Logo UAB
2020/2021

Psicologia Evolutiva II

Codi: 102549 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Antoni Castelló Tarrida
Correu electrònic:
Toni.Castello@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Ramón Cladellas Pros
Maria Esther Arozarena Cañamares
Marta Padros Castells
Alicia Peralta Serrano
Nuria Martorell Soldevila
Maria Carme Cirera Amores

Prerequisits

És imprescindible un bon domini del català i/o castellà oral i escrit per tal de poder realitzar les activitats que es proposen, així com un bon domini lector de la llengua anglesa i de les eines d’informàtica bàsiques. També és necessari un bon nivell de redacció escrita.

Tenir assimilats els conceptes bàsics tractats en la Psicologia Evolutiva I.

És altament recomanable que els estudiants cursin les assignatures que s'imparteixen en el mateix curs i semestre que aquesta assignatura.

Objectius

Contextualització

L’objectiu principal de l'assignatura és el de proporcionar uns coneixements teòrics i pràctics sobre els processos cíclics (d’estabilització i de canvis) en els àmbits de socialització, de desenvolupament emocional, afectiu-sexual, d’identitat i de valors morals.

Es donaran a conèixer les principals qüestions que es plantegen dins la Psicologia Evolutiva aportant-hi algunes de les teories amb les quals s’interpreta actualment el desenvolupament humà al llarg del seu cicle vital. 

Objectius formatius de l’assignatura

Quan l’estudiant acabi l’assignatura serà capaç de:

 • Relacionar els diferents factors socials, històrics i culturals que possibiliten el desenvolupament de la persona i descriure els processos.
 • Reconèixer diferents pràctiques de socialització i relacionar-les amb els contextos on tenen lloc. Família, escola, amics, mitjans de comunicació i les noves tecnologies
 • Identificar els condicionants culturals del desenvolupament, així com les arrels i metes culturals de les pràctiques educatives.
 • Conèixer la diversitat funcional en el desenvolupament.
 • Identificar els processos de construcció del gènere i la identitat a travès de la infància i l'adolescència.
 • Identificar els procesos en la construcció de les etapes vitals.
 • Identificar elements de les diverses dimensions de la parella i de les relacions de parella: afecte, comunicació, gestió del sistema i regles.
 • Conèixer els processos biopsicosocials de l'envelliment.
 • Utilitzar l’entrevista com a procediment de recerca d'informació vàlida per l'anàlisi del desenvolupament humà. Construir històries de vida i analitzar els processos evolutius corresponents.
 • Seleccionar i utilitzar els recursos comunicatius orals i escrits convenients i el treball en grup.

Competències

 • Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 • Aplicar tècniques per a recollir i elaborar informació sobre el funcionament dels individus, grups o organitzacions en el seu context.
 • Comunicar-se eficaçment, fent ús dels mitjans apropiats (orals, escrits o audiovisuals), tenint en compte la diversitat i tots aquells elements que puguin facilitar o dificultar la comunicació.
 • Distingir i relacionar els principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.
 • Fer revisions sistemàtiques a partir de la consulta de les diferents fonts documentals en psicologia per a recollir, ordenar i classificar dades i materials de recerca.
 • Identificar i descriure els processos i les etapes del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.
 • Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els principis i les variables que incideixen en els processos educatius al llarg del cicle vital.
 • Reconèixer la dimensió social de l'ésser humà, considerant els factors històrics i socioculturals que intervenen en la configuració psicològica humana.
 • Reconèixer la diversitat del comportament humà i la naturalesa de les seves diferències, tant en la normalitat com en l'anormalitat i la patologia.
 • Treballar en equip.
 • Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.
 • Utilitzar les eines adequades per a comunicar-se.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les relacions entre el sistema familiar i altres sistemes relacionats.
 2. Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 3. Contrastar diferents fonts documentals.
 4. Descriure els processos i les etapes del desenvolupament d'una família.
 5. Dissenyar i dur a terme entrevistes a persones de diferents edats.
 6. Elaborar documents de síntesi.
 7. Identificar les funcions i les pautes educatives d'una família.
 8. Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 9. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 10. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 11. Reconèixer diferents pràctiques de socialització.
 12. Reconèixer els conceptes teòrics fonamentals en els textos.
 13. Reflexionar sobre les dificultats comunicatives que poden sorgir en els processos comunicatius amb diferents grups d'edat.
 14. Relacionar els continguts de les entrevistes amb els continguts teòrics.
 15. Relacionar els diferents factors socials, històrics i culturals que possibiliten el desenvolupament.
 16. Relacionar les pràctiques de socialització amb els context on tenen lloc.
 17. Seleccionar i utilitzar els recursos comunicatius convenients.
 18. Treballar en equip.
 19. Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.
 20. Utilitzar les eines adequades per a comunicar-se.

Continguts

Bloc 0.   Introducció a l’assignatura

Bloc 1.   Desenvolupament després de la infància

                 1.1. L’estudi dels processos de canvi en el desenvolupament

                 1.2. Etapes naturals i etapes socials

Bloc 2. Dimensions cognitives

                2.1. Optimització intel·lectual i desenvolupament sostingut

                2.2. Coneixement, experiència i eficàcia en el raonament

Bloc 3. Dimensions emocionals

Bloc 4. Dimensions de personalitat

                4.1. La construcció de la identitat a l’adolescència

                4.2. El gènere en la construcció de la identitat

Bloc 5. Dimensions socials

                5.1. Identitat social: rol, relacions personals, pertinença a grups

                5.2. Identitat professional, orientació vocacional i satisfacció

Bloc 6. L’educació després de la infantesa

                6.1. Aculturació, perspectiva temporal i entorns socials

                6.2 Accions educatives i diferències individuals

Bloc 7.Envelliment

Metodologia

Metodologia docent

 • Conferències: sessions expositives (19.5h)
 • Seminaris: elaboració d'entrevistes i treball de casos (24h)

Nota: la metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L'equip docent detallarà a través de l'aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d'avaluació, tenint en compte les indicacions de la Facultat en funció del que permeti la situació sanitària.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Conferències 19,5 0,78 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
Seminaris - Casos 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20
Seminaris - Entrevistes 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Supervisades      
Tutories 10 0,4 2, 5, 8, 13, 14, 15, 18
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 8 0,32 2, 8, 15, 19
Estudi 22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16
Lectura de textos 20 0,8 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 19
Treball de camp 5 0,2 1, 2, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19
Treballs en grup 23 0,92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Treballs individuals 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Avaluació

EVIDÈNCIES D'APRENENTATGE

Evidència 1

 • 1a: Examen telemàtic (25%). Prova individual o grupal, realitzada telemàticament, sobre el contingut de les conferències realitzades fins el moment. Es realitzarà la setmana 6.
 • 1b: Mapa conceptual telemàtic (25%). Prova individual o grupal, realitzada telemàticament, sobre el contingut de les conferències realitzades fins el moment. Es realitzarà la setmana 12.

Evidència 2

Anàlisi de cas en grup (25%). Anàlisi d’un cas treballat a les sessions de seminari. Seguint la metodologia de portafoli, cada grup analitzarà un cas, cada vegada més complex, tot recollint els continguts presentats a les sessions de conferència i a les lectures obligatòries de l'assignatura. El portafoli recollirà les activitats realitzades sobre l'anàlisi del cas i preguntes al llarg de totes les sessions. El lliurament final d'aquest cas consistirà en un informe que s'entregarà la setmana 16. Per tal de poder optar a l'avaluació d'aquesta evidència, s'ha d'haver assistit al 80% de les sessions de seminari, ja que el cas es treballarà a la classe i és a les sessions de seminari on s'anirà completant el portafoli.

Evidència 3

Realització, buidatge i anàlisi d'una entrevista (25%). Realització d’una entrevista individual sobre el tema que es presentarà a principi de curs. Cada integrant d'un equip de treball s’encarregarà d’entrevistar a una persona que compleixi les característiques especificades a principi de curs i realitzar una anàlisi de la informació obtinguda sobre el tema. S’haurà de presentar durant la primera setmana d’avaluació la transcripció dels aspectes més rellevants de l’entrevista juntament amb la seva connexió amb el marc conceptual de l’assignatura. Es realitzarà després una presentació oral en grup de l’anàlisi comparativa de les entrevistes. Cada equip de treball realitzarà una anàlisi comparativa i conceptual de l'evolució del tema proposat al llarg de les diferents etapes del cicle vital i dels diferents moments històrics associats a les mateixes. Es farà una presentació pública de 15 minuts, recolzada amb transparències, si es considera oportú, en la qual ha d'intervenir cada membre del grup.

SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA

Per SUPERAR l'assignatura cal haver obtingut un total d'almenys 5 punts (sobre un màxim de 10) en l'avaluació continuada.
Es considerarà NO AVALUABLE la persona que hagi lliurat evidències amb un pes inferior al 40% (menys de dues).

RECUPERACIÓ

Hi pot optar l'alumnat que al llarg de l'avaluació continuada hagi realitzat evidències amb un pes igual o major a 2/3 (al menys tres) i hagi obtingut una nota total inferior a 5 punts. La recuperació consistirà en tornar a fer  les evidències amb una nota inferior a 4.
La nota obtinguda en la recuperació per cada evidència substitueix l’obtinguda prèviament i la nota final màxima que pot aconseguir l’alumnat que s'hi presenta és de 8.5 punts sobre 10.

SEGONA MATRÍCULA O POSTERIOR
No es preveu un examen únic per a les persones que es matriculin per segona o posterior vegada a l'assignatura. Hauran de realitzar les evidències previstes.

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Evidència 1: 1a - Examen telemàtic (setmana 6) / 1b - Mapa conceptual telemàtic (setmana 12) 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Evidència 2: Anàlisi de cas en grup (setmana 16) 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 7, 11, 15, 16, 18, 19
Evidència 3: Realització, buidatge i anàlisi d'una entrevista (últimes setmanes de seminaris) 25% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

Bibliografia

Les lectures consistiran en articles que estaran disponibles en el Moodle de l'assignatura i capítols que seran referenciats en la mateixa plataforma.

A continuació es detalla una llista de manuals de referència relacionats amb l'assignatura:

Bennet, M. (Ed.) (1993). El nen com a psicòleg. Barcelona: Ediuoc.

Bruner, J. S. (1991). Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Madrid: Alianza.

Cole, M. (1999). Psicología Cultural. Madrid: Morata.

Harris, P. (1992). Las emociones en el niño. Madrid: Psicología minor.

Palacios J.; Marchesi A. & Coll, C. (2001). Desarrollo Psicológico y Educación.I. Psicología Evolutiva. Madrid: Alianza.

Perinat, A. (2003). Psicología del desarrollo. Un enfoque sistémico. Barcelona EDIUOC.

Perinat, A. (Comp.) (2003): Adolescentes del siglo XXI. Aproximación psicológica y social. Barcelona: EDIUOC.

Roche, R.(Comp) (2010) “La prosocialidad: nuevos desafíos” Buenos Aires. Ciudad Nueva.

Rodrigo, M. J. & Palacios, J. (1998) (coords.). Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza.

Rogoff, B. (1993). Aprendices del pensamiento. Barcelona: Paidós.

Rogoff, B. (2003). The Cultural Nature of Human Development. Oxford: Oxford University Press.

Turiel, E.; Enesco, I. & Linaza, J. (1989). El mundo social en la mente humana. Madrid: Alianza Psicología.