Logo UAB
2020/2021

Llengües i aprenentatge

Codi: 102075 Crèdits: 5
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Marilisa Birello
Correu electrònic:
Marilisa.Birello@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Anna Cros Alavedra
Maria Teresa Sans Bertran
Artur Vidal Sape

Prerequisits

Per assolir els objectius de l’assignatura caldrà un bon domini oral i escrit de les llengües catalana i castellana (nivell C2). També es requerirà un domini instrumental bàsic de la llengua anglesa o de la llengua francesa (nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència).

Objectius

Aquesta assignatura aporta coneixements bàsics necessaris per a tots els futurs mestres de primària. En concret dóna eines per a la fonamentació i actuació en l’ensenyament de la llengua escrita a totes les matèries dels cicles mitjà i superior, en l’ensenyament de la reflexió sobre els continguts lingüístics amb els nens i nenes, i en les formes d’organitzar les propostes de treball lingüístic a l’aula.

Els objectius formatius de l’assignatura, que està previst que s'assoleixin a través d'un procés d'interacció entre alumnes i professors, són:

-       Aprendre a dissenyar i gestionar entorns, activitats i materials per a l’aula que fomentin l’aprenentatge de la llengua escrita i dels continguts de reflexió sobre la llengua fonamentalment als cicles mitjà i superior de primària.

-       Conèixer els fonaments teòrics de la didàctica de la llengua i de les ciències afins, que permeten explicar els fenòmens que tenen lloc a l’aula i fer propostes d’innovació per millorar l’aprenentatge en aquests àmbits.

-       Desenvolupar una actitud reflexiva i indagatòria que permeti detectar punts forts i punts febles en les propostes d’ensenyament i que permeti integrar el treball dels diferents continguts en unitats amb sentit per als infants.

Competències

 • Adquirir formació literària i conèixer la literatura infantil.
 • Conèixer el procés d'aprenentatge del llenguatge escrit i el seu ensenyament.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengues pròpies com en una tercera llengua.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament en les llengües oficials de la Comunitat Autònoma corresponent.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adonar-se de l'especificitat del treball d'aprenentatge de la llengua i la literatura a través de les TIC i conèixer-ne totes les seves possibilitats.
 2. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva tant de manera presencial com telecol·laborant de diferents formes.
 3. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva.
 4. Conèixer els models que expliquen el procés lector i escriptor i compartir les visions actuals sobre la naturalesa del llenguatge escrit.
 5. Conèixer i saber utilitzar els principals recursos i eines de consulta de la llengua.
 6. Conèixer i valorar el programari educatiu i espais web adients per a l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües dels diferents nivells educatius.
 7. Demostrar un coneixement acadèmic de les diverses llengües usades.
 8. Demostrar un coneixement de l'ús i registre acadèmic de les dues llengües oficials.
 9. Descobrir les dimensions socials i cognitives del llenguatge escrit, conèixer les diferents dinàmiques de l'oralitat per dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió i expressar-se adequadament oralment i per escrit.
 10. Prendre consciència de les funcions formatives de la literatura i conèixer la producció de literatura infantil.
 11. Prendre consciència de les possibilitats de construir coneixement en situacions de col·laboració i ser capaç de gestionar-les.
 12. Saber expressar oralment i per escrit idees i coneixements amb suficient fonament teòric i argumental.
 13. Saber posar en relació els models didàctics d'ensenyament de la lectura, l'escriptura i la literatura amb les diferents maneres de treballar-les a les aules.
 14. Saber utilizar la literatura amb relació als plans lectors de centre, la formació d'usuaris de la biblioteca escolar i la creació d'hàbits de lectura.
 15. Ser capaç d'analitzar i elaborar propostes de treball a l'aula tenint en compte els marcs teòrics pertinents i els objectius del currículum prescriptiu.
 16. Ser capaç d'expressar les nocions i continguts apresos en relació amb la pròpia experiència viscuda i relacionant les diferents fonts.
 17. Tenir coneixement dels plantejaments didàctics que promouen un treball integrat dels diferents continguts lingüístics i literaris que tenen en compte la perspectiva de l'alumnat.
 18. Valorar la correcció, adequació i acceptabilitat en produccions orals i escrites.

Continguts

Organització dels ensenyaments lingüístics a l'aula

-       Àmbits i entorns per aprendre llengua en el context escolar. Organització d’espais d’aprenentatge a la classe de llengua.

-       La integració dels diferents continguts del currículum lingüístic en propostes amb sentit per als alumnes: el treball per projectes i les seqüències didàctiques. Fonamentació i variabilitat.

   

L’ensenyament, l’aprenentatge i l’avaluació de la llengua escrita als cicles mitjà i superior de l’EP

-       Els processos de lectura i escriptura. Models i consideracions per a l’ensenyament.

-       La llengua escrita des d’una perspectiva sociocultural: els gèneres escolars i els gèneres socials.

-       L‘ús de la llengua escrita com a activitat humana. Teoria de l’activitat i aprenentatge escolar de les llengües.

-       Integració de les habilitats lingüístiques en el domini de la competència escrita.

-       L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes: lectura i escriptura.

 

Els coneixements sobre la llengua: el seu rol en la formació lingüística

-       L’ensenyament i l’aprenentatge de l’ortografia

-       L’activitat metalingüística com a mecanisme necessari per aprendre els usos formals de les llengües.

-       L’ensenyament de la gramàtica: processos reflexius dels alumnes i continguts de referència.

 

Ensenyament i aprenentatge i avaluació de la llengua oral

-       La interacció oral a l'aula com a factor de desenvolupament i aprenentatge.

-       Enfocaments didàctics per al desenvolupament de les competències de recepció, producció i interacció orals en les llengües del currículum.

-       L'ensenyament i aprenentatge de la llengua oral als cicles mitjà i superior.

-       Criteris i tasques d'avaluació de la llengua oral a l'aula: comprensió, producció i interacció.

 

Metodologia

La metodologia docent de l'assignatura afavoreix la participació activa de l'alumnat en el seu aprenentatge i la creació d'espais de treball cooperatiu. Així mateix parteix del supòsit que el coneixement es construeix en un procés de contrast entre la recepció i comprensió de les informacions expertes i la manipulació i posada en relació dels nous sabers amb l'experiència i l'anàlisi de la realitat.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions de gran grup: Exposicions del professorat sobre continguts, lectures i tasques; retroalimentació de l'aprenentatge; presentació oral de treballs; treball de petit grup assistit. 13 0,52 4, 10, 11
Sessions de seminari: treball de petit grup assistit, posades en comú, regulació de l'aprenentatge. 25 1 4, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Treball en petit grup fora de classe i tutories de seguiment del treball 20 0,8 4, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Lectures, consultes i elaboració individual dels continguts. 63,5 2,54 4, 10, 11

Avaluació

Durant les sessions de treball en petit grup i de seminari l'alumnat elaborarà alguns documents per establir mecanismes de regulació del procés d'aprenentatge. Així mateix, el professorat arbitrarà mecanismes per fer el seguiment d'aquest procés. Pel que fa a l'acreditació final de l'assignatura, es duran a terme les activitats d'avaluació que figuren al quadre.

El domini fluid i correcte, oral i escrit, de la llengua catalana i castellana és indispensable per aprovar l'assignatura (equivalent al nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència).

L'assistència a classe és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim del 80% de les classes. Encara que s'hagin presentat els treballs corresponents, en cas d'una assistència per sota dels mínims fixats s'obtindrà la qualificació de no presentat.

Cal realitzar i superar (amb la qualificació mínima de 5 sobre 10) cada una de les tres activitats d'avaluació per separat per poder aprovar globalment l'assignatura. Els exàmens tenen opció de ser recuperats però el treball no es pot recuperar.

D’acord a la normativa UAB, el plagi o còpia del treball es penalitzarà amb un 0, sense possibilitat de recuperar-lo. Si es tracta d'un treball de grup tots els membres del grup tindran un 0. Si durant la realització d’una activitat avaluativa individual a classe, el professor constata que un alumne està intentant copiar o se li descobreix algun tipus de document o dispositiu no autoritzat pel professorat, es qualificarà amb un 0 aquesta activitat, sense opció de recuperació.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.


L’assoliment del Nivell 2 de Llengua catalana per a Mestres d’EducacióInfantil i Primària és un requisit imprescindible per poder aprovar l’assignatura.

Per mostrar que es disposa d’aquest nivell, l’estudiant ha de superar la prova de Nivell 2 que es realitza al final del semestre per als estudiants matriculats a l’assignatura (o bé haver-la superada en una de les convocatòries que es fan durant el mes de juny).

Els estudiants que disposin del Certificat de Nivell C2 de Llengua Catalana que atorga la Direcció general de Política Lingüística o el Servei de Llengües de la UAB estaran exempts de realitzar la prova, ja que el nivell quedarà acreditat amb la presentació d’aquest certificat.

En cas que l’estudiant no hagi assolit el Nivell 2 de Llengua Catalana per a Mestres d’Educació Infantil i Primària, la nota que constarà a l’acta de qualificació serà un 3.

Si l’estudiant aprova la resta de l’assignatura i té pendent aquest Nivell 2, el curs següent haurà de demostrar que l'ha assolit; pel que fa al conjunt de l'assignatura  seguirà l’avaluació de síntesi que li indiqui el professor o professora.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1. Treball escrit, seguiment durant l'elaboració del treball, qualitat del contingut i de la redacció i tasques demanades a classe. Data lliurament grups 21,31,41 i 71: Fins al 8 de gener de 2021 40% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18
2. Examen parcial individual escrit. Grups 41 i 71: 28 d'octubre de 2020. Grups 21 i 31: 30 d'octubre de 2020. Recuperació 12 de gener de 2021. 30% 0,75 0,03 4, 9, 12, 15, 16, 17, 18
3. Examen parcial individual escrit. Grups 41 i 71: 16 de desembre de 2020. Grups 21 i 31: 11 de desembre de 2020. Recuperació examen: 12 de gener de 2021. 30% 0,75 0,03 4, 15, 16, 17
Examen N2 divendres 18 de desembre de 9 a 11 pels grups 21 i 31, i de 16 a 18 pels grups 41,71. és requisit indisipensable 0 0 7, 8, 12

Bibliografia

Organització escolar dels ensenyaments lingüístics

Camps, A. (1994). Projectes de llengua entre la teoria i la pràctica. Articles de la Llengua i la Literatura, 2, 7-20

Cassany, D. (2011). Después de Internet... Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 57, 12-22

Milian, M. (2011). Les seqüències didàctiques per aprendre llengua i ensenyar-ne. Articles de la Llengua i la Literatura, 54, 77-85

Milian, M. (1995) El text explicatiu: escriure per transformar el coneixement. Articles de la Llengua i la Literatura, 5, 45-57

Najera Trujillo, C.G. (2008). ...Pero no imposible. Bitácora de la transformación de una biblioteca escolar y su entorno. Barcelona; México D.F.: Océano.

Perez Esteve, P., Zayas, F. (2007). Competencia en comunicación lingüística. Madrid: Alianza

 

L’ensenyament, l’aprenentatge i l’avaluació de la llengua escrita als cicles mitjà i superior de l’EP

Camps, A. (1990). Modelos del proceso de redacción: algunas implicaciones para la enseñanza. Infancia y Aprendizaje, 49, 3-19

Camps, A. (coord.) (2003). Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Graó

Camps, A. (2011). Ensenyar i aprendre a escriure a primària. Guix, 371, 12-16

Canals, M. (2013). "Estimada besàvia". Una carta gairebé impossible. Articles de la Llengua i la Literatura, 61, 54-63

Cassany, D. (1993). La cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries

Cassany, D. (2006). Rere les línies. Sobre lalectura contemporània. Barcelona: Empúries

Castelló, M. (2008). Escribir para aprender: estrategias para transformar el conocimiento. Aula de innovación docente, num. 175, 15-21

Colomer, T., Camps, A. (1991). Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre. Barcelona: ed. 62 Recuperat de: http://www.gretel.cat/node/17

Fontich, X. (2011). El diàleg a l'aula des de la perspectiva sociocultural. Articles de la Llengua i la Literatura, 54, 68-75

Ferrer, M. (2011). Escriure i aprendre coneixements. Guix, 371, 27-30

Fidalgo, R., García, J.N. (2008). El desarrollo de la competencia escrita a través de una enseñanza metacognitiva de la escritura. Cultura y Educación, 20:3, 325-346

Lerner, D. (2001). Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México: Fondo de Cultura Económica

Mateo, M. (2011). Cal llegir? El segon llibre també cal. Guix, 372, 41-43

Milian, M. (2011). La composició escrita. Com ensenyem a escriure, com n'aprenen els alumnes? Articles de la Llengua i la Literatura, 54, 104-113

Milian, M. (en premsa). L'ensenyament de la composició escrita. A Camps, A. (coord). Didàctica de la llengua i la literatura. Barcelona: Graó

Minguela, M., Solé, I. (2011). Comprenc el que llegeixo? De la valoració de la pròpia comprensió a lús d'estratègies de lectura. Articles de la Llengua i la Literatura, 53, 35-44

Ribas Seix, T. (coord.) (1997). L'avaluació formativa en l'àrea de llengua. Barcelona: Graó.

Ribas, T. (2009). L'avaluació i l'ensenyament de llengües: dos àmbits que s'aproximen. Articles de la Llengua i la Literatura,47, 10-25

Teresa Ribas Seix ( 2011 ). Avaluar a l'àrea de llengua i literatura, dins Anna Camps (coord) Didàctica de la llengua catalana i la literatura. Barcelona: Graó

Ribera, P. (2008). El repted'ensenyar a escriure. València: Perifèric

Sánchez Miguel, E. (2010). La lectura en el aula. Qué se hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer. Barcelona: Graó

Solé, I. (2011). La comprensió lectora, una clau per a l'aprenentatge. Debats d'Educació, 24. Recuperat de: http://www.fbofill.cat/sites/default/files/548.pdf

Zayas, F., Pérez Esteve, P. (2012). Los géneros discursivos como eje de los Proyectos Lingüísticos de centro. Recuperat de://web.educastur.princast.es/proyectos/abareque/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=620:los-g%C3%A9neros-discursivos-como-eje-de-los-proyectos-ling%C3%BC%C3%ADsticos-de-centro&Itemid=64

 

Els coneixements sobre la llengua: el seu rol en la formació lingüística

Camps, A., Milian, M., Bigas, M., Camps, M. (1989). L'ensenyament de l'ortografia. Barcelona: Graó

Camps, A., Zayas, F.(coord.) (2006). Seqüències didàctiques per aprendre gramàtica. Barcelona: Graó

Casas-Deseures, M., Comajoan-Colomé, L. (2017). Noves perspectives per a l'ensenyament-aprenentatge de la gramàtica: cap a una gramàtica pedagògica. Caplletra. Revista internacional de Filologia, número monogràfic.

Chartrand, S-G. (2009). Enseigner la grammaire autrement. Animer une démarche active de découverte. Dins R. Bergeron & R. Riente (dir.) Enseigner a grammaire nouvelle: pourquoi et comment? Québec: Les Publications Québec français

Fontich,X. (2017). Ensenyar gramàtica quan el perquè articula el què i el com. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 72, 7-12

Gil, M.R. (2011). Reflexionar sobre la llengua per aprendre aescriure. Un repte difícil però necessari. Guix, 371, 22-26

Milian, M. (2009). Parlem d'ortografia: què és, com s'aprèn i com s'ensenya. Articles de didáctica de lallengua i la literatura, 48, 10-23

Roubaud, M.N., Moussu, M.J. (2010). La notion de preogression dans la pratique et la réflexion sur la langue de l'école au collège. Repères, 41, 71-90

 

L’ensenyament, l’aprenentatge i l’avaluació de la llengua oral als cicles mitjà i superior de l’EP

Cros, A., Vilà, M. (1997). La llengua oral: propostes per a l'avaluació. A Ribas, T. (coord.) L'avaluació formativa a l'àrea de llengua. (pp.187-208) Barcelona: Graó

DDAA (1995). Hablar en clase. Textos de Didáctica de la lengua y la literatura, 3

DDAA (1995). La interacció verbal. Articles de didáctica de la llengua i la literatura, 6

DDAA (1997). L'oral formal. Articles de didáctica de la llengua i la literatura

DDAA (2004). Veu i locució. Articles de didáctica de la llengua i la literatura, 32

DDAA (2005). Dialogar per aprendre. Articles de didáctica de la llengua i la literatura, 37

Escobar, C., Nussbaum, L. (2010). ¿Es posible evaluar la interacción oral en el aula? Monográficos marco ELE, 10

Lavernia, J. (2012). Una radionavel·la a l'aula d'acollida. Proposta d'ensenyament-aprenentatge a L2. Articles de didáctica de la llengua i la literatura, 57, 49-60

Palou, J., Bosch, C. (coords) (2005). La llengua oral a l'escola. Barcelona: Graó

Schneuwly, B., De Pietro, J.F., Dolz, J., Dufour, J., Erard, J., Heller, S., Kaneman, M., Moro C., Zahnd, G.(1997). L'"oral" s'ensenya!. Prolegòmens per a una didàctica de la producció oral. Articles de didáctica de la llengua i la literatura, 12, 9-18

Salaberri, S. (2009). Un centro y un plan que van de la mano. Cuadernos de pedagogía, 395: 62-65.

Vilà, M. (coord.) (2002). Didàctica de la llengua oral formal. Barcelona: Graó.

 

Gramàtiques

Bernardó Fernández, C., Bastons Vilallonga,N., Comajoan Colomé, Ll.,  (2011). Gramàtica pràctica del català. Barcelona: Teide.

Mas Prats, M., Vilagrasa Grandia, A. (2012). Gramàtica catalana de la A a la Z. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat

Matte Bon, F. (1992). Gramática comunicativa del español. Tomo I -II. Madrid: Edelsa