Logo UAB
2020/2021

Economia de la Informació

Codi: 102339 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 0
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Inés Macho Stadler
Correu electrònic:
Ines.Macho@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Encara que no sigui obligatori, és recomanable tenir un bon nivell de matemàtiques i de microeconomia, ja que l'assignatura es recolza en instruments d'aquestes disciplines.          

Objectius

Adquirir els instruments bàsics de l'Economia de la Informació que permeten estudiar l'efecte que l'existència d'informació asimètrica té sobre els termes dels contractes.

Presentar els models de risc moral, selecció adversa i de senyalització, per explicar la forma que prenen els contractes en diferents situacions, segons qui tingui més informació i com pugui intentar treure profit d'ella.

Desenvolupar instruments d'anàlisi econòmica i intuïcions econòmiques per entendre el disseny de contractes i els mecanismes de regulació.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
  Economia
 • Analitzar situacions en les quals hi ha asimetria d'informació entre les parts involucrades.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Formular recomanacions de política econòmica que millorin l'eficiència i l'equitat en el funcionament dels mercats.
 • Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents règims de competència, en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les condicions de funcionament dels mercats així com altres formes d'interacció social.
 2. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 3. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 4. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 5. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 6. Identificar els elements bàsics que caracteritzen l'organització d'un mercat.
 7. Identificar les condicions i els processos que generen externalitats així com els problemes que plantegen els béns públics
 8. Identificar les conseqüències de l'existència d'asimetria d'informació entre diversos agents econòmics sobre la forma en la qual aquests s'organitzen i sobre l'eficiència de la relació que estableixen.
 9. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 10. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 11. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 12. Plantejar models formals que permeten estudiar situacions amb asimetria d'informació entre les parts.
 13. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 14. Proposar el disseny òptim de les institucions de regulació dels mercats i del seu instrumental.
 15. Resoldre els models formulats per a obtenir prediccions testables empíricament.
 16. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 17. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 18. Utilitzar les eines bàsiques de l'optimització i de la teoria de jocs, i incloure aquests elements en un model teòric.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

1.a. Introducció

1.b. Elements del problema

1.c. Desenvolupament temporal de la relació i el marc de referència

1.d. Tipologia de problemes d'informació asimètrica

* Risc moral

* Selecció adversa

* Senyalització2. CONCEPTES QUE UTILITZAREM

(REPÀS I/O PRESENTACIÓ DE CONCEPTES BÀSICS ADAPTATS A les NECESSITATS D'AQUESTA ASSIGNATURA)

2.a. Utilitat esperada i valor esperat

2.b. Equilibri seqüencial (perfecció en sub-jocs)

2.c. Mètodes de maximització3. EL MODEL DE BASE

3.a. Introducció

3.b. Descripció del model

3.c. Els contractes en informació simètrica

* El mecanisme òptim de pagaments

* El nivell d'esforç

Exercicis4. EL PROBLEMA DE RISC MORAL

4.a. Introducció

4.b. El cas de dos esforços

4.c. Conseqüències per al contracte de l'existència de risc moral

4.d. Extensions

Exercicis, aplicacions i exemples5. EL PROBLEMA DE SELECCIÓ ADVERSA

5.a. Introducció

5.b. El cas de dos tipus

5.c. Conseqüències per al contracte de l'existència de selecció adversa

Exercicis, aplicacions i exemples6. SENYALITZACIÓ

6.a. Introducció

6.b. El valor de la informació privada i de la senyalització

6.c. El poder informatiu dels contractes

Exercicis, aplicacions i exemples

Metodologia

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.


Dins dels possible, s'intentarà
 combinar les classes teòriques i pràctiques.

Les primeres estaran dedicades a la presentació els models de contractes en informació asimètrica i a la resolució d'aquests models per obtenir de conclusions generals i aplicables a l'estudi de problemes concrets. Les segones resoldran exemples i discutiran l'aplicació a diferents problemes reals d'aquestes conclusions i les seves conseqüències. En aquestes últimes els alumnes hauran de participar en la resolució d'exercicis i temes de discussió.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Discussió i resolució d'exercicis. Presentació d'aplicacions a casos concrets. 13,5 0,54 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18
Classes Teoria 33 1,32 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18
Tipus: Supervisades      
Tutories i seguiment dels treballs a realitzar. 3 0,12 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18
Tipus: Autònomes      
Estudi. Lectures addicionals. Cerca de documentació. Preparació d'exercicis i aplicacions. 95 3,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluació

L'avaluació es basarà en la participació en classe de l'estudiant, la nota obtinguda en un examen parcial i l'obtinguda en l'examen final (Inclou tota la matèria de curs) tots dos exàmens presencials. La participació en classe inclou les respostes a les llistes d'exercicis i temes de discussió.  El pes de cadascun dels components anteriors en el computo de la nota final és el següent: Examen final 50%, Examen parcial 35%, Exercicis, assistència a classe i altres treballs 15%.

 L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

Si aplicant els pesos mencionats anteriorment la qualificació de l'alumne és igual o superior a 4 i inferior a 5 tendra dret a la re-avaluació. 

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

  

Calendario de actividades de evaluación

Las fechas de las diferentes pruebas de evaluación (exámenes parciales, ejercicios en aula, entrega de trabajos, ...) se anunciarán con suficiente antelación durante el semestre.

La fecha del examen final de la asignatura está programada en el calendario de exámenes de la Facultad.

"La programación de las pruebas de evaluación no se podrá modificar, salvo que haya un motivo excepcional y debidamente justificado por el cual no se pueda realizar un acto de evaluación. En este caso, las personas responsables de las titulaciones, previa consulta al profesorado y al estudiantado afectado, propondrán una nueva programación dentro del período lectivo correspondiente."  Apartado 1 del Artículo 115. Calendario de las actividades de evaluación (Normativa Académica UAB)  

Los y las estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa que de  acuerdo con el párrafo anterior necesiten cambiar una fecha de evaluación han de presentar la petición rellenando el documento Solicitud reprogramación pruebahttps://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/solicitud-reprogramacion-de-pruebas

 

Procedimiento de revisión de las calificaciones

Coincidiendo con el examen final se anunciará el día y el medio en que es publicarán las calificaciones finales. De la misma manera se informará del procedimiento, lugar, fecha y hora de la revisión de exámenes de acuerdo con la normativa de la Universidad.

 

Proceso de Recuperación

“Para participar en el proceso de recuperación el alumnado debe haber sido previamente evaluado en un conjunto de actividades que represente un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura o módulo.” Apartado 3 del Artículo 112 ter. La recuperación (Normativa Académica UAB). Los y las estudiantes deben haber obtenido una calificación media de la asignatura entre 3,5 y 4,9.

La fecha de esta prueba estará programada en el calendario de exámenes de la Facultad. El estudiante que se presente y la supere aprobará la asignatura con una nota de 5. En caso contrario mantendrá la misma nota.

 

Un alumne es considera que es "No avaluable" a la assignatura sempre i quan no hagi participat de cap de les activitats d'avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot optar a un "No avaluable”.

Irregularidades en actos de evaluación  

Sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se estimen oportunas, y de acuerdo con la normativa académica vigente,"en caso que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con un 0 este acto de evaluación, con independencia del proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso que se produzcan diversas irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0".  Apartado 10 del Artículo 116. Resultados de la evaluación. (Normativa Académica UAB)

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final. 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Exercicis, participació a classe i temes de discussió. 15% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Exàmens parcials. 35% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

MACHO STADLER, Inés y David PEREZ CASTRILLO: Introducción a la Economía de la Información, Editorial ARIEL Economía, 2ª Edición (2005).

A més, en classe es recomanaran lectures per completar la bibiografía. Aquest material i un altre material com les llistes d'exercicis estarà incorporat al campus virtual.