Logo UAB
2020/2021

Microeconomia

Codi: 102119 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501231 Comptabilitat i Finances FB 2 1
2501232 Empresa i Tecnologia OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Pau Olivella Cunill
Correu electrònic:
Pau.Olivella@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Aleix Gregori Gomis

Prerequisits

Es recomana que l'estudiant hagi superat les assignatures:

Introducció a la Economia

Matemàtiques I

Matemàtiques II

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és conèixer i entendre els conceptes i les eines bàsiques de l'anàlisi microeconòmica i obtenir la capacitat per a aplicar-les a problemes i casos reals, com ara la introducció d'impostos, les conseqüències de la manca de competència entre les empreses, els efectes de la regulació de preus o la redistribució dels recursos inicials.     

Es tracten els següents temes, entre d'altres:

 • Teoria del consumidor
  • Preferències i utilitat
  • Consum i demanda
 • Teoria de la producció
 • Mercats (competitius i monopolístics)
 • Equilibri amb i sense intervenció de l'Estat
 • Anàlisi del benestar

 

Competències

  Comptabilitat i Finances
 • Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
 • Buscar informació de manera eficaç, sabent discriminar la informació que és rellevant.
 • Treballar en equip.
  Empresa i Tecnologia
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen els principis de l'economia i de les principals teories i models per explicar el comportament econòmic a escala microeconòmica i macroeconòmica.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 • Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i l'organització.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar en profunditat els determinants de la demanda i de l'oferta.
 2. Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
 3. Associar l'estructura tecnològica de l'empresa amb l'estructura de costos i descriure els processos de translació.
 4. Buscar informació de manera eficaç, sabent discriminar la informació que és rellevant.
 5. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 6. Diferenciar els efectes d'equilibri en competència perfecta i imperfecta.
 7. Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents règims de competència i en diferents escenaris d'interrelació.
 8. Ponderar la incidència del sector públic sobre l'activitat de les empreses i els consumidors.
 9. Resoldre equilibris i interpretar-ne el significat.
 10. Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 11. Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i l'organització.
 12. Treballar en equip.

Continguts

Tema I: Teoria del Consumidor 

I.1 Preferències, corbes d'indiferència i funcions d'utilitat

I.2 Restricció pressupostària

I.3 Elecció òptima del consumidor

I.4 Tipus de béns segons la resposta a variacions en la renda i en els preus

I.5 Efectes renda i substitució

 

Tema II: Teoria de la Producció 

II.1 Tecnologia i factors de producció

II.2 Maximització de beneficis

II.3 Minimització de costos

 

Tema III: Mercat Competitiu

III.1 Demanda i oferta agregades

III.2 Els excedents dels consumidors i dels productors

III.3 L'equilibri del mercat

III.4 L'eficiència del mercat competitiu

III.5 Estàtica comparativa: incidència dels impostos

 

Tema IV: Mercats No Competitius

IV.1 La maximització de beneficis

IV.2 Causes, eficiència i regulació dels monopolis

IV.3 La discriminació de preus 

IV.4 Oligopoli: Nocions d'equilibri

 

Tema V. El Model d'Equilibri General amb Intercanvi Pur

V.1 La Caixa d'Edgeworth

V.2 Assignacions eficients en el sentit de Pareto

V.3 L'equilibri walrasià

V.4 Els teoremes fonamentals de l'economia del benestar

 

Metodologia

 La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d' estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d'aforament.

 • Docència semipresencial (50%) significa que hi haurà grups en que la meitat dels estudiants assistiran a la Facultat en setmanes alternes.
 • En aquest cas, les classes presencials es dirigiran prioritàriament a la resolució de problemes. 
 • Tot el material docent estarà disponible exclusivament en format digital a l'aula Moodle del curs.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Magistrals 33 1,32 3, 6, 7, 8, 9, 10
Exercicis i discusió en grup 13 0,52 2, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6
Tipus: Autònomes      
Estudi, preparació i discussió d'exercicis 70,5 2,82 2, 4, 5, 10
Lectura de textos 15 0,6 2, 4, 5, 10

Avaluació

Procés d'avaluació

El procés d'avaluació consistirà en una prova d'avaluació final amb un pes total del 50% i un mínim de dues proves d'avaluació addicionals. Com a mínim una part d'alguna de les tres (o més) proves d'avaluació ha de ser del tipus examen escrit i almenys una part d'alguna de les tres (o més) proves d'avaluació ha de ser del tipus test (multiresposta).

Un estudiant que es presenta i lliura qualsevol prova d'avaluació no podrà ser considerat com No Avaluable.

Calendari d'activitats d'avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d'avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d'avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l'estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d'avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Prova de Recuperació (antigament "Reavaluació")

"Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul." Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB).

Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l'assignatura entre 3,5 i 4,9 per a presentar-se a recuperació.

La data d'aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

La nota de la Prova de Recuperació serà qualitativa, amb dues possibles opcions: apte o no apte. Si s'obté una nota d'apte, la nota numèrica final de l’assignatura serà igual a 5. Si el alumne o alumna obté un "no apte", no superarà l’assignatura y la seva nota final serà la nota prèvia a la recuperació.

Irregularitats en actes d'avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari ques'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Normes de comportament

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, el/la professor/a podrà minvar la nota mitjana obtinguda en les "activitats d'avaluació addicionals" entre un 1 i 2 punts sobre 10 a aquell/a alumne que de forma reiterada no respecti les indicacions del/de la professor/a quant a normes de comportament a classe.  El/la professor/a anunciarà aquestes normes a principi de curs. 

 L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'avaluació continuada 50% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Examen final 50% 2 0,08 2, 4

Bibliografia

Varian, H.: Microeconomía Intermedia: Un enfoque actual.  Antoni Bosch, Barcelona, 9a edición.