Logo UAB
2020/2021

Microeconomia II

Codi: 102336 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OB 2 2
2501573 Economia OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Pau Olivella Cunill
Correu electrònic:
Pau.Olivella@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Inés Macho Stadler
Ferran Armada Ramírez
Katerina Chara Papioti
Marc Puigmule Sola
Ivanna Marinova Ferdinandova

Equip docent extern a la UAB

Ausias Ribó

Prerequisits

Es recomana haver superat les següents assignatures:

Introducció a la Economia

Matemàtiques I

Matemàtiques II

Microeconomia I

Objectius

L'objectiu de l'assignatura es conèixer les eines bàsiques de l'anàlisi microeconòmica i obtenir la capacitat per a aplicar-les.  

Els temes que es tracten inlcouen ElsMercats (competitius i monopolistics), l'Equilibri i  l'Anàlisi del benestar.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents règims de competència, en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
 • Identificar les forces que governen la demanda i l'oferta.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
  Economia
 • Aplicar els instruments matemàtics per sintetitzar situacions econòmiques i empresarials complexes.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents règims de competència, en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
 • Identificar les forces que governen la demanda i l'oferta.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els determinants de l'oferta.
 2. Analitzar els determinants de la demanda.
 3. Associar l'estructura tecnològica de l'empresa amb l'estructura de costos i descriure els processos de translació.
 4. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 5. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 6. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 7. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 8. Diferenciar els efectes d'equilibri en competència perfecta i imperfecta.
 9. Diferenciar entre diferents estructures dels mercats i analitzar els seus efectes sobre les vendes i els beneficis de les empreses i sobre el benestar dels consumidors.
 10. Formular i solucionar problemes d'equilibri general i reconèixer les cadenes d'interdependències.
 11. Identificar els errors dels mercats i definir els mecanismes correctors de la intervenció pública.
 12. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 13. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 14. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 15. Ponderar la incidència del sector públic sobre l'activitat de les empreses i els consumidors.
 16. Reconèixer el paper de la incertesa en la presa de decisions de consumidors i empreses.
 17. Resoldre equilibris i interpretar el seu significat.
 18. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 19. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

PROGRAMA MICROECONOMIA II

(Les referències són als capítols del Varian "Microeconomia intermedia", 9ª  edición, veure Bibliografia)

Tema I: Les corbes de costos (cap. 22)

Tema II: Mercats competitius

II.1 La maximització de l'benefici: funcions de demanda de factors i d'oferta de béns (cap. 20)

II.2 La maximització del benefici i les funcions de costos (cap. 23)

II.3 Demanda i oferta agregades i elasticitats (cap. 15; cap. 24)

II.4 L'equilibri en un mercat competitiu (cap. 16.1 a 16.5)

II.5 Els excedents dels consumidors i dels productors (cap. 14.1 a 14.7; 14.9 a 14.11)

II.6 L'eficiència d’un mercat competitiu i el paper distorsionador dels impostos (cap. 16.6 a 16.9)

Tema III: Mercats no competitius: Monopoli

III.1 La maximització del benefici (cap. 25)

III.2 Causes, eficiència i regulació dels monopolis (cap. 25)

III.3 La discriminació de preus (cap. 26.1 a 26.4)

Tema IV: Mercats imperfectament competitius: L'oligopoli i les interaccions estratègiques

IV.1 L'equilibri de Cournot (cap. 28)

IV.2 L'equilibri de Stackelberg (cap. 28)

IV.3 Competència en preus i la paradoxa de Bertrand (cap. 28.6)

Tema V. El model d'equilibri general d'intercanvi pur

V.1 La capsa d'Edgeworth i l'equilibri walrasià (cap. 32)

V.2 Assignacions eficients en el sentit de Pareto i els dos teoremes fonamentals de l'economia del benestar (cap. 32)

Tema VI. Nocions d'economia de la informació

VI. 1 Selecció adversa i senyalització (cap. 38.1 a 38.3, i 38.6)

VI.2 Risc moral (cap.38.4, 38.5 i 38.7)

Metodologia

 • Per als grups que s'imparteixen el 2n semestre(tots excepte el grup 60 d'ADE + Dret)
  • La docència serà presencial.
  • Tot el material docent estarà disponible exclusivament en format digital a l'aula Moodle de el curs
  • La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.
 • Per al grup 60 (ADE + Dret), que s'imparteix el 1r semestre
  • La docència serà presencial o semipresencial depenent de el nombre d'estudiants matriculats per grup i de la Capacitat de les aules a l'50% d'aforament.
  • Docència semipresencial (50%) significa que hi haurà grups en què la meitat dels estudiants assistiran a la Facultat en setmanes alternes.
  • En aquest cas, les classes presencials es dirigiran prioritàriament a la resolució de problemes.
  • Tot el material docent estarà disponible exclusivament en format digital a l'aula Moodle de el curs.
  • La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 33 1,32 5
Exercicis i discussió de grup 11,5 0,46 4, 5, 6, 7, 14, 18, 19
Tipus: Supervisades      
Tutories 5 0,2 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 19
Tipus: Autònomes      
Estudi, preparació i discussió d'exercicis 80,5 3,22 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 19
Lectura de textos 15 0,6 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 19

Avaluació

Procés d'avaluació

El procés d'avaluació consistirà en una prova d'avaluació final amb un pes del 50%, un examen parcial, amb un pes del 35% i, com a mínim, una prova d'avaluació addicional. Com a mínim una part d'alguna de les tres (o més) proves d'avaluació ha de ser del tipus examen escrit i almenys una part d'alguna de les tres (o més) proves d'avaluació ha de ser del tipus test (multiresposta).

Un estudiant que es presenta i lliura qualsevol prova d'avaluació no podrà ser considerat com No Avaluable.

Calendari d'activitats d'avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d'avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d'avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l'estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d'avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Prova de Recuperació (antigament "Reavaluació")

"Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul." Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB).

Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l'assignatura entre 3,5 i 4,9 per a presentar-se a recuperació.

La data d'aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

La nota de la Prova de Recuperació serà qualitativa, amb dues possibles opcions: apte o no apte. Si s'obté una nota d'apte, la nota numèrica final de l’assignatura serà igual a 5. Si el alumne o alumna obté un "no apte", no superarà l’assignatura y la seva nota final serà la nota prèvia a la recuperació.

Irregularitats en actes d'avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Normes de comportament

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, el/la professor/a podrà minvar la nota mitjana obtinguda en les "activitats d'avaluació addicionals" entre un 1 i 2 punts sobre 10 a aquell/a alumne que de forma reiterada no respecti les indicacions del/de la professor/a quant a normes de comportament a classe.  El/la professor/a anunciarà aquestes normes a principi de curs. 

 L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Altres proves avaluatives 20 per cent 1,5 0,06 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
Examen parcial 30 per cent 1,5 0,06 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 19
Exàmen Final 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

Varian, H., Microeconomia Intermedia: Un enfoque actual. ANTONI BOSCH, 9a edició