Logo UAB
2020/2021

Tractaments Cognitivoconductuals en la Infància i l'Adolescència

Codi: 102537 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OT 4 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Esther Trepat de Ancos
Correu electrònic:
Esther.Trepat@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Maria Esther Trepat de Ancos

Prerequisits

Es recomana haver cursat prèviament l'assignatura de Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència.

Objectius

 1. Adquirir els coneixements bàsics sobre el tractament cognitivoconductual dels principals trastorns i problemes de conducta en la infància i adolescència.
 2. Estudiar les característiques específiques del procés d’intervenció terapèutica en la infància i la adolescència.
 3. Analitzar els programes de tractament i les estratègies d’intervenció dels problemes de conducta i trastorns infantils més freqüents.
 4. Conèixer les principals tècniques cognitivoconductuals aplicades en el tractament dels principals trastorns i problemes de conducta en la infància i adolescència, així com el seu grau d’evidència científica.
 5. Potenciar la pràctica clínica en situació simulada.
 6. Aprofundir en l’anàlisi de casos.

Competències

 • Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 • Definir els objectius i elaborar el pla d'intervenció en funció del propòsit d'aquesta intervenció (prevenció, tractament, rehabilitació, inserció, acompanyament).
 • Dominar les estratègies i les tècniques per involucrar en la intervenció les persones destinatàries.
 • Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Obtenir i organitzar informació rellevant per al servei sol·licitat.
 • Planificar l'avaluació dels programes d'intervenció.
 • Reconèixer el codi deontològic i actuar de manera ètica.
 • Seleccionar i aplicar els mètodes i les tècniques recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei sol·licitat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 2. Aplicar habilitats de comunicació.
 3. Aplicar tècniques d'avaluació.
 4. Concretar el pla d'intervenció a partir de les hipòtesis i els objectius prèviament establerts.
 5. Discriminar els mètodes i les tècniques basats en l'evidència disponibles per a un objectiu d'intervenció.
 6. Formular els objectius del tractament en termes operatius.
 7. Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 8. Planificar l'avaluació posttractament.
 9. Planificar l'avaluació que s'ha de dur a terme durant la intervenció.
 10. Reconèixer com consensuar els objectius de tractament i les tècniques amb totes les parts implicades en el procés d'intervenció.
 11. Reconèixer el codi deontològic i actuar de manera ètica.
 12. Reconèixer l'adequació d'una metodologia d'intervenció a un objectiu terapèutic.
 13. Utilitzar adequadament el lèxic propi de la matèria.
 14. Utilitzar tècniques de motivació per al canvi.

Continguts

BLOC 1: INTRODUCCIÓ AL TRACTAMENT COGNITIVOCONDUCTUAL
TEMA 1: Aspectes característics i procés d’Intervenció cognitivoconductual en la Infància i l’Adolescència.
TEMA 2: Habilitats Terapèutiques.

BLOC 2: TRACTAMENT EN ELS TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT
TEMA 3: Tractament del Trastorn de l’Espectre del Autisme (TEA).
TEMA 4: Tractament del Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH)

BLOC 3: TRASTORNS DEL COMPORTAMENT
TEMA 5: Tractament del Trastorn de Conducta (TC) i del Trastorn Negativista Desafiant (TND).

BLOC 4: TRASTORNS DE L'ESTAT D'ÀNIM I D’ANSIETAT
TEMA 6: Tractament del Trastorn Depressiu
TEMA 7: Tractament del Trastorn d’Ansietat Generalitzada i Ansietat per Separació
TEMA 8: Tractament Fòbies Específiques i Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC).

BLOC 5: TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
TEMA 9: Tractament de l’Anorèxia Nerviosa i Bulímia

BLOC 6: TRASTORNS D'ELIMINACIÓ
TEMA 10: Tractament de l’Enuresi i Encopresi

 

Metodologia

LA PROGRAMACIÓ DOCENT DE L’ASSIGNATURA COMPRÈN 2 TIPUS D’ACTIVITATS:

ACTIVITATS DIRIGIDES:

 1.  CLASSES TEÒRIQUES:
 • Exposició teòrica i participativa del tema corresponent
 • Exemples pràctics i debat sobre casos
 • Suport multimèdia

Mida dels grups: 1/1

        2.    PRÀCTIQUES CLÍNIQUES (6 sessions de 2h per grup):

 • Entrevistes en situació simulada
 • Anàlisi funcional de casos
 • Planificació de la intervenció terapèutica individual: objectius i tècniques
 • Exercici tipus test avaluable

Mida dels grups: seminaris en petit grup.

 

ACTIVITATS AUTÒNOMES:

 • Lectura de textos: bibliografia obligatòria i recomanada.
 • Resposta a les preguntes tipus test sobre un cas en format paper durant les pràctiques clíniques.
 • Estudi dels continguts del programa.

Nota:  La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 24 0,96 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pràctiques clíniques 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Tutories 8 0,32 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Activitats 35,5 1,42 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Estudi dels continguts del programa 45 1,8 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Lectura textos 22,5 0,9 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

Avaluació

Estudiant avaluable 

Es consideraran estudiants avaluables tots els alumnes matriculats a l’assignatura que realitzin evidències d'avaluació amb un pes d'un 40% o més.

Assignatura superada
Requisits per superar l’assignatura:
1.) És necessari haver-se presentat a la EV1 i a la Ev2 per optar al càlcul de la qualificació mitjana ponderada de l'avauació continuada i haver obtingut una nota superior a 3,5 en cadascuna d'elles.
2.) La mitjana de totes les evidències (els dos exàmens i els 6 exercicis pràctics) ha de ser igual o superior a 5 punts.
3.) En cas de no assolir aquests requisits la nota màxima d'avaluació continuada que es pot obtenir és de 4,9 punts.
Criteri superació assignatura: (E1 x 0.30) + (E2 x 0.30)+ (E3x0,40) ≥ 5.

Sistema de recuperació
Recuperació: pot optar l'alumnat que al llarg de l'avaluació continuada hagi realitzat evidències amb un pes igual o major a 2/3 de la qualificació total i hagi obtingut una nota inferior a 5 punts i major o igual a 3.5 punts.
La nota final de l'assignatura serà la suma de la mitjana de la nota de l'examen de recuperació tipus test de tot el temari de l'assignatura i la mitjana de EV3 (Exercicistipus test de les 6 pràctiques clíniques).
(E3x0.50)+(Recuperació x 0.50)≥5.

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

Pautes d'avaluació de la facultat: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ev 1: Examen presencial tipus test que es realitzarà en el primer període avaluatiu. Individual. 30% 1,5 0,06 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13
Ev 2: Examen presencial tipus test que es realitzarà en el segon període avaluatiu. Individual. 30% 1,5 0,06 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13
Ev 3: Exercicis presencials individuals escrits tipus test realitzats al final de cadascuna de les sessions de les pràctiques clíniques 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

 

Comeche M.I y Vallejo M.A. (coord.) (2012)Manual de Terapia de Conducta en la Infancia. Madrid: Dykinson

 

 • Tema 1: Moreno I. Características de la Intervención terapéutica en la infancia. Cap1, pp25-68.
 • Tema 2: Moreno I. Características de la Intervención terapéutica en la infancia. Cap1, pp50-55
 • Ezpeleta, L. La evaluación de los trastornos infantiles. Cap 3, pp.85-114.
 • Tema 4: De Corral y Zúñiga. La hiperactividad infantil y juvenil. Cap.13,pp 559-593.
 • Tema 5: Brioso, A. Trastornos del espectro del Autismo. Cap 14, pp 595- 629.
 • Tema 6: Díaz-Sibaja, M.A. Trastornos del comportamiento perturbador: Trastorno negativista desafiante y trastorno disocial. Cap 12, pp 503-556.
 • Tema 7: García- Vera, M y Sanz, J. Depresión. Cap 5, pp 197-240.
 • Tema 8: Orgilés, Espada y Méndez. Terapia de conducta en los trastornos de ansiedad infantil. Cap 4, pp 151-193.
 • Tema 9: Méndez, Orgilés y Espada. Terapia de conducta en los miedos y fobias infantiles. Cap 3, pp117-149.
 • Orgilés, Espada y Méndez. Terapia de conducta en los trastornos de ansiedad infantil. Cap 4, pp 151-193. (TOC).
 • Tema 10: Comeche,I. Trastornos de la Eliminación: enuresis y encopresis. Cap 8. Pp341-384.

 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENADA

Figura en l’índex de cadascun dels  temes del programa.