Logo UAB
2020/2021

Economia del Medi Ambient

Codi: 102472 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Cussó Segura
Correu electrònic:
Xavier.Cusso@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Claudio Cattaneo

Prerequisits

No s’han establert. Els continguts són complementaris a l'assignatura Economia dels Recursos Naturals.

Objectius

El curs té l’objectiu de presentar els enfocaments i conceptes més importants desenvolupats des de la teoria econòmica per a estudiar els problemes ambientals.

Discutir la contaminació com a “externalitat”, així com els instruments de política econòmica per internalitzar les externalitats. Coase i Pigou. Estudiar els conceptes de “sostenibilitat” forta i feble. Discussió sobre creixement econòmic i l’estat estacionari. L’economia dels ecosistemes i la biodiversitat.  Anàlisis cost - benefici. Avaluació multi-criterial  Debat sobre l’economia del canvi climàtic. La gestió ambiental i els drets de propietat, la contribució d’Ostrom (“governing the commons”). Comerç internacional i medi ambient.

 

Competències

  Economia
 • Analitzar situacions en les quals hi ha asimetria d'informació entre les parts involucrades.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Formular recomanacions de política econòmica que millorin l'eficiència i l'equitat en el funcionament dels mercats.
 • Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents règims de competència, en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les condicions de funcionament dels mercats així com altres formes d'interacció social.
 2. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 3. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 4. Identificar els elements bàsics que caracteritzen l'organització d'un mercat.
 5. Identificar les condicions i els processos que generen externalitats així com els problemes que plantegen els béns públics
 6. Identificar les conseqüències de l'existència d'asimetria d'informació entre diversos agents econòmics sobre la forma en la qual aquests s'organitzen i sobre l'eficiència de la relació que estableixen.
 7. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 8. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 9. Plantejar models formals que permeten estudiar situacions amb asimetria d'informació entre les parts.
 10. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 11. Proposar el disseny òptim de les institucions de regulació dels mercats i del seu instrumental.
 12. Resoldre els models formulats per a obtenir prediccions testables empíricament.
 13. Utilitzar les eines bàsiques de l'optimització i de la teoria de jocs, i incloure aquests elements en un model teòric.

Continguts

VALORACIÓ MONETÀRIA DEL MEDI AMBIENT

El medi ambient a la història del pensament econòmic

Diferència entre valor ecològic i valor econòmic

Famílies de mètodes de valoració monetària

Valor econòmic total

Taxa de descompte

 

POLITICA ECONÒMICA MEDIAMBIENTAL

Externalitats

Nivell òptim de contaminació

Internalització d’externalitats

Pigou, i la tributació verda

Coase i el comerç de drets d’emissió

Pagament per serveis ambientals

 

ANÀLISI COST - BENEFICI

Democràcia econòmica i política

Teorema d’impossibilitat d’Arrow

Criteri de compensació Kaldor - Hicks

Relació entre eficiència i equitat

ACB i desenvolupament sostenible

Risc, incertesa i irreversibilitat

 

ANÀLISIS MULTICRITERI

Fonaments metodològics

         Racionalitat substantiva i procedimental

         Complexitat i Ciència Post Normal

         Avaluació multicriteri i teoria econòmica

Estructuració d'un problema multicriteri

         Alternatives i criteris

         Ponderació dels criteris

 

        

METABOLISME SOCIAL

Anaisis Flow-fund

Fluxos d’energia i materials

Energies i materials renovables: Aplicació als agroecosistemes

Relació energia-paisatge i biodiversitat

 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

L'economia com subsistema obert dins de la biosfera

Problemes ambientals actuals

Política energètica: cim del petroli, energies renovables

 

ECOLOGIA POLITICA I JUSTICIA AMBIENTAL

El Atlas de conflictes ambiental

Estudis de casos de conflictes ambientals

Metodologia

“La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.”

 

"La docencia será presencial o semipresencial dependiendo del número de estudiantes matriculados por grupo y de la capacidad de las aulas al 50% de aforo."

 

Teaching will be offered on campus or in an on-campus and remote hybrid format depending on the number of students per group and the size of the rooms at 50% capacity.”

 

1. Classe magistral

El professor oferirà una conceptualització analítica i una síntesi actualitzada de cadascun dels temes (excepte el tema n.4) de les unitats didàctiques. L'objectiu d'aquesta activitat és facilitar la transmissió del coneixement i motivar l'anàlisi de la relació entre l'activitat humana i el medi ambient en un entorn d'aprenentatge actiu i cooperatiu.

 

2. Aprenentatge basat en equips de treball

El tema 4 (SMCE) seguirà la metodologia "Aula Flipped", en particular l'aprenentatge basat en equips. Els alumnes treballaran en grup, primer, estudiant el fulletó de tutories a casa i després a classe, primerament completaran una prova individual i després un equip basat en els continguts del fulletó per passar a la fase principal que és l'aplicació pràctica de la SMCE

 

3. Sessions pràctiques.

Es basen en treballs en grup. En algunes sessions, els equips presentaran el resum i l'anàlisi d'un documental, suggerit pel professor i que es veurà a casa. En altres sessions, els alumnes completaran exercicis relacionats amb el decreixement. També es traballaran conflictes ambientals per introduir nous casos al atlas de conflictes ambientals. Totes les sessions pràctiques estan relacionades amb la teoria que es veu a classe

 

4. Tutorials

El professorat pot supervisar el procés d'aprenentatge i adquisició de competències a través de tutories individuals o grupals. El professor estarà disponible per resoldre dubtes i dubtes i seguir l'evolució del procés d'aprenentatge i adquisició.

 

5. Campus virtual

L'espai virtual és una eina d'aprenentatge útil que complementa la interacció presencial de classe. Aquí els estudiants poden accedir a materials importants per avançar en el procés d'aprenentatge.

 

Adaptació CoVid: en cas de limitació en el desenvolupament de el curs a través de el format presencial, hi haurà un canvi a plataformes Teams o Zoom per al lliurament de el curs. Les classes es realitzaran respectant l'horari ordinari. 
Eventualment, un enregistrament de la presentació estarà disponible per endavant a través del campus virtual perquè els estudiants vinguin preparats a l'aula virtual.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Sessions pràctiques: Desenvolupament de treball en grup, presentació i discussió en classe 15 0,6 1, 3, 7, 8, 10, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories i seguiment dels treballs a realitzar. 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Estudi 91,5 3,66 1, 3, 4, 6, 8, 12

Avaluació

L'avaluació serà un procés continuat d'adquisició de coneixements i competències de l'estudiant i constarà de aproximadament 10 diferentes parts:

 

- 80% de la nota: , aproximadament 8 tests, amb una primera part individuals i després una de grup (aproximadament, cada setmana). Cada test tindrá un pes proporcional al numero de preguntes, en media, un 10% sobre la nota final.

- 10% avaluació d'aprenentatge basat en treball en equip en l'estudi d'un conflicte ambiental i seva presentació, en aula o en aula virtual

- 10% avaluació d'aprenentatge basat en treball en equip en la visió d'un video / estudi del degrowth vocaboulary i seva presentació en aula o en aula virtual

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Final 35 2 0,08 2, 4, 6, 7, 9, 13
Parcial 1 35 2 0,08 1, 3, 5, 10, 11, 12
Treball sessions pràctiques 30 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

Bibliography and on-line materials

 

Daly, H. and Farley, J., 2004. Ecological economics. Principles and Applications. Island Press. http://indomarine.webs.com/documents/Ecological_Economics_Principles_And_Applications.pdf

 

Core Project. Economics for a changing world. http://www.core-econ.org/the-economy/book/text/0-3-contents.html

further material will be made available via virtual campus -SMCE tutorial booklet, papers

 

Tutorial booklet on Social Multicriteria Evaluation (available at the virtual campus)

 

D’Alisa, G., Demaria, F. and Kallis, G., 2014. Degrowth: A vocabulary for a new era. Routledge, London. https://vocabulary.degrowth.org/

 

For the applied work: Beyond growth: https://www.endlich-wachstum.de/kapitel/materials-in-english/

 

Documentary material available at: docus-ecoeco.net