Logo UAB
2020/2021

Direcció Estratègica II

Codi: 102362 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OB 3 2
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Alejandro Rialp Criado
Correu electrònic:
Alex.Rialp@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Los estudiantes también podrá hacer uso del idioma español durante el desarrollo de la materia en el grupo en catalán

Equip docent

Hermínia Gomà Quintillà
Ana Maria Arza Jauregui
Rafael Fernández Santor
Joan Lluís Capelleras Segura

Prerequisits

Es recomana tenir cursada i superada l'assignatura de Direcció Estratègica I.

Objectius

Impartir i practicar els coneixements i les tècniques relatives a la direcció estratègica de l'empresa, amb la finalitat que l'estudiant s'involucri eficaçment en els processos d'implantació de l'estratègia empresarial.

 

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Demostrar que es coneixen els processos d'implementació d'estratègies de les empreses.
 • Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Transmetre els objectius de l'empresa, del departament o de la feina que es desenvolupa d'una manera clara.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els processos de formulació d'estratègies a casos concrets.
 2. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 3. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 4. Enumerar les etapes i els processos bàsics en la formulació i implementació d'una estratègia empresarial.
 5. Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 6. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 7. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 8. Relacionar l'estratègia empresarial amb els objectius de les empreses i el seu desglossament per departaments o unitats de treball.
 9. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 10. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

1. L'organització com a instrument d'implantació de l'estratègia: Concepte d'organització. - Les escoles i teories de l'organització. - Dinàmica dels elements organitzatius. - El comportament humà en les organitzacions.

2. Estructura i disseny organitzatiu: Criteris i factors condicionants per al disseny de l'estructura organitzativa. - Classes d'estructures organitzatives. - Models d'anàlisi, diagnòstic i adaptació de l'organització.

3. La motivació del comportament en l'organització: Motivació i comportament humà. - Teories de contingut i de procés de la motivació. - Factors de motivació en l'àmbit empresarial.

4. Direcció i lideratge: Direcció formal i informal (lideratge). - Estils de direcció: enfocaments tradicionals i contemporanis. - Participació i delegació. - Direcció participativa per objectius (DPPO).

5. Treball en grup: Els grups en les organitzacions. - Model explicatiu del comportament grupal. - Creació d'equips d'alt rendiment. - Formes de treball en equip en la direcció participativa. - Direcció de reunions. - Problemes del funcionament dels grups.

6. Comunicació: El procés de comunicació: elements constitutius. - Funcions i barreres de la comunicació. - Fluxos i sistemes de comunicació en les organitzacions. - Condicions per a una comunicació organitzativa eficaç.

7. Conflicte i negociació en les organitzacions: Definició, causes i expressions del conflicte. - Procés i etapes del conflicte. - La prevenció i el tractament de conflictes. - La negociació com a habilitat directiva. - Modalitats, fases i problemàtiques de la negociació.

8. Creativitat i innovació: Conceptes de creativitat i innovació. - El procés creatiu. - Tècniques de creativitat. - Gestió de la innovació. - Característiques de les organitzacions innovadores.

9. Cultura organitzativa: Concepte, contingut i nivells de la cultura organitzativa. - Funcions i tipus de cultura organitzativa. - Creació, transmissió i aprenentatge de la cultura organitzativa. - Congruència estratègia-cultura. - Anàlisi i canvi cultural de l'organització.

10. Canvi, desenvolupament i aprenentatge organitzatiu: Necessitat i forces de canvi en les organitzacions. - Objectes i direcció del canvi. - Formes de gestionar les fonts de resistència al canvi. - El desenvolupament organitzatiu (DO): definició, camps d'aplicació i tècniques utilitzades . Aprenentatge organitzatiu i gestió del coneixement.

 

Metodologia

El tipus de docència planificada per a l'assignatura és la docència presencial.

Per tal d'assolir els objectius de l’assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies docents:
1. Classes magistrals amb suport TIC: En aquestes sessions els professors desenvoluparan els principals conceptes i nocions fonamentals de l’assignatura amb exemples empresarials il·lustratius, si s'escau.
2. Sessions de treball centrades en exercicis i casos pràctics per tal d'entendre millor els diferents conceptes teòrics treballats en les sessions magistrals.
3. Activitats diverses de suport: Amb l’objectiu d’apropar l’estudiant al món de l’empresa durant el curs es recomanarà la recerca i lectura per part de l'alumne d'articles de premsa i/o de revistes especialitzades on surtin notícies relacionades amb els conceptes que es treballen a l’assignatura.
4. Realització, lliurament i presentació d’activitats i/o projectes pràctics desenvolupats pels alumnes en grups de treball.
5. Tutories presencials: L’estudiant disposarà d’unes hores on els professors de l’assignatura podran ajudar-lo/la a resoldre els dubtes que se li presentin en l’estudi de la matèria i en la resolució de problemes.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Classes teòriques 33 1,32 1, 4, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories i seguiment 10 0,4 1, 4, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi dels continguts i preparació i resolució d'activitats pràctiques 90,5 3,62 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiant afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta provaestarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

La nota final (global) de l'estudiant en l'assignatura estarà formada per la mitjana ponderada de tres notes:


1. Seguiment del curs. El correcte seguiment del curs exigeix l’assistència regular a classe i la realització dels casos pràctics, projecte en grup i/o activitats programades durant el curs per cadascun dels temes. Aquest seguiment representarà el 30% de la nota final del curs.
2. Prova parcial. A meitat del curs es realitzarà un examen parcial no alliberatori sobre els continguts impartits fins aquell moment. La nota de l’examen parcial representarà el 20% de la nota final del curs.
3. Examen final (veure calendari exàmens de la Facultat). S’avaluarà a l’estudiant en base als continguts íntegres de l'assignatura. La nota d'aquest examen final serà el 50% de la nota final del curs. Es requereix treure un mínim de 3 sobre 10 en l'examen final. Altrament, aquesta prova avaluativa computarà un 0 en el càlcul promig de la nota final de l'estudiant a l'assignatura.  

Si aquest promig final ponderat (30%-20%-50%) és igual o superior a 5, l'estudiant superarà l'assignatura. Si aquest promig final és igual o superior a 3,5 i inferior a 5, l'estudiant suspendrà l'assignatura amb dret a recuperació. Si aquest promig final és inferior a 3,5 l'estudiant suspendrà l'assignatura sense dret a recuperació.   

Al final del curs, cada professor publicarà les qualificacions finals i el dia, hora i lloc de revisió de les mateixes.

Per a aquells estudiants que tinguin dret a la recuperació, els professors de l'assignatura decidiran la modalitat de la mateixa. La data de la recuperació estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. La notade la recuperació només tindrà dues possibles opcions: Apte o No-apte. Si l'estudiantobté una nota d'Apte es considera que ha superat l'assignatura amb una nota numèrica màxima igual a 5. Si l'alumne obté una qualificació de No-apte, no supera l'assignatura i la nota final serà igual a la nota obtinguda abans de la recuperació.

Un alumne només pot obtenir un "No Avaluable" a l'assignatura sempre iquan no hagi participat en cap de les activitats d'avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada (seguiment del curs o prova parcial) ja no pot optar a un "No Avaluable".

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 50% 2 0,08 1, 3, 4, 8, 9
Prova parcial 20% 1,5 0,06 1, 3, 4, 8, 9
Seguiment del curs 30% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

BUENO, E. (2007): Organización de empresas. Estructura, procesos y modelos. Madrid: Pirámide.

GÓMEZ-MEJÍA, L. i BALKIN, D. (2003): Administración. México: McGraw Hill Interamericana.

RIALP, A. (2003): Fundamentos teóricos de la Organización de Empresas: Un enfoque interdisciplinar. Madrid: Pirámide.

ROBBINS, S.P. i JUDGE, T.A. (2010) Introducción al comportamiento organizativo (10ª ed.). Madrid: Pearson Educación, S.A.

VECIANA, J. M.ª (1999): La función directiva. Bellaterra (Barcelona): Servei de Publicacions de la UAB.