Logo UAB
2020/2021

Hist˛ria Econ˛mica

Codi: 102141 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia FB 2 2
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Nuria Mallorqui Ruscalleda
Correu electr˛nic:
Nuria.Mallorqui@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
catalÓ (cat)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Equip docent

Alberta Toniolo

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit oficial i/o coneixements necessaris per a seguir correctament l’assignatura. No obstant, per a facilitar un seguiment adequat és recomanable que l’alumne tingui una base mínima d’Economia, Història i Geografia, per tal de poder treure el màxim profit de les exposicions, lectures i exercicis proposats en el desenvolupament de l’assignatura.

Objectius

Contextualització
L'assignatura Història Econòmica (HE) pertany a la matèria "Història" que integra el conjunt dels blocs formatius propis dels Graus de Administració i Direcció d'Empreses (ADE), Economia, ADE+Dret, Comptabilitat i Finances, Empresa i Tecnologia, impartits per la Facultat d'Economia i Empresa.
La finalitat principal d'aquest primer grup d'assignatures és proporcionar als estudiants els coneixements i les eines analítiques i metodològiques primaris per iniciar a desenvolupar les competències transversals a l'àrea dels estudis d'economia i les específiques de cada grau.
En aquest sentit, la HE contribueix de manera essencial al procés de formació i aprenentatge dels graus esmentats perquè permet examinar en perspectiva històrica el funcionament concret dels processos i fenòmens econòmics i verificar sobre la realitat la possible aplicació dels principals models teòrics.

A més a més, concorre a la formació professional dels estudiants donat que fomenta l'aprenentatge en una sèrie de competències generals (entre les quals destaquen la capacitat de raonar de manera crítica i la de millorar les estratègies de treball autònom), transversals (per exemple, saber seleccionar i generar la informació necessària per entendre les dinàmiques econòmiques del present) i específiques (tenir consciència que existeixen uns factors exògens a l'economia que condicionen profundament la seva dinàmica i evolució, com les institucions i la tecnologia) que seran de gran utilitat pels futurs professionals d'un ampli ventall d'activitats de caire empresarial, financer, monetari, etc.

Objectius formatius
Pel que fa als continguts temàtics del programa, l'assignatura es proposa que els estudiants adquireixin els coneixements suficients per poder:
- determinar les variables explicatives fonamentals d'un procés o esdeveniment històric;
- avaluar conseqüències econòmiques i socials d'un procés o esdeveniment històric de caràcter marcadament econòmic.

 
I, més concretament:
 

- identificar i explicar els principals determinants i les causes que respectivament han possibilitat períodes de creixement, estabilitat econòmica, recessió i crisis, a escala nacional i internacional;
- identificar i explicar els factors que han determinat el desenvolupament del procés de globalització econòmica;
- analitzar les causes i conseqüències de les disparitats econòmiques socials i regionals generades pel desenvolupament econòmic capitalista;
- caracteritzar les principals fases de canvi tecnològic i identificar el seu impacte en l'evolució de l'economia i particularment l'organització empresarial;
- avaluar i comparar la sostenibilitat dels models de desenvolupament econòmic històrics i actuals i la seva viabilitat futura.
- es prestarà atenció especial a les diferències entre dones i homes (diferències de gènere) en el mercat de treball, en l'accés als recursos econòmics i en general al benestar.
Dins de l'àmbit i dels límits de les seves competències, l'assignatura HE vol fomentar entre els estudiants les següents habilitats:
- començar a elaborar un discurs estructurat en un llenguatge ja propi de les Ciències Socials;
- millorar l'expressió escrita i oral en català i castellà;
- treballar autònomament i gestionar adequadament el temps;
- desenvolupar la capacitat de treballar en grup;
- cercar, amb esperit crític, informació a les diferents fonts: principalment biblioteques i internet.

Finalment, l'assignatura HE té com a objectiu que els estudiants dels diferents graus vagin començant a adquirir una sèrie d'actituds beneficioses i profitoses pel seu futur desenvolupament acadèmic i professional.
Entre aquestes destaquen:
- tenir i demostrar una certa sensibilitat i un cert compromís front els problemes econòmics, les polítiques dutes a terme al respecte, i les seves conseqüències socials i mediambientals;
- respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions i intentar entendre els motius que funden cada opinió i plantejament.

 

CompetŔncies

 • Demostrar que es coneixen els fonaments de l'anÓlisi hist˛rica dels problemes econ˛mics per avaluar i interpretar les possibilitats evolutives dels sistemes econ˛mics actuals.
 • Desenvolupar estratŔgies d'aprenentatge aut˛nom.
 • Ser capaš de buscar i analitzar informaciˇ provinent de fonts diverses.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar la capacitat explicativa de diferents models te˛rics d'economia, en relaciˇ amb els seus sup˛sits de partida, prenent com a referŔncia diferents casos hist˛rics.
 2. Argumentar els problemes a quŔ s'enfronten els agents econ˛mics, i de manera molt especial les empreses, quan han de prendre decisions en condicions d'incertesa, a partir de diferents experiŔncies hist˛riques.
 3. Argumentar l'evoluciˇ hist˛rica dels factors estratŔgics que determinen el desenvolupament i la localitzaciˇ de la ind˙stria, incloent-hi la iniciativa empresarial.
 4. Citar els aspectes dinÓmics de l'activitat econ˛mica, prenent com a referŔncia les principals fases del creixement econ˛mic contemporani i identificar els principals factors que l'han condicionat.
 5. Descriure els aspectes tecnol˛gics, organitzatius i espacials mÚs remarcables dels processos d'industrialitzaciˇ, fent Ŕmfasi en les relacions entre empresa i tecnologia i en els canvis organitzatius en les estructures empresarials.
 6. Desenvolupar estratŔgies d'aprenentatge aut˛nom.
 7. Ser capaš de buscar i analitzar informaciˇ provinent de fonts diverses.
 8. Situar en perspectiva hist˛rica les noves experiŔncies d'industrialitzaciˇ, als pa´sos en vies de desenvolupament.

Continguts

Tema 1. La industrialització al segle XIX
1.1. La revolució industrial i la transició demogràfica
1.2. La difusió de la industrialització a Europa
1.3 La industrialització fora d'Europa: els EUA i el Japó. 

Tema 2. La formació d'una economia internacional  (1870-1913)

2.1 La revolució en el transport terrestre i marítim  i en les comunicacions
2.2 Els processos migratoris regionals i intercontinentals
2.3 Les relacions comercials i financeres internacionals
2.4 La formació d'un sistema monetari internacional
2.5 Les divergències en el procés de desenvolupament econòmic mundial

Tema 3. La crisi del capitalisme liberal (1914-1945)
3.1. La Primera Guerra Mundial i les seves repercussions econòmiques.
3.2. La Gran Depressió de 1929-33 i les polítiques anticrisi.
3.3. La Segona Guerra Mundial (1939-45): els factors econòmics del conflicte.
3.4. El paper dels Estats Units i la recuperació econòmica d'Europa Occidental i Japó.

Tema 4. La reconstrucció, el nou ordre mundial i el creixement econòmic (1945-1973)
4.1. Els Acords de Bretton Woods i el nou ordre econòmic internacional.
4.2. Les economies capitalistes avançades.
4.3. Les economies del bloc socialista.
4.4. Descolonització i subdesenvolupament al Tercer Món.

Tema 5. Canvi estructural i segona globalització (1973-2010)
5.1. La crisi de 1973-84 i les reaccions.
5.2. Els actors del nou modelde creixement.
5.3. Revolució tecnològica, globalitzaciói desequilibris

Metodologia

Les activitats formatives que permetran avançar en el procés d’aprenentatge de l’estudiant s’estructuraran en blocs de dues setmanes, en els que s’aplicaran metodologies docents complementàries que permetin assolir els objectius específics i transversals establerts. Seran les següents:

1. Lliçó magistral

El professor realitzarà una conceptualització analítica i una síntesi actualitzada de cada un dels temes d’estudi. L’objectiu d’aquesta activitat és facilitar la transmissió de coneixements i la motivació per a l’anàlisi històrica, que s’enfoquen per tal de potenciar un aprenentatge actiu i cooperatiu. Cada bloc constarà de vàries sessions magistrals que correspondran aproximadament a una Unitat Didàctica del temari (vegeu continguts de l’assignatura).

2. Sessions pràctiques

L’objectiu d’aquestes sessions és fomentar, a més dels coneixements específics de l’assignatura, la millora i l’adquisició de diverses competències transversals per part de l’estudiant. A l’aula es treballaran problemes o qüestions plantejades en relació amb diferents aspectes del temari que cada alumne haurà treballat prèviament amb les lectures o materials indicats.

3. Treball individual dels alumnes a partir de lectures i recercad’informació.

El treball dirigit es complementa amb el treball individual o en grup autònom. L’objectiu d’aquesta activitat és potenciar la independència de l’estudiant en el procés d’aprenentatge i dotar d’eines analítiques que fomentin la seva capacitat crítica.

4. Tutories

El procés d’aprenentatge i adquisició de competències serà supervisat pel professor a través de tutories individuals i de grup. El professor de l’assignatura convocarà i estarà a disposició dels alumnes, en els horaris establerts, per a resoldre els dubtes i seguir l’evolució de l’esmentat procés d’aprenentatge i adquisició de competències de l’alumnat.

5. Campus Virtual de l’assignatura

En l’ensenyament el Campus Virtual és una eina útil, a fi que els estudiants tinguin un espai complementari on puguin accedir a diferents tipus de materials que el docent consideri bàsics per avançar en el procés d’aprenentatge de l’assignatura.

Nota addicional: Cal tenir en compte que la metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe prÓctiques 12 0,48 6, 7
Classes te˛riques 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 8
Tipus: Supervisades      
Tutoria 10,5 0,42 1, 2, 3, 4, 5, 8
Tipus: Aut˛nomes      
Lectura i estudi 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Preparaciˇ d'exercicis prÓctics 31,5 1,26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluaciˇ

L'avaluació consistirà en tres modalitats:

- Participació a l'aula (10% de la nota final)

- Participació a les sessions d'exercicis pràctics (20% de la nota final)

- Dos exàmens parcials, cadascum dels quals suposarà el 35% de la nota final. Cada examen parcial constara de vint preguntes test que puntuaran 0,5 si la resposta és correcta, -0,125 si la resposta és incorrecta i 0 si no es respon la pregunta (50% de la nota final de l'examen) i de dos preguntes d'assaig (50% de la nota final de l'examen).

Les preguntes seran sobre la matèria explicada a les sessions de teoria i de pràctiques i al contingut dels materials docents indicats pel professor.

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent." Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà eldia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

L'examen de recuperació constarà de quatre preguntes d'assaig amb una puntuació de 2,5 cadascuna.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0". Apartat10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Nota addicional: L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats a l'aula 30% de la nota final 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Dos exercicis avaluatoris, amb continguts te˛rics i prÓctics, amb forma test i temßtica 35% y 35% de la nota final 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

G. Feliu- C. Sudrià, Introducció a la història econòmica mundial, ed. Publicacions de la Universitat de València, València, 2013.

V. Zamagni, Una historia económica. Europa de la Edad Media a la crisis del euro, ed. Crítica, Barcelona, 2016.

F. Comín, M. Hernández, E. Llopis (eds.), Historia Económica Mundial, siglos XIX-XX, Barcelona, 2005.

F. Comín, Historia Económica Mundial. De los orígenes a la actualizad, ed. Alianza Editorial, Madrid, 2011.