfil assignat, farà un tasca relacionada amb el tema triat dels que es proposaran (per ex. en el perfil social i violència a l’escola: prevenció, detecció i intervenció del bullying en centres de primària i secundària. Institució: Departament d’Ensenyament, Ajuntament ó Escola privada).

La presentació que s’haurà de preparar va dirigida a una persona no experta que és la responsable de la institució a la qual es demana la creació d’una plaça de psicòleg/oga. La presentació ha de ser rigorosa i convincent. 

Què fer?: La vostra presentació anirà acompanyada d’un document visual sobre la mateixa, pot ser un petit vídeo, un "Power-point" animat, un pòster científic, etc.,

Presentareu aquest document visual davant del professor-avaluador responsable d’un dels perfils, i tindrà una duració màxima de 12 minuts. Un cop feta la presentació, el grup haurà de ser capaç de respondre les preguntes que li pugui plantejar el professor-avaluador i, si és el cas, de la resta d’alumnes.

A banda cada grup haurà de presentar una nota de premsa del treball fet en aquesta evidència, que tindrà una extensió màxima de 500 paraules, i s’entregarà en format paper a la professora o professor responsable de l’avaluació el mateix dia de la presentació oral.

Per a la preparació d'aquesta evidència tindreu disponible un Dossier-Guia amb les instruccions detallades del que caldrà fer. Aquesta evidència es farà al llarg del dimecres de la setmana 15 del segon semestre.

Observació: MOLT IMPORTANT. Tots els documents que es lliurin a través de l'aula virtual (evidència 2) han d'incloure en el treball els noms i cognoms i NIU de tots els alumnes. No s'acceptarà, un cop lliurat el treball, afegir un membre que no estigués prèviament posat.

3. Evidència 3 (prova escrita)

Examen tipus test de la resta de perfils que s’hagin treballat al llarg del segon semestre i dels continguts impartits en els diferents tallers i taules rodones organitzades.

Aquesta evidència es farà en el segon període de setmanes programades per exàmens del segon semestre.

 

Per superar l'assignatura cal que es donin aquests tres requisits mínims:

-          Presentar-se a totes les evidències (EV1, EV2 i EV3)

-          Obtenir una nota mínima en cada una d’elles de 3.5 punts sobre 10.

-          Obtenir una puntuació mínima de 5 punts en el global de les diferents evidències.

La prova de recuperació final només la podran fer aquells estudiants que al llarg de l'avaluació continuada hagin realitzat evidències amb un pes igual o major a 2/3 de la qualificació total (haver fet almenys les dues proves presencials) i tinguin una qualificació d'avaluació continuada major o igual a 3,5 punts, però inferior a 5. Aquesta prova de recuperació consistiràen preguntes escrites corresponents a qualsevol de les tres evidències. La nota obtinguda en aquesta prova és la que figurarà en les actes amb un topall de 6,9. L’assignatura quedarà superada si s’obté una puntuació mínima de 5 punts a la prova de recuperació. Aquesta prova tindrà lloc al període de recuperacions del segon semestre.

Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes inferior a 4 punts (40%) constarà com a "No avaluable".

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s’avaluï mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

Les pautes d’avaluació de la facultat estan disponibles a l’enllaç publicat al web de la facultat: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Nota: la metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ev.1: Prova escrita individual sobre els perfils impartits en les conferències del 1er semestre 30 2 0,08 2, 3, 5
Ev.2: Presentació + defensa d'un perfil determinat i una nota de premsa 30 2 0,08 1, 5
Ev.3: Prova escrita individual sobre els perfils impartits en les conferències del 2on semestre, i sobre els tallers i les taules rodones impartides 40 2 0,08 1, 4, 5

Bibliografia

Al llarg del curs els professors aniran proporcionant bibliografia específica dels diferents perfils.