Logo UAB
2020/2021

Introducció a la Psicologia

Codi: 102305 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 0
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Lluís Capdevila Ortis
Correu electrònic:
Lluis.Capdevila@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Adrian Perez Aranda

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

Context:

L’assignatura d’Introducció a la Psicologia s’imparteix per professorat de la Facultat de Psicologia, com a optativa de la Facultat d'ADE. És el primer contacte que tenen els alumnes de grau amb continguts psicològics que els puguin ajudar a entendre la conducta de les persones en el món empresarial i laboral.

Objectius:

Conèixer alguns dels processos psicològics bàsics que tenen implicacions en l’àmbit empresarial i laboral: motivació, emoció, aprenentatge, memòria, sensació i percepció. Comprendre la importància d’aquests processos per a explicar la conducta de les persones en l’àmbit empresarial i laboral. Saber analitzar els aspectes psicològics en les interaccions entre les persones i en les dinàmiques dels grups en aquests àmbits. Conèixer la importància dels processos d’estrés laboral en la salut dels treballadors.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Identificar millores en el procés intern de gestió per estimular la productivitat de les empreses.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 3. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 4. Identificar possibilitats de millora de les relacions laborals.
 5. Interpretar els principis bàsics de la psicologia.
 6. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 7. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 8. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 9. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

Tema 1: ¿Què és la Psicologia?

 1. Història de la Psicologia. (Myers 2006: Pròleg)
 2. Definició i objecte d’estudi de la Psicologia. (Pròleg)
 3. Perspectives actuals i especialitats de la Psicologia. (Pròleg)
 4. El mètode científic en Psicologia. (Myers 2006: Cap 1)
 5. Descripció. Correlació. Experimentació. (Cap 1)
 6. Herència i ambient. (Cap 3)
 7. Els processos psicològics bàsics.

Bibliografia:

Myers, D.G.(2006, 7ª edició). Psicologia. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Pròleg, Cap. 1, Cap.3)

Tema 2: Sensació i percepció.

 1. Els llindars sensorials. (Cap 5)
 2. L’adaptació sensorial. (Cap 5)
 3. Visió, audició i altres sentits. (Cap 5)
 4. Llenguatge subliminal.
 5. Il·lusions perceptives. (Cap 6)
 6. Organització perceptiva. (Cap 6)
 7. Interpretació perceptiva. (Cap 6)

Bibliografia:

Myers, D.G.(2006, 7ª edició). Psicologia. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap. 5, Cap. 6)

 

Tema 3: Aprenentatge i memòria.

 1. Definició i processos bàsics d‘aprenentatge. (Cap 8)
 2. Condicionament Clàssic. (Cap 8)
 3. Condicionament Instrumental. (Cap 8)
 4. Aprenentatge per observació. (Cap 8)
 5. Memòria. (Cap 9)

Bibliografia:

Myers, D.G.(2006, 7ª edició). Psicologia. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap. 8, Cap. 9)

Tema 4: Intel·ligència i Personalitat.

 1. Definició d’intel·ligència. (Cap 11)
 2. Avaluació de la intel·ligència . (Cap 11)
 3. Determinants genètics i ambientals de la  intel·ligència . (Cap 11)
 4. Perspectives històriques de la personalitat. (Cap 15)
 5. Investigació actual sobre personalitat. (Cap 15)

 

Bibliografia:

Myers, D.G.(2006, 7ª edició). Psicologia. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap. 11, Cap. 15)

Tema 5: Trastorns psicològics i teràpia.

 1. Perspectives sobre els trastorns psicològics. (Cap 16)
 2. Classificació dels trastorns psicològics. (Cap 16)
 3. Trastorns d’ansietat. (Cap 16)
 4. Trastorns de l’estat d’ànim. (Cap 16)
 5. Tractament dels trastorns psicològics. (Cap 17)

 

Bibliografia:

Myers, D.G.(2006, 7ª edició). Psicologia. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap. 16, Cap. 17)

Tema 6: Estrès i salut.

 1. L’estrès i la malaltia. (Cap 14)
 2. Prevenció de trastorns i promoció de la salut. (Cap 14)
 3. Tècniques per al control de l’ansietat i de l’estrès.
 4. Activitat física, conducta alimentària i estil de vida saludable.

Bibliografia:

Myers, D.G.(2006, 7ª edició). Psicologia. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap.14)

Metodologia


La docència planificada és una docència presencial.

Metodologia docent basada en:

 1. Activitats dirigides: Classes teòriques i pràctiques amb suport de TICs. Seminaris per debatre lectures relacionades, sota la base d’un guió de discussió elaborat prèviament i orientat a que els i les estudiants presentin síntesis crítiques d’articles científics i de divulgació vinculats amb la temàtica de l’assignatura.
 2. Activitat supervisada: consistent en l’assistència a tutories i la realització d’exercicis amb seguiment pautat.
 3. Activitat autònoma individual: comprendrà la part d’estudi personal de l’alumne (estudi de la bibliografia bàsica, lectures complementàries, recerca d’informació, etc.).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 10 0,4 5
Classes teòriques 16 0,64 5
Realització de treballs pràctics o aplicats 17,5 0,7 1
Tipus: Supervisades      
Seminaris 10 0,4 4
Tutories 15 0,6 4, 5
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació en revistes, llibres i Internet 25,5 1,02 7
Lectura de texts i estudi 50 2 1, 7

Avaluació

Les competències d'aquesta matèria seran avaluades per mitjà de: proves escrites; informes escrits i participació activa en les diferents activitats; i presentacions orals dels treballs en grup realitzats.
El sistema d'avaluació recomanat inclou els següents aspectes, cadascun dels quals tindrà assignat un pes específic en la qualificació final:
• EV1: Prova escrita individual: 50%.
• EV2: Informes escrits i participació activa en les diferents activitats: 10%.
• EV3: Presentacions orals dels treballs em grup realitzats: 40%.
Es considera l'assignatura superada quan l'alumne assoleix un total d'almenys 5 punts en l'avaluació final, amb un mínim de 4,5 punts (en una escala 0-10) en les evidències EV1 i EV3. En cas de no assolir aquests requisits la nota màxima que es pot obtenir és de 4.9 punts. Si l’alumne no arriba als mínims exigits, es podrà presentar a la recuperació si ha obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura d'almenys 3,5.
Es considera estudiant avaluable tot aquell que hagi acumulat almenys un 40% del pes de les evidències d'aprenentatge.
Es considera estudiant no-avaluable tot aquell que no hagi acumulat almenys un 40% del pes de les evidències d'aprenentatge.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta provaestarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1: Prova escrita individual 50% 2 0,08 1, 4, 5, 7
EV2: Informes escrits entregats a classe i participació. 10% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 7, 8
EV3: Presentacions orals dels treballs en grup 40% 2 0,08 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Manual bàsic de l’assignatura:

Myers, D.G.(2006, 7ª edición). Psicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

 

Material complementari:

Capdevila, L. (2005). Actividad física y estilo de vida saludable. Girona: Documenta Universitaria.

 

http://pagines.uab.cat/esportlab/