Logo UAB
2020/2021

Organització Industrial

Codi: 102334 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 0
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Pau Olivella Cunill
Correu electrònic:
Pau.Olivella@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Introducció a l'Economia

Microeconomia I i II

Matemàtiques I i II

Objectius

Desenvolupar la teoria per entendre i analitzar el comportament de les empreses. 

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
  Economia
 • Analitzar situacions en les quals hi ha asimetria d'informació entre les parts involucrades.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Formular recomanacions de política econòmica que millorin l'eficiència i l'equitat en el funcionament dels mercats.
 • Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents règims de competència, en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les condicions de funcionament dels mercats així com altres formes d'interacció social.
 2. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 3. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 4. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 5. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 6. Identificar els elements bàsics que caracteritzen l'organització d'un mercat.
 7. Identificar les condicions i els processos que generen externalitats així com els problemes que plantegen els béns públics
 8. Identificar les conseqüències de l'existència d'asimetria d'informació entre diversos agents econòmics sobre la forma en la qual aquests s'organitzen i sobre l'eficiència de la relació que estableixen.
 9. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 10. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 11. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 12. Plantejar models formals que permeten estudiar situacions amb asimetria d'informació entre les parts.
 13. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 14. Proposar el disseny òptim de les institucions de regulació dels mercats i del seu instrumental.
 15. Resoldre els models formulats per a obtenir prediccions testables empíricament.
 16. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 17. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 18. Utilitzar les eines bàsiques de l'optimització i de la teoria de jocs, i incloure aquests elements en un model teòric.

Continguts

TEMARI DETALLAT DELS CONTINGUTS 

I. INTRODUCCIÓ

Delimitació del tema.  Exemples de problemes d'organització industrial.

II. COMPETÈNCIA PERFECTA vs. MONOPOLI

 II.1 Competència perfecte (Repàs de Microeconomia II)

Condicions favorables a la competència perfecta.  Anàlisi a curt termini. Anàlisi a llarg termini.

II.2 Monopoli no discriminador

Monopolista uniproducte.  Pèrdua general de benestar.  Condicions de segon ordre.  Monopolista multi-producte: el cas general; demandes dependents i costos independents ("good will effect"), demandes independents i costos dependents ("learning by doing").

II.3 Monopoli discriminador

Tipologia. Autoselecció i discriminació de segon grau. Discriminació de 3r grau: el cas continu. Tarifes en dos parts: La derivació d'una demanda lineal a partir d'unes preferències. Tarifes en dos parts amb discriminació perfecte i amb discriminació de segon grau.  Comparacions amb el cas de preus uniformes.

III. EL PODER DE MERCAT

Concepte. Conseqüències. Arguments a favor i en contra de la concentració: Mesures de concentració.

IV. OLIGOPOLI AMB PRODUCTE HOMOGENI

IV. 1 Competència en quantitats

IV.1.1 Cournot

El cas asimètric.  El cas simètric amb n empreses.

IV.1.2 Stackelberg

L'equilibri perfecte en subjocs en el model de Stackelberg.  Exemples d'equilibris amb amenaces increïbles.

IV.1.3 Estructura delmercat i col•lusió

L’existència d’acords individualment racionals, eficients i equitatius, amb i sense transferències.

IV.2 Competència en preus

IV.2.1 La Paradoxa de Bertrand

El cas simètric.  Supòsits necessaris per la paradoxa de Bertrand.  El cas asimètric. 

IV.2.2 El joc de Bertrand repetit i la col•lusió tàcita

Horitzó finit. Horitzó infinit i l'estratègia "gatell".  Eliminació ad-hoc d'equilibris.  El cas amb n empreses.

V.  DIFERENCIACIÓ DE PRODUCTE

V.1  Diferenciació Horitzontal.

Exemples.  La ciutat lineal.  Preus fixos. El model de Hotelling amb preus variables.

V.2  Costos de cerca i costos de substitució.

VI. RESTRICCIONS DE CAPACITAT

Regles de racionament eficient i aleatòria.  Demanda residual.  Eliminació de la paradoxa de Bertrand.  El joc d'elecció de capacitats.  Equivalència amb Cournot. 

Metodologia

 La docencia será presencial.

 • Todo el material docente estará disponible exclusivamente en formato digital en el aula Moodle del curso

La metodología docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de las restricciones a la presencialitatque imposin les autoritats sanitàries.

 

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de pràctiques 11,5 0,46 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Classes de teoria 33 1,32 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Supervisades      
Tutories 5 0,2 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18
Tipus: Autònomes      
Estudi, Exercicis i Lectura 95,5 3,82 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18

Avaluació

Process d’avaluació

L'avaluació del curs consistirà en un examen parcial, escrit, no lliberatori, amb un pes del 30%; un examen final, amb un pes del 50%; i d'altres proves no lliberatòries (exercicis corregits a classe o presentacions de temes concrets per part dels alumnes), amb un pes del 20%. L'examen final inclourà tot el temari, incloent les llistes de problemes.

Un alumne es considera que és "No Avaluable" sempre i quan no hagi participat a cap de les activitats d'avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitzi algun component de l'avaluació continuada ja no podrà optar a ser considerat com "No Avaluable".

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació excepte l'examen final  s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el Calendari d'Exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Prova de Recuperació

Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB)

Per poder presentar-se a la prova de recuperació, els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9

La nota de la prova de recuperació sera qualitativa, amb dues possibles opcions: apteo no apte. Si la nota obtinguda és ”apte”, la nota numèrica serà igual a 5. Si l’alumne obté una qualificació de “no apte”, no superarà l’assignatura i la seva nota final serà la nota prèvia a la recuperació. 

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. 

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat quepugui conduir a unavariació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Final 50% 2 0,08 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
Examen parcial 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Otras pruebas de evaluación continuada 20% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18

Bibliografia

Els llibres fonamentals per a seguir el curs són:

- Luís Cabral, Economia Industrial, McGraw Hill, 1997.

- Jean Tirole, La Teoria de la Organización Industrial, Ed. Ariel, 1990.

- Xavier Martínez-Giralt (MG), Organització Indrustrial: Comportament Estratègic i Competència, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2006.

També resulten útils per a seguir el curs:

- Hal R. Varian (Varian I), Microeconomía Intermedia:  Un Enfoque Moderno, ed. Antoni Bosch, qualsevol edició.

- Hal R. Varian (Varian II), Análisis Microeconómico, 2a. edición ampliada, Ed. Antoni Bosch, 1986. (Encara que hi han edicions posteriors, les referències del temari són a aquesta edició de 1986.)

Si es vol aprofundir en algun dels temes tractats (de forma totalment opcional), es recomana el llibre

- L. Cabral, Readings in Industrial Organisation, Blackwell 2000.