Logo UAB
2020/2021

Aplicacions Informàtiques

Codi: 102397 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500897 Enginyeria Química FB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Fco. J Guerrero Camacho
Correu electrònic:
FranciscoJavier.Guerrero@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Joan Albiol Sala
Sergio Fornes Albert
Julio Octavio Pérez Cañestro

Prerequisits

Tenir un nivell de coneixements matemàtics equivalent al necessari per superar Àlgebra lineal i Càlcul I

Objectius

Coneixements

Assolir un nivell de coneixements mínim de conceptes bàsics en l’àmbit de la informàtica que inclouran:

 • Coneixements d'utilització de MS Excel i Matlab per a la resolució de problemes en Enginyeria Química.
 • Conèixer els fonaments dels mètodes numèrics més elementals en la resolució de problemes d’Enginyeria Química.

Habilitats

Ser capaç d’aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes característics d’Enginyeria Química per mitjà de MS Excel i/o MATLAB. Més en concret:

 • Assolir coneixements pràctics del full de càlcul Excel i saber aplicar-los en la resolució de problemes d’Enginyeria Química 
 • Assolir coneixements pràctics del llenguatge de programació MATLAB i saber aplicar-los en la resolució de problemes d’Enginyeria Química
 • Aplicar a nivell bàsic els mètodes numèrics més elementals en la resolució de problemes d’Enginyeria Química en Matlab

Competències

 • Actitud personal
 • Demostrar que es coneix, a nivell bàsic, l'ús i la programació dels ordinadors, i saber aplicar els recursos informàtics aplicables en enginyeria química.
 • Hàbits de treball personal

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els mètodes numèrics més bàsics en la resolució de problemes d'enginyeria química.
 2. Descriure les limitacions de l'ordinador com a equip digital programable.
 3. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 4. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.
 5. Mantenir una actitud proactiva i dinàmica respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional, el creixement personal i la formació continuada. Tenir esperit de superació.
 6. Prevenir i solucionar problemes.
 7. Treballar de manera autònoma.
 8. Utilitzar fulls de càlcul i entorns de programació numèrica en la resolució de problemes d'enginyeria química.

Continguts

L'alumnat tindrà accés  al material docent de l'assignatura a través de la plataforma Moodle.

 

Tema 1 Microsoft Excel. Aplicació a problemes d'Enginyeria

1.1. Entorn de treball. Operació bàsica i fórmules
1.2. Funcions preprogramades a Excel
1.3. Representacions gràfiques i regressions
1.4. Sentències lògiques de programació
1.5. Vectors i matrius
1.6  Integració i derivació numèrica
1.7. Eines i complements de MS Excel. El "Solver".

Tema 2 MATLAB. Llenguatge de programació

2.1. Introducció i característiques del MATLAB
2.2. Operacions amb variables, vectors i matrius
2.3. Arxius de comandes i funcions
2.4. Sentències bàsiques de programació a MATLAB: for … end, while …end, if…elseif….else…end
2.5. Gràfics
2.6. Operacions amb polinomis
2.7 Resolució de sistemes d'equacions lineals i no-lineals
2.8 Aproximació i interpolació
2.9 Diferenciació i integració numèrica
2.10 Resolució d'equacions diferencials ordinàries

Cal tenir en compte que el programa de l’assignatura es pot veure afectat (reduïnt o prioritzant el contingut clau) segons les adaptacions i evolució de les condicions de treball imposades per la universitat/facultat degut a la COVID19. Qualsevol variació serà notificada amb la major antelació possible a tot l’alumnat per mitjà del Campus Virtual.

Metodologia

El curs s'estructura en:

a) Classes de teoria: S'expliquen els conceptes bàsics i els fonaments dels mètodes necessaris per a les classes de pràctiques d'ordinador/problemes. Les classes es realitzaran de manera virtual degut a les restriccions sanitàries. Durant el cap de setmana anterior a la classe es penjarà al campus virtual un vídeo amb l'explicació teòrica, de manera que el propi dia de classe es podrà destinar a fer resoldre dubtes o fer aclaracions sobre la teoria a treballar.

b) Classes de Pràctiques d'ordinador: En aquestes classes es desenvolupen els conceptes descrits a les classes de teoria per mitjà de la resolució de problemes que l'alumne ha de resoldre per mitjà d’Excel o Matlab. Les classes també es realitzaran de manera virtual degut a les restriccions sanitàries.

 

La metodologia docent proposada poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoría 12 0,48 1, 2, 8
Pràctiques d'ordinador 36 1,44 1, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi 23 0,92 1, 2, 8
Practiques individuals amb l'ordinador 70 2,8 1, 8

Avaluació

 

Durant el curs, a l’aula s’aniran fent diferents exercicis que caldrà entregar al finalitzar la sessió. La falta d'entrega d'aquells exercicis marcats com obligatoris a l’alumnat matriculat per primera vegada.

Per a superar l’assignatura caldrà obtenir una qualificació igual o superior a 5.0/10 de mitjana de  les diferents activitats d’avaluació continuada. Si la nota resultant és inferior a 5.0/10, es podrà recuperar l’assignatura en un examen que inclou tots els continguts treballats i que és equiparable al percentatge de les proves parcials. Per participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estar prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul. Per tant, l'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan el percentatge de realització de les activitats d'avaluació tinguin un valor inferior al 67% de realització.

La qualificació de Matrícula d’Honor (MH) es podrà concedir a partir d’una nota mitjana igual o superior a 9.0/10. El nombre total de MH mai serà superior al 5% del total d’alumnes matriculats.

Sense perjudici d’altres mesures disciplinaries que es creguin oportunes, l’alumnat que incorri en qualsevol de les irregularitats de còpia, plagi, engany, deixar copiar, etc., obtindrà una qualificació de 0 a l’avaluació continuada. En cas que algunes d’aquestes irregularitats es detectin  a l’examen de recuperació, l’assignatura quedarà directament suspesa. 

 

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega dels exercicis obligatoris 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prova parcial 1 20% 3 0,12 1, 2, 4, 6, 7, 8
Prova parcial 2 35% 3 0,12 1, 2, 4, 6, 7, 8
Prova parcial 3 35% 3 0,12 1, 2, 4, 6, 7, 8

Bibliografia

Bibliografia bàsica

1. Excel 2007- La biblia- John Walkenbach. Anaya Multimedia ISBN: 8441522114 84-415-2211-4

2. Resolución de problemas de Ingeniería Química y Bioquímica con Polymath, Excel y Matlab. M.B. Cutlip y M. Shacham. Pearson Educación S.A. Madrid. 2008. ISBN: 978-84-8322-461-8.

3. Matlab con aplicaciones a la ingeniería, física y finanzas. David Lopez Bàez. (2008) ISBN: 978-970-15-1137-4.

4. Métodos numéricos para ingenieros. Steven C. Chapra & Raymond P. Canale. Ed. (2003) McGrwHill. ISBN: 970-10-3965-3

 

Bibliografia complementària

1. Matlab. An introduction with applications. Amos Gilat (2008) ISBN 978-0-470-10877-2

2. Essential MATLAB for Engineers and Scientists. Brian D. Hahn & Daniel T. Valentine. (2007) Elsevier. ISBN 13: 9-78-0-75-068417-0

3. Numerical Methods. Germund Dahlquist & Ake Bjorck. Prentice-Hall series in automatic computation. ISBN 0-13-627315.7.1974

 

Enllaços

Ajudes 'on line' Matlab: http://www.mathworks.es/academia/student_center/tutorials/

Ajuda 'on line' Microsoft Office: http://office.microsoft.com/es-hn/training/default.aspx

Pàgina d'intercanvi de Fitxers de Matlab http://www.mathworks.es/matlabcentral/

Pàgina principal de Matlab educació: http://www.mathworks.es/academia/student_center/tutorials/