Logo UAB
2020/2021

Sociologia General

Codi: 102303 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 0
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
María Esther Fernández Mostaza
Correu electrònic:
MariaEsther.Fernandez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent extern a la UAB

Marta Simó Sanchez

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

Aquesta assignatura pretén introduir a l'estudiantat d'Economia i Empresa en la perspectiva sociològica, treballant-ne les característiques principals i les eines conceptuals i teòriques bàsiques. L'objectiu és el de facilitar la reflexió sobre la condició social de l'ésser humà i la comprensió dels fenòmens socials i de les seves dinàmiques de permanència i canvi.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Demostrar que es coneix l'estructura de les institucions i de l'estat, la seva evolució futura i les conseqüències de possibles canvis per contribuir constructivament en el debat sobre el paper que desenvolupen en les societats actuals.
 • Identificar els agents econòmics que configuren una economia, entendre com s'han interrelacionat fins a la data, com s'interrelacionen actualment i predir comportaments futurs en funció de noves circumstàncies i de la seva influència en una empresa concreta.
 • Identificar millores en el procés intern de gestió per estimular la productivitat de les empreses.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el paper de la regulació en l'ocupació a Espanya.
 2. Aplicar l'anàlisi sociològica a les estructures socials actuals.
 3. Avaluar les interrelacions entre empresa i ocupació.
 4. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 6. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 7. Identificar possibilitats de millora de les relacions laborals.
 8. Interpretar els principis bàsics de la sociologia.
 9. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 10. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 11. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 12. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

Bloc 1. Els clàssics de la disciplina

Els grans clàssics europeus: Marx, Durkheim, Weber. Els temes principals inclouen la classe social i l'alienació; poder i autoritat; el treball i la divisió del treball; religió i cultura; racionalitat i organitzacions burocràtiques; vida urbana i modernitat. 

Bloc 2. Relacions socials i pràctica cultural

Els temes principals inclouen: la presentació de la persona en la vida quotidiana; el capital cultural i social; i la confiança social al context de la globalització i transformació.

Bloc 3. Identitat, desigualtat i discriminació

Els temes principals inclouen:  Identitat i diversitat en el marc de la globalització; la construcció i la desigualtat de gènere; diversitat religiosa; noves desigualtats educatives i sanitàries en temps de pandèmia

Bloc 4. Ciutadania, immigració i pertinença nacional

Els temes principals inclouen: immigració i integració; models nacionals d'incorporació; i ciutadania i concepcions de pertinença nacional; memòria i discurs polític.

 

 

Metodologia

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.

 

Classes magistrals

Exercicis pràctics i seminaris

Reunions individuals i amb grups reduïts on-line

Lectura de textos i treball amb material audiovisual

Exposició de textos i treball amb material audiovisual

Redacció d'assajos i de comentaris sobre lectures i presentacions de seminari

 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques i seminaris 13,5 0,54 2, 4, 8
Classes teoria 33 1,32 2, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Reunions individuals o en grups reduïts per resoldre dubtes i supervisar el treball oral i escrit. 10 0,4 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi, lectura de textos 90,5 3,62 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12

Avaluació

L'assignatura s'avaluarà de la següent manera:

1) Participació i exposició amb un grup d'estudiants d'un text o material audiovisual.

Els criteris d'avaluació s'explicaran a classe i es difondran pel campus virtual. Les evidències seran retornades amb comentaris. Individual/equip. 15% de la nota final.

2) Elaboració d'un assaig original sobre les lectures a partir d'una llista de preguntes que serà facilitada durant el curs. Els criteris d'avaluació s'explicaran a classe i es difondran pel campus virtual. Les evidències seran retornades amb comentaris. Individual. 40% de la nota final.

3) Examen. És una prova escrita al final del curs que consisteix en una combinació de tipo test i assajos. Individual. 45% de la nota final.

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut unaqualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

Plagi

El plagi consisteix a utilitzar el treball d'altres com si fos propi. Quan s'utilitzin llibres, articles, pàgines d'internet o qualsevol altre material, és obligatori especificar mitjançant l'ús de referències, indicant clarament dins el text quina referència correspon a quina frase. En el cas de citar un fragment paraula per paraula, és imprescindible posar el fragment entre cometes. El plagi és una infracció greu, equivalent a copiar en un examen. Comportarà una nota de zero per a l'assaig. Per a més informació sobre el plagi, podeu mirar la guia sobre "Com s'ha de citar i com evitar el plagi": <http://blogs.uab.cat/suportcampus/files/2018/03/Alumnat.-Citar-per-a- evitar-el-Plagi.pdf>.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assaig sobre lectures. 40% 0 0 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
Participació i exposició amb un grup d'estudiants d'un text o material audiovisual 20% 1 0,04 2, 4, 6, 8, 11
Prova escrita (examen). 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 7, 8

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Bauman, Z. (2006). Modernidad y Holocausto (3ª. Ed.). Madrid. Sequitur.  (seleccions). 

Berger, P. (1986). Invitació a la sociologia: una perspectiva humanística. Barcelona. Herder.

Bourdieu, P i Wacquant L. J. (1994). Per a una sociologia reflexiva. (seleccions)

Cardús, S. (1999) . La mirada del sociòleg: què és, què fa, què diu la sociologia. Barcelona. Proa.

Durkheim, E (2003). Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid. Alianza Editorial(seleccions)

Focault, M. (1986). Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión. Madrid. Biblioteca Nueva(seleccions)

Goffman, E., Perren H. B. T., i Setaro, F. (1981). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires. Amorrortu. (seleccions)

Marx, K i Engels, F. (1997) Manifiesto comunista. Madrid. Akal.(seleccions)

Porte A et al. (2006). La asimilación segmentada sobre el terreno: la nueva segunda generación al inicio de la vida adulta.  Migraciones. (19):7-58 (selecció)

Putnam R (1995).  Bowling Alone: America’s declining social capital. Journal of Democracy. 65-78 (seleccions)

Putnam, R (2003). El declive del capital social: un estudio internacional sobre las sociedades y el sentido comunitario. Barcelona. Galaxia Gutenberg.(seleccions)

Ritzer, G (1996). La 'McDonalización' de la Sociedad: un anàlisis de la racionalización en la vida cotidiana. Barcelona. Ariel. (seleccions)

Roy O (2010). La santa ignorancia: el tiempo de la religión sin cultura. Barcelona. Ediciones Península.(seleccions)

Bajo Santos, N (2007). Conceptos y teorías sobre la inmigración. Anuario jurídicoyeconómico escuriaiense (40) 817-840.

Stolcke V i Wolfson L. (2000). La 'naturaleza' de la nacionalidad. Desarrollo Económico, 40 (157), 23-24.

Weber, M (1994). L’ética protestant i l’espirit del capitalisme. Barcelona. Edicions 62.(seleccions)

  

MANUALS RECOMANATS I DE CONSULTA

Calhoun C, Light D, Keller S (2000). Sociología. Madrid. McGraw Hill.

Giddens A (1993). Sociología. Madrid. Alianza Editorial.

Heller, A (2006). Què és la “postmodernitat” un quart de segle més tard. CCCB

Macionis JJ, Plummer K (2011). Sociología. Madrid. Pearson.

Rocher G (1973). Introducción a la sociología general. Barcleona. Herder.

Sennet, R (2000) La corrosión del caràcter: las consecuencias personales del Trabajo en el nuevo capitalismo. Barcelona. Anagrama.

Todorov, T (2000). Los abusos de la Memoria. Barcelona. Paidós