Logo UAB
2020/2021

Direcció d'Operacions

Codi: 102182 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Daniel Blabia Girau
Correu electrònic:
Daniel.Blabia@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

cap

Objectius

L'assignatura es planteja els següents objectius docents;

 • Introduir a l'alumne en l'àrea funcional d'Operacions, en els seus aspectes estratègics i operatius, tant d'empreses manufactureres com de serveis.
 • Que l'alumne sigui capaç d'identificar aspectes positius i millores en l'àmbit de les operacions per tal de dotar  al'empresa de major eficiència.
 • Presentar l’enfocament modern de la Direcció de Producció (Direcció d’Operacions) com fonament per a aconseguir la gestió integrada de l’empresa, situant el sistema de producció com a unió dels subsistemes d’aprovisionament, fabricació i distribució buscant l’optimització dels fluxos de materials i mostrant la seva relació amb els sistemes de Control de Gestió i Comercial.
 • Que l'alumne sigui capaç d'avaluar per una empresa, les decisions estratègiques (disseny de bens i serveis, disseny de capacitat productiva, disseny de sistemes de qualitat,...), tàctiques (planificació de l'activitat, planificació de la qualitat,...) i operatives (assignació de recursos, control i mesura del rendiment i la qualitat,...) en l'àmbit de la Direcció d'Operacions.
 • Capacitar a l'alumne en el disseny del layout d'un procés de producció per avaluar els recursos que són necessaris pel seu correcte funcionament i pressupostació.
 • Aportar a l'alumne aquells conceptes teòrics i metodologies i tècniques necessàries per assolir tot l'anterior.

 

Competències

 • Analitzar, diagnosticar, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa i gestió empresarial.
 • Demostrar creativitat i iniciativa.
 • Demostrar que es comprenen els principis, l'estructura, l'organització i el funcionament intern de les empreses i organitzacions.
 • Fer presentacions orals adaptades a diferents audiències.
 • Gestionar i coordinar equips de treball, en especial equips interdisciplinaris, amb una atenció particular a les necessitats i els conflictes que puguin sobrevenir.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes i situacions complexos relatius a organitzacions empresarials.
 • Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
 • Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 • Ser capaç de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar creativitat i iniciativa.
 2. Descriure un sistema de gestió d'operacions i les seves funcions bàsiques, diferenciant els tipus d'operacions que s'hi efectuen.
 3. Desenvolupar estratègies de gestió d'operacions, definint objectius específics i dissenyant mesures de l'èxit de la implementació d'aquestes.
 4. Dissenyar sistemes de gestió d'operacions específics d'acord amb les metes proposades, en els quals s'inclogui la planificació de la implementació.
 5. Fer presentacions orals adaptades a diferents audiències.
 6. Gestionar i coordinar equips de treball, en especial equips interdisciplinaris, amb una atenció particular a les necessitats i els conflictes que puguin sobrevenir.
 7. Identificar les necessitats de recursos d'una organització per gestionar les seves operacions, a fi d'assolir els objectius i les metes proposats.
 8. Interpretar les implicacions de l'estratègia corporativa d'una empresa per a la seva àrea funcional d'operacions.
 9. Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
 10. Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 11. Ser capaç de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.

Continguts

TEMA I - INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE LES OPERACIONS

 • Operacions com a font d’avantatge competitiu
 • Estratègies de producció
 • Evolució del sistema logístic.
 • Gestió d’operacions en empreses de serveis.

TEMA II - MESURES DE CAPACITAT I RENDIMENT

 • Capacitat d’un procés
 • Coll d’ampolla.
 • Planificació de capacitat
 • Canvis de capacitat en el pas del temps
 • Productivitat.
 • Els conceptes d’utilització, efectivitat i eficiència d’un sistema productiu.

TEMA III - DISSENY I PLANIFICACIÓ DEL PROCÉS

 • Maquetació
 • Planificació de processos
 • Línies de producció equilibrades
 • Disseny de processos amb l'ús de simuladors (AP)

TEMA IV - LA PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

 • Jerarquia de les decisions de planificació.
 • El procés de planificació
 • Planificació agregada
 • El Pla director de producció (MPS).

TEMA V - LA PLANIFICACIÓ DE LES NECESSITATS DELS MATERIALS

 • Definició del producte (BOM)
 • Planificació de necessitats de material (MRP I).
 • El pla de capacitat final
 • Mètodes de planificació complementaris

TEMA VI - PROGRAMACIÓ DE PRODUCCIÓ

 • Conceptes de programació (endavant i endarrere)
 • Programació de les instal·lacions centrades en el procés
 • Seqüenciació d’obres

TEMA VII - LA GESTIÓ DELS INVENTARIS AMB DEMANA INDEPENDENT

 • Anàlisi ABC.
 • Costos de gestió d’inventaris.
 • Model EOQ.
 • Sistema del punt d’ordre (Q).
 • El sistema de període fix (P).
 • Altres metodologies de gestió d’inventaris

TEMA VIII - PRODUCCIÓ LEAN

 • Principis de LEAN
 • JIT i Qualitat Total

Metodologia

Per tal d’assolir de la manera més natural possible les competències indicades, les sessions teòriques combinaran la presentació de conceptes teòrics amb la resolució d’exercicis pràctics.

Es posarà a disposició dels alumnes tot el material al campus virtual.

S’especifiquen algunes hores de docència específica en pràctiques que es destinaran a la explicació de software específic per la resolució de problemes d’operacions.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases teòriques 25 1 2, 8
Classes pràctiques 8 0,32 10
Presentacions de cassos 5 0,2 5
Pràctiques de laboratori 10 0,4 1, 7, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories 18 0,72
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs 32 1,28 2, 3, 9, 10, 11
Estudi dels materials aportats 35 1,4 10
Realització de casos 14 0,56 7, 10

Avaluació

Condicions generals:

L'assignatura s'avalua amb dues components, avaluació continuada i proves individuals.

L'avaluació continuada contempla treballs en grup així com treballs individuals, d'acord amb la distribució que consta a la taula resum de les activitats d'avaluació.  En conjunt tindran un pes del 50% de la nota final de l'assignatura.

Aquesta part de l'avaluació pretén facilitar a l'alumne la consecució dels coneixements i competències de l'assignatura. Aquesta opció requereix per ambdues parts (professorat i alumnat) un esforç i un compromís que cal conèixer i reconèixer.

Els treballs que la conformen seran avaluats per l'equip docent i els alumnes rebran al costat del seu nota un comentari sobre aquells aspectes que caldria millorar. A principi del curs el professor detallarà i publicarà a l'aula Moodle continguts i ponderacions individuals de cada una.

Es considera "avaluable" a qualsevol estudiant el nom del qual figuri en almenys dos lliuraments.

Per a un correcte seguiment de l'assignatura i del seu avaluació, s'estableixen també les normes següents:

 • Els lliuraments fora de termini, en formats diferents als requerits o per canals diferents als estipulats seran considerats com no entregats.
 • Si en els treballs en grup es considera que un estudiant no ha fet les aportacions esperades al grup, podrà rebre una nota diferenciada a la de la resta de companys i poden arribar a ser un zero en cas que així ho qualifiquin la resta de companys.

La part de proves individuals es divideix en dues:

Examen alliberador. A petició dels alumnes de cursos anteriors s'ha instaurat un examen alliberador de manera que els alumnes que el superin no hauran d'examinar-se d'aquests temes a la prova final. En cas de que no es pugui fer presencialment aquesta prova pot substituir-se per lliuraments de treballs alliberadors per l'examen final.

La prova final serà una prova escrita final sobre conceptes i aspectes tractats al llarg del curs. Els alumnes tenen en el moodle una bateria d'exercicis resolts així com exàmens de cursos anteriors  i les seves correccions per poder veure el tipus d'exercicis que poden sortir a l'examen. L'examen tindrà components teòrics i pràctics tractant sempre d'avaluar el grau de comprensió de l'assignatura.

Per poder fer la mitjana amb l'avaluació contínua, tant la nota de la prova final com la mitjana de l'avaluació continuada han de ser com a mínim de 3 punts sobre 10.

Si la nota final no arriba als 5 punts necessaris per superar l'assignatura, l'estudiant podrà realitzar una prova de recuperació en les condicions que es detallen a continuació.

Calendari d'activitats d'avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exercicis, lliurament de treballs, etc.) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data dels examens parcial i final de l'assignatura estan programades en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d'avaluació no es pot modificar, llevat que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d'avaluació.
En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i l'estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent." Apartat 1 de l'article 115. Calendari de les activitats d'avaluació (Normativa Acadèmica UAB)

Els i les estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa que, d'acord amb el paràgraf anterior, necessitin canviar una data avaluació han de presentar la petició emplenant el document de sol·licitud de reprogramació de prova a https: //eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/solicitud- reprogramacion-de-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà de publicació de les qualificacions finals. Així mateix s'informarà del procediment, lloc,  data i hora de la revisió de les mateixes d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

"Per participar en el procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul." Apartat 3 de l'Article 112 ter.

La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants han d'haver obtingut una qualificació mitjana de l'assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d'aquesta prova està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d'avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ". Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe dels barrets 5% 0 0 1, 2, 4, 7, 9
Resultats examens 50% 3 0,12 3, 4, 7, 8, 10
Treball MRP 15 % 0 0 2, 6, 9, 10
Treball d'empresa 30% 0 0 1, 2, 5, 9, 10, 11

Bibliografia

 • Videos i publicacions penjades a l'aula Moodle
 • Heizer, I. y Render, B.: Dirección de la Producción (Decisiones tácticas). Prentice-Hall.
 • Heizer, I. y Render, B.: Dirección de la Producción (Decisiones estratégicas). Prentice-Hall.
 • Heizer, I. and Render, B.: Operations Management. Prentice-Hall.