Logo UAB
2020/2021

Economia del Treball

Codi: 102321 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 0
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Ramos Morilla
Correu electrònic:
Xavi.Ramos@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Xavier Ramos Morilla

Equip docent extern a la UAB

Gabriel Facchini Palma

Prerequisits

No existeixen prerrequisits formals previs però cal tenir bones bases de microeconomia, macroeconomia i econometria

Objectius

Proporcionar una base del fonaments i els principals debats teòrics per l’anàlisi de l’activitat laboral. Estudiar els trets més rellevants del mercat de treball  espanyol, de les seves característiques estructurals i institucionals. Avaluar l'impacte de les polítiques laborals amb eines d'anàlisi empírica.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Demostrar que es coneix l'estructura de les institucions i de l'estat, la seva evolució futura i les conseqüències de possibles canvis per contribuir constructivament en el debat sobre el paper que desenvolupen en les societats actuals.
 • Gestionar el marc analític i el coneixement empíric que ofereix l'economia en les relacions internacionals i en les àrees dels àmbits econòmics més rellevants.
 • Identificar els agents econòmics que configuren una economia, entendre com s'han interrelacionat fins a la data, com s'interrelacionen actualment i predir comportaments futurs en funció de noves circumstàncies i de la seva influència en una empresa concreta.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
  Economia
 • Analitzar el funcionament del mercat laboral i dels elements de la seva especificitat.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el paper de les institucions internacionals a l'economia.
 2. Analitzar els mecanismes de la formació de salaris.
 3. Aplicar l'anàlisi econòmica als processos d'integració, en general, i al d'integració europea, en particular.
 4. Avaluar el funcionament i la conjuntura actual de l'economia espanyola.
 5. Avaluar les polítiques laborals.
 6. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 7. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 8. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 9. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 10. Descriure els agents econòmics principals que configuren l'economia espanyola i catalana.
 11. Entendre en termes econòmics el problema de l'atur i les seves causes.
 12. Enumerar les característiques principals del mercat de treball a Espanya.
 13. Examinar la influència i el paper de les institucions públiques espanyoles a l'economia.
 14. Identificar el paper del sector públic en l'economia espanyola.
 15. Interpretar el procés de globalització econòmica i les seves conseqüències per a l'economia espanyola.
 16. Interpretar les motivacions, els instruments i els efectes de la intervenció pública en aquest mercat.
 17. Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 18. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 19. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 20. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 21. Relacionar el mercat de treball i l'activitat econòmica.
 22. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 23. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 24. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

El programa està dividit en una introducció i quatre parts. Les dos primeres analitzen els aspectes relacionats amb la oferta i la demanda de treball. La tercera està dedicada a l’estudi dels salaris i l’estructura ocupacional. I la quarta als aspectes macroeconòmics, en particular l’atur

 

TEMA 1  INTRODUCCIÓ: ECONOMÍA I TREBALL

Treball i activitat econòmica. Especificitat del mercat laboral. Visió panorámica del curs

PART I  OFERTA DE TREBALL I PRODUCCIÓ DE LA FORÇA DE TREBALL

TEMA 2  L’OFERTA INDIVIDUAL DE TREBALL

El model neoclàssic d’oferta de treball. L’elecció individual entre renda i oci. Activitat inactivitat i salari de reserva. Anàlisi de la incidència de impostos i subsidis sobre la oferta laboral. Crítiques i propostes alternatives al model

TEMA 3  TAXES D’ACTIVITAT, FAMILIA I OCUPACIÓ

Taxes d’activitat per gènere i edat. Economia de la família, assignació de temps i de activitats. Gènere i activitat laboral  Aspectes del cicle vital sobre l’oferta laboral. Jornada laboral

TEMA 4  EDUCACIÓ I TREBALL

La teoría del capital humà. Formació específicia i genérica. La rendibilitat de la ocupació. Alternatives a la teoría del capital humà L’educació com a filtre. Enfocaments institucionals.

TEMA 5  MIGRACIONS I MOBILITAT

Tipologia de les migracions. Polítiques migratòries i el seu impacte sobre l’oferta de treball

 

PART II  DEMANDA DE TREBALL

TEMA 6 LA DEMANDA DE TREBALL: SALARIS I OCUPACIÓ

EL model neoclàssic de demanda de treball a curt termini. Mercats competititus i no competitius. El cas del mercat monopsonístic. El model de demanda de treball a llarg termini. Determinants de l’elasticitat de demanda. L’efecte del salari mínim i els sindicats.  Anàlisis alternatius: Post-keynesians i models “d’alts salaris”. Costos laborals unitaris

PART III LA DETERMINACIÓ DELS SALARIS I L’ESTRUCTURA SALARIAL

TEMA 7  ELS SISTEMES DE REMUNERACIÓ I L’ESTRUCTURA SALARIAL

Diferències salarials. Compensacions extra- salarials. Salaris d’eficiència. Mercats interns de treball

TEMA 8  DIFERÈNCIES SALARIALS

Anàlisi económica de la discriminació laboral. Segregació ocupacional. Segmentació i dualitat del mercat laboral. Precarietat laboral

TEMA 9  SINDICATS I NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Paper  econòmic dels sindicats.  Negociació col·lectiva. Efectes econòmics dels models sindicals

TEMA 10  INTERVENCIÓ PÚBLICA

L’impacte de la intervenció pública en el mercat laboral. Salari mínim. L’ impacte del subsidi d’atur. Regulacions i mercat laboral

 

PART IV  ANÀLISI  MACROECONÒMIC

TEMA 11 ATUR, INFLACIÓ

Desequilibris en el mercat laboral. Tipologies de l’atur. Teories explicatives de l’atur. Polítiques d’ocupació

Metodologia

Es preveu que la docència sigui presencial.

El curs es ralitzarà combinant classes tèoriques i pràctiques. A mes els estudiants han de realitzar treballs individuals i col·lectius, part dels quals es presentaràn i discutiran a classe en la forma que es determinarà en cada cas.

 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases pràctiques 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24
Clases teóriques 33 1,32 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 24
Tipus: Supervisades      
Tutories 8 0,32 2, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 24
Tipus: Autònomes      
Estudi autònom 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Exercicis, assajos i treballs col·lectius 41 1,64 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Avaluació

 

La avaluació es composa de examens i realització de treballs i pràctiques

Examens i treballs constitueixen el procès d'avaluació continua

Es considera no avaluable l'alumne que no hagi realitzat cap prova de l'avaluació continua

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d’avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs…) s’anunciarà amb suficient antelació durant el semestre

La data de l’examen final de l’assignatura està programada en el calendari d’exàmens de la Facultat. “La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent” Apartat 1 de l’Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB).

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d’Economia i Empresa que d’acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d’avaluació han de presentar una petició omplint el document  Sol·licitud de reprogramació prova htps://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramació-proves

Procediment de revisió de qualificacions

Coincidint amb l’examen final s’anunciarà el dia i  el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s’informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d’exàmens d’acord amb la normativa de la Universitat

Procés de Recuperació

Per participar al procés de recuperació l’alumnat ha d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats que representin un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l’assignatura o mòdul” Apartat 3 de l’Article 112. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiantes han d’haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura  entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d’exàmens de la Facultat. L’estudiant que es presenti la superi aprovarà l’assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació

Sense prejudici d’altres mesures disciplinàries que s’estimin oportunes, i d’acord amb la normativa acadèmica vigent “en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte de avaluació, amb independència de les mesures disciplinàries que s’hi pugi instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. Apartat 10 de l’Article 116. Resultats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)

La nota de curs es la suma de les notes de l'examen i el traball de curs. Als estudiants que al final hagin obtingut una nota global entre 4 i 5 tindran la possibilitat de fer un examen de recuperació per tal de assolir un 5 a la nota final

Els treballs i le proves escrites es fan dins procés avaluació continua

Per accedir a la recuperació cal haver obtingut una nota mínima d'un 3,5 a l'avaluació continua

Es considera no avaluable qui no hagi completat el procés  d'avaluació continua

 

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega treball individual 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24
Examen escrit 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Presentacions a classe 25% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Borjas, George (2020), Labor Economics (8th edition), McGraw-Hill.

McConnell, Campbell R., Stanley L. Brue and David A. Macpherson (2017), Contemporary Labor Economics (11th edition), McGraw-Hill International Edition.

McConnell, Campbell R., Stanley L. Brue and David A. Macpherson (2007) Economia laboral  McGraw Hill, Madrid. Traducció de la 7ª edició

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

Cahuc, Pierre and Andre Zylberberg (2004), Labor Economics, MIT Press.

 

Al campus virtual els professors donaran informació detallada de les lectures bàsiques i complementaries per preparar cada tema. Així com material i lectures d’anàlisi del mercat laboral.