Logo UAB
2020/2021

Comerç Internacional

Codi: 102475 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ricard Esparza Masana
Correu electrònic:
Ricard.Esparza@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

En cas de discrepàncies menors entre els tres idiomes de la guia doncent de l'assignatura, la versió en anglès serà la vàlida.

Prerequisits

Assignatures UAB (per estudiants UAB): Matemàtiques I, Matemàtiques II, Microeconomia I, Microeconomia II

General (per estudiants d'intercanvi): haver cursat assignatures en microeconomia intermitja i tenir un coneixement bàsic d'eines matemàtiques per a l'anàlisi econòmic (àlgebra i càlcul)

Objectius

1. Desenvolupar el concepte d’avantatge comparativa com a clau per al comerç.

2. Comprendre el rol de la dotació de factors com a claus del desenvolupament del comerç internacional.

3. Analitzar el comportament de les empreses davant de les oportunitats i els reptes que presenta el comerç en un món globalitzat.

4. Entendre els diferents mecanismes de que disposen els governs per regular el comerç internacional.

5. Estudiar la lògica de les decisions polítiques en termes de comerç internacional i el seu impacte econòmic i polític.

Competències

  Economia
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Demostrar que es comprenen en profunditat els conceptes relatius al comerç internacional.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el balanç en termes de benestar de les diferents polítiques comercials.
 2. Analitzar l'impacte sobre el comerç internacional causat per un canvi en els recursos, i integrar la relació entre el creixement i el comerç internacional.
 3. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 4. Identificar avantatges comparatius
 5. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 6. Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 7. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 8. Ponderar la incidència sobre els equilibris internacionals de les diferents polítiques comercials (quotes, aranzels, subsidis, etc.).
 9. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 10. Reconèixer el paper de la història i/o de les economies externes en els patrons de comerç.
 11. Reconèixer els grups d'agents que es beneficien del comerç i grups d'agents que estan perjudicats pel comerç internacional.
 12. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 13. Trobar patrons de comerç en funció dels avantatges comparatius.
 14. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 15. Vehicular la diversitat de productes amb la competència imperfecta i rendiments d'escala.

Continguts

PART I: TEORIA DEL COMERÇ INTERNACIONAL

1. Avantatge absolut i comparatiu. El model de Ricardo

2. El model de factors específics i la distribució dels ingressos

3. Dotacions inicials i comerç. El model Heckscher-Ohlin. El model Stolper-Samuelson

4. El comportament de les empreses davant del comerç internacional

PART II: INTRUMENTS I POLÍTIQUES DEL COMERÇ INTERNACIONAL

5. Tarifes i altres instruments de comerç internacional

6. Polítiques comercials internacionals

Metodologia

Combinació de sessions i metodologia teòria i pràctica, incloent: classes magistrals, estudi dirigit, resolució pràctica de problemes, preparació d'activitats i presentacions pels estudiants, i seguiment en hores de tutories.

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 30 1,2 1, 2, 4, 8, 10, 11, 13, 15
Problemes i altres activitats 19,5 0,78 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi 53 2,12 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15
Resolució i preparació d'activitats avaluables 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

L’avaluació del curs constarà de diverses activitats avaluatives. Aquestes activitats i la seva participació en la nota final són:

25% examen parcial 1 + 25% examen parcial 2 + 20% activitats en grup + 30% activitats individuals

Per aprovar el curs, cal obtenir una nota de 4/10 als dos exàmens de mig punt. Els estudiants amb una nota inferior a 3 en un dels dos exàmens parcials no superaran el curs. Els que tinguin una puntuació d'entre 3 i 3,9 en un o tots dos exàmens parcials podran fer un examen final que valdrà el 50% de la nota (invalidant les notes dels dos exàmens parcials). Els estudiants que tinguin una nota 4 o superior també poden optar a aquest examen si volen millorar la seva nota. Aquest examen inclourà tots els temes del curs en tots els casos (és a dir, els estudiants no poden respondre, per exemple, només les preguntes de la part en que no van arribar a un 3/10).

Si aplicant els pesos esmentats anteriorment, la qualificació de l'estudiant és superior o superior a 5/10, es considerarà aprovat el curs i això serà objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5/10, l'alumne no passarà el curs. Per a aquells estudiants que hagin obtingut una nota igual o superior a 3,5/10 i inferior a 5/10, es farà un examen de recuperació. La qualificació d’exàmens de recuperació serà qualitativa i només tindrà dos resultats possibles: APROVA o NO APROVA. Si l'estudiant obté una nota APROVA, superarà el curs amb una nota numèrica màxima de 5/10. Si l’alumne obté una puntuació NO APROVA, la nota final serà igual a la que s’obté abans de la recuperació.

Si no ha participat en cap de les activitats del curs, es considera que un estudiant està "no avaluat". Per tant, si un estudiant assisteix a una o més activitats de l’avaluació, ja no pot optar per un “no avaluat”.

Els estudiants que facin el curs per segona, tercera o quarta vegada tenen l’opció de seguir l’avaluació continuada (vegeu pesos més amunt) o simplement anar a l’examen final, en aquest cas el resultat de l’examen serà la nota final (100% de la avaluació).

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les activitats d'avaluació (exàmens parcials, exercicis a l'aula, tasques, ...) s'anunciaran amb molta antelació durant el semestre. Només es poden reprogramar els exàmens (vegeu les regles abans); altres activitats d'avaluació (que representen una part menor de la nota final) no es tornaran a programar en cap cas.

La data de l’examen final està programada al calendari d’avaluació de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat. 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació,es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, ambindependència delprocés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

NOTA en relació a la situació lligada a la COVID-19: L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Altres activitats d'avaluació 50% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Exàmens 50% 5 0,2 1, 2, 4, 8, 10, 11, 13, 15

Bibliografia

Referències bàsiques:

International economics: Theory and policy
Krugman, Obstfeld and Melitz
Pearson, 2018 (11 Edició)

Advanced International: Trade Theory and Evidence.
Robert C. Feenstra,
Princeton University Press, 2004.