Logo UAB
2020/2021

Macroeconomia

Codi: 102118 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501231 Comptabilitat i Finances OB 2 2
2501232 Empresa i Tecnologia OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Francisco Obiols Homs
Correu electrònic:
Francesc.Obiols@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

José Clemente Polo Andrés
Inmaculada Rico Delgado
Barbara Masi
Fabio Cerina

Equip docent extern a la UAB

Andreu López Espejo

Prerequisits

Introducció a l'Economia.

Matemàtiques I.

Matemàtiques II.

Estadística I.

Objectius

Aquesta assignatura proposa i discuteix les principals eines instrumentals, tan des del punt de vista teòric com empíric, per a l'anàlisi de l'evolució del conjunt d'una economia. Així, la temàtica se centra en l'estudi de la producció, distribució i assignació de la renda nacional i les seves interaccions al llarg del temps. El curs també proposa una introducció dels efectes de les polítiques econòmiques més importants (monetària i fiscal) a curt termini.

Competències

  Comptabilitat i Finances
 • Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
 • Buscar informació de manera eficaç, sabent discriminar la informació que és rellevant.
 • Quantificar i valorar el cost i la rendibilitat de les operacions d'inversió i finançament, incloent la incidència de la fiscalitat en les operacions comptables i financeres.
 • Ser capaç d'adaptar-se a entorns canviants.
  Empresa i Tecnologia
 • Comunicar-se a nivell tècnic oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, preferentment l'anglès.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen els principis de l'economia i de les principals teories i models per explicar el comportament econòmic a escala microeconòmica i macroeconòmica.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Fer presentacions orals adaptades a diferents audiències.
 • Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
 • Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 • Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i l'organització.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els efectes de pertorbacions de la demanda i l'oferta en economies tancades i obertes.
 2. Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
 3. Buscar informació de manera eficaç, sabent discriminar la informació que és rellevant.
 4. Calcular l'estat estacionari en el model de Solow i determinar l'equilibri en els models IS-LM i de Mundell-Fleming.
 5. Citar els aspectes que incideixen en el creixement econòmic.
 6. Citar els aspectes que incideixen en les diferències de renda.
 7. Comunicar-se a nivell tècnic oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, preferentment l'anglès.
 8. Definir el concepte de la neutralitat dels diners i la relació que té amb el nivell de preus.
 9. Descriure els components del producte interior brut i de la renda nacional.
 10. Descriure els determinants de l'oferta individual de treball i la recerca de feina.
 11. Descriure la relació entre atur i inflació.
 12. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 13. Fer presentacions orals adaptades a diferents audiències.
 14. Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
 15. Ser capaç d'adaptar-se a entorns canviants.
 16. Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 17. Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i l'organització.

Continguts

1. Introducció
1.1 Les variables macroeconòmiques.
1.2 El producte interior brut (PIB).
1.3 Medir el cost de la vida: deflactor del PIB i IPC.
1.4 Producció, assignació i distribució de la renda nacional.

2. El llarg termini: creixement econòmic
2.1 Comptabilitat del creixement.
2.2 Acumulació de capital i progrés tecnològic: El model de Solow. 
2.3 Evidència empírica: convergència absoluta, convergència condicional i diferències en renda per càpita.
2.4 Creixement endogen.

3. El mercat laboral
3.1 Principals variables.
3.2 Un model de la tasa naturla d'atur.
3.3 Atur frictional.
3.4 Atur estructural.

4. La demanda y l'oferta agregadas
4.1 Fluctuacions econòmicas.
4.2 L'oferta agregada a curt i llarg termini.
4.3 La curva de demanda agregada.
4.4 Efectos de las políticas y perturbacions a curt i llarg termini.

5. El model IS-LM
5.1 El model de l`'aspa keynesiana.
5.2 La demanda d'invesió i la corba IS.
5.3 L'oferta i demanda de diner y la corba LM.
5.4 Les polítiques monetària i fiscal.

6. Introducció a l'analisis macroeconomico d'una economia oberta.
6.1 Tipus de canvi i sistemes de tipus de canvi.
6.2 Model de Mundell i Feming.
6.3 L'efectivitat de les polítiques fiscal i monetària en una economia oberta.

 

Metodologia

En aquesta materia combinem les classes magistrals amb suport TIC, juntament amb sessions més aplicades dedicades a la resolució de llistes de problemes i exercicis

Cal tenir en compte:

- La docència planificada per a l'assignatura és docència presencial

- La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals. 33 1,32 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
Exercicis i discussió en grup. 11,5 0,46 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Tipus: Supervisades      
Tutories. 20 0,8 2, 3, 12, 13, 14, 16, 17
Tipus: Autònomes      
Estudi. Preparació d'exercicis i discusió en grup. 60,5 2,42
Lectura de textes. 20 0,8 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Avaluació

L'avaluació del curs es farà de forma continuada, mitjançant un conjunt d’activitats d’avaluació parcials, i un examen final. El pes de cada un dels components anteriors en el còmput de la nota final és com segueix:

- mínim 50 % per a l'examen final,

- maxim 50 % per a la resta d’activitats d’avaluació parcial.

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar els exàmens i demés tasques avaluables en les dates assenyalades en el calendari de l'assignatura. En cap cas no es podran fer proves extraordinàries fora de les dates indicades.

Activitats d’avaluació partial continuada (50 %):

L'avaluació parcial incloïes las següents activitats: 1) segumient d'assistencia i participació tant en les classes magistrals como en les classes pràctiques (5 %); 2) resolució de qüesions i exercicis adicionals de resposta multiple (5 %); 3) resumir i comentar en una pàgina un article de diari o revista relacionat amb els temes decurs de Macroeconomía I (5%); 4) un examen parcial que tindrà un temps de resolució màxim de 90 minuts(35%). Cap de les activitats d'avaluació alliberarà matèria de l'examen final de l'assignatura.

Examen final (50 %):

Inclou tota la matèria de curs. L'examen està dissenyat perquè l'estudiant es vegi forçat a realitzar un últimesforç d'aprenentatge que és necessari per a consolidar els coneixements prèviament adquirits. El temps deresolució màxim serà de 3 hores.

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar els exàmens i demés tasques avaluables en les datesassenyalades en el calendari de l'assignatura. En cap cas no es podran fer proves extraordinàries fora de lesdates indicades.

Si aplicant els pesos asignats la qualificació de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 4, l'estudiant haurà de tornar a fer l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que en l'avaluació hagin obtingut una nota que sigui igual o superior a 4 i inferior a 5 hi haurà una re-avaluació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta re-avaluació. Aquesta re-avaluació està programada en la darrera setmana del semestre. La nota de la revaluació serà qualitativa i només tindrà dues possibles opcions: APTE o NO APTE. Si l'estudiant obté una nota d'APTE es considera que ha superat l'assignatura amb una nota numèrica màxima igual a 5. Si l'alumne obté una qualificació de NO APTE, no supera l'assignatura i la nota final serà igual a la nota obtinguda abans de la revaluació.

Un alumne que no es presenta a cap prova avaluatoria es considera "No Avaluable". Per tant, es considera que un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot optar a un "No Avaluable”.

Calendari d'activitats d'avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, etc.) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d'avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional idegudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d'avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l'estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitatsd'avaluació (Normativa Acadèmica UAB)

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud freprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

"Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul." Apartat 3 del' Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l'assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d'aquesta provaestarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d'avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent,"encas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificaciód'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluaciód'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0". Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restrticcions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 50% de la nota final 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Exercicis i treballs 10% de la nota final 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17
Parcial 40% de la nota final 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16

Bibliografia

Mankiw, N. G., Macroeconomía, 8ª edición, Antoni Bosch Editor, 2014.

Blanchard, O., A. Amighini y F. Giavazzi, Macroeconomía, 5ª edición, Pearson, 2012.