Logo UAB
2020/2021

Comptabilitat Financera

Codi: 102371 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Rosa Rovira Val
Correu electrònic:
MariaRosa.Rovira@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Maria Rosa Rovira Val
Judit Creixans Tenas

Prerequisits

És aconsellable haver assolit els coneixements de l’assignatura Introducció a la Comptabilitat que s’imparteix  a primer curs del grau d’Administració i Direcció d’Empreses.

Objectius

Aquesta assignatura té com objectiu que l’estudiant conegui la utilitat de la regulació comptable, els conceptes de les principals magnituds que integren els comptes anuals, així com la seva valoració dins del context de la regulació comptable vigent i el registre comptable de les operacions de l’empresa.

Le competències adquirides en aquesta assignatura són la base de coneixement per altres camps de la comptabilitat com ara la comptabilitat de societats, l'anàlisi dels estats financers, la comptabilitat pública, comptabilitat de les cooperatives o la comptabilitat d'entitats sens ànims de lucre.

A més a més, la comptabilitat financera està estretament vinculada amb altres matèries com ara Economia de l'Empresa, Dret Mercantil o Fiscalitat.

 

Competències

 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar la informació comptable com instrument d'avaluació i diagnòstic.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Interpretar els indicadors financers d'una entitat i entendre les decisions que es poden prendre a partir de la seva anàlisi.
 2. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 3. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 4. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 5. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

TEMA 1. EL MARC DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE

1.1. L'harmonització i la regulació comptable

1.2. El marc conceptual del Pla General de Comptabilitat

 

TEMA 2. EL FINANÇAMENT PROPI

2.1. El capital

2.2. Les reserves

2.3. Ampliació de capital

2.4. Subvencions, donacions i llegats rebuts

 

 

TEMA 3. EL FINANÇAMENT ALIÈ

3.1. Els instruments financers

3.2. Definició de passiu financer

3.3. Classes de passius financers

3.4. Reconeixement, valoració i registre

 

 

TEMA 4. ELS ACTIUS FINANCERS

4.1. Concepte

4.2. Classes

4.3. Valoració

4.4. Registre comptable 

 

 

TEMA 5. LES INVERSIONS TÈCNIQUES DE L'EMPRESA I LES INVERSIONS INMOBILIÀRIES

5.1. Concepte

5.2. Valoració inicial

5.3. Reconeixement i registre comptable

5.4. Valoració posterior al reconeixement inicial

5.5. Baixa de l'actiu

 

 

 

 

Metodologia

El tipus de docència planificada per a l’assignatura és la docència presencial.

 • Classes teòriques on la professora fa una exposició de la matèria, incentivant la participació dels estudiants.
 • Classes pràctiques on s’analitzen i discuteixen exercicis i casos pràctics generalment resolts prèviament pels estudiants.
 • Tutories on els estudiants tenen la possibilitat de resoldre els seus dubtes amb la professora d’una manera personalitzada.
 • Proposta la lectures i discussió de notícies d’actualitat relacionades amb l’assignatura.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 12 0,48 1, 4
Classes teòriques 33 1,32 2, 3, 5
Tipus: Supervisades      
Lliurament de pràctiques 5 0,2 1, 2, 3, 4
Tutories 4 0,16 2
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 90 3,6 2, 3

Avaluació

La nota final de l’assignatura es valora realitzant les següents activitats:

 • Dues proves de coneixements durant el curs que es valoren un 40% cadascuna.
 • Lliurament d'exercicis, pràctiques o similar que es valoren un 20% de la nota.

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Un alumne només pot obtenir un “No avaluable” a l’assignatura sempre i quan no hagi participat en cap de les activitats d’avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitza alguna component d’avaluació continuada ja no pot optar a un “No avaluable”.

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)   

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.”Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB).Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9. 

La data d’aquesta provaestarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Dues proves de coneixement durant el curs 80% 6 0,24 1, 2, 4
Lliurament d'exercicis/pràctiques o similar 20% 0 0 1, 2, 3, 5

Bibliografia

 

Amat, O.; Aguillà, S;Marín, Q. (2018) PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD y PGC de PYMES: un análisis PRÁCTICO Y A FONDO (2018), Profit Editorial. 

Harrison, W.T.,  Horngren, C.T.  and Thomas, C.W. (2015) Financial Accounting, 10th edition, Pearson 

Wild, J. (2016) Financial Accounting: Information for Decisions, 8th edition, McGrawHill 

 

ENLLAÇOS WEBS

Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció: http://www.accid.org/

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA): http://www.aeca.es/

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG): http://www.efrag.org/Front/Home.aspx

Expertos en Contabilidad e Información Financiera (ECIF), organisme del Consejo General de Colegios de Economistas de España: http://www.ecif.economistas.org/index.php

International Accounting Standards Board (IASB): http://www.ifrs.org/Home.htm

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC): http://www.icac.meh.es/