Logo UAB
2020/2021

Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència

Codi: 102538 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OT 4 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Claustro Jané Ballabriga
Correu electrònic:
MariaClaustre.Jane@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

En les presentacions hi ha material en les 3 llengües en tots els temes

Equip docent

Maria Esther Trepat de Ancos

Equip docent extern a la UAB

Maria Jesus Tarragona

Prerequisits

Es recomana cursar l’assignatura d’Avaluació Clínica de la Infància i l’Adolescència que s’imparteix al mateix quadrimestre.

Objectius

Objectius Generals

 1.     Tenint en compte que l’alumnat ja ha cursat simptomatologia general a l’assignatura troncal, es vol aprofundir en les principals categories diagnostiques de la psicopatologia de la infància i l’adolescència.
 2.     Aplicar els coneixements adquirits en la resolució de casos pràctics.

 

Objectius Específics

 1.     Conèixer els Trastorns del Neurodesenvolupament.
 2.     Conèixer els Trastorns Internalitzats.
 3.     Conèixer els Trastorns Externalitzats.
 4.     Aprofundir en les patologies severes i cròniques de la infància i l’adolescència.

Competències

 • Formular hipòtesis sobre les demandes i les necessitats de les persones destinatàries.
 • Proposar i negociar les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció amb els destinataris.
 • Reconèixer els determinants i els factors de risc per a la salut, i també la interacció entre la persona i el seu entorn físic i social.
 • Reconèixer la diversitat del comportament humà i la naturalesa de les seves diferències, tant en la normalitat com en l'anormalitat i la patologia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els factors de risc que influeixen en casos clínics pràctics.
 2. Establir criteris per seleccionar les conductes objectiu.
 3. Formular els objectius del tractament en termes operatius.
 4. Formular hipòtesis i identificar els factors que determinen la conducta problemàtica actual.
 5. Identificar variables funcionals d'adquisició i manteniment de problemes i trastorns en exemples de casos clínics.
 6. Prioritzar els objectius del tractament.
 7. Reconèixer les etapes del procés d'avaluació clínica.
 8. Reconèixer les principals influències en els trastorns i els problemes clínics de la infantesa i l'adolescència.
 9. Resumir els principals factors i variables de l'anàlisi funcional de la conducta.

Continguts

 1. Trastorns del Neurodesenvolupament.
  1. Trastorns Específics de l’Aprenentatge: Dislèxia, Discalcúlia i Trastorn de l’Aprenentatge no Verbal.
  2. Trastorns de l’Espectre Autista (TEA)
  3. Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat. (TDAH).
 2. Trastorns Destructius del Control dels Impulsos i de la Conducta.
  1. Trastorn Negativista Desafiant.
  2. Trastorn de Conducta i Fredor Emocional.
  3. Trastorn Explosiu Intermitent.
 3. Trastorns Depressius.
  1. Trastorn Depressiu Major.
  2. Trastorn Depressiu Persistent (Distímia).
  3. Trastorn de la Desregularització Destructiva de l’Estat d’Ànim. 
 4. Trastorn Bipolar Pediàtric.
 5. Conducta Suïcida a la Infància i l’adolescència.
 6. Trastorns d’Ansietat.
  1. Por i Fòbia Específica.
  2. Trastorn d’Ansietat Social (Fòbia Social).
  3. Mutisme Selectiu.
  4. Trastorn d’Ansietat per Separació.
  5. Trastorn d’Ansietat Generalitzada.
 7. Trastorn Obsessiu-Compulsiu.
 8. Trastorns Relacionats amb Trauma i factors d’Estrès.
  1. Trastorn per Estrès Posttraumàtic.
  2. Trastorn d’Estrès Agut.
  3. Trastorn Reactiu del Vincle.

 

 

 

Metodologia

Dirigides

Classes teòriques: Classe magistral amb suport multimèdia. Mida dels grups: 1/1

Classes pràctiques: Anàlisi i resolució de casos en format de seminari. Grups petits

Supervisades

Tutories programades pel professorat per a la revisió d’activitats dirigides.

Autònomes

Lectura i síntesi dels continguts de l’assignatura. Ampliació de coneixements amb la cerca i l’anàlisi actualitzada.

Anàlisi dels casos presentats a les pràctiques (treball de grup).

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària”.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques (24h), seminaris i discussions guiades (12h) 36 1,44 1, 5, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories programades 7,5 0,3 8
Tipus: Autònomes      
Lectura i ampliació de coneixements sobre els continguts de l'assignatura. Ressolució d'exercicis d'avaluació relatius a l'anàlisi d'un cas 103,5 4,14 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9

Avaluació

L’avaluació continuada de les evidències d’aprenentatge es farà a partir dels següents procediments:respectivament

 1. Realització de 2 exàmens parcials. Cadascun aportarà un 35% de la nota final. Total 70%.  Les dues evidències es realitzaran en el primer i en el segon període evaluatiu respectivament.
 2. En les classes de pràctica, es presentaran 3/4 casos per portar a terme el procés  de diagnòstic, diagnòstic diferencial, formular hipòtesis diagnòstiques, analitzar els factors de risc i de protecció, i avaluar la severitat i la disfuncionalitat.   L'avaluació de la docència pràctica es farà mitjançant  la presentació d’un cas extret de vídeos, documentals, pel·lícules, sèries , etc.,  analitzant els factors de risc i de protecció, les aproximacions diagnòstiques i el diagnòstic diferencial.  El treball es farà per grups de 2/3 persones. La nota final aportarà el 30% de la qualificació. El període d'avaluació serà en el segon període avaluatiu.

Es defineix com assignatura superada, l’alumnat que hagi presentat totes les evidències d’aprenentatge i hagi obtingut una valoració de 5 o superior. En cas de no complir-se aquest requisit, la nota màxima que es podrà assolir és de 4,9 punta. 

No es contempla realitzar prova de síntesi per alumnat de 2ª matrícula o posterior.

Es defineix com alumnat no avaluable, els que hagin  realitzat menys del 40% de les 3 evidències d’aprenentatge.

El procediment de Recuperació es basarà en el contingut de les 3 evidències d’aprenentatge. Es podrà presentar a la Recuperació l’alumnat que hagi estat prèviament avaluat en un mínim de les 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

Codi Evidència

Denominació

Pes

Format

Autoria

Via

Eve 1

Temes 1,2,3,4

35%

Escrit

Individual

Presencial

Eve 2

Temes 5,6,7,8

35%

Escrit

Individual

Presencial

Eve 3

Presentació Cas

30%

Oral i Escrit

Grup

Presencial

L'enllaç a les pautes d'avaluació de la Facultat: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Cas Pràctic (Ev3) 30% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7
Proves presencials Ev1 i Ev2 (setmanes avaluatives)) 70% 3 0,12 1, 8, 9

Bibliografia

DC:0-5 (2016). Diagnostic classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood. Washington DC: Authors.

Ezpeleta, L., & Toro, J., (2014). Psicopatologia del Desarrollo. Madrid: Editorial Pirámide.

Goldstein, S. & DeVries, M. (Eds.) (2017). Handbook of DSM-5 Disorders in Children and Adolescents. Springer International Publishing

Luby, J.L. (2006). Handbook of preschool  mental health: development, disorders, and treatment. New York: Guilford Press

Martin, A., Bloch,M. & Volkmar, F.R. (2018). Lewis’s Child and Adolescent Psychiatry: A comprehensive Textbook (fith Edition). Philadelphia: Wolters Kluder Helathbb

Matson, J.L. (Ed.) (2017). Handbook of Childhood Psychopathology and Developmental Disabilities Treatment. Springer International Publishing

Rutter, M., Bishop, D., Pine, D., Scott, S., Stevenson,J., Taylor, E. & Thapar, A. (2008). Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry (fifth edition). Maldon (USA): Blackwell Publisher.

Toro, J., (2010). El adolescente en su mundo. Madrid: Pirámide

ww.APA.org/