Logo UAB
2020/2021

Anàlisi dels Estats Financers

Codi: 102376 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501573 Economia OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Isabel Narbón Perpiñá
Correu electrònic:
Isabel.Narbon@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

José Javier Romero Mogorrón
Isabel Narbón Perpiñá
Sebastián López Estrada
Yulia Ponomareva
Inmaculada Ruiz Busons
Pedro Escudero Fernández

Prerequisits

Per aprofitar al màxim la matèria impartida, és aconsellable haver assolit els coneixements de l'assignatura Introducció a la Comptabilitat, impartida a primer curs a la Facultat d'Economia i Empresa de la UAB. Aquesta assignatura proveeix els coneixements comptables necessaris per seguir amb fluïdesa els continguts d'Anàlisi dels Estats Financers.

Objectius

Context:

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS per als graus d'Administració i Direcció d'Empreses i Economia impartides a la UAB, i s'ofereix al primer semestre de segon curs.

Aquesta assignatura complementa els coneixements de l'assignatura d'Introducció a la Comptabilitat, en que l'alumne aprèn el mètode comptable bàsic i quins son i com es formulen els principals estats comptables.

Objectius:

Ensenyar a interpretar els principals estats financers de les organitzacions: Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i Estat de Fluxos d'Efectiu.

Es pretén avaluar els estats financers a partir de l'ensenyança d'eines i tècniques d'anàlisi, per tal de poder emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'organització en el passat (solvència i rendibilitat), que ajudi a entendre la seva evolució futura i que permeti la presa de decisions sobre aquesta situació.

Per aconseguir aquest objectiu, a partir d'un coneixement teòric dels estats comptables esmentats i les tècniques d'anàlisi, l'assignatura es centrarà en pràctiques sobre estats comptables reals.

Competències

 • Aplicar els coneixements teòrics de les finances per a millorar les relacions amb les fonts de finançament i identificar les diferents formes de finançament i els avantatges i inconvenients tant per a les empreses com per als seus proveïdors.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Generar i transmetre la informació necessària per a la presa de decisions al si de les empreses.
 • Identificar millores en el procés intern de gestió per estimular la productivitat de les empreses.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els sectors empresarials a partir dels comptes anuals.
 2. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 3. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 4. Emetre un diagnòstic a partir de l'anàlisi econòmica i financera d'una empresa.
 5. Identificar les decisions que es poden prendre a través de la informació comptable.
 6. Interpretar els indicadors de rendibilitat d'una empresa i preparar-hi la presa de decisions.
 7. Interpretar els indicadors de solvència d'una empresa i entendre les decisions que s'hi poden prendre a partir d'aquesta anàlisi.
 8. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 9. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 10. Reconèixer les variables qualitatives que poden influir en la presa de decisions a partir dels estats financers.
 11. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 12. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 13. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
 14. Valorar la utilitat de la comptabilitat per als usuaris potencials

Continguts

TEMA 1. INTRODUCCIÓ. ESTATS FINANCERS BÀSICS

 1. Concepte i utilitat de l’anàlisi d’estats financers.
 2. Oferta d’informació empresarial.
  1. Els comptes anuals.
  2. Fonts de la informació empresarial.
 3. El paper de la informació qualitativa. Influència del risc en les decisions.
 4. Usuaris de la informació empresarial.
 5. Limitacions de la informació empresarial.
 6. Instruments per a l’anàlisi: percentatges, taxes de variació i ràtios.

TEMA 2. ESTATS FINANCERS (I)

 1. El balanç.
  1. Estructura i masses patrimonials.
  2. Elements de les masses patrimonials. El problema de la valoració. 
  3. Instruments per a l’anàlisi del balanç: percentatges, taxes de variació i ràtios.
 2. El compte de resultats. Reconeixement d’ingressos i despeses.
  1. Estructura i tipus de resultats.
  2. Elements del compte de resultats:
   1. EBIT, EBITDA i benefici net.
   2. Els marges brut, net i d’explotació.
  3. Instruments per a l’anàlisi del compte de resultats: percentatges, taxes de variació i ràtios
 3. Contingut i estructura de la memòria.
 4. Contingut i estructura de l’informe de gestió.
 5. L'informe d'auditoria.
 6. El paper dels comptes consolidats

TEMA 3. ESTATS FINANCERS (II)

 1. L’estat de fluxos d’efectiu.
  1. Concepte i obligatorietat.
  2. Classificació dels fluxos d’efectiu.
 2. L'estat de canvis en el patrimoni net.
  1. Concepte i obligatorietat.
  2. Estat d'Ingressos i Despeses reconeguts.
  3. Estat total de Canvis en el Patrimoni Net.

TEMA 4. ANÀLISI DE LA LIQUIDITAT

 1. El capital corrent. Fons de maniobra d’explotació i fons de maniobra líquid.
 2. El cicle d’operacions: rotacions, períodes mitjans de maduració i el període de caixa.
  1. Concepte.
  2. Tipus de període de maduració.
  3. Relació amb la solvència a curt termini.
 3. Ràtios de liquiditat.
 4. Anàlisi de la solvència a curt termini a partir de l’estat de fluxos d’efectiu.

TEMA 5. ANÀLISI DE LA SOLVÈNCIA

 1. L’equilibri financer.
 2. Anàlisi de la solvència a llarg termini a partir de ràtios.
  1. Ràtios de garantia i autonomia financera.
  2. Ràtios d’endeutament i estructura de capital.

TEMA 6. ANÀLISI DE LA RENDIBILITAT

 1. La rendibilitat econòmica (ROA: return on assets).
 2. La rendibilitat financera (ROE: return on equity).
 3. Components de la rendibilitat de l’empresa.
 4. El palanquejament financer.

TEMA 7. INDICADORS DE REFERÈNCIA DELS MERCATS

 1. Deute Financer Net.
 2. Equity Value.
 3. Enterprise Value.
 4. PER 

Metodologia

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.

 • Classes de teoria: activitat expositiva per part del professor, guiada amb material de suport.
 • Classes pràctiques: anàlisi i discussió de casos reals.Resolució d'exercicis i casos pràctics per reforçar i aplicar els coneixements teòrics, sota la direcció del professor i realitzada bé individualment o en grup.
 • Tutories: Resolució de dubtes i seguiment dels treballs a realitzar i casos a preparar.
 • Treball autònom per part de l'alumne: lectures relacionades amb la matèria, estudi i preparació d'esquemes, preparació de casos i exercicis.
 • Proves d'avaluació i seguiment: avaluació escrita dels coneixements.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 12 0,48 3, 9, 11, 12
Classes teòriques 33 1,32 8, 11, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3
Tipus: Autònomes      
Proves d'avaluació i seguiment 5 0,2 9, 11
Treball autònom 88 3,52 3, 8, 9, 11, 12, 13

Avaluació

Un alumne es considerarà "No Avaluable" a l'assignatura sempre i quan no hagi participat a cap de les proves d'avaluació. Si realitza alguna ja no es podrà considerar "No Avaluable".

Tot alumne amb una nota de menys de 3,5 punts a la prova final de coneixements es considerarà suspès. Podran presentar-se a recuperació els alumnes que, en el conjunt de les activitats d'avaluació, assoleixin un mínim de 3,5.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

“La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent." Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB).

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar alprocés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.
La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0". Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Control 1. Test temes 1-3 20% 1 0,04 9, 11
Control 2. Test temes 4-7 20% 1 0,04 9, 11
Exercicis 10% 0 0 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11
Prova final de coneixements 50% (es necessita un mínim de 3.5 punts sobre 10 per aprovar l’assignatura) 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

Bàsica:

 • Múñoz Merchante, A; Ibánez Jiménez, Eva (2017); Análisis de Estados Financieros

Complementària:

 • Archel, P.;  Lizarraga, F., Sánchez, S., Cano, M. (2018): Estados Contables. Elaboración, análisis e interpretación,  Pirámide 6ª ed.
 • Garrido, P.; Iñiguez, R. (2010): Análisis de estados contables. Elaboración e interpretación de la información financiera. Ediciones Pirámide
 • Walker, J. (2009): Accounting in a nutshell. Edició 3rd ed. Recurs electrònic de la biblioteca de Ciències Socials.
 • Wild, J; Subramanyam, K.; Halsey, R. (2007): Análisis de estados financieros. 9ª ed. Ed. McGraw-Hill.

Enllaços Web: 

 • Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). http://www.icac.meh.es
 • Banco de España. http://www.bde.es
 • Banco Central Europeo. http://www.ecb.int
 • Bolsa de Madrid. http://www.bolsamadrid.es
 • Comisión Nacional del Mercado de Valores. http://www.cnmv.es
 • Guía Empresarial de Esade. http://www.guiame.net
 • Consell General de Cambres de Catalunya. http://www.cambrescat.es
 • Informe Anual de L'empresa Catalana. http://www.gencat.net/economia/progecon/ecocat/inform.htm
 • Registro de Economistas Auditores. http://www.rea.es
 • Registro Mercantil. http://www.registradores.org
 • Instituto Censores Jurados de Cuentas de España. http://www.icjce.es