Logo UAB
2020/2021

Pràctiques Externes Programa Universitat-Empresa II

Codi: 102347 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 0
2501573 Economia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carlos Guallarte Nuez
Correu electrònic:
Carlos.Guallarte@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

L’assignatura 102347 Pràctiques Externes Programa Universitat Empresa II és una assignatura impartida en el marc del programa Cooperació Educativa en alternança PROGRAMA UNIVERSITAT EMPRESA (PUE)  que té una durada de dos cursos acadèmics. Correspon a una assignatura Optativa de 12 ECTS que recull el desplegament i valoració del segon període de practiques a empreses i/o institucions del PUE.

Com a requisit previ caldrà tenir superada l’assignatura 102348 Pràctiques Externes Programa Universitat Empresa I d’aquest Programa.

Objectius

El Programa Universitat-Empresa (PUE) és un programa de Cooperació Educativa que incorpora pràctiques externes supervisades per tutor/a en empreses i institucions per als estudiants dels Graus d'ADE i ECO en els dos últims cursos acadèmics. 

Veure detall a www.eco.uab.es/ue i en especial a la memòria d'activitats del darrer curs 

El PUE és un programa de formació en alternança que correspon a dos cursos, està estructurat en cinc trams dos d’ells de pràctiques a temps complert en empreses i institucions. El programa neix en el curs 1989/1990 per tal de satisfer la necessitat de combinar els estudis d'Administració i Direcció d'Empreses i les pràctiques a empreses i institucions.

L'empresa participant en el PUE acull estudiants prèviament

 seleccionats segons expedient acadèmic i amb el perfil adient per a realitzar les tasques previstes en el projecte formatiu sense que impliqui una relació laboral (Reial Decret 1707/2011).

Dos són el objectius fonamentals del PUE:

Facilitar la professionalització de l'estudiant mitjançant la seva formació pràctica a l'empresa.

Apropar la Universitat a l'empresa a fi de cobrir amb eficiència les necessitats comunes.

Les pràctiques en empreses fora d'Espanya permeten, addicionalment, una millora de la seva tercera llengua

Aquest segon  període de pràctiques recollit a l’assignatura 102347 Pràctiques Externes Programa Universitat Empresa II ofereix a l'estudiant la possibilitat d'aplicar i complementar els coneixements derivats del seu primer període de pràctiques  i rebuts a la Universitat afavorint refermant l'adquisició de competències que el preparin per l'exercici professional, facilitant la seva inserció en el mercat de treball i fomentat la seva capacitat d'emprenedor.

Aquesta assignatura forma part de la Menció PUE (30ECTS) que comprèn: dos períodes de practiques que els estudiants realitzen a les empreses d’una durada de quatre mesos cadascú (102348 Pràctiques Externes Programa Universitat Empresa I, 102347 Pràctiques Externes Programa Universitat Empresa II ) Aquestes pràctiques són supervisades per un/a tutor/a de l'empresa;

Completen la formació especifica del  PUE el  Seminari PUE 6 ECTS i les activitats PUE, inclouen principalment conferencies i seminaris impartits per professors i experts de les empreses del Programa.

L’assignació del projecte formatiu en el segon període ve determinat pel resultat del primer període.  A indicació dels tutors el segon període de pràctiques pot coincidir, ser en diferent secció (país) o realitzar-se en altra entitat.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral, i aplicar les habilitats i competències adquirides al grau.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 3. Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral, i aplicar les habilitats i competències adquirides al grau.
 4. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 5. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 6. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 7. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 8. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

Aquest segon  període de pràctiques recollit a l’assignatura 102347 Pràctiques Externes Programa Universitat Empresa II ofereix a l'estudiant la possibilitat d'aplicar i complementar els coneixements derivats del seu primer període de pràctiques  i rebuts a la Universitat afavorint refermant l'adquisició de competències que el preparin per l'exercici professional, facilitant laseva inserció en el mercat de treball i fomentat la seva capacitat d'emprenedor.

L’assignació del projecte formatiu en el segon període ve determinat pel resultat del primer període.  A indicació dels tutors el segon període de pràctiques pot coincidir, ser en diferent secció (país) o realitzar-se en altra entitat.

Aquesta assignatura forma part de la Menció PUE (30ECTS)

Aquestes pràctiques són supervisades per un/a tutor/a de l'empresa; conjuntament amb el tutor acadèmic vetllen pel desplegament del perfil de pràctiques planificat previament.

Completen la formació especifica del  PUE el  Seminari PUE 6 ECTS i les activitats PUE, inclouen principalment conferencies i seminaris impartits per professors i experts de les empreses del Programa.

Metodologia

EL nombre d'hores s'interpreta en terme de mínims del període de pràctiques de quatre mesos de dedicació a temps complert dins del marc del programa de formació en alternança.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Pràctiques a empreses 296,5 11,86 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es determinarà en un 60% en funció de l'informe del tutor d'empresa contrastat i homogeneïtzat d'acord amb el seguiment fet pel tutor acadèmic (40%) en base l’autoinforme realitzat per l’alumne.

Una qualificació per sota de cinc implica la impossibilitat de repetir l'assignatura en cursos posteriors.

Aquesta assignatura no és objecte d'equiparació amb altres assignatures i/o experiències de tipus laboral.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació període de pràctiques (interna i externa) 100% 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

A determinar individualment, cas que sigui necessària.